Lozen van grondwater melden (bronbemaling)

Om werkzaamheden in de bodem uit te voeren moet u soms grondwater wegpompen. Dat heet bronbemaling. Ook voor het schoonmaken van vervuilde grond is dit soms nodig. Hierbij komt grondwater vrij dat moet worden geloosd. In beide gevallen moet u het lozen van het grondwater vooraf melden bij de Omgevingsdienst Haaglanden.

Voor wie

Bedrijven, aannemers en particulieren die grondwater willen lozen.

    Voorwaarden

    • Het grondwater moet bij voorkeur op of in de bodem worden geloosd. Kan dit niet? Dan mag u het water via het hemelwaterriool op het oppervlaktewater lozen. Als deze mogelijkheid er niet is, mag het water onder voorwaarden in het riool worden geloosd.
    • U meldt de lozing minimaal 8 weken van te voren. Bij bodemsanering wordt u geadviseerd dit gelijktijdig met het indienen van het saneringsplan te melden.

    Nodig bij de melding

    Voor de melding via het Omgevingsloket Online heeft u de volgende gegevens nodig:

    • een situatieschets op schaal (ten minste 1:10.000)
    • de plaats van de lozingspunten
    • het tijdstip van het begin van de lozingen, de verwachte duur en de maximale hoeveelheid water die in een bepaalde tijd een bepaald punt in een leiding passeert (het maximale debiet)
    • de oorzaak van de bodemverontreiniging (indien bekend)
    • de samenstelling van het te lozen grondwater

    Melden

    Meld uw grondwaterlozing (Maatwerk Besluit Lozen Buiten Inrichting) bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH).

    Bij het oppompen van grondwater moet u nog apart een melding maken bij Hoogheemraadschap Delfland.

    Kosten

    De melding is gratis. Voor het lozen moet u wel betalen. Bekijk de tarieven op rioolheffing gebruikersdeel.