Investeringssubsidie Accommodaties Sportverenigingen aanvragen

Sportverenigingen kunnen subsidie aanvragen voor het verbeteren van hun accommodatie via de Investeringssubsidie Accommodaties Sportverenigingen (IAS).

Deze regeling geldt voor:

 • primaire voorzieningen (zoals kleedkamers)
 • maatschappelijke verbreding van de accommodatie
 • energiebesparende maatregelen
 • aanpassingen om de toegankelijkheid te verbeteren

Vanwege het coronavirus krijgt u schriftelijk of digitaal antwoord op uw subsidieaanvraag. Vul daarom uw e-mailadres in bij de aanvraag. Mis het antwoord niet, check daarvoor uw inbox.

Intakegesprek

Bent u geïnteresseerd in deze subsidie? Maak dan eerst een afspraak met de afdeling Sportsupport voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek krijgt u uitleg over de mogelijkheden van de IAS. Er wordt dan ingegaan op uw specifieke situatie en welke informatie u bij uw aanvraag nodig heeft.

Voorwaarden

Voor de aanvraag van de subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • De subsidie kan alleen aangevraagd worden door een sportvereniging (of de beheerstichting) die statutair gevestigd is in Den Haag en is aangesloten bij een sportbond die lid is van NOC*NSF.
 • Deze vereniging moet financieel en organisatorisch draagkrachtig zijn. Dit moet blijken uit een vitaliteitsonderzoek van de gemeente Den Haag 2020 en de meest recente jaarrekening. Kijk voor meer informatie op Informatieportal voor sportverenigingen.
 • Wanneer de aanvrager meerdere keren gebruik heeft gemaakt van deze regeling, mag het totale bedrag niet hoger zijn dan € 500.000 over de afgelopen 4 jaar.
 • De aanvraag mag niet strijdig zijn met te verwachten gemeentelijke stedenbouwkundige ontwikkelingen.
 • De investering moet gericht zijn op een gebruik van ten minste 10 jaar.
 • De werkzaamheden mogen nog niet al gegund en/of gestart zijn.

In de Subsidieregeling investeringen accommodaties sportverenigingen Den Haag 2019 leest u meer over de voorwaarden.

Subsidies projecten

Project Beschrijving Maximale subsidie per 4 jaar Percentage subsidie van subsidiabele projectkosten
A Het vervangen van een clubaccommodatie of het bouwkundig beter geschikt maken van de sportaccommodatie voor multifunctioneel gebruik. € 500.000 45%
B Energiebesparende maatregelen en verbeteringen van de toegankelijkheid van de sportaccommodatie, volgens de bijlage activiteiten die in aanmerking komen voor aanvullende subsidie van de 'Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties' (ministerie van VWS). € 500.000 45%
C Het vervangen of het bouwkundig verbeteren van een kleedaccommodatie. € 500.000 55%
Subsidiabele projectkosten: subsidie kan aangevraagd worden over alle uitgaven voor de realisatie van het project, verminderd met de verhaalbare btw.

Beschikbaar budget

Voor de subsidie was in totaal € 1.500.000 beschikbaar.

 • totaal toegekend budget: € 635.772,07
 • aangevraagd budget: € 247.447
 • beschikbaar budget: € 616.780,93

Tussenstand in juni 2021.

Nodig bij de aanvraag

Gegevens

Controleer of u alle onderstaande gegevens heeft voordat u de aanvraag doet.

Informatie
Soort gegevens Beschrijving
Algemene gegevens Volledige naam Statutair Haagse instelling,
Kamer van Koophandel nummer,
Bankrekeningnummer,
Bond waarbij vereniging is aangesloten,
Deelname vitaliteitsonderzoek van gemeente Den Haag.
Gegevens bestuur Namen van voorzitter, secretaris en penningmeester.
Projectgegevens Contactgegevens projectleider,
Start- en einddatum project,
Project A, B, of C,
Eigendomssituatie accommodatie,
Schriftelijke toestemming eigenaar voor de verbetering van de accommodatie,
Voldoet het project aan bestemmingsplan,
Is het project vergunningsplichtig en is deze vergunning aangevraagd,
Beschrijving subsidieaanvraag.
Geraamde kosten totale investering Bedragen inclusief en exclusief btw,
Is de vereniging btw-plichtig voor (onderdelen van) het project waar subsidie voor wordt aangevraagd.

Mee te sturen bijlagen

Voor een volledige aanvraag moet u de volgende documenten meesturen:

 1. Samenvatting van de aanvraag, ondertekend door voorzitter, secretaris en penningmeester (de vereniging ontvangt deze samenvatting per e-mail zodra het aanvraagformulier is ingediend). Alleen een volledig ingevuld en ondertekend formulier wordt in behandeling genomen.
 2. Uittreksel van de Kamer van Koophandel van maximaal 2 jaar oud (met vermelding van de huidige bestuursleden).
 3. Bankafschrift van een bankrekening die op naam van de aanvrager staat. Dit bankafschrift mag maximaal 2 jaar oud zijn.
 4. Verslag (ondertekend door het bestuur) van de (B)ALV met akkoordverklaring voor de nieuwbouw of verbouw en de investering van het project.
 5. Plan- en situatietekening (alleen bij wijziging van de indeling van het gebouw en/of complex).
 6. Minimaal 3 gespecificeerde en vergelijkbare offertes van een VCA-gecertificeerde aannemer (per projectdeel) (VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist) , met onderbouwing van de keuze. Is de totale investering minder dan € 10.000? Dan is 1 offerte voldoende.
 7. Schriftelijke toestemming van de eigenaar van de grond met een minimale looptijd van 10 jaar (alleen als de gemeente geen eigenaar is van de grond).
 8. Begroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten waar de subsidie voor wordt aangevraagd. In het dekkingsplan zit een opgave van subsidies of vergoedingen voor dezelfde activiteiten die bij andere bestuursorganen of private organisaties of personen zijn aangevraagd met daarbij de stand van zaken.
 9. Jaarrekening van het afgelopen jaar (inclusief winst- en verliesrekening, balans en toelichting) die is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering (ALV).
 10. Kopie van de benodigde vergunningen.
 11. Statuten van de vereniging en/of beheerstichting.
 12. Het meest recente jaarverslag.

  Heeft u nog ondersteuning of een voorbeeldformat nodig? Bijvoorbeeld van een begroting of een dekkingsplan van de verbouwing? Neem dan contact op met sportsupport@denhaag.nl.

  Hoelang duurt het?

  Zijn alle documenten compleet ontvangen en akkoord? Dan stuurt Sportsupport uw dossier meteen door naar het centrale subsidiebureau van de gemeente. Op dat moment is de subsidieaanvraag definitief.

  Binnen 3 maanden ontvangt u schriftelijk bericht of u de subsidie krijgt. Voordat u deze schriftelijke bevestiging heeft ontvangen, mag de bouw nog niet worden gegund en/of zijn gestart.

  Aanvragen

  Subsidie aanvragen

  Deze aanvraag moet geprint en ondertekend worden opgestuurd. Alleen een volledig ingevuld en ondertekend formulier wordt in behandeling genomen.

  Zie ook