Subsidie verbinding en antidiscriminatie aanvragen

Organiseert u activiteiten om discriminatie te voorkomen en tegen te gaan? Of zorgt u voor meer verbinding tussen Hagenaars met verschillende achtergronden? Vraag dan subsidie aan via de Subsidieregeling verbinding en antidiscriminatie Den Haag.

 • Elke aanvrager krijgt voor ieder kalenderjaar maximaal € 40.000 van de kosten vergoed waarvoor subsidie mogelijk is.
 • Voor kosten tot € 10.000 die geschikt zijn voor subsidie is het subsidiepercentage 100%. Voor kosten boven € 10.000 die geschikt zijn voor subsidie is het subsidiepercentage 75%.

Dat betekent dat u in sommige gevallen ook op andere manieren aan geld moet komen.

Meer details over de samenstelling van het subsidiebedrag vindt u in de Begin externe link: subsidieregeling Verbinding en Antidiscriminatie Den Haag 2022 (RIS313871)(Externe link), einde externe link..

Voor organisaties (rechtspersonen) die geen winst maken.

 • De activiteiten die uw organisatie organiseert hebben als doel:
  • discriminatie voorkomen en tegengaan (categorie A)
  • de gevolgen van discriminatie bestrijden (categorie A)
  • Hagenaars met verschillende achtergronden meer met elkaar verbinden (categorie B)
 • U kunt voor maximaal 1 categorie tegelijk subsidie aanvragen.
 • De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt duren op zijn langst 1 kalenderjaar.

Bekijk alle voorwaarden onder artikel 1:4 Activiteiten in de Begin externe link: subsidieregeling Verbinding en Antidiscriminatie Den Haag 2022 (RIS313871)(Externe link), einde externe link..

Bij een aanvraag heeft de gemeente het volgende van u nodig:

 • een ingevuld aanvraagformulier subsidieregeling Verbinding en Antidiscriminatie Den Haag
 • een projectplan met daarin uitgewerkt:
  • het doel van de activiteit
  • de inhoud van de activiteit
  • de gewenste resultaten van de activiteit
  • welke werkzaamheden worden uitgevoerd om de activiteit op te zetten
  • een beschrijving van de doelgroep en hoe u deelnemers gaat werven
  • de planning van de werkzaamheden en de activiteit
  • de risico’s en beheersmaatregelen bij het opzetten en uitvoeren van de activiteit
  • een beschrijving van de projectorganisatie die de activiteit op gaat zetten
  • hoe de activiteit wordt gevolgd en achteraf besproken
 • een overzicht waaruit blijkt dat de aanvrager een geschikt netwerk heeft voor het uitvoeren van de activiteit, en waarin duidelijk staat hoe dit netwerk samenwerkt
 • een begroting (overzicht van de kosten) met een dekkingsplan (een plan waarin u aangeeft hoe u de kosten vergoedt) en een toelichting. In de begroting vermeldt u duidelijk wat de status is van aanvragen die u bij andere fondsen en/of regelingen heeft gedaan. Gebruik voor de begroting en het dekkingsplan het format Begroting en dekkingsplan subsidieregeling Verbinding en Antidiscriminatie.

Format Begroting en dekkingsplan Subsidieregeling Verbinding en Antidiscriminatie

(PDF, 144,2 KB)

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

Stuur dan ook mee:

 • een kopie van de oprichtingsstatuten
 • een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie van het laatste rekeningafschrift (niet ouder dan 3 maanden)

Is uw rekeningnummer nog niet bekend bij de gemeente?

Stuur dan een kopie of scan van het laatste bankafschrift. Daarop moeten de naam en het rekeningnummer duidelijk te zien zijn. Bedragen mag u onleesbaar maken.

U kunt een aanvraag voor een subsidie elk jaar indienen vanaf 1 januari tot 1 augustus.

De gemeente beslist binnen 12 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

De gemeente:

 • behandelt aanvragen tot het subsidiegeld op is
 • beoordeelt aanvragen voor projectsubsidies in volgorde van datum waarop ze binnenkomen
 • onderzoekt of het goed gaat met het beleid voor antidiscriminatie en verbinding. Daarom zijn de resultaten van gesubsidieerde activiteiten belangrijk. Als het nodig is dat uw organisatie meewerkt aan dit onderzoek, dan neemt de gemeente daarover contact met u op

Heeft u vragen over het verbindings- en antidiscriminatiebeleid van de gemeente? Stuur dan een e-mail naar Begin link: integratie@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070