Wijkprofiel Zorgvliet

In het wijkprofiel Zorgvliet vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

Hoeveel inwoners heeft Zorgvliet, hoe ziet de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde in Den Haag?

Bevolking

Wijkprofiel Zorgvliet: bevolking

Zorgvliet heeft 692 bewoners en 375 huishoudens (2022).

De bevolkingsgroei (de groei van de bevolking vergeleken met 5 jaar eerder) is 41% in Zorgvliet. Dat is veel hoger dan in Den Haag gemiddeld (5%).

Inwoners naar leeftijd

Wijkprofiel Zorgvliet: leeftijd

Er wonen minder jongeren in Zorgvliet (15%) dan in Den Haag gemiddeld (22%).

65-plussers wonen er in Zorgvliet veel meer (38%) dan gemiddeld in Den Haag (15%).

De gemiddelde leeftijd in Zorgvliet is dan ook een stuk hoger dan in heel Den Haag. In Zorgvliet is de gemiddelde leeftijd 51,7 jaar, in heel de stad is dat 39,1 jaar.

Opleidingsniveau

Wijkprofiel Zorgvliet: opleiding

In Zorgvliet is het deel hoogopgeleiden hoger (52%) dan in Den Haag gemiddeld (36%). Het deel laagopgeleide bewoners in Zorgvliet is 4%. Dat is dan weer veel lager dan gemiddeld in Den Haag (30%).

44% van de bewoners in Zorgvliet in is middelbaar opgeleid. In heel Den Haag is dat ruim een derde (34%).

Inkomensverdeling

Wijkprofiel Zorgvliet: inkomensverdeling

In Den Haag heeft 18% van de bewoners een hoog inkomen. In Zorgvliet (47%) is dat deel veel groter. Een laag inkomen heeft 22% van de bewoners in Zorgvliet. Dat is een stuk minder dan in heel Den Haag (48%).

Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in Den Haag is € 43.400. Dat is 2 keer zo hoog (€ 86.900) in Zorgvliet. In Den Haag heeft 18% van de huishoudens een minimum inkomen. In Zorgvliet is dat 2%. Ongeveer 3% van de huishoudens in de wijk heeft geregistreerde problematische schulden. In heel Den Haag is dat 13%.

Inkomensbron

Wijkprofiel Zorgvliet: inkomensbron

Het deel bewoners dat inkomen uit werk krijgt is lager in Zorgvliet (46%) dan in Den Haag gemiddeld (65%). Het deel dat pensioen krijgt is een stuk hoger. In heel Den Haag is dat 22%. In Zorgvliet heeft 50% inkomsten uit pensioen.

Het deel dat in Zorgvliet een WIA-uitkering krijgt (4%) is even hoog als in heel Den Haag. Een WW-uitkering/bijstand krijgt 0% in Zorgvliet, vergeleken met 8% in Den Haag.

Huishoudens naar samenstelling

Wijkprofiel Zorgvliet: huishoudens

Het deel huishoudens dat samenwoont zonder kinderen, is in Zorgvliet hoger (42%) dan in Den Haag gemiddeld (23%). Het deel huishoudens samenwonend met kinderen is in Zorgvliet juist lager (14%) dan in Den Haag gemiddeld (21%).

Het deel eenoudergezinnen is in Zorgvliet (3%) ook lager dan in Den Haag gemiddeld (9%).

Migratieachtergrond

Wijkprofiel Zorgvliet: migratie

In Den Haag heeft 57% van de bewoners een migratieachtergrond. In Zorgvliet is dat (46%).

Opvallend is dat er naar verhouding meer bewoners met een Indonesische of overig-westerse achtergrond wonen dan gemiddeld in Den Haag. Ook valt op dat in de wijk geen mensen wonen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Dit wijkt sterk af van het Haagse gemiddelde.

Woningen naar eigendom

Wijkprofiel Zorgvliet: woningen eigendom

In Zorgvliet zijn bijna geen sociale huurwoningen (2%). Veel minder dan gemiddeld in de stad (31%). In Zorgvliet zijn meer koopwoningen (71%) dan gemiddeld in Den Haag (43%).

Het deel particuliere huurwoningen is naar verhouding ongeveer even groot in Zorgvliet (26%) als in Den Haag gemiddeld (25%).

Woningen per type

Wijkprofiel Zorgvliet: woningen typen

In Den Haag is 22% van de woningen een eengezinswoning. In Zorgvliet is een minder groot deel van de woningen een eengezinswoning (14%).

In Zorgvliet is het deel appartementen hoger (85%) dan in Den Haag gemiddeld. Daar is ruim driekwart (76%) van de woningen een appartement.

Woningen WOZ-waarde

Wijkprofiel Zorgvliet: WOZ

De WOZ-waarde in Den Haag is gemiddeld € 319.943 (in 2022). In Zorgvliet ligt de WOZ-waarde veel hoger dan gemiddeld in Den Haag, namelijk € 855.317.

In Zorgvliet valt vooral de snelle stijging in WOZ-waarde sinds 2017 op. Toen was de WOZ-waarde nog € 538.706.

Woningen naar energielabels

Wijkprofiel Zorgvliet: energielabels woningen

In heel Den Haag heeft de helft (50%) van de woningen energielabel C of hoger. In Zorgvliet is dat deel nog wat hoger, namelijk 56%.

Ook heeft in Zorgvliet bijna een kwart (24%) energielabel G. Dat is hoger dan in heel Den Haag (19%).

Energielabels naar eigendom

Wijkprofiel Zorgvliet: energielabels eigendom

Bij het bekijken van de energielabels naar eigendom van de woningen valt op de dat energielabels G vooral onder de koopwoningen te vinden zijn.

Van de particuliere huurwoningen heeft een groter deel label C of hoger dan de koopwoningen.

Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

Groen- en hittestress

Wijkprofiel Zorgvliet: groen en hitte

Op de kaart is te zien waar het groen in de stad is. Hoe lichter de kleur op het kaartje, hoe minder groen er is. Het wijkagendagebied is zwart omrand in het midden van het kaartje.

Het percentage oppervlakte dat op zomerse dagen heel gevoelig is voor hittestress is, is gemiddeld in Den Haag 3%. In de wijk Zorgvliet is dat 0,4%.

Afstand tot voorzieningen

Wijkprofiel Zorgvliet: afstand voorzieningen

In Zorgvliet zijn een grote supermarkt en een winkel voor dagelijkse levensmiddelen gemiddeld iets verder weg dan in heel Den Haag.

Een huisarts en een basisschool zijn in Zorgvliet weer iets dichterbij dan in Den Haag gemiddeld.

Meldingen openbare ruimte

Wijkprofiel Zorgvliet: meldingen afval

In 2021 waren er in Zorgvliet 213 meldingen over afval. Om te kunnen vergelijken wordt dit omgerekend naar aantal meldingen voor iedere 10.000 bewoners. Op basis van maar 692 bewoners komt dat uit op 3.165 meldingen op 10.000 inwoners. Dit is een stuk hoger dan de 1.302 meldingen op 10.000 inwoners in heel Den Haag. Het kleine bewonersaantal kan de cijfers mogelijk vertekenen.

Overlast

Wijkprofiel Zorgvliet: melding algemeen

In Zorgvliet is het aantal meldingen over straten en straatmeubilair hoger dan gemiddeld in Den Haag. Er zijn in Zorgvliet 76 meldingen, omgerekend naar 10.000 inwoners zijn dat 1.129 meldingen. Vergeleken met 252 meldingen op 10.000 inwoners in heel Den Haag.

Het aantal meldingen over parkeren is ook hoger in Zorgvliet dan in de hele stad. Net zoals het aantal meldingen over een onveilige situatie in het verkeer.

Overlast personen

Wijkprofiel Zorgvliet: overlast anderen

Bij het bekijken van soorten overlast blijkt het aantal meldingen van overlast van personen 5 keer zo hoog te zijn als gemiddeld in Den Haag.

Ook het aantal meldingen van overlast van jeugd is in Zorgvliet bijna 4 keer zo hoog als in Den Haag gemiddeld.

De veiligheid van een wijk wordt bepaald door hoeveel misdaad (bijvoorbeeld geweld en diefstallen) en overlast (van onder meer personen, drugs en geluid) er is.

Overlast meldingen

Wijkprofiel Zorgvliet: overlast meldingen

Het aantal meldingen van overlast is tussen 2019 en 2020 naar verhouding sterker gestegen in Zorgvliet dan in heel Den Haag.

In 2019 waren dat 39 meldingen van overlast in Zorgvliet, in 2020 waren het er 130. Dat zijn 2.100 meldingen voor iedere 10.000 inwoners. Dat is een stuk hoger dan in Den Haag gemiddeld (708 op 10.000 inwoners).

Soorten misdaden

Wijkprofiel Zorgvliet: soorten misdrijven

Bij het bekijken van een aantal misdrijven blijkt dat er in 2021 naar verhouding vooral meer mishandelingen, vernielingen en diefstal van brom- snorfiets of fiets waren in Zorgvliet.

Diefstallen uit/vanaf een voertuig waren er niet.

Misdaden in totaal

Wijkprofiel Zorgvliet: misdrijven totaal

Het totaal aantal misdrijven is de afgelopen jaren afgenomen in heel Den Haag. Het aantal misdrijven was in 2021 in Den Haag 639 (op 10.000 inwoners). In Zorgvliet was dat hoger, 1.174 misdrijven voor iedere 10.000 inwoners.

Het absolute aantal misdrijven in Zorgvliet was 79 in 2021. in 2017 waren dat 114 misdrijven en in 2014, 134 misdrijven. De afname is in Zorgvliet naar verhouding sterker dan in heel Den Haag.

Hoe gezond zijn de inwoners, hoeveel voldoen er aan de beweegrichtlijn en hoeveel mensen zijn eenzaam? Dit zijn onderwerpen die iets zeggen over de sociale leefbaarheid van de wijk.

Gezondheid

Wijkprofiel Zorgvliet: gezondheid

Het deel bewoners met een goede gezondheid is in Zorgvliet hoger (82%) dan in Den Haag gemiddeld (75%).

Het deel met overgewicht (9%) is een stuk lager dan het Haagse gemiddelde (16%). Het deel bewoners met 1 of meer langdurige ziekten is precies gelijk (beide 33%).

Leefstijl

Wijkprofiel Zorgvliet: leefstjl

In Zorgvliet is het deel dat geen of maximaal 1 glas alcohol op een dag drinkt lager (38%) dan gemiddeld in Den Haag (52%). Dat betekent dat er in deze wijk meer alcohol wordt gedronken dan in Den Haag gemiddeld.

Het deel dat rookt is in Zorgvliet lager (14%) dan gemiddeld in Den Haag (21%).

Angst of eenzaamheid

Wijkprofiel Zorgvliet: angst eenzaamheid

Het deel bewoners met een hoog risico op een angststoornis of depressie is lager (4%) in Zorgvliet dan gemiddeld in Den Haag (10%).

Ook het deel bewoners dat ernstig eenzaam is, is duidelijk lager (9%) dan het Haagse gemiddelde (16%).

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070