Wijkprofiel Duindorp

In het wijkprofiel Duindorp vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

Hoeveel inwoners heeft Duindorp, hoe ziet de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde in Den Haag?

Bevolking

Grafiek bewoners Duindorp

De wijk Duindorp heeft 5.802 bewoners en 2.894 huishoudens (2022).

De bevolkingsgroei (de groei van de bevolking vergeleken met 5 jaar eerder) is -1,8% in de wijk. Dat is een afname, en lager dan de bevolkingsgroei in Den Haag gemiddeld (5%).

Inwoners naar leeftijd

Staafdiagram leeftijd Duindorp vs Den Haag

In Duindorp wonen naar verhouding ongeveer evenveel 65-plussers (16%) als gemiddeld in Den Haag (15%). De groep jongeren (19 jaar en jonger) is iets groter in de wijk (24%) dan in heel Den Haag (22%), maar niet veel. ​

​De gemiddelde leeftijd in Duindorp is 40,2 jaar. Iets hoger dan de gemiddelde leeftijd in heel Den Haag (39,1 jaar).​

Opleidingsniveau

Staafdiagram opleidingsniveau Duindorp vs Den Haag

In Duindorp zijn minder bewoners hoogopgeleid (20%) dan in Den Haag gemiddeld (36%).

Het deel laagopgeleide bewoners is 37%, dat is hoger dan gemiddeld in Den Haag (30%). De groep met een middelbare opleiding is in Duindorp ook groter (43%) dan gemiddeld in de stad (34%).

Inkomensverdeling

Staafdiagram inkomen Duindorp vs Den Haag

De wijk Duindorp heeft 5.802 bewoners en 2.894 huishoudens (2022).

De bevolkingsgroei (de groei van de bevolking vergeleken met 5 jaar eerder) is -1,8% in de wijk. Dat is een afname, en lager dan de bevolkingsgroei in Den Haag gemiddeld (5%).

Inkomensbron

Staafdiagram Inkomensbron Duindorp vs Den Haag

In Den Haag heeft gemiddeld 18% een hoog inkomen. In Duindorp (13%) is dat lager. Het deel met een laag inkomen (51%) is iets hoger dan in heel Den Haag (48%).

Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in Den Haag is € 43.400. In Duindorp ligt dat lager (€ 37.300). In Den Haag heeft 18% van de huishoudens een minimum inkomen. In Duindorp is dat 20%. Ongeveer 13% van de huishoudens in de wijk heeft geregistreerde problematische schulden, evenveel als in heel Den Haag.

Huishoudens naar samenstelling

Staafdiagram samenstelling van huishoudens Duindorp vs Den Haag

De samenstelling van het huishoudens verschilt in Duindorp niet veel van het gemiddelde van Den Haag. ​

​Er zijn iets minder eenpersoonshuishoudens (44%) in de wijk dan in Den Haag gemiddeld (47%). Eenoudergezinnen zijn er naar verhouding iets meer in de wijk (12%) dan gemiddeld in de stad (9%). ​

Migratieachtergrond

Staafdiagram migratieachtergrond Duindorp vs Den Haag

In Den Haag heeft 57% van de bewoners heeft een migratieachtergrond. In Duindorp is dat veel lager (20%).

4 op de 5 bewoners (80%) heeft een Nederlandse achtergrond. In heel Den Haag is dat minder dan de helft (43%).

Woningen naar eigendom

Staafdiagram woningeigendom Duindorp vs Den Haag

In Duindorp is het aandeel sociale huurwoningen hoger (52%) dan gemiddeld in Den Haag (31%).

Het aandeel koopwoningen in Duindorp (42%) is bijna hetzelfde als in Den Haag gemiddeld (43%). Er zijn naar verhouding minder particuliere huurwoningen (6%) in de wijk dan in de hele stad (25%).

Woningen per type

In Den Haag is 22% van de woningen een eengezinswoning. In de wijk Duindorp is een groter aandeel van de woningen een eengezinswoning (30%).

In Duindorp is 70% van de woningen een appartement. In Den Haag is dat aandeel hoger (76%).

Woningen WOZ-waarde

De WOZ-waarde is flink toegenomen de afgelopen jaren in Den Haag, ook in de wijk Duindorp.

De gemiddelde WOZ-waarde is in Duindorp lager dan gemiddeld in Den Haag. In Den Haag is de WOZ-waarde gemiddeld € 319.943. In Duindorp is dat € 286.015 (2022).

Woningen naar energielabels

In heel Den Haag heeft de helft van de woningen energielabel C of hoger. In Duindorp is dat aandeel iets groter, namelijk 56%.

In Duindorp zijn naar verhouding meer woningen met energielabel A (29%), dan in heel Den Haag (20%). Het deel van de woningen met label G is gelijk aan het Haagse gemiddelde (19%).

Energielabels naar eigendom

Naar verhouding hebben de huurwoningen van corporaties het grootste aandeel energielabels C of hoger.

Het aantal woningen met een label A in de wijk is het grootst onder de koopwoningen. De koopwoningen hebben ook het vaakst energielabel G.

Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

Groen- en hittestress

Den Haag van bovenaf in verschillende groentinten.

Op de Groenkaart is te zien waar het groen is in de stad. Hoe lichter de kleur op het kaartje, hoe minder groen er is. Het wijkagenda gebied is zwart omrand in het midden van het kaartje.

Het deel van de oppervlakte dat op zomerse dagen zeer gevoelig is voor hittestress, is gemiddeld in Den Haag 3%. In Duindorp is dat lager: 2%.

Nabijheid voorzieningen

Staafdiagrammen nabijheid voorzieningen Duindorp vs Den Haag

Alleen een huisarts is verder weg (1.400 meter) voor bewoners in Duindorp dan in Den Haag gemiddeld (600 meter).

Een basisschool, grote supermarkt en een winkel voor dagelijkse levensmiddelen zijn in Duindorp iets dichterbij dan gemiddeld in Den Haag.

Tevredenheid omgeving

In Duindorp is het deel van de mensen dat tevreden is over de straatverlichting iets hoger dan gemiddeld in Den Haag.

Over voorzieningen voor kinderen zijn meer bewoners in Duindorp tevreden dan gemiddeld in Den Haag. Over voorzieningen voor jongeren zijn juist minder bewoners in de wijk tevreden dan gemiddeld in Den Haag.

Overlast verkeer

In de wijk Duindorp zegt 38% overlast te hebben van parkeerproblemen. Dat is wat hoger dan in heel Den Haag (32%). Het deel dat overlast heeft van agressief verkeersgedrag is iets lager (14%) dan gemiddeld in Den Haag (16%).

Het deel dat overlast heeft van te hard rijden is even groot als gemiddeld in de stad (23%).

Overlast personen

Het deel bewoners dat zelf overlast heeft van verwarde personen en dronken mensen op straat is in de wijk Duindorp lager dan gemiddeld in Den Haag.

Overlast van buurtbewoners ervaart 13% in de wijk, in heel Den Haag is dat 9%. Ook hoger is de ervaren overlast van jongeren (22%) dan gemiddeld in Den Haag (11%).

Meldingen openbare ruimte

Staafdiagrammen meldingen openbare ruimte in Duindorp vs Den Haag

In Duindorp is het aantal meldingen over een achtergelaten voertuig/fiets, over dieren- en hondenpoep en over groen wat lager dan gemiddeld in Den Haag.

De veiligheid van een wijk wordt bepaald door hoeveel misdaad (bijvoorbeeld geweld en diefstallen) en overlast (van onder meer personen, drugs en geluid) er is.

Overlast meldingen

Het aantal meldingen van overlast is in heel Den Haag toegenomen tussen 2018 en 2020. In Duindorp is een gelijke trend te zijn.

In 2020 waren in Duindorp 674 meldingen van overlast per 10.000 inwoners. Dat is lager dan in Den Haag gemiddeld (708 per 10.000 inwoners).

Soorten misdaden

Na het selecteren van een aantal misdaden blijkt dat in Duindorp naar verhouding wat meer vernielingen en mishandelingen voorkomen. ​

Het aantal diefstallen uit/vanaf voertuigen is iets lager in de wijk dan in Den Haag gemiddeld.​

Misdaden in totaal

Grafiek misdrijfaantallen Duindorp en heel Den Haag.

Het totaal aantal misdaden is de afgelopen jaren afgenomen in Den Haag. In Duindorp is de trendlijn wat grillig.

Het aantal misdaden was in 2021 in Den Haag 639 (per 10.000 inwoners). Het aantal misdaden per 10.000 inwoners in Duindorp (492) lag lager.

Veiligheid

Staafdiagrammen gevoel van veiligheid in Duindorp vs Den Haag

In de wijk Duindorp geeft men een 6,9 als rapportcijfer voor veiligheid. Dat is even hoog als gemiddeld in Den Haag.

Het deel van de bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt is in de wijk Duindorp ook bijna even hoog (23%) als in Den Haag gemiddeld (24%).

Hoe gezond zijn de inwoners, hoeveel voldoen er aan de beweegrichtlijn en hoeveel mensen zijn eenzaam? Dit zijn onderwerpen die iets zeggen over de sociale leefbaarheid van de wijk.

Gezondheid

Het deel bewoners met een (zeer) goede gezondheid is even hoog in Duindorp als in Den Haag gemiddeld (75%).

Het aandeel bewoners met overgewicht en met een of meer langdurige ziekten/aandoeningen is iets hoger in de wijk (18%) dan in Den Haag gemiddeld (16%).

Leefstijl

Staafdiagrammen roken en alcoholgebruik in Duindorp vs Den Haag

In Duindorp is het deel dat geen of maximaal een glas alcohol per dag drinkt iets lager (44%) dan gemiddeld in Den Haag (52%). Dat betekent dus dat daar meer alcohol wordt gedronken dan in de andere buurten en in Den Haag gemiddeld.

Het deel dat rookt is hoger in de wijk (25%) dan gemiddeld in Den Haag (21%).

Angst of eenzaamheid

Staafdiagrammen gevoel van angst & depressie en eenzaamheid in Duindorp vs Den Haag

Het deel van de bewoners met een hoog risico op een angststoornis of depressie is in Duindorp (9%) ongeveer gelijk aan het gemiddelde in Den Haag (10%).

Het deel dat ernstig eenzaam is, is lager in de wijk (13%) dan het Haagse gemiddelde (16%).

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070