Gemeentelijke Accountantsorganisatie Den Haag (GAD)

De GAD controleert de inkomsten en uitgaven van de gemeente. En van organisaties die bij de gemeente horen. De GAD is deskundig en onafhankelijk. Door te controleren en kennis te delen geeft de GAD zekerheid. Met haar oordeel zorgt zij voor meer vertrouwen in de gemeente. Zo kan de GAD de gemeentelijke organisatie helpen verbeteren.

Lees wat de GAD nog meer doet. De GAD:

  • controleert de jaarrekening van de gemeente
  • controleert de jaarrekening van organisaties die bij de gemeente horen
  • controleert ook rapportages die over andere zaken dan geldzaken gaan. Bijvoorbeeld rapporten waarin verantwoording over iets wordt afgelegd zoals subsidieafrekeningen of indicatoren
  • deelt kennis over de gemeente met organisaties, zoals de Rekeningencommissie
  • ondersteunt de gemeente
  • is een kritische vriend van de gemeenteraad en het college, bijvoorbeeld bij vragen over geldzaken, risicobeheersing, verslaggeving en rapportering

Lees wat de GAD allemaal doet in de Begin externe link: controleverordening(Externe link), einde externe link..

Onafhankelijk

De GAD is onafhankelijk: zonder invloed van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. De gemeenteraad geeft de GAD opdracht om de jaarrekening te controleren. Dat staat in de Begin externe link: Gemeentewet(Externe link), einde externe link. en de Begin externe link: controleverordening(Externe link), einde externe link.. De gemeente geeft de GAD ook andere opdrachten, waarbij de GAD haar eigen onafhankelijkheid verzekert. De gemeenteraad kiest de directeur van de GAD. Deze is daarmee ook gemeenteaccountant en ondersteunt de gemeenteraad bij haar controlerende taak.

Waarom controle

Doel van een controle is om zekerheid te geven dat de informatie klopt. Zodat u de jaarrekening of andere informatie kunt gebruiken voor beslissingen. De GAD legt haar eindoordeel vast in een controleverklaring. Allerlei belangrijke dingen die naar voren zijn gekomen tijdens een controle worden vastgelegd in een Board Letter en een Accountantsverslag. Deze rapporten worden besproken met de gemeente en zijn openbaar.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact met de gemeenteaccountant of het secretariaat:

Klachten melden

Heeft u een klacht over de GAD? Meld uw klacht via de pagina Begin link: Klacht indienen, einde link. . De GAD maakt gebruik van de klokkenluidersregeling van de gemeente. Deze staat in het Haagse personeelsreglement. Het is ook mogelijk om een melding te doen bij het Begin externe link: Huis voor Klokkenluiders(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070