Product

Kwijtschelding belastingen

Gepubliceerd: 
04 mei 2016
Laatste wijziging: 
18 januari 2017

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en heeft u geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. U hoeft de belastingen dan niet of maar gedeeltelijk te betalen.

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de volgende belastingen:

 • onroerende zaakbelasting (OZB)
 • afvalstoffenheffing
 • rioolheffing eigenaren
 • hondenbelasting (alleen voor het bedrag voor de 1e hond)

Aanvragen

 • Als u in Den Haag woont, dan kunt u digitaal kwijtschelding aanvragen met uw DigiD.

Vraag kwijtschelding aan

 • U kunt gebruik maken van de verkorte aanvraagprocedure als u een jaar eerder kwijtschelding heeft gekregen van de gemeente Den Haag én een uitkering heeft van het UWV, de DSZW (Sociale dienst) of de SVB. Op het reactieformulier, dat bij uw papieren woonlastennota zit, kunt u daarvoor een hokje aankruisen. Stuur een kopie mee van uw laatste inkomensspecificatie en een bankafschrift, onderteken het formulier en stuur het op naar Belastingzaken.
 • Woont u niet in Den Haag of heeft u geen DigiD, dan kunt u een ondertekend kwijtscheldingsverzoek per post of aan de balie indienen. U kunt ook met het reactieformulier een aanvraagformulier voor kwijtschelding opvragen.

Wanneer aanvragen

U kunt direct kwijtschelding aanvragen als u de aanslag ontvangt. U krijgt uitstel van betaling zodra Belastingzaken uw aanvraag heeft geregistreerd.

U kunt kwijtschelding aanvragen voor alle aanslagen die nog niet zijn betaald of niet langer dan 3 maanden geleden zijn betaald.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor kwijtschelding als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft een inkomen op bijstandsniveau volgens de Participatiewet.
 • U heeft geen vermogen of bezittingen.
 • U heeft geen teruggave ontvangen van de Rijksbelastingdienst of verwacht dit niet binnen een jaar.
 • Uw betalingscapaciteit, berekend aan de hand van de rijksvoorschriften, is onvoldoende om de aanslag (gedeeltelijk) te voldoen. De betalingscapaciteit is de financiële ruimte die u heeft om de gemeentelijke belastingen te betalen.

Let op: u komt niet in aanmerking voor kwijtschelding als u zonder noodzaak (uitoefening van beroep of een medische noodzaak) een auto of motorfiets heeft aangeschaft, in of na het jaar waarop de aanslag betrekking heeft.

Voor wie?

 • U kunt als particulier kwijtschelding aanvragen bij Belastingzaken.
 • Ook als ondernemer kunt u kwijtschelding aanvragen als u:
  • een Bbz-uitkering heeft (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004), en
  • een natuurlijk persoon bent (dus geen B.V. of soortgelijke rechtsvorm).

Let op: kwijtschelding kan alleen worden verleend van privé-belastingen, niet van belastingen die verband houden met de uitoefening van het bedrijf.

Nodig bij aanvraag kwijtschelding

U heeft bij het aanvragen van kwijtschelding uw aanslagbiljet nodig.

Bij uw aanvraag moet u ook bijlagen meesturen. Kijk wat voor uw situatie geldt:

Inkomsten van u en uw partner/medebewoners

Stuur een kopie op van de bewijsstukken die voor uw situatie van toepassing zijn:

 • de laatste specificatie van uw loon of uitkering (bij wisselende inkomsten 13 weekspecificaties of 3 maandspecificaties)
 • de beschikking van de Belastingdienst met uw toeslagen en bijschrijvingen op de bankrekeningen
 • de laatste pensioenspecificatie of bijschrijving op de bankrekeningen
 • het toekenningsbesluit studiefinanciering van DUO met de opbouw van de studiefinanciering
  Let op: geen bijschrijving op uw bankafschrift, maar de verklaring van inschrijving bij de onderwijsinstelling van het huidige studiejaar
 • de verklaringen van inschrijving bij de onderwijsinstelling van het huidige studiejaar van uw inwonende kinderen van 18 jaar of ouder
 • de voor én achterzijde van de aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst met daarop de teruggave inkomstenbelasting en/of heffingskorting
 • de laatste bijschrijving van de ontvangen alimentatie op uw bankrekening
 • het toekenningsbesluit woonkostentoeslag van DSZW en de bijschrijving op uw rekening

Uitgaven van u en uw partner/medebewoners

Stuur een kopie op van de bewijsstukken die voor uw situatie van toepassing zijn:

 • de laatste huurspecificatie met de huurverhoging. Let op: geen betaalbewijs of acceptgiro
 • het laatste jaaroverzicht van uw hypotheek met hypotheekrente en openstaand hypotheekbedrag
 • de laatste nota erfpachtcanon
 • het laatste polisblad en het betaalbewijs van de ziektekostenverzekering
 • de laatst betaalde alimentatie
 • de laatste nota van de kinderopvang

Vermogen, bezit en schulden van u en uw partner/medebewoners

Stuur een kopie op van de bewijsstukken die voor uw situatie van toepassing zijn:

 • de laatste overzichten met zichtbaar saldo van alle bankrekeningen inclusief spaarrekeningen
 • de beschikkingen van de schulden aan de Belastingdienst, de bankafschriften van alle aflossingen van deze belastingschulden
 • de rechterlijke uitspraak van de WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen)

Beoordeling aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van de gegevens die u invult en de kopieën die u inlevert. Als er bij de beoordeling nog aanvullende informatie nodig is, krijgt u hierover een brief. Beantwoord deze binnen 14 dagen, zo voorkomt u dat uw verzoek om kwijtschelding wordt afgewezen.

Hoe lang duurt het?

U krijgt een bevestiging als Belastingzaken uw aanvraag heeft ontvangen. Belastingzaken streeft ernaar om binnen 13 weken een besluit te nemen.

Waterschapslasten en zuiveringsheffing

U kunt naast de gemeentelijke belastingen ook een aanslag voor waterschapslasten en zuiveringsheffing krijgen. De Regionale Belasting Groep int belastingen voor het Hoogheemraadschap Delfland. Kijk voor meer informatie op www.derbg.nl.

Contact

Contactgegevens Belastingzaken

Zie ook

Hulp bij het invullen van uw digitale aanvragen

Gepubliceerd: 
04 mei 2016
Laatste wijziging: 
18 januari 2017