Uw zoekopdracht
Beleid

Huisvesting Internationaal Strafhof

Den Haag, Internationale stad van vrede en recht

Gepubliceerd: 
23 juli 2015
Laatste wijziging: 
31 juli 2015

Het Internationaal Strafhof krijgt nieuwe permanente huisvesting op het terrein van de Alexanderkazerne in Den Haag. Op 16 april 2013 is de bouw gestart. In 2016 wordt het gebouw in gebruik genomen en is de officiële opening.

Het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC) is een permanent hof voor het vervolgen van mensen die verdacht worden van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide. Het ambitieuze programma voor de nieuwbouw voor de huisvesting van het ICC weerspiegelt de internationale betekenis van deze organisatie.

Artist impressie ICC

Nieuwbouw en architectenselectie

De nieuwbouw van het ICC bestaat uit ongeveer 46.000 vierkante meter vloeroppervlakte, 1.200 werkplekken en 3 rechtszalen. Het ICC zorgt op eigen terrein voor parkeerplaatsen en beveiliging. Er is gekozen voor het ontwerp van de Deense architect Schmidt Hammer Lassen. Het ontwerp voldoet aan alle criteria van het ICC, onder andere wat betreft ontwerp, duurzaamheid, functionaliteit en kosten.

Kijk voor meer informatie over het ontwerp en de bouw op de speciale ICC-website www.icc-permanentpremises.org. Bekijk de video van Schmidt Hammer Lassen Architecten over de nieuwbouw van het ICC:

Naar het YouTube-kanaal van de gemeente
Schmidt Hammer Lassen Architecten over de nieuwbouw van het ICC

Bomenkap op ICC-terrein

Op het ICC-terrein worden zoveel mogelijk bomen gehandhaafd. Het ICC heeft zo zorgvuldig bepaald welke bomen voor de nieuwbouw noodzakelijkerwijs gekapt of verplant moeten worden. Dit in overleg met de Nationale Bomenbank, de gemeente en de Klankbordgroep ICC waarin de bewonersverenigingen en de Algemene Vereniging Natuurbescherming (AVN) vertegenwoordigd zijn.

De kapwerkzaamheden worden in fases uitgevoerd waarna er nog 211 bomen behouden blijven. In februari 2014 was de laatste fase. Hierbij zijn door een menselijke fout bij de uitvoerende onderaannemer 15 bomen meer gekapt dan de vergunning toestaat. Het gaat om zeedennen aan de rand van de Oude Waalsdorperweg.

Het ICC en de aannemer Courtys hebben inmiddels in overleg met de Klankbordgroep, AVN, de landschapsarchitect en de gemeente gewerkt aan een acceptabele oplossing om deze fout te herstellen. Het plan luidt dat de aannemer voor de 15 te veel gekapte bomen 15 plus 5 extra bomen van dezelfde soort (zwarte dennen) herplant. In totaal herplanten ze 20 bomen: 10 bomen van 8 tot 10 meter hoog en 10 van 6 tot 7 meter hoog. Deze bomen zijn inmiddels geplant.

Meer informatie over deze herplanting kunt u lezen in de onderstaande brief die Courtys heeft verstuurd naar de direct omwonenden/belangstellenden.

Herinrichting openbare ruimte Waalsdorperweg

De gemeente Den Haag gaat de openbare ruimte rond de Oude Waalsdorperweg - Van Alkemadelaan opnieuw inrichten. In samenwerking met de bewonerswerkgroep Openbare ruimte en de klankbordgroep ICC is een voorlopig ontwerp gemaakt. Het ontwerp voorziet in een overzichtelijke verkeerssituatie voor de kruisingen ter vervanging van de huidige bajonet-vorm en voorkomt dat verkeer onbedoeld de wijk Duinzigt inrijdt. Ook wordt het veiliger voor fietsers door onder meer een 2-richtingen fietspad richting Meijendel langs de Oude Waalsdorperweg. Het groen in het gebied blijft goed behouden.

Over de herinrichting van de Oude Waalsdorperweg hebben de gemeente en de aannemer brieven verstuurd aan omwonenden. U kunt de brieven hier lezen.

Artist impressie ICC

Definitief ontwerp

Het voorlopig ontwerp is op 24 september 2013 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. De afgelopen maanden heeft de gemeente het voorlopig ontwerp voor de herinrichting verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Ten opzichte van het voorlopig ontwerp zijn er geen grote wijzigingen. De enige toevoeging is het vervangen van het riool in de Oude Waalsdorperweg. Dit heeft geen gevolgen voor de inrichting. Halverwege maart is het ontwerp besproken in de Adviescommissie Openbare Ruimte en het Vooroverleg Verkeerszaken. Beiden hebben ingestemd met de plannen.

Voorbereiding herinrichting

Nu het ontwerp voor de herinrichting definitief is vastgesteld, is gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden. Naast het aanvragen van een kapvergunning voor 16 bomen en een bouwvergunning voor een nieuw deel van de muur langs het Bospark, worden op dit moment het bestek en de uitvoeringstekeningen gemaakt. Wanneer dit klaar is kan de aanbesteding van het werk beginnen. Als alles volgens planning verloopt, vindt de aanbesteding in juli plaats. Zodra het werk gegund is kan de uitvoering starten. Die staat gepland van september tot april 2015.

Filmpjes verkeerssimulatie

Op verzoek van de bewonerswerkgroep en de klankbordgroep heeft de gemeente een verkeersanalyse uitgevoerd met een verkeerssimulatieprogramma. Daarbij is rekening gehouden met de verwachte toekomstige verkeersstromen in de spitsuren. Het computermodel bootst de verkeersstromen na en geeft een gedetailleerd inzicht in verkeersafwikkelingen.

Uit de analyse blijkt dat de nieuwe herinrichting niet tot verkeersopstoppingen leidt. De openbare ruimte die in de filmpjes te zien is, is een globale indicatie.

Bekijk de filmpjes over de verkeerssimulatie:

Artist impressie ICC

Omgevingsvergunning (wabo)

In december 2012 heeft de gemeente de omgevingsvergunning verleend voor de nieuwbouw van het Internationaal Strafhof. Daarbij is uitgebreid ingegaan op de door omwonenden en andere belanghebbenden ingediende zienswijzen op de ontwerpomgevingsvergunning die ter inzage heeft gelegen. Deze zienswijzen hebben er onder meer toe geleid dat een nog groter aantal van de bomen op het terrein behouden blijven.

Informatieavond omgevingsvergunning ICC 27 september 2012

Bestemmingsplan en milieuonderzoek

Voor de nieuwbouw van het ICC is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het ICC heeft een Milieu Effecten Rapportage (MER) laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau. In de MER worden de uitgangspunten van de nieuwbouw beoordeeld en de gevolgen voor het milieu. De gemeente heeft de resultaten van deze MER meegenomen in het ontwerp van het bestemmingsplan.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 10 februari 2011 vastgesteld. Met de uitspraak van de Raad van State van 28 maart 2012 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Nieuwsbrieven 

In deze nieuwsbrieven informeren we de omwonenden van de nieuwbouw van het ICC over de stand van zaken van de bouw en de herinrichting van de openbare ruimte.

Zie ook

Contact

Heeft u tijdens de bouw vragen of klachten over de bouwwerkzaamheden? Neem dan contact op met aannemer Courtys: info@courtys.nl

Voor meer informatie over de plannen voor de openbare ruimte rond de nieuwbouw van het Internationaal Strafhof kunt u contact opnemen met de gemeente:

Dienst Stedelijke Ontwikkeling
secretariaat Projectmanagement Den Haag
e-mail: info-internationalezone@denhaag.nl

Het Internationaal Strafhof valt onder verantwoording van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Kijk op de website van de Rijksoverheid, bij het thema Internationaal Strafhof.

Gepubliceerd: 
23 juli 2015
Laatste wijziging: 
31 juli 2015

U verlaat DenHaag.nl. Wilt u doorgaan?