Gemeente Den Haag en woningcorporaties maken nieuwe prestatieafspraken

De gemeente Den Haag, woningcorporaties en huurdersorganisaties zijn overeengekomen dat er in 2024 wordt gestart met de bouw van 1000 corporatiewoningen. Een nog groter aantal woningen zal worden verduurzaamd. Dat staat in de prestatieafspraken die de gemeente en de corporaties voor dit jaar hebben gemaakt. In deze prestatieafspraken leggen de verschillende partijen jaarlijks de plannen voor het woningbeleid vast.

In de prestatieafspraken (Begin externe link: RIS317843(Externe link), einde externe link.) die voor 2024 zijn gemaakt, staan drie belangrijke onderwerpen centraal: voldoende betaalbare woningen, een thuis voor iedereen en duurzame wijken en woningen. Zo wordt er bijvoorbeeld ingezet op het versnellen van de woningbouw productie en het vergroten van de ruimte voor betaalbaar wonen in Den Haag. In 2024 starten de corporaties met de bouw van 1.000 corporatiewoningen.

Naast woningbouw werkt de gemeente samen met de corporaties aan een duurzame stad. Ook daarbij wordt ingezet op versnelling, Zo worden er in 2024 1.280 woningen met EFG-label verduurzaamd en/of geïsoleerd. Ook worden binnentuinen en daken vergroend, worden er zonnepanelen geplaatst en worden kookgasaansluitingen vervangen. Daarnaast worden extra mensen ingezet in wijken, buurten en complexen om de sociale cohesie te bevorderen, woonfraude en woonoverlast aan te pakken en de woonomgeving te verbeteren ten behoeve van de leefbaarheid in de wijk.

“De energietransitie is een van de meest urgente opgaves voor onze stad. Dit jaar wordt er gestart met de uitfasering van ruim 2.000 woningen met een EFG-label. De komende jaren is een verdere versnelling in de verduurzaming en isolatie van de woningen nodig. Samen met onder meer de woningcorporaties gaan wij hier onze schouders onder zetten. Zo zorgen wij ervoor dat de energierekening daalt en huurders in een fijn huis kunnen wonen. Zo helpen wij mensen die het hardst nodig hebben, dat zegt wethouder Arjen Kapteijns (Energietransitie).“

De omstandigheden voor huurders en woningzoekenden zijn anno 2024 niet eenvoudig. Er is sprake van woningnood, de prijzen van woningen lopen op en veel mensen ervaren dagelijks de gevolgen van de crisis op de woningmarkt door bijvoorbeeld lange wachttijden voor woningen of door hoge energiekosten. Met de prestatieafspraken voor 2024 committeren de gemeente en de corporaties zich aan stevige en realistische ambities die recht doen aan de grote urgentie van maatregelen enerzijds en de ingewikkelde omstandigheden anderzijds.

De prestatieafspraken voor 2024 zijn afgesloten met de volgende acht woningcorporaties en hun huurdersraden: Arcade, DUWO, Haag Wonen, Hof Wonen, Staedion, Vidomes, WoonInvest en Woonzorg Nederland. De gemeente en de bovengenoemde corporaties werken intensief samen om de afspraken zo snel en goed mogelijk te realiseren.

“Met de prestatieafspraken halen we alles uit de kast om betaalbaar te bouwen en de energierekening zo laag mogelijk te houden”, stelt wethouder Martijn Balster (Volkshuisvesting). “Het gaat daarbij om stevige afspraken over betaalbare nieuwbouw, onderhoud, renovatie en verduurzaming. Met onze huurdersverenigingen en woningcorporaties hebben we onze ambities nog verder aangescherpt. Met maar één doel: de vele Haagse woningzoekenden en zittende huurders een veilige, gezonde en betaalbare woning te kunnen bieden. Je thuis kunnen voelen in onze mooie stad: dáár gaat het om.”