Nu:
Coronavirus
Laatste update: 12:43 uur

Tijdelijke inkomensoverbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) aanvragen

Door de maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus te beperken, verliezen veel zelfstandig ondernemers, onder wie zzp'ers, inkomsten. Het kabinet komt daarom met een tijdelijke regeling voor 3 maanden voor zelfstandig ondernemers met financiële problemen. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente.

 • Door de vele aanvragen werkt het aanvraagformulier traag. De gemeente doet haar uiterste best dit te verbeteren.
 • Controleer goed of u écht aan alle voorwaarden voldoet. Lees de informatie zorgvuldig door.
 • Gemeente Den Haag ondersteunt alleen ondernemers die in Den Haag wonen.
 • U krijgt het voorschot op de inkomensondersteuning uiterlijk 4 weken na ontvangst van het digitale formulier en de gevraagde stukken.
 • U kunt de inkomensondersteuning ook met terugwerkende kracht aanvragen.

Tozo is bedoeld voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. De regering doet een moreel appèl op ondernemers om zich alleen te melden als zij in financiële problemen komen. Op die manier blijft de regeling uitvoerbaar.

De tijdelijke overbruggingsregeling is vooralsnog voor een periode 3 maanden en is aan te vragen tot 1 juni 2020. U doet de aanvraag pas als u in financiële problemen komt.

Inkomensondersteuning

Het inkomen van gehuwden en samenwonenden wordt aangevuld tot een bedrag van € 1.500 netto en voor alleenstaanden tot € 1.050 netto. Er geldt een lagere bijstandsnorm voor jongeren van 18 tot 21 jaar. Als u de inkomensondersteuning ontvangt, hoeft u die niet terug te betalen. Het wordt beschouwd als een gift.

Lening bedrijfskapitaal

U kunt ook een lening bedrijfskapitaal aanvragen. Deze lening is bedoeld om eventuele liquiditeitsproblemen op te lossen en bedraagt maximaal € 10.157. U moet deze lening later wel terugbetalen met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. Kijk onder Aanwijzingen invullen formulier hoe u het bedrag en uw motivatie moet invullen.

Voor wie?

De tijdelijke inkomensondersteuning en de lening bedrijfskapitaal zijn bedoeld voor zelfstandig ondernemers (ook zzp’ers) die woonachtig en ingeschreven zijn in de gemeente Den Haag, die financieel in de knel komen door de coronacrisis. Dat betekent dat u een verwacht inkomen heeft onder het sociaal minimum (€ 1.209,19 voor alleenstaanden, € 1.653,65 voor gehuwden). U kunt ook gebruikmaken van deze regeling als u een BV of VOF heeft. In het geval van een BV moet u in dat geval DGA (directeur grootaandeelhouder) met volledige zeggenschap zijn, en in de situatie zijn dat uw BV nu geen salaris kan uitbetalen.

Voorwaarden

 • Uw leeftijd is tussen 18 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd (66 jaar en 4 maanden).
 • U staat ingeschreven als bewoner van de gemeente Den Haag.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.
 • Uw bedrijf of zelfstandig bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn of hoofdzakelijk in Nederland werken.
 • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Uw bedrijf is vóór 17 maart 2020 gestart en ingeschreven en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar (of 24 uur per week voor de periode dat de onderneming actief is) werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

Nodig bij uw aanvraag

U vult het digitale aanvraagformulier volledig in en dient het in. Daarnaast stuurt u de gemeente per e-mail de volgende stukken:

 • Laatste bank- of giroafschrift van de rekening waarop u het geld wilt ontvangen (dit moet een privérekening zijn en geen zakelijke rekening). U kunt het afschrift downloaden in de digitale omgeving van uw bank.
 • Zorg dat de bedragen van de afgelopen maand, de eindstand van uw rekening, het rekeningnummer en de eigenaar van de rekening zichtbaar is op het afschrift.
 • Een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel. U mag het laatste uittreksel dat u heeft meesturen.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Zowel van u als van uw partner, als u die heeft.
 • Een korte motivatie waarom u een beroep doet op deze regeling. Vraagt u ook een lening bedrijfskapitaal aan? Geef dan aan waarom u dit bedrag wilt lenen. Bijvoorbeeld voor vaste kosten (huur/hypotheek, gas/ water/licht voor uw bedrijfspand, leaseverplichtingen) die u de komende 3 maanden heeft. In de motivatie moet u aannemelijk maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem in uw bedrijf als gevolg van de coronacrisis.
Heeft u al de inkomensondersteuning voor 3 maanden aangevraagd en doet u daarna de aanvraag voor de lening bedrijfskapitaal? Stuur dan een e-mail met als onderwerp 'Aanvraag lening bedrijfskapitaal' naar emailbeheer.szw@denhaag.nl. Vermeld ook uw naam, adres, woonplaats en uw BSN-nummer. De gemeente koppelt de aanvraag voor de lening bedrijfskapitaal dan aan uw eerdere aanvraag voor inkomensondersteuning.

  De stukken levert u bij voorkeur via e-mail aan: emailbeheer.szw@denhaag.nl. Als onderwerp vermeldt u: Aanvraag ondersteuning zelfstandigen.

  Alleen als dit echt niet mogelijk is, dan kunt u de bewijsstukken sturen per post, een postzegel is niet nodig:

  Gemeente Den Haag
  Antwoordnummer 1630
  2502 VB Den Haag

  Aanwijzingen formulier invullen

  Om u snel te kunnen helpen, is ervoor gekozen om een bestaand formulier voor bijstandsaanvragen te gebruiken. De teksten van het digitale formulier passen daardoor niet helemaal bij de aanvraag die u nu doet. Hieronder vindt u aanwijzingen voor het invullen van het formulier:

  • Reden aanvraag: vul hier in dat u (ex)zelfstandige bent. 'Ik heb een eigen bedrijf en onvoldoende inkomen'. Het formulier vraagt om uw inkomen. Als zelfstandige gaat het in uw geval om 'Inkomen Eigen Bedrijf'. Vul hier in welk inkomen u verwacht.
  • Vermogen en Schulden: u hoeft alleen uw Nederlandse betaalrekening waarop wij het geld kunnen overmaken op te geven. Bij alle andere vragen vult u 'Nee' in.
  • Vermogen en Schulden: heeft u een koopwoning? Vul dan alleen de gegevens in bij het onderdeel koopwoning. Andere vermogensvragen kunt u met 'Nee' beantwoorden. Heeft u geen koopwoning? Kies dan voor 'Geen van bovenstaande'.
  • Vermogen en Schulden: op de vragen over erfenis op komst, geld van werkgever tegoed en bedrag aan schulden: vul hier 'Nee' of het bedrag '0' in.
  • Beschikbaar voor arbeid: vul hier '0' in. Als u de lening bedrijfskapitaal aanvraagt, vult u onder Beschikbaar voor arbeid ‘0’ in. Vul vervolgens in het tekstveld het bedrag en een korte motivatie in. In deze motivatie moet u aannemelijk maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem in uw bedrijf als gevolg van de coronacrisis.
  • Ingeschreven bij het UWV: vul hier 'Ja' in. U heeft geen verplichting om u in te schrijven bij het UWV voor de aanvraag van de tijdelijke inkomensondersteuning.
  • Krijgt u tijdens het invullen meldingen over wat u moet doen (zoekopdracht of de klantenservice bellen)? Dan kunt u deze teksten negeren.
  • De regeling Tijdelijke inkomensoverbrugging voor zelfstandig ondernemers (Tozo) is een versoepelde regeling, waarin de gemeente geen onderzoek doet naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Het vermogen (zoals een spaarrekening en huisbezit) en het inkomen van de partner heeft geen invloed op de tegemoetkoming. In dit standaard aanvraagformulier zult u wel vragen tegenkomen over vermogen en inkomen van uw partner: deze vragen kunt u buiten beschouwing laten.
  • Aan het eind van het formulier verschijnt een bericht op uw scherm dat de aanvraag is voltooid.

  Aanvragen

  U doet eerst een check of u mogelijk in aanmerking komt om gebruik te maken van de regeling. Is dat het geval, dan wordt u direct verwezen naar het formulier. Lees voordat u het formulier invult eerst de informatie op deze pagina onder Aanwijzingen formulier invullen.

  Woont u in Den Haag en bent u in Den Haag ingeschreven?

  Let op! U moet de aanvraag doen in de gemeente waar u woont, onafhankelijk van de gemeente waarin u onderneemt. Onderneemt u in Den Haag, maar woont u elders? Gebruik dan niet dit aanvraagformulier van de gemeente Den Haag, want in dat geval kunnen wij niet anders dan uw aanvraag afwijzen.

  Hoe lang duurt het?

  Uiterlijk 4 weken na ontvangst van het complete aanvraagformulier, alle ingestuurde stukken en goedkeuring van deze stukken, ontvangt u een voorschot op uw rekening voor de inkomensondersteuning.

  Voor een aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt een ander proces. Op het moment dat de regeling door de Raad van State (RvS) is besloten, laat de gemeente op basis van uw gegevens weten of u in aanmerking komt en gaat bij goedkeuring tot uitbetaling over. Er wordt verwacht dat de RvS over enkele weken uitspraak doet.

  Goed om te weten

  • De regeling is nog niet van kracht, dit kan nog enkele weken duren. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt nu aan de regeling (AMvB). De gemeente kan wel uw aanvraag in behandeling nemen en u alvast een voorschot verstrekken, als u geen geld meer heeft om in uw dagelijkse behoeften te voorzien.
  • De tijdelijke overbruggingsregeling is voor ondernemers die al voor 17 maart 2020 stonden ingeschreven. Bent u korter geleden gestart, maar redt u het financieel niet? Dan kunt u eventueel een aanvraag doen voor een reguliere bijstandsuitkering in het kader van de Participatiewet. U moet zich dan wel uitschrijven uit de Kamer van Koophandel.
  • Beschikt u over een ondernemersplan? Dan kunt u misschien een aanvraag doen voor de ‘gewone’ Bijstand voor zelfstandigen (Bbz). U kunt het ondernemersplan inleveren op het Slachthuisplein 25 of opsturen naar: Dienst SZW, Bureau Zelfstandigen, Antwoordnummer 1630, 2502 VB Den Haag. Bent u korter dan 6 maanden geleden met uw bedrijf gestart, nadat u zelf ontslag genomen hebt bij een werkgever? Dan komt u niet in aanmerking voor de Bbz-uitkering.
  • Het bedrag dat u ontvangt is een nettobedrag. Deze uitkering wordt gezien als inkomen. Begin 2021 ontvangt u dan een jaaropgave van de gemeente. Heeft u een partner? Dan wordt deze uitkering voor levensonderhoud volgens de fiscale regels voor de helft aan uw partner toegekend.
  • Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) waarvan beide partners zelfstandig ondernemer zijn, is € 1.500 netto het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd, conform de regels van de Participatiewet. Dat betekent dat in die situatie slechts 1 aanvraagformulier indienen volstaat.

  • De gemeente heeft grote aantallen aanvragen te verwerken. Om in staat te zijn deze aanvragen voortvarend af handelen, zodat ondernemers snel geholpen worden, maken wij gebruik van een digitale aanvraagprocedure.

  Contact

  Klantenservice SZW, telefoonnummer (070) 353 75 00, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

  Zie ook