Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) aanvragen

Door de maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus te beperken, verliezen veel zelfstandig ondernemers, onder wie zzp'ers, inkomsten. Het kabinet heeft daarom met een tijdelijke regeling voor 3 maanden voor zelfstandig ondernemers met financiële problemen ingevoerd. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente.

 • De gemeente probeert het voorschot op de inkomensondersteuning 4 weken na ontvangst van het digitale formulier en de gevraagde stukken te verstrekken.
 • Heeft u een voorschot ontvangen voor twee maanden? U ontvangt dan in de laatste week van mei een brief met uitleg over het bedrag. Uiterlijk 7 juni ontvangt u het laatste deel van de inkomensondersteuning.
 • Is uw aanvraag niet compleet? Dan neemt de gemeente eerst telefonisch contact met u op.
 • U hoort uiterlijk 8 weken na het indienen van uw aanvraag van de gemeente.
 • U kunt de inkomensondersteuning ook met terugwerkende kracht aanvragen.
 • Tozo 1, voor de maanden maart, april en mei, kunt u tot uiterlijk 1 juni aanvragen.
 • Tozo 2, voor de maanden juni, juli en augustus, kunt u nu nog niet aanvragen. Binnenkort vindt u op deze website hiervoor een aanvraagformulier.

      Tozo is bedoeld voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. De regering doet een moreel appèl op ondernemers om zich alleen te melden als zij in financiële problemen komen. Op die manier blijft de regeling uitvoerbaar.

      De tijdelijke overbruggingsregeling is vooralsnog voor een periode van 3 kalendermaanden en is aan te vragen tot 1 juni 2020.

      Inkomensondersteuning

      Het inkomen van gehuwden en samenwonenden wordt aangevuld tot een bedrag van € 1.500 netto en voor alleenstaanden tot € 1.050 netto. Er geldt een lagere bijstandsnorm voor jongeren van 18 tot 21 jaar. Als u de inkomensondersteuning ontvangt, hoeft u die niet terug te betalen. Het wordt beschouwd als een gift.

      Lening bedrijfskapitaal

      U kunt ook een lening bedrijfskapitaal aanvragen. Deze lening is bedoeld om eventuele liquiditeitsproblemen op te lossen en bedraagt maximaal € 10.157. U moet deze lening later wel terugbetalen met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

      Binnenkort is er een nieuw digitaal formulier waarmee u de lening bedrijfskapitaal kunt aanvragen. Heeft u eerder een aanvraag gedaan met het Tozo-aanvraagformulier op deze pagina? Ook dan moet u het nieuwe formulier gebruiken, zodat de gemeente alle gegevens van u ontvangt die nodig zijn voor een besluit.

      Het is helaas niet gelukt om eerdere aanvragers van de lening bedrijfskapitaal een besluit te versturen. Excuses hiervoor. Op dinsdag 21 april is de Tozo-regeling definitief geworden. En sinds 8 mei kunnen ook AOW-gerechtigden een lening bedrijfskapitaal aanvragen via de Tozo-regeling. Met deze informatie wordt nu het nieuwe formulier voorbereid waarmee u direct alle benodigde verklaringen kunt afgeven. Zodra dit formulier beschikbaar is, ontvangen alle Tozo-aanvragers een bericht. Ook staat dan de nieuwe informatie op deze website.

      Voor wie?

      De tijdelijke inkomensondersteuning is bedoeld voor zelfstandig ondernemers (ook zzp’ers) die woonachtig en ingeschreven zijn in de gemeente Den Haag, die financieel in de knel komen door de coronacrisis. Dat betekent dat u een verwacht inkomen heeft onder het sociaal minimum (brutobedrag € 1.209,19 voor alleenstaanden, € 1.653,65 voor gehuwden). U kunt ook gebruikmaken van deze regeling als u een BV of VOF heeft. In het geval van een BV moet u in dat geval DGA (directeur grootaandeelhouder) met volledige zeggenschap zijn, en in de situatie zijn dat uw BV nu geen salaris kan uitbetalen.

      Voorwaarden

      • Uw leeftijd is tussen 18 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd (66 jaar en 4 maanden).
      • U staat ingeschreven als bewoner van de gemeente Den Haag.
      • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel.
      • Uw bedrijf of zelfstandig bedrijf is in Nederland of een andere EU-lidstaat gevestigd.
      • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
      • Uw bedrijf is vóór 17 maart 2020 gestart en ingeschreven en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar (of 24 uur per week voor de periode dat de onderneming actief is) werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.

      Nodig bij uw aanvraag

      U vult het digitale aanvraagformulier volledig in en dient het in. Daarnaast stuurt u de gemeente per e-mail de volgende stukken:

      • Laatste bank- of giroafschrift van de rekening waarop u het geld wilt ontvangen (dit moet een privérekening zijn en geen zakelijke rekening). U kunt het afschrift downloaden in de digitale omgeving van uw bank.
      • Zorg dat de bedragen van de afgelopen maand, de eindstand van uw rekening, het rekeningnummer en de eigenaar van de rekening zichtbaar is op het afschrift.
      • Een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel. U mag het laatste uittreksel dat u heeft meesturen.
      • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart). Zowel van u als van uw partner, als u die heeft.
      • Een korte motivatie waarom u een beroep doet op deze regeling.

       De stukken levert u bij voorkeur via e-mail aan: emailbeheer.szw@denhaag.nl. Als onderwerp vermeldt u: Aanvraag ondersteuning zelfstandigen.

       Alleen als dit echt niet mogelijk is, dan kunt u de bewijsstukken sturen per post, een postzegel is niet nodig:

       Gemeente Den Haag
       t.a.v. E-mailbeheer SZW
       Antwoordnummer 1630
       2502 VB Den Haag

       Aanwijzingen formulier invullen

       Om u snel te kunnen helpen, is ervoor gekozen om een bestaand formulier voor bijstandsaanvragen te gebruiken. De teksten van het digitale formulier passen daardoor niet helemaal bij de aanvraag die u nu doet. Hieronder vindt u aanwijzingen voor het invullen van het formulier. Het is belangrijk dat u deze aanwijzingen volgt. Alleen dan kunt u doorgaan met het invullen van de overige vragen. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip.

       • Als startdatum voor de inkomensondersteuning vult u het moment in waarop u voldoet aan de voorwaarden. Het verstrekken van de inkomensondersteuning gaat per kalendermaand. In principe krijgt u aanvullende inkomensondersteuning voor 3 hele kalendermaanden.
       • Reden aanvraag: vul hier in dat u (ex)zelfstandige bent. 'Ik heb een eigen bedrijf en onvoldoende inkomen'. Het formulier vraagt om uw inkomen. Als zelfstandige gaat het in uw geval om 'Inkomen Eigen Bedrijf'. Vul hier in welk netto-inkomen of winst u verwacht te behalen per maand uit uw bedrijfsactiviteiten. U geeft uw inkomsten op voor het werk dat u verricht heeft in de maanden waarvoor u de ondersteuning aanvraagt. Betalingen van facturen voor eerder verricht werk kunt u dus buiten beschouwing laten.
       • Vermogen en Schulden: u hoeft alleen uw Nederlandse betaalrekening waarop de gemeente het geld kan overmaken op te geven. Bij alle andere vragen vult u 'Nee' in.
       • Vermogen en Schulden: op de vragen over erfenis op komst, geld van werkgever te goed en bedrag aan schulden: vul hier 'Nee' of het bedrag '0' in.
       • Beschikbaar voor arbeid: vul hier '0' in.
       • Ingeschreven bij het UWV: vul hier 'Ja' in. Dit antwoord is noodzakelijk om door te gaan met het invullen van het formulier. U heeft dus geen verplichting om u in te schrijven bij het UWV voor de aanvraag van de tijdelijke inkomensondersteuning.
       • De regeling Tijdelijke inkomensoverbrugging voor zelfstandig ondernemers (Tozo) is een versoepelde regeling, waarin de gemeente geen onderzoek doet naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. Het vermogen (zoals een spaarrekening en huisbezit) en het inkomen van de partner heeft geen invloed op de tegemoetkoming. In dit standaard aanvraagformulier zult u wel vragen tegenkomen over vermogen en inkomen van uw partner: deze vragen kunt u buiten beschouwing laten.
       • Uw verklaring: u wordt gevraagd te verklaren dat u het aanvraagformulier naar waarheid heeft ingevuld. Omdat u aanwijzingen heeft gekregen voor het antwoord dat u bij sommige vragen moet invullen, is uw verklaring op die vragen niet van toepassing.

        Aanvragen

        U doet eerst een check of u mogelijk in aanmerking komt om gebruik te maken van de regeling. Is dat het geval, dan wordt u direct verwezen naar het formulier. Lees voordat u het formulier invult eerst de informatie op deze pagina onder Aanwijzingen formulier invullen. Na het invullen van het formulier krijgt u de mogelijkheid om van uw ingevulde aanvraag een pdf te maken. Het advies aan u is om dat te doen en deze pdf te bewaren voor uw administratie.

        Woont u in Den Haag en bent u in Den Haag ingeschreven?

        Let op! U moet de aanvraag doen in de gemeente waar u woont, onafhankelijk van de gemeente waarin u onderneemt. Onderneemt u in Den Haag, maar woont u elders? Gebruik dan niet dit aanvraagformulier van de gemeente Den Haag, want in dat geval kunnen wij niet anders dan uw aanvraag afwijzen.

        Hoe lang duurt het?

        De gemeente probeert binnen 4 weken een voorschot op uw rekening voor de inkomensondersteuning uit te keren, na ontvangst van het complete aanvraagformulier, alle ingestuurde stukken en goedkeuring van deze stukken.

        Goed om te weten

        • De tijdelijke overbruggingsregeling is voor ondernemers die al voor 17 maart 2020 stonden ingeschreven. Bent u korter geleden gestart, maar redt u het financieel niet? Dan kunt u eventueel een aanvraag doen voor een reguliere bijstandsuitkering in het kader van de Participatiewet. U moet zich dan wel uitschrijven uit de Kamer van Koophandel.
        • Beschikt u over een ondernemersplan? Dan kunt u misschien een aanvraag doen voor de reguliere Bijstand voor zelfstandigen (Bbz). U kunt het ondernemersplan inleveren op het Slachthuisplein 25 of opsturen naar: Dienst SZW, Bureau Zelfstandigen, Antwoordnummer 1630, 2502 VB Den Haag. Bent u korter dan 6 maanden geleden met uw bedrijf gestart, nadat u zelf ontslag genomen hebt bij een werkgever? Dan komt u niet in aanmerking voor de Bbz-uitkering.
        • Het bedrag dat u ontvangt is een nettobedrag. Deze uitkering wordt gezien als inkomen. Begin 2021 ontvangt u dan een jaaropgave van de gemeente. Mogelijk betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling. Heeft u een partner? Dan wordt deze uitkering voor levensonderhoud volgens de fiscale regels voor de helft aan uw partner toegekend.
        • Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) waarvan beide partners zelfstandig ondernemer zijn, is € 1.500 netto het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd, conform de regels van de Participatiewet. Dat betekent dat voor een aanvraag inkomensondersteuning slechts 1 aanvraagformulier indienen volstaat. Laat in dat geval degene met het laagste inkomen voor u samen de aanvraag invullen.
        • Geef wijzigingen in uw situatie in de periode van aanvullende inkomensondersteuning direct door! U gaat bijvoorbeeld meer of minder verdienen dan u nu opgeeft, u gaat verhuizen of uw gezinssamenstelling wijzigt. Dit doet u op Wijzigingen bijstandsuitkering doorgeven.
        • U bent partners als u:

         • getrouwd of geregistreerd partners bent of
         • op hetzelfde adres woont en: - samen een huishouden heeft- ex-echtgenoten of ex-partners bent- samen een kind heeft- u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend of- u ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering
        • De gemeente heeft grote aantallen aanvragen te verwerken. Om in staat te zijn deze aanvragen voortvarend af handelen, zodat ondernemers snel geholpen worden, maakt de gemeente gebruik van een digitale aanvraagprocedure.

        Contact

        Klantenservice SZW, telefoonnummer (070) 353 75 00, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

        Zie ook