Omgevingsvergunning boom kappen

Wilt u een boom snoeien, verplanten of kappen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

Vergunning nodig

Voor het snoeien of verplanten van een boom heeft u een vergunning nodig als:

 • U tussen de 30% en 50% van de boomkroon wilt verwijderen (snoeien).
 • U meer dan 50% van de boomkroon wilt verwijderen. Dit noemen we kandelaberen. Hiervoor is alleen de eerste keer een vergunning nodig.
 • U een boom wilt verplanten met een stamomtrek van meer dan 30 centimeter.

Voor het kappen van een boom zijn er de volgende situaties:

 • Uw achtertuin is kleiner dan 50 vierkante meter. Dan is vergunning verplicht bij een stamomtrek van meer dan 90 centimeter, als de boom niet zichtbaar is vanaf de openbare weg. Is de boom wel zichtbaar? Dan is vergunning verplicht bij een stamomtrek van meer dan 30 centimeter.
 • Uw achtertuin is groter dan 50 vierkante meter. Dan is vergunning verplicht bij een stamomtrek van meer dan 30 centimeter.
 • In alle andere gevallen is een vergunning verplicht bij een stamomtrek van meer dan 30 centimeter.
Onder een boom wordt verstaan: alle overblijvende houtachtige gewassen. Dus niet alleen gewone bomen, maar ook bijvoorbeeld een conifeer, een hulst of een heel grote heester.

Stamomtrek meten

In Den Haag wordt de stamomtrek van een boom gebruikt. Die meet u op 130 centimeter hoogte (gemeten langs de stam vanaf de grond).

Een vergunningsaanvraag verloopt via een landelijk systeem. Daar wordt de stamdiameter (doorsnede) gevraagd. De stamdiameter berekent u door de stamomtrek van de boom te delen door 3,14.

Voorwaarden

 • Tussen 15 maart en 15 juli (broedseizoen) mag u géén gebruik maken van de vergunning omdat dit de meest kwetsbare tijd is voor broedvogels.
 • U kunt verplicht worden een boom te herplanten. Als herplanten niet mogelijk is, kunt u verzocht worden een bedrag te storten in het Bomenfonds.

Wie mag de kapvergunning aanvragen

De eigenaar van de boom kan een omgevingsvergunning voor kappen aanvragen. Alleen met schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom kan iemand anders een kapvergunning aanvragen.

Nodig bij de aanvraag

 • minimaal 3 verschillende digitale foto's van de betreffende boom. Zorg dat op de foto’s duidelijk te zien is waarom u de boom wilt kappen of snoeien
 • situatieschets om misverstanden over de exacte boom en de locatie te voorkomen
 • de stamdiameter van de boom (zie hiervoor bij stamomtrek meten)
 • bij gemeentelijke plannen: een herinrichtingsplan en/of eventuele bestuurlijke besluitvorming

Na de aanvraag kan u aanvullend worden gevraagd:

 • een voorstel tot herplant van een vervangende boom
 • een rapport van een deskundige waaruit de noodzaak tot kappen blijkt

Dode en slechte bomen

Ook voor het kappen van een dode boom is een vergunning nodig. Slechte en dode bomen kunnen een gevaar opleveren voor de omgeving. Afhankelijk van het gevaar kan de vergunning direct na afgifte rechtsgeldig zijn. Maar bezwaar maken blijft mogelijk binnen 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad.
Lees de uitgebreide informatie over Werkwijze kappen van slechte en dode bomen.

Iepziekte

Een uitzondering op de vergunningplicht is een iep die is aangetast door de iepziekte. Deze ziekte is zeer besmettelijk voor andere iepen in de omgeving waardoor een zieke iep zo snel mogelijk moet worden verwijderd. Daarom is er geen vergunning nodig. Zie ook: Boomziekten: iepziekte.

Boom kappen in een beschermd bosgebied

Voor de bomen in 20 bos- en natuurgebieden geldt een dubbele bescherming. Hierdoor heeft u voor het kappen vaak toestemming nodig van de gemeente én de provincie. De regels staan in de Haagse Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de landelijke Wet natuurbescherming (Wnb, oude Boswet). U kunt het beleid en de kaart met de gebieden terugvinden in de bestuurlijke stukken: Wijzigingen i.v.m. de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (RIS300563, pagina 4).

Wilt u een boom kappen in 1 van de beschermde gebieden? In principe gelden dezelfde regels als bij de andere bomen in Den Haag. Er zijn 2 uitzonderingen waarbij geen omgevingsvergunning van de gemeente nodig is:

 • U voert werkzaamheden uit in een beschermd gebied. U wilt hiermee het bos duurzaam in stand houden zoals beschreven in de Wet natuurbescherming. Bijvoorbeeld voor het dunnen van een stuk bos. Lees meer over het Beheren van de Haagse bossen.
 • U moet een onveilige boom verwijderen in een beschermd gebied. De boom vormt een risico voor de gebruikers van het bos. Bijvoorbeeld omdat de boom een slechte conditie heeft en vlakbij een pad of speelplaats staat.

Procedure van een aanvraag kapvergunning

 • Doe eerst de vergunningcheck in het omgevingsloket online (OLO) om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Als dat het geval is, vraagt u de vergunning ook via het OLO aan. Kijk hiervoor bij Omgevingsvergunning aanvragen.
 • De aangevraagde kapvergunning wordt door bomendeskundigen van de gemeente beoordeeld. Zij bekijken of er wettelijke gronden zijn waarom de boom niet gekapt zou mogen worden. Vervolgens kan de vergunning van een kapaanvraag wel of niet worden verleend. Bezwaar maken tegen dit besluit is mogelijk.
 • Het kan zijn dat door de gemeente ook een extern advies wordt gevraagd. In dat geval wordt op basis van dit advies een vergunning wel, niet of gedeeltelijk verleend. In deze periode is het niet mogelijk om tegen deze aanvraag bezwaar te maken.

Aankondiging van een ter inzagelegging voor 6 weken na publicatie

Zodra een besluit op een kapaanvraag is genomen, publiceert de overheid deze onder Vergunningen. Daar vindt u het geanonimiseerde besluit.
Voor informatie over de Haagse bekendmakingen leest u: Bekendmakingen van de gemeente Den Haag.

Wilt u het volledige dossier inzien (dus bijvoorbeeld inclusief foto’s en de aanvraag) dan kunt u dit bekijken bij het Den Haag Informatiecentrum (het volledige dossier mag de gemeente niet op de website plaatsen vanwege de privacywet). U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien.

Zie ook Omgevingsvergunning aanvragen

Gepubliceerd: 29 mei 2018Laatste wijziging: 28 maart 2019