Grondwater lozen, bronbemaling

Het kan voorkomen dat u grondwater moet wegpompen om werkzaamheden in de bodem uit te voeren (bronbemaling). Ook voor het schoonmaken van vervuilde grond kan het nodig zijn water uit de bodem te pompen. Hierbij komt grondwater vrij dat moet worden geloosd. In beide gevallen moet u het lozen van het grondwater vooraf melden bij de Omgevingsdienst Haaglanden.

Grondwater lozen?

Meld uw grondwaterlozing (Maatwerk Besluit Lozen Buiten Inrichting) bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH).

Bij het oppompen van grondwater moet u nog apart een melding maken bij Hoogheemraadschap Delfland.

Voorwaarden

  • Het grondwater moet bij voorkeur op of in de bodem worden geloosd. Kan dit niet? Dan mag u het water via het hemelwaterriool op het oppervlaktewater lozen. Als deze mogelijkheid er niet is, mag het water onder voorwaarden in het riool worden geloosd.
  • U meldt de lozing minimaal 8 weken van te voren. Bij bodemsanering wordt u geadviseerd dit gelijktijdig met het indienen van het saneringsplan te melden.

Voor wie?

Bedrijven, aannemers en particulieren die grondwater willen lozen.

Voor de melding via het Omgevingsloket Online heeft u de volgende gegevens nodig:

  • een situatieschets op schaal (ten minste 1:10.000)
  • de plaats van de lozingspunten
  • het tijdstip van het begin van de lozingen, de verwachte duur en de maximale hoeveelheid water die in een bepaalde tijd een bepaald punt in een leiding passeert (het maximale debiet)
  • de oorzaak van de bodemverontreiniging (indien bekend)
  • de samenstelling van het te lozen grondwater

Kosten

Aan de melding zelf zijn geen kosten verbonden, aan het lozen wel. Bekijk de tarieven op rioolheffing gebruikersdeel.