Subsidie voor innovatieve en wijkgerichte welzijnsinitiatieven 2021 aanvragen

Heeft u een plan om welzijn in de wijk op een nieuwe of andere manier te verbeteren? Vraag hiervoor dan subsidie aan. Dit kan vanaf 1 april 2021 voor projecten met een looptijd van maximaal 24 maanden. U kon uw aanvraag doen tot en met 31 juli 2021. De activiteiten moeten nog dit jaar starten.

U kunt geen subsidie meer aanvragen. U kon tot 31 juli 2021 een aanvraag doen.

Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Welzijnswerk helpt mensen die daarbij hulp kunnen gebruiken. De gemeente stelt subsidie beschikbaar aan welzijnsprojecten met een nieuwe of andere aanpak én die meerwaarde hebben.

Voor wie?

Er is € 645.000 beschikbaar voor professionele welzijnsorganisaties en hetzelfde bedrag voor andere aanvragers. Deze aanvragers moeten:

 • een rechtsvorm zijn, zoals zzp'ers en stichtingen met maximaal 25 fte in vaste dienst
 • voldoende kennis en kunde hebben om het project professioneel uit te voeren

  Voorwaarden

  Om subsidie te kunnen krijgen, moet uw initiatief voldoen aan onderstaande voorwaarden. De activiteiten moeten:

  • bijdragen aan 1 (of meer) van de 6 welzijnsdoelen
  • (voor een deel) een oplossing bieden voor een maatschappelijk probleem in een Haagse wijk of buurt (zie ook de Herijking wijkprogramma's 2018-2019) (RIS nummer 298830)
  • gericht zijn op inwoners van Den Haag
  • vernieuwend of onderscheidend zijn en aanvullend ten opzichte van wat er al bestaat in de wijk
  • aantoonbaar samenwerken met andere partijen in de wijk
  • met voldoende kennis en kunde uitgevoerd kunnen worden
  • makkelijk te vinden zijn in de wijk, buurt of straat en voor iedereen toegankelijk
  • maximaal 24 maanden duren
  • starten vóór 1 januari 2022

  Wilt u weten of uw initiatief hieraan voldoet? Neem dan contact op met subsidiewelzijn@denhaag.nl.

   6 welzijnsdoelen

    • Jongeren doen actief mee in hun wijk en nemen verantwoordelijkheid voor hun omgeving.
    • Ouders en kinderen vinden beter de weg naar hulp en informatie rondom opvoeden.
    • Jongeren zijn zich meer bewust van de risico's van middelengebruik en een ongezonde leefstijl.
    • Jongeren ontwikkelen hun talenten, worden begeleid naar leer- en werktrajecten.
    • De weerbaarheid en zelfredzaamheid van kwetsbare jongeren in de samenleving wordt groter.
    • Jongeren worden tijdig naar programma's en hulp begeleid om schulden te voorkomen.
    • Overlast door jongeren wordt tegengegaan door samenwerking in de wijk, door ouders en kinderen te helpen de weg te vinden naar hulp en preventieve acties.
    • Bewoners kunnen actief bijdragen aan een betere woon- of leefomgeving.
    • Vrijwillige inzet van bewoners wordt gestimuleerd, behoeftes en hulpvragen van bewoners zijn in beeld.
    • Spanningen tussen groepen van verschillende culturele en economische achtergronden zijn verminderd, bewoners en nieuwkomers worden verbonden.
    • Ook als bewoners geen werk of dagbesteding hebben, kunnen ze toch meedoen, waar nodig met hulp.
    • Mensen met schulden of die leven in armoede weten beter de weg te vinden naar ondersteunende voorzieningen.
    • Eenzaamheid onder bewoners wordt gesignaleerd, ze worden gestimuleerd in actie te komen en de mogelijkheden te gebruiken.
    • Bewoners krijgen begeleiding naar het sportaanbod. Initiatieven die sport, beweging en een gezonde levensstijl stimuleren worden gefaciliteerd.
    • Bewoners die onvoldoende meedoen worden geactiveerd, hun weerbaarheid en participatie wordt groter.
    • Er is meer verbinding en samenwerking tussen belangenorganisaties die een rol spelen bij de zelfredzaamheid en participatie van bewoners in de wijk.
    • Bewoners die hulp, informatie of advies nodig hebben weten bij welke loketten zij daarvoor moeten zijn en maken daar gebruik van.
    • Ouderen zijn vitaal, voelen zich veilig in hun woonomgeving en doen actief mee.
    • Ook bewoners in kwetsbare situaties (gezondheid, financieel, sociaal) doen mee aan de samenleving. Als dat nodig is worden ze daarbij geholpen.
    • Bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen beter meedoen in de maatschappij en er zijn meer mogelijkheden voor het doen van vrijwilligerswerk.
    • Bewoners met verschillende problemen zijn ondersteund en hun kwaliteit van leven is verbeterd.

   Hoogte subsidie

   U kunt binnen deze regeling maximaal € 100.000 subsidie krijgen. Dit bedrag mag u verdelen over subsidieaanvragen voor verschillende activiteiten en projecten.

   Geen subsidie

   Kosten die niet in aanmerking komen voor deze subsidie:

   • vrijwilligersvergoedingen
   • kosten die u heeft gemaakt voordat u de aanvraag indiende
   • kosten die niet direct met de activiteiten te maken hebben, hoger dan 15% van het subsidiebedrag, zoals kantoorkosten

   Nodig bij de aanvraag

   Een volledig ingevuld aanvraagformulier. Deze vindt u hieronder. Gebruik van dit formulier is verplicht. In dit formulier omschrijft u de verschillende onderdelen van uw initiatief.

    Zorg ook voor:

    • duidelijke omschrijving en bewijs van eerder opgedane ervaring (indien van toepassing)
    • jaarverslag 2019 of ander document waarop u de grootte van uw organisatie aantoont

    U vraagt voor het eerst subsidie aan

    U heeft ook nodig:

    • Kopie of scan inschrijving Kamer van Koophandel.
    • Kopie of scan van bewijs (bank)rekeningnummer.

    U bent ondernemer

    U heeft ook nodig:

    • Een verklaring waaruit blijkt of u wel of geen btw-belaste ondernemer bent.
    • Een overzicht van verrekenbare en niet verrekenbare btw.

      Aanvragen

      U kunt geen subsidie meer aanvragen. U kon tot 31 juli 2021 een aanvraag doen.

      Hoelang duurt het?

      U ontvangt binnen 12 weken een besluit op uw aanvraag zodra deze aanvraag volledig is.

      Wet- en regelgeving

      Voor subsidies gelden algemene regels. Bekijk voor meer informatie de wet- en regelgeving subsidies.

      U vindt alle voorwaarden voor deze subsidieregeling in de officiële tekst van de Subsidieregeling welzijn voor innovatieve wijkgerichte initiatieven Den Haag 2020. Hierbij hoort: de Regeling tot wijziging van de subsidieregeling welzijn voor innovatieve wijkgerichte initiatieven Den Haag 2020.

      De subsidie valt onder het intensiveringsbudget voor welzijn 2020. Wilt u meer weten? Lees dan de commissiebrief Intensiveringsbudget welzijn 2019: uitgangspunten (PBS/2018.179 dan wel RIS300862).