Subsidie voor innovatieve en wijkgerichte welzijnsinitiatieven 2020 aanvragen

Heeft u een, vernieuwend of onderscheidend plan om welzijn in de wijk te verbeteren? Vraag hiervoor dan subsidie aan. Dit kan vanaf 1 juni 2020 voor projecten met een looptijd van maximaal 24 maanden. Uw aanvraag moet voor 30 september 2020 binnen zijn. De activiteiten moeten nog dit jaar starten.

Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Welzijnswerk helpt mensen die daarbij hulp kunnen gebruiken. De gemeente stelt subsidie beschikbaar aan welzijnsprojecten die nog niet bestaan of die anders zijn dan het bestaande aanbod, én meerwaarde hebben.

Voor wie?

Er is € 587.000 beschikbaar voor bestaande, professionele welzijnsorganisaties en hetzelfde bedrag voor andere aanvragers. Deze aanvragers moeten:

 • een rechtsvorm zijn, zoals zzp'ers en stichtingen met maximaal 25 fte in vaste dienst
 • voldoende kennis en kunde hebben om het project professioneel uit te voeren

  Voorwaarden

  Om subsidie te kunnen krijgen, moet uw initiatief voldoen aan onderstaande voorwaarden. De activiteiten moeten:

  • bijdragen aan 1 (of meer) van de 6 welzijnsdoelen (zie hieronder)
  • (voor een deel) een oplossing bieden voor een maatschappelijk probleem in een Haagse wijk of buurt
  • gericht zijn op Haagse inwoners
  • onderscheidend en aanvullend zijn ten opzichte van wat er al bestaat in de wijk
  • aantoonbaar samenwerken met andere partijen in de wijk
  • voldoende kennis hebben voor een professionele uitvoering
  • makkelijk te vinden zijn in de wijk, buurt of straat en voor iedereen toegankelijk
  • maximaal 24 maanden duren
  • starten vóór 1 januari 2021

  Wilt u weten of uw initiatief hieraan voldoet? Neem dan contact op met subsidiewelzijn@denhaag.nl.

   6 welzijnsdoelen

    • Jongeren doen actief mee in hun wijk en nemen verantwoordelijkheid voor hun omgeving.
    • Ouders en kinderen vinden beter de weg naar hulp en informatie rondom opvoeden.
    • Jongeren zijn zich bewuster van de risico's van middelengebruik en een ongezonde leefstijl.
    • Jongeren ontwikkelen hun talenten, worden begeleid naar leer- en werktrajecten.
    • De weerbaarheid en zelfredzaamheid van kwetsbare jongeren in de samenleving wordt groter.
    • Jongeren worden tijdig naar programma's en hulp begeleid om schulden te voorkomen.
    • Overlast door jongeren wordt tegengegaan door samenwerking in de wijk, door ouders en kinderen te helpen de weg te vinden naar hulp en preventieve acties.
    • Bewoners kunnen actief bijdragen aan de sociale en fysieke leefbaarheid.
    • Vrijwillige inzet van bewoners wordt gestimuleerd, behoeftes en hulpvragen van bewoners zijn in beeld.
    • Spanningen tussen groepen van verschillende culturele en economische achtergronden zijn verminderd, bewoners en nieuwkomers worden verbonden.
    • Ook als bewoners geen werk of dagbesteding hebben, kunnen ze toch meedoen, waar nodig met hulp.
    • Mensen met schulden of die leven in armoede weten beter de weg te vinden naar ondersteunende voorzieningen.
    • Eenzaamheid onder bewoners wordt gesignaleerd, ze worden gestimuleerd in actie te komen en de mogelijkheden te gebruiken.
    • Bewoners krijgen begeleiding naar het sportaanbod. Initiatieven die sport, beweging en een gezonde levensstijl stimuleren worden gefaciliteerd.
    • Bewoners die onvoldoende meedoen worden geactiveerd, hun weerbaarheid en participatie wordt groter.
    • Er is meer verbinding en samenwerking tussen belangenorganisaties die een rol spelen bij de zelfredzaamheid en participatie van bewoners in de wijk.
    • Bewoners die hulp, informatie of advies nodig hebben weten bij welke loketten zij daarvoor moeten zijn en maken daar gebruik van.
    • Ouderen zijn vitaal, voelen zich veilig in hun woonomgeving en doen actief mee.
    • Ook bewoners in kwetsbare situaties (gezondheid, financieel, sociaal) doen mee aan de samenleving. Als dat nodig is worden ze daarbij geholpen.
    • Bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt stijgen op de participatieladder. Wie vrijwilligerswerk kan en wil doen weet dat te vinden.
    • Bewoners met verschillende problemen zijn ondersteund en hun kwaliteit van leven is verbeterd.

   Hoogte subsidie

   U kunt binnen deze regeling maximaal € 100.000 subsidie krijgen. Dit bedrag mag u verdelen over subsidieaanvragen voor verschillende activiteiten en projecten.

   Geen subsidie

   Kosten die niet in aanmerking komen voor deze subsidie:

   • vrijwilligersvergoedingen
   • kosten die u heeft gemaakt voordat u de aanvraag indiende
   • kosten die niet direct met de activiteiten te maken hebben, hoger dan 15% van het subsidiebedrag, zoals kantoorkosten.

   Lees meer hierover in de toelichting op de voorwaarden.

   Toelichting op de voorwaarden voor subsidie voor innovatieve, wijkgerichte welzijnsinitiatieven 2020 (PDF, 74,2 kB)

   Nodig bij de aanvraag

   Stuur bij uw aanvraag een plan van aanpak mee met daarin een duidelijke omschrijving van het project of de activiteit. Beantwoord in het plan de volgende vragen:

   1. Waar (wijk of buurt) wilt u de activiteiten uitvoeren?
   2. Voor welk vraagstuk in deze wijk of buurt biedt uw project een oplossing? (lees meer over wat er leeft en speelt in de wijken).
   3. Wat voor activiteiten wilt u uitvoeren en voor wie zijn deze bedoeld?
   4. Wat is het doel van de activiteiten? Hoe draagt dit bij aan de 6 welzijnsdoelen (zie hierboven)?
   5. Waarom is uw project onderscheidend van activiteiten en projecten die er al zijn in de wijk?
   6. Hoe sluit uw project aan op andere activiteiten in de wijk en wat is de meerwaarde?
   7. Met wie werkt u samen en waaruit bestaat deze samenwerking?
   8. Welke resultaten en positieve effecten levert het project op?
   9. Hoe wilt u ervoor zorgen dat de resultaten en geleerde lessen worden geborgd?
   10. Wanneer begint de uitvoering en wat is uw planning?

   Zorg ook voor:

   • duidelijke omschrijving en bewijs van eerder opgedane ervaring (indien van toepassing)
   • jaarverslag of ander document waarop u de grootte van uw organisatie aantoont.

   Maak ook een begroting met daarin:

   • alle kostenposten voor het project of de activiteit
   • dekkingsplan per kostenpost voor het project of de activiteit
   • het bedrag dat u aanvraagt

    Aanvragen

    Bekijk eerst de checklist voordat u uw aanvraag indient.

    • Uw aanvraag is compleet als deze de volgende onderdelen heeft:

     • NAW-gegevens, e-mailadres, bankrekeningnummer, KvK-nummer.
     • Naam van het project.
     • Beschrijving van het vraagstuk waarover de activiteiten gaan met korte analyse van het probleem:
      - in welke buurt of wijk
      - wie zijn erbij betrokken
      - welke lokale factoren spelen een rol.
     • Beschrijving van de activiteiten die u wilt uitvoeren, het waarom en met welk doel. Belangrijk is dat het doel aansluit bij de genoemde welzijnsdoelen. Geef aan waarom de activiteiten vernieuwend of onderscheidend zijn. Dat kan gaan over de aanpak, de methode of het vraagstuk.
     • Beschrijving van hoe de activiteiten aanvullend zijn op bestaande aanpakken, voorzieningen en activiteiten in de wijk en wat de verwachte meerwaarde is van de activiteiten.
     • Beschrijving van welke partijen samenwerken, waar de samenwerking uit bestaat en of hierover afspraken zijn gemaakt.
     • Beschrijving van het maatschappelijk effect dat u verwacht: welke verbeteringen voor de buurt, wijk of doelgroep u wilt bereiken en hoe u die verbeteringen wilt laten zien.
     • Beschrijving hoe u de opgedane kennis en ervaringen over de activiteiten wilt delen binnen een breder netwerk van welzijnsorganisaties.
     • Indien van toepassing: bewijs van eerder opgedane ervaring met vergelijkbare activiteiten.
     • Een planning van de activiteiten. Uw project mag een maximale looptijd hebben van 24 maanden.
     • Een gespecificeerde begroting met daarbij eventuele bijdragen van derden of eigen bijdragen. Geef aan welk subsidiebedrag u aanvraagt.
    • Bent u ondernemers? Zorg dan ook voor een verklaring waaruit blijkt of:

     • de subsidieontvanger btw-belast is. Voeg een specificatie bij van verrekenbare en niet-verrekenbare btw.
     • de subsidieontvanger als belastingplichtige onder vennootschapsbelasting (Vpb) valt.

    Is uw aanvraag compleet? Stuur deze naar subsidiewelzijn@denhaag.nl.

    Hoe lang duurt het?

    Is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u binnen 12 weken een besluit op uw aanvraag.

    Wet- en regelgeving

    Voor subsidies gelden algemene regels. Bekijk voor meer informatie de wet- en regelgeving subsidies.

    U vindt alle voorwaarden voor deze subsidieregeling in de officiële tekst van de Subsidieregeling welzijn voor innovatieve, kleinschalige en wijkgerichte initiatieven Den Haag 2020.

    De subsidie valt onder het intensiveringsbudget voor welzijn 2020. Wilt u meer weten? Lees dan de commissiebrief Intensiveringsbudget welzijn 2019: uitgangspunten (PBS/2018.179 dan wel RIS300862).

    Voorbeelden

    Bekijk de video Made in Moerwijk (YouTube-kanaal van de gemeente)
    Bekijk de video Thuisafgehaald (YouTube-kanaal van de gemeente)