Planschade, tegemoetkoming aanvragen

Planschade is een compensatieregeling voor eigenaren van panden die schade lijden door planologische maatregelen.

Voorbeelden van planologische wijzigingen zijn:

 • nieuw bestemmingsplan/beheersverordening
 • wijzigingsplan/uitwerkingsplan
 • afwijking (ontheffing)
 • omgevingsvergunning

Vanwege het coronavirus krijgt u schriftelijk of digitaal antwoord op uw subsidieaanvraag. Vul daarom uw e-mailadres in bij de aanvraag. Mis het antwoord niet, check daarvoor uw inbox.

  Wanneer aanvraag indienen?

  • Eigenaren van woningen of bedrijven die vinden dat zij schade lijden door een planologische wijziging, kunnen bij het college van B en W een aanvraag voor tegemoetkoming indienen.
  • In de praktijk gaat het vooral om geleden schade, veroorzaakt door afwijkingen en wijzigingen van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.
  • De bebouwing die toegestaan wordt vlak tegenover, naast of achter uw huis (onroerende zaak), zorgt er bijvoorbeeld voor dat u aanzienlijk minder licht, uitzicht of privacy heeft.

  Nodig bij de aanvraag

  • kopie van een geldig legitimatiebewijs
  • ingevuld aanvraagformulier planschade
  • relevante schriftelijke bewijzen of foto's als ondersteuning van uw claim

  Voorwaarden

  • Alleen eigenaren kunnen een tegemoetkoming in planschade krijgen. Als u een woning of pand huurt, kunt u geen verzoek voor planschade indienen.
  • Alleen waardevermindering van onroerende zaken (gebouwen en grond) en inkomensschade komen voor een tegemoetkoming in aanmerking. Inkomensschade betekent hier bedrijfsschade in de vorm van omzetverlies.
  • In veel gevallen blijft een deel van de schade voor rekening van de aanvrager. Er geldt een eigen risico van 2 procent van uw inkomen (bij inkomensverlies) of van de onroerende zaak (bij waardevermindering).
  • Schade wordt alleen tegemoetgekomen wanneer die schade:
   1. niet voor uw rekening hoort te komen, en
   2. niet al op een andere manier is vergoed.
   Bij aankoop of onteigening is de schade bijvoorbeeld vaak al op een andere manier vergoed.
  • Wanneer u wist of redelijkerwijs kon weten dat een voor u negatief planologisch besluit zou worden genomen kunt u geen verzoek voor planschade indienen.
  • Een verzoek om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in planschade moet op tijd worden ingediend: binnen 5 jaar vanaf het moment dat het schadeveroorzakende besluit onherroepelijk is geworden.

  Kosten

  Voor het in behandeling nemen van het verzoek betaalt u een drempelbedrag van € 300. Na indiening van uw verzoek ontvangt u hierover een brief van de gemeente. U moet betalen binnen de termijn die in de brief is genoemd, anders wordt uw verzoek niet behandeld en niet-ontvankelijk verklaard. Alleen als u een tegemoetkoming in planschade krijgt, wordt het drempelbedrag teruggestort.

  Hoe lang duurt het?

  Het kan meer dan 6 maanden duren voordat burgemeester en wethouders een besluit kunnen nemen over de hoogte van de tegemoetkoming in de planschade. Dit heeft te maken met het beoordelingstraject. Kijk voor meer informatie over de afhandeling bij Beoordeling verzoek tegemoetkoming planschade.

  Aanvragen

  Vraag een tegemoetkoming in planschade schriftelijk aan via het aanvraagformulier Planschade:

  Aanvraagformulier Planschade (PDF, 67,8 kB)

  Stuur het ingevulde en ondertekende formulier samen met de benodigde bijlagen naar:

  Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag
  p/a Dienst Stedelijke Ontwikkeling
  Afdeling Juridische Zaken
  Postbus 12655
  2500 DP Den Haag
  E-mailadres: bestemmingsplannen@denhaag.nl

  Wilt u weten wie uw verzoek beoordeelt, en wat u kunt doen als u het er niet mee eens bent? Kijk voor meer informatie over de afhandeling bij Beoordeling verzoek tegemoetkoming planschade.