Subsidie voor innovaties in het Haagse onderwijs aanvragen

Heeft u een goed voorstel voor innovatie in het Haagse onderwijs? Vraag dan subsidie aan via de subsidieregeling 'Innovaties in het onderwijs Den Haag 2018'.

Met innovatie wordt bij deze subsidieregeling bedoeld: open staan voor verrassingen, creativiteit en dialoog. Het lef om nieuwe ideeën uit te werken. De voorstellen kunnen bijvoorbeeld gaan over innovatieve onderwijsconcepten, lesmethoden of werkvormen, competentie- en vaardigheidsontwikkeling, voorzieningen en digitalisering.

Voor wie

 • Leerlingen, ouders, pedagogisch medewerkers, hbo-coaches, leraren, intern begeleiders, team- en schoolleiders van kindercentra en scholen in Den Haag (maximaal € 10.000 subsidie per project).
 • Besturen van educatieve organisaties (peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen voor basis-, voortgezet en middelbaar onderwijs en volwasseneneducatie in Den Haag (maximaal € 50.000 subsidie per project naast cofinanciering).

In 2018 is in totaal € 400.000 beschikbaar voor de innovatieve voorstellen.

  Voorwaarden

  • De innovaties moeten ervoor zorgen dat de kwaliteit van het Haagse onderwijs verbetert. Ook dienen ze rechtstreeks ten goede te komen aan leerlingen, ouders of professionals verbonden aan een in Den Haag gevestigde school of kindercentrum. Tot slot zal de innovatie aantoonbaar een breed draagvlak moeten hebben en goed overdraagbaar zijn naar andere locaties.
  • Hoger in de rangschikking van de adviescommissie komen voorstellen die:

   • Samenwerking tussen scholen en instellingen realiseren
   • Ouders betrekken
   • Niet alleen lokaal maar ook landelijk vernieuwend zijn en aansluiten bij een actueel maatschappelijk vraagstuk
   • Problematiek van het grootstedelijk onderwijs binnen Den Haag, of
   • Doorgaande lijnen versterken. 
  • Voorstellen voor innovatie kunnen van 1 maart tot 1 april ingediend worden. De subsidieaanvraag moet voor 1 april 2018 binnen zijn in het onderwijsloket.
  • Aanvragen die zijn gericht op huisvesting of investeringen komen niet voor subsidie in aanmerking.
  • Niet-schoolse instellingen en adviesorganisaties (marktpartijen) zijn uitgesloten van deelname.

  Aanvragen

  • Schoolbesturen dienen hun voorstellen voor innovatie in als subsidieaanvraag. Dit kan via het onderwijsloket op activiteit '11.02.03 Innovatie'.
  • Leerlingen, ouders, pedagogisch medewerkers, hbo-coaches, leraren, intern begeleiders, team- en schoolleiders dienen hun voorstellen in bij Stichting HCO (Haags Centrum voor Onderwijsadvies).
  • Stichting HCO kan ook helpen bij het omzetten van innovatieve ideeën in een haalbaar voorstel.
  • Wanneer u geen aanvraagformulier heeft ontvangen via uw schoolbestuur, de directie van uw school of kindercentrum dan kunt u een aanvraagformulier opvragen via innovatie@hco.nl.

  Selectie

  Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de voorstellen en maakt een rangschikking van de aanvragen die binnenkomen. Deze adviescommissie bestaat uit een jongere, een leraar, een schoolleider, een innovator en een ondernemer. Uiteindelijk besluit het college van burgemeester en wethouders welke voorstellen subsidie krijgen.

  Kosten

  Gratis.

  Hoe lang duurt het?

  Voorstellen voor innovatie kunnen van 1 maart tot 1 april ingediend worden. De gemeente streeft ernaar om de subsidies in het voorjaar van 2018 toe te kennen. Zo kunt u in het schooljaar 2018-2019 met de innovaties beginnen.

  Meer weten

  • Lees de officiële tekst van de subsidieregeling in de bestuurlijke stukken onder RIS299171.
  • Kijk voor meer informatie over de subsidieregeling op www.hco.nl/innovatie.
  • Leerlingen, ouders, pedagogisch medewerkers, hbo-coaches, leraren, intern begeleiders, team- en schoolleiders kunnen hun vragen sturen naar e-mailadres innovatie@hco.nl.
  • Schoolbesturen en houders van kindercentra kunnen hun vragen sturen naar e-mailadres onderwijsbeleid@denhaag.nl.