Subsidie Herstelfonds Cultuur aanvragen

Haagse culturele instellingen die geldproblemen hebben door de coronacrisis kunnen subsidie uit het herstelfonds aanvragen. Er was € 2,25 miljoen beschikbaar voor de 1e aanvraagtermijn, die sloot op 1 juli 2021. De 2e aanvraagtermijn sluit op 1 oktober. Het budget voor deze termijn wordt binnenkort vastgesteld.

Voor wie

De subsidie is bedoeld voor Haagse culturele organisaties die door de coronamaatregelen een exploitatietekort (meer uitgaven dan inkomsten) hebben. Het gaat om:

 • Haagse culturele organisaties die geen winst maken (zonder winstoogmerk)
 • Haagse culturele organisaties die winst maken (met winstoogmerk), op voorwaarde dat:

  • zij structureel een podium bieden aan vormen van kunst of cultuur voor publiek, of structureel werk van Haagse kunstenaars tentoonstellen voor publiek.
  • activiteiten voor het grootste deel zijn weggevallen door de coronamaatregelen, of binnenkort zullen verdwijnen zonder subsidie.
  • zij, als onderdeel van een holding of ander vennootschapsrechtelijk verband, tekorten of overschotten op de exploitatie niet kunnen verplaatsen naar andere onderdelen binnen deze holding of een ander verband.
 • zij een deel van de reserves inzetten.

Voorwaarden

U vraagt de subsidie aan als:

 • uw organisatie door de coronamaatregelen een exploitatietekort heeft
 • u maatregelen genomen heeft om het tekort zo klein mogelijk te houden
 • uw organisatie zoveel mogelijk gebruik heeft gemaakt van andere steunmaatregelen zoals de NOW, of een bijdrage van het ministerie van OCW.

  Nodig bij uw aanvraag

  Bij uw aanvraag stuurt u de volgende stukken mee:

  • de oorspronkelijke jaarbegroting voor 2021
  • een aangepaste begroting voor 2021
  • de begroting voor het jaar 2020
  • de jaarrekening over 2019
  • de jaarrekening over 2020
  • een toelichting op de aangepaste begroting voor 2021

   • waaruit blijkt welke veranderingen (vergeleken met de oorspronkelijke begroting) door coronamaatregelen zijn veroorzaakt
   • waaruit blijkt welke maatregelen de aanvrager heeft genomen om het tekort zo klein mogelijk te houden
  • een verklaring over de jaarrekening 2020, die door het bestuur van de aanvrager ondertekend is en door een accountant goedgekeurd is
  • een overzicht waaruit blijkt van welke steunmaatregelen de aanvrager gebruik heeft gemaakt, en een toelichting (uitleg) als die maatregelen niet gelden voor de aanvrager

  De gemeente gebruikt deze documenten om te beoordelen of het tekort dat u verwacht klopt. Het kan zijn dat u niet alle documenten heeft. Geef dit duidelijk aan bij uw aanvraag.

   Aanvragen

   U kunt de subsidie aanvragen met het aanvraagformulier Herstelfonds Cultuur 2021. Dit formulier kunt u opvragen via infocultuur@denhaag.nl. Het wordt ook naar alle organisaties gestuurd die in het Meerjarenbeleidsplan staan.

   Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar de e-mailadressen subsidies@denhaag.nl en infocultuur@denhaag.nl met als onderwerp 'Aanvraag herstelfonds cultuur [naam organisatie]'.

   Hoelang duurt het

   Binnen 4 weken na sluiting van de aanvraagtermijn (1 oktober 2021) neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit.

   Subsidieregels

   Er zijn regels voor het toekennen van deze subsidie en de verantwoording hiervan. Deze regels vindt u in de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2020 (ASV). Bekijk meer informatie over de wet- en regelgeving subsidies. Of bekijk de specifieke informatie over de subsidieregeling Herstelfonds cultuur Den Haag 2021 (RIS308792).

   Contact

   Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon in het team Cultuur van de gemeente.

   Zie ook: Subsidies cultuur en evenementen