Algemene voorwaarden graffiti-schoonmaakregeling

Lees de algemene voorwaarden van de graffiti-schoonmaakregeling:

 1. Door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier komt een overeenkomst tot stand tussen de deelnemer en de gemeente Den Haag, hierna: de gemeente. Doel is gedurende de looptijd van deze overeenkomst het op het inschrijfformulier vermelde pand of object (hierna 'Pand') te ontdoen van graffiti, aanplakbiljetten en stickers, zichtbaar en bereikbaar vanaf
  de openbare weg, hierna te noemen 'Vervuiling'. Met deze overeenkomst verbindt de deelnemer zich tot het direct melden van aangebrachte Vervuiling. De gemeente verbindt zich tot het verwijderen van de Vervuiling binnen de in artikel 4 vermelde termijn.
 2. De deelnemer is gehouden, zo spoedig mogelijk nadat de Vervuiling is geconstateerd, hiervan melding te maken bij Meldpunt Graffiti van de gemeente. Dit kan telefonisch via (070) 353 46 05 of per e-mail naar meldpuntgraffiti@denhaag.nl.
 3. De deelnemer verleent toestemming aan de gemeente om het Pand schoon te laten maken door een door de gemeente in te schakelen schoonmaakbedrijf.
 4. Na ontvangst van de melding draagt de gemeente zorg voor verwijdering van de Vervuiling door een door de gemeente te contracteren schoonmaakbedrijf. De schoonmaak vindt - afhankelijk van de weersomstandigheden - plaats binnen 5 werkdagen na ontvangst van de melding. Wanneer de termijn van 5 werkdagen vanwege weersomstandigheden niet haalbaar is, ontvangt de deelnemer daar geen bericht over.
 5. De gemeente draagt zorg voor deskundige verwijdering van de Vervuiling, waarbij schade aan de ondergrond zoveel mogelijk wordt voorkomen. Voor schade die als gangbaar gevolg van het verwijderen kan worden aangemerkt, waaronder het optreden van kleurverschillen, is de gemeente niet aansprakelijk. Het schoonmaakbedrijf kan opdrachten voor het verwijderen van Vervuiling weigeren, wanneer het vooraf inschat dat bij het reinigen schade aan de gevel ontstaat. De gemeente zal het pand dan niet laten reinigen. De deelnemer ontvangt hierover
  een (schriftelijke) bevestiging.
 6. Indien de deelnemer het Pand niet zelf in gebruik heeft, zorgt hij er voor dat de gebruiker op de hoogte wordt gesteld van de deelname aan de graffiti-schoonmaakregeling. De deelnemer zorgt er ook voor dat de gebruiker Vervuiling op het pand direct meldt bij de gemeente of bij de deelnemer zelf en dat de gebruiker - indien nodig - medewerking verleent aan het schoonmaakbedrijf om de Vervuiling te kunnen verwijderen.
 7. De deelnemer machtigt de gemeente om namens hem de Vervuiling te registreren en namens hem aangifte te doen van de Vervuiling bij de politie. De deelnemer draagt voor zover mogelijk, redelijk en in verhouding tot de schoonmaakkosten, zijn vordering op de dader(s) tot vergoeding van de schade om niet over aan de gemeente. Desgevraagd zal de deelnemer daartoe een akte van cessie ondertekenen.
 8. Een deelnemer doet gratis mee aan de graffiti-schoonmaakregeling.
 9. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst is schriftelijk opzegbaar door elk der partijen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient te geschieden onder vermelding van de naam van de deelnemer en het adres van het Pand.
  De opzegging kan worden gezonden naar: Gemeente Den Haag/Publiekszaken, Meldpunt Graffiti, Postbus 12620, 2500 DL Den Haag.
 10. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien de eigendom cq. het gebruik of beheer van het Pand door deelnemer eindigt. Indien dit het geval is, zal deelnemer de gemeente hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.
 11. Indien het schoonmaken leidt tot hogere kosten, zoals bijvoorbeeld het geval is bij objecten achter gesloten hekwerken, hoger dan 3 meter ten opzichte van het maaiveld of langs een trambaan, zal de gemeente het object niet laten reinigen. Dit geldt tevens voor objecten die niet volgens de standaard toegepaste schoonmaakmethode kunnen worden behandeld, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn bij monumentale panden, gevels van marmer(achtige) ondergronden, gevels van slechte kwaliteit, of indien traditioneel schilderwerk noodzakelijk is.

Gepubliceerd: 5 juli 2016Laatste wijziging: 5 september 2017