Statushouders in Den Haag

Op deze pagina vindt u informatie over het Haagse beleid rond huisvesting van statushouders, vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning.

De gemeente helpt als internationale stad van vrede en recht graag mee met het oplossen van de vluchtelingenproblematiek. Veiligheid van burgers in binnen- en buitenland is namelijk een belangrijke voorwaarde voor vrede en recht.

Statushouders

Asielzoekers met een verblijfsvergunning maken deel uit van de Nederlandse maatschappij. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bepaalt dat gemeenten in Nederland deze vergunninghouders moet opnemen in de stad. De gemeente Den Haag doet dit door hen 1 keer een passende woning aan te bieden. Dit betekent dat de Haagse woningbouwcorporaties hen een woning aanbieden die past bij de gezinsgrootte en het inkomen.

Achtergrond beleid

In het coalitieakkoord 'Den Haag, Stad van Kansen en Ambities' (juni 2018) heeft het stadsbestuur afgesproken dat Den Haag niet méér statushouders opvangt dan wettelijk verplicht is. Bovendien is het aantal statushouders dat volgens de wet recht heeft op een woning in Den Haag in 2019 verder gedaald. In 2016 ging het om het onderbrengen van 1.466 statushouders, in 2017 om 940 statushouders en in 2018 om 726 statushouders. De opdracht voor 2019 bestaat uit 494 statushouders. Hiermee is het steeds minder nodig om groepslocaties aan te bieden die vanwege een tekort aan passende woningen in 2017 en 2018 werden opgericht. Wonen in een passende, zelfstandige woning helpt statushouders om zich sneller thuis voelen in Nederland en zichzelf kunnen redden in de maatschappij.

Woningaanbod

Het aantal asielzoekers in Nederland schommelt door de jaren heen en het Rijk bepaalt hoeveel statushouders elke gemeente een plaats moet geven om te wonen. Statushouders worden op basis van van het aantal inwoners per gemeente over Nederland verspreid. De aanpak in Den Haag heeft als doel om mensen zo snel mogelijk - binnen de daarvoor gestelde periode van 12 weken - een passende woning aan te bieden. De gemeente probeert bij het aanbieden van corporatiewoningen om de statushouders zoveel mogelijk te verspreiden over de stad. Hiervoor werkt de gemeente nauw samen met woningcorporaties, Vluchtelingenwerk en het COA.

AMV

Wanneer een alleenstaande minderjarige vluchteling (AMV) in onze stad komt wonen, dan wordt hij of zij opgevangen door maatschappelijke organisaties zoals het NIDOS. Vaak worden zij tot hun 18e in kleinschalige wooneenheden opgevangen, waar vaak ook sociaal beheer (aanspreekpunt voor huishoudelijke zaken en overige vragen) aanwezig is.

Inburgering

Waar mogelijk wordt aangesloten bij de gemeentelijke inburgerings- en integratieaanpak. Daarbij blijft de gemeente inzetten op taalonderwijs en begeleiding en is er veel aandacht voor mensen die door oorlogen in de landen van herkomst zijn getraumatiseerd.

Meer informatie

www.coa.nl
www.vluchtelingenwerk.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid
ind.nl

Gepubliceerd: 27 september 2018Laatste wijziging: 3 december 2019