Statushouders in Den Haag

De gemeente Den Haag levert als stad van vrede en recht graag haar bijdrage aan het oplossen van de vluchtelingenproblematiek. Lees over het Haagse beleid rond huisvesting van statushouders, vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning.

De gemeente huisvest al jaren vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning en helpt en ondersteunt deze mensen bij het vinden van een plek in de Haagse samenleving.

Wat is het huidige beleid rond de huisvesting van statushouders in Den Haag?

Het stadsbestuur heeft in het nieuwe coalitieakkoord 'Den Haag, Stad van Kansen en Ambities' (juni 2018) afgesproken dat Den Haag niet méér statushouders zal opvangen dan de wettelijke taakstelling. Daarnaast is in het coalitieakkoord afgesproken dat er geen grootschalige locaties meer specifiek voor statushouders ontwikkeld en in gebruik genomen worden. Doordat het aantal statushouders daalt, is er minder behoefte aan extra woningen voor deze doelgroep. Zij worden via de Haagse corporaties bemiddeld naar corporatiewoningen, verspreid over de hele stad.

Wat is de achtergrond van het Haagse beleid rond de huisvesting?

In het nieuwe coalitieakkoord heeft het stadsbestuur afgesproken dat Den Haag niet méér statushouders zal opvangen dan de wettelijke taakstelling. Bovendien is het aantal wettelijk te huisvesten statushouders het afgelopen jaar verder gedaald. In 2016 ging het om het huisvesten van maar liefst 1.466 statushouders, terwijl het in 2017 nog maar om 940 statushouders ging. In 2018 gaat het in totaal om 726 statushouders. De verwachting voor 2019 is tussen de 180 en 270 statushouders in de 1e helft van het jaar.

Minder behoefte aan woningen

Door deze dalende trend is er minder behoefte aan extra woningen voor statushouders. Naar verwachting kunnen zij zowel in 2018 als 2019 zonder vertraging via de Haagse corporaties worden bemiddeld naar reguliere corporatiewoningen, verspreid over de hele stad. Ook kunnen zij terecht in een van de vrijkomende wooneenheden op reeds bestaande locaties voor statushouders.

Integratie in Haagse samenleving

Een andere belangrijke reden is dat grootschalige groepslocaties geen optimale startpositie zijn voor de integratie van statushouders. Uitgangspunt is dan ook om hen zoveel mogelijk verspreid over de stad te huisvesten. Waar mogelijk wordt aangesloten bij de gemeentelijke inburgerings- en integratieaanpak. Daarbij blijft de gemeente inzetten op taalonderwijs en begeleiding en is er bijzondere aandacht voor mensen die bijvoorbeeld door oorlogen in de landen van herkomst zijn getraumatiseerd.

Wat betekent het Haagse beleid voor de 4 nog op te leveren groepslocaties?

De 4 nog op te leveren groepslocaties, die eerder waren aangewezen voor de huisvesting van statushouders, worden toegevoegd aan de totale huurwoningenvoorraad. Deze woningen komen hierdoor in principe beschikbaar voor alle woningzoekenden in Den Haag. Het gaat om de voor statushouders gereserveerde woningen aan Narcislaan 4, Wateringse Veld/Oosteinde, Boekweitkamp en Koperwerf. Deze woningen worden dus niet meer uitsluitend toegewezen aan statushouders.

Hoeveel en wat voor soort woningen worden er op de 4 genoemde locaties opgeleverd?

Het gaat bij deze 4 locaties om ruim 160 woningen aan Narcislaan 4, Wateringse Veld/Oosteinde, Boekweitkamp en Koperwerf 28.

  • Aan de Narcislaan in stadsdeel Loosduinen komen 22 sociale huurwoningen voor meerpersoonshuishoudens beschikbaar vanaf oktober 2018. Woningcorporatie Arcade wordt eigenaar van het gebouw.
  • Aan het Oosteinde in stadsdeel Escamp komen 20 sociale huurwoningen voor meerpersoonshuishoudens beschikbaar. De oplevering is gepland in het najaar van 2019. Woningcorporatie Arcade wordt eigenaar van het pand.
  • Aan de Boekweitkamp in stadsdeel Haagse Hout worden 36 sociale huurwoningen gerealiseerd voor meerpersoonshuishoudens. De oplevering is gepland in 2019. Corporatie Haag Wonen wordt eigenaar van het pand.
  • Het kantoorpand aan de Koperwerf 28 in stadsdeel Loosduinen is eigendom van de Lammertink Groep. Dit bedrijf verbouwt het pand tot circa 85 woningen. De oplevering is eind 2018 gepland.

Wat gebeurt er met de locaties waar in de vorige collegeperiode statushouders zijn gehuisvest?

De afspraken die gemaakt zijn in de vorige collegeperiode over de locaties die werden toegewezen aan statushouders voor bepaalde tijd, blijven in principe hetzelfde. Voor sommige locaties zijn met woningbouwcorporaties afspraken gemaakt voor de huisvesting van deze doelgroep voor 5 of voor 10 jaar. Deze locaties zijn verspreid over de hele stad: SoZa, Jupiterkade, Nienoordstraat, Plas van Reef, Pompstationsweg, Randveen, Scheveningseweg, Stadzijde, Zwaardvegersgaarde, Sumatrastraat, Van Swindenstraat, Waalsdorperweg en Zieken. In de huidige collegeperiode wordt gestreefd naar mogelijkheden om statushouders niet gegroepeerd maar verspreid door de stad te huisvesten. Vrijkomende woningen in de bestaande locaties worden toegevoegd aan de sociale woningvoorraad en komen beschikbaar voor alle woningzoekenden.

Hoe gaat de communicatie rond de huisvesting van statushouders verder?

Het gewijzigde beleid van de gemeente betekent dat de intensieve communicatie met omwonenden over de huisvesting van statushouders op de nog op te leveren locaties, kan worden afgebouwd. Open huizen en omgevingsoverleggen over dit onderwerp zijn niet meer nodig voor deze locaties nu het niet meer gaat om groepslocaties voor statushouders, maar om reguliere corporatiewoningen.

Komen er nog wel statushouders in Den Haag wonen?

Ja. Asielzoekers die in Nederland zijn en een verblijfsvergunning hebben, gaan deel uitmaken van de Nederlandse maatschappij. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wijst deze vergunninghouders (statushouders) toe aan gemeenten. Gemeenten moeten hen passende woonruimte aanbieden. In Den Haag wordt ongeveer 10% van de sociale woningvoorraad gereserveerd voor statushouders. Uitgangspunt is om statushouders zoveel mogelijk verspreid over de stad te huisvesten.

Algemene informatie over statushouders

Op de website van de Rijksoverheid en de website van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) staat veel algemene informatie over de huisvesting van statushouders in Nederlandse gemeenten.

Gepubliceerd: 27 september 2018Laatste wijziging: 4 oktober 2018