Omgevingsplan Binckhorst: pilotgebied voor nieuwe Omgevingswet

Het omgevingsplan Binckhorst is 1 van de pilots in Nederland waarbinnen de nieuwe (toekomstige) regelgeving van de Omgevingswet al toegepast mag worden. De gemeente heeft met deze pilot geëxperimenteerd en de mogelijkheden ontdekt die de Omgevingswet biedt (verbrede reikwijdte op basis van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet).

Meer flexibiliteit en ruimte voor initiatieven

De gemeente wil dat de Binckhorst uiteindelijk verandert in een gemengd woon- en werkgebied. Het omgevingsplan ondersteunt deze transformatie. Het biedt meer flexibiliteit en ruimte voor bedrijven, ontwikkelaars en toekomstige bewoners om initiatieven en ideeën te bedenken en kansen te pakken. Tegelijkertijd staat in het omgevingsplan dat de bestaande rechten van alle bestaande activiteiten in het gebied worden beschermd. Dit is 1 van de uitgangspunten van het omgevingsplan.

Kaart gebruiksruimte Binckhorst

Van het omgevingsplan Binckhorst is een interactieve kaart gemaakt. Via deze kaart kunt u zien of er gebruiksruimte beschikbaar is voor uw idee of plan. Ook vindt u op de kaart informatie waar u kunt toetsen of uw idee/plan voldoet aan de regels van het omgevingsplan.

Heeft u interesse in een pand of een stuk grond in de Binckhorst? Kijk dan op Reservering gebouw of grond (gebruiksruimte) omgevingsplan Binckhorst aanvragen.

Omgevingsplan Binckhorst in werking

De gemeenteraad heeft op 29 november 2018 het omgevingsplan Binckhorst vastgesteld. Enkele belanghebbenden hebben beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 7 maart 2019 is het omgevingsplan Binckhorst in werking getreden.
Het omgevingsplan is naar aanleiding van de beroepen met een herstelbesluit ex artikel 6:19 Awb op een paar punten gewijzigd vastgesteld op 25 november 2020.
Met een herstelbesluit wordt bedoeld dat het omgevingsplan aangepast wordt voordat de Raad van State de beroepen behandelt, waardoor aan (een deel van) de beroepen tegemoetgekomen wordt.
Het gewijzigd vastgestelde omgevingsplan Binckhorst (herstelbesluit 1A) (ex artikel 6:19 Awb) is op 3 maart 2021 in werking getreden.

Inzien van de stukken

Het gewijzigd vastgestelde omgevingsplan Binckhorst (herstelbesluit 1A), het OmgevingsEffectRapport (OER) en alle bijlagen zijn te raadplegen:

Partiële herziening omgevingsplan Binckhorst (herstelbesluit 1B)

Vanwege het vertrek van de Haagse Asfaltcentrale (HAC), de betoncentrale Cementbouw en de zandhandel op locatie Zonweg 23 per 1 januari 2022, heeft de gemeente een aanpassing in het omgevingsplan Binckhorst laten maken. Met het vertrek van deze bedrijven komt een deel van het gezoneerd industrieterrein te vervallen en wordt de bijbehorende geluid- en geurcontour kleiner waardoor het woon en leefklimaat in de Binckhorst verbetert.

Met deze partiële herziening van het omgevingsplan (herstelbesluit 1B) worden de aangepaste contouren verwerkt in het omgevingsplan Binckhorst en wordt daarmee de nieuwe situatie per 1 januari 2022 juridisch-planologisch geborgd.

Inzien van de stukken

De vastgestelde partiële herziening omgevingsplan Binckhorst (herstelbesluit 1B) en alle daarbij behorende stukken zijn te raadplegen:

Omgevingsplan Binckhorst grotendeels onherroepelijk na uitspraak Raad van State

Op 24 november 2021 heeft de Raad van State uitspraak gedaan met betrekking tot het omgevingsplan Binckhorst. In de uitspraak heeft de Afdeling geoordeeld dat de manier van planologisch inrichten van de Binckhorst niet in strijd is met de rechtszekerheid. Hiermee is het Omgevingsplan Binckhorst op een paar kleine punten na onherroepelijk is geworden. Dit is een belangrijke mijlpaal voor de verdere transformatie van de Binckhorst waarmee de eerste 5000 woningen en alle overige activiteiten die het omgevingsplan mogelijk maakt juridisch planologisch geborgd zijn.

Kleine aanpassingen

Op een paar kleine punten is de gemeente opgedragen om binnen 26 weken aanpassingen te doen in het omgevingsplan. Dit gaat onder meer om een verduidelijking van de toegestane bedrijfsactiviteiten in de tabel die als bijlage bij de planregels is opgenomen. Hierdoor wordt het voor bedrijven duidelijker welke activiteiten zijn toegestaan.

Omgevingsplan Binckhorst (herstelbesluit 1C)

Rekening houdend met de uitspraak van 24 november 2021 van de Raad van State, waarin we zijn opgedragen om enkele aanpassingen te doen in het omgevingsplan, heeft de gemeenteraad op 21 april 2022 het omgevingsplan Binckhorst deels gewijzigd vastgesteld (herstelbesluit 1C).
Enkele belanghebbenden hebben beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 15 juli 2022 zijn de gewijzigde delen van het omgevingsplan Binckhorst (herstelbesluit 1C) in werking getreden.

Inzien van de stukken

Het deels gewijzigd vastgestelde omgevingsplan Binckhorst (herstelbesluit 1C) en alle daarbij behorende stukken zijn te raadplegen:

Ontwerp-wijzigingsplan Tabel bestaande activiteiten (omgevingsplan Binckhorst)

De aanleiding voor dit wijzigingsplan is het actualiseren van de Tabel bestaande activiteiten opgenomen in bijlage 2 bij de planregels van het omgevingsplan Binckhorst. Bedrijven die inmiddels niet meer gevestigd zijn op de Binckhorst zijn in het wijzigingsplan uit de tabel geschrapt.    

In de regels van het omgevingsplan Binckhorst is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Deze bepaling geeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid de tabel bestaande activiteiten aan te passen. Met het voorliggend wijzigingsplan wordt invulling gegeven aan deze bevoegdheid.

Het ontwerp-wijzigingsplan heeft van 8 december 2022 tot en met 18 januari 2023 ter inzage gelegen.

Inzien van de stukken

Het ontwerp-wijzigingsplan Tabel bestaande activiteiten is te raadplegen:

Contact

Meer informatie

Het omgevingsplan: samen maken we de nieuwe Binckhorst (video op het YouTube-kanaal van de gemeente)
Crisis- en herstelwet (video op het YouTube-kanaal van de gemeente)
Mark Rutte op bezoek in de Binckhorst (video op het YouTube-kanaal van de gemeente)
Zie ook: www.denhaag.nl/binckhorst

Gepubliceerd: 10 juni 2021Laatste wijziging: 21 maart 2023