Omgevingsplan Binckhorst - ontwerp partiële herziening herstelbesluit 1B

Het ontwerp partiële herziening omgevingsplan Binckhorst herstelbesluit 1B en alle daarbij behorende stukken hebben van 17 juni tot en met 28 juli 2021 ter inzage gelegen.
Op maandag 5 juli 2021 is een inloopbijeenkomst gehouden in het Trefpunt Binckhorst. Tijdens de inloopbijeenkomst konden vragen worden gesteld aan medewerkers van de gemeente.


Inleiding

Aanleiding voor deze herziening is de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van de Haagse Asfaltcentrale (HAC), betoncentrale Cementbouw en de zandhandel op locatie Zonweg 23 per 1-1-2022.

Het ontwerp partiële herziening omgevingsplan Binckhorst (herstelbesluit 1B) ziet enkel op de gronden die onderdeel uitmaken van het gezoneerd industrieterrein Binckhorst Zuid en de bijbehorende geluidzone. Doel van deze herziening is het aanpassen de zones van het gezoneerd industrieterrein, de bijbehorende geluidzone en de geurcontour behorend bij de asfaltcentrale naar aanleiding van de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten op de locatie Zonweg 23 per 1-1-2022. Op deze locatie zijn de Haagse Asfaltcentrale (HAC), betoncentrale Cementbouw en de zandhandel gevestigd. De beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van deze bedrijven per 1-1-2022 betekent dat per die datum betoncentrale Dyckerhoff Basal als enige bedrijf overblijft op het gezoneerd industrieterrein. Daarmee komt een deel van het gezoneerd industrieterrein te vervallen en wordt de bijbehorende geluidcontour ook kleiner. Met het beëindigen van de activiteiten van de asfaltcentrale zal daarnaast ook de bijbehorende geurcontour (op hoogte) verdwijnen en blijft enkel de geurcontour van afvaloverslagbedrijf Renewi over in dit deel van de Binckhorst.

Met dit besluit worden de aangepaste contouren verwerkt in het omgevingsplan Binckhorst en wordt daarmee de nieuwe situatie per 1-1-2022 juridisch-planologisch geborgd.

Met het verkleinen van de zones van het gezoneerd industrieterrein, de bijbehorende geluidzone en de geurzone zal de geur- en geluidbelasting in de directe nabijheid van de bedrijven aan de Zonweg 23 verminderen en zal er voor een aantal lopende initiatieven geen of beperkt noodzaak zijn tot het treffen van geluidwerende maatregelen. Ook het woon en leefklimaat zal daardoor worden verbeterd.

Wijzigingen

In de Staat van wijzigingen wordt een nadere toelichting gegeven op de wijzigingen waar het herstelbesluit 1B op ziet en zijn alle wijzigingen zoals deze verwerkt worden in het vigerende omgevingsplan Binckhorst opgenomen.

Staat van wijzigingen herstelbesluit 1B Omgevingsplan Binkhorst (PDF, 763,8 kB)
Bijlage: Aanvulling Omgeving Effect Rapport (OER) (PDF, 4,8 MB)
Bijlage: Factsheet Geur (PDF, 245,4 kB)
Bijlage: Factsheet Omgevingslawaai (PDF, 352,4 kB)

Procedure

Het is niet mogelijk om alleen de gewijzigde onderdelen van het omgevingsplan Binckhorst ter inzage te leggen. Om te kunnen publiceren op de website www.ruimtelijkeplannen.nl moeten er technische koppelingen gemaakt worden tussen de verbeelding, de regels en het OmgevingsEffectRapport. Dit leidt ertoe dat het 'partiële herziening omgevingsplan Binckhorst herstelbesluit 1B’ eruitziet als een volledig nieuw omgevingsplan. Zoals hiervoor aangegeven zijn alleen de wijzigingen zoals opgenomen in de Staat van Wijzigingen aangepast. De overige onderdelen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vastgestelde plan omgevingsplan Binckhorst van 29 november 2018 en bij besluit van 25 november 2020 gewijzigd vastgestelde omgevingsplan Binckhorst herstelbesluit 1A (ex artikel 6:19 Awb).

Het ongewijzigde deel van het omgevingsplan Binckhorst en van het gewijzigd vastgestelde omgevingsplan Binckhorst herstelbesluit 1A (ex artikel 6:19 Awb) maakt daarom geen onderdeel uit van dit ontwerp partiële herziening omgevingsplan Binckhorst herstelbesluit 1B.

Terinzagelegging

Het ontwerp partiële herziening omgevingsplan Binckhorst herstelbesluit 1B en alle daarbij behorende stukken hebben van 17 juni tot en met 28 juli 2021 ter inzage gelegen. Het plan is nog te raadplegen:

  • digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het omgevingsplan Binckhorst te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.OP0369FOmgevBinck-50VA;
  • digitaal op de gemeentelijke website: onderaan deze pagina;
  • digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot en met 16:30 uur).

Zienswijzen

Gedurende de 6 weken dat het plan ter inzage ligt, kunnen zoals gebruikelijk zienswijzen worden ingediend. Er kunnen alleen zienswijzen worden ingediend die betrekking hebben op de wijzigingen zoals opgenomen in de Staat van Wijzigingen herstelbesluit 1B omgevingsplan Binckhorst.
Uitsluitend zienswijzen die op de gewijzigde onderdelen betrekking hebben worden in behandeling genomen en inhoudelijk beantwoord. Zienswijzen die geen betrekking hebben op de gewijzigde onderdelen zullen niet ontvankelijk worden verklaard aangezien dit herstelbesluit daarop geen betrekking heeft. Eenieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken tegen de gewijzigde onderdelen van het omgevingsplan Binckhorst. U dient uw zienswijze voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering, te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 070-353 4397. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Inloopbijeenkomst

Op maandag 5 juli 2021 is een inloopbijeenkomst gehouden in het Trefpunt Binckhorst. Tijdens de inloopbijeenkomst konden er vragen worden gesteld aan de medewerkers van de gemeente.

Vaststellingsbesluit omgevingsplan Binckhorst

Vaststellingsbesluit, d.d. 29 november 2018 (PDF, 32,6 MB)

Gewijzigde vaststelling omgevingsplan Binckhorst (ex artikel 6:19 Awb)

Vaststellingsbesluit, d.d. 25 november 2020 (PDF, 3,2 MB)

Het omgevingsplan Binckhorst

Samenvatting (PDF, 3,3 MB)
OmgevingsEfffectRapport (PDF, 5,7 MB)

Bijlagen bij het OmgevingsEffectRapport (OER)

Bijlage 1: Aanvulling op het OER (PDF, 4,8 MB)
Bijlagen 2 tot en met 30: Factsheets (PDF, 15,7 MB)
Bijlage 31: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking - wonen (PDF, 1 MB)
Bijlage 32: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking - detailhandel en horeca (PDF, 2,9 MB)
Bijlage 33: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking - bedrijven (PDF, 518,3 kB)
Bijlage 34: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking - creatieve industrie (PDF, 1,7 MB)
Bijlage 35: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking - kantoren (PDF, 1,7 MB)
Bijlage 36: Confrontatie C (PDF, 275 kB)
Bijlage 37: Tabel confrontatie C (PDF, 100,5 kB)
Bijlage 38: Rapportage botsproeven (PDF, 4 MB)
Bijlage 39: Rapportage botsproeven - bijlage 1 - lijst maatgevende initiatieven (PDF, 452,5 kB)
Bijlage 40: Rapportage botsproeven - bijlage 2 - resultaten botsproef 1 (PDF, 190 kB)
Bijlage 41: Rapportage botsproeven - bijlage 3 - resultaten botsproef 1 (PDF, 209,5 kB)
Bijlage 42: Rapportage botsproeven - bijlage 4 - toegestaan programma, minimale en maximale bouwmogelijkheden en kentallen bij maatgevende initiatieven (PDF, 129,9 kB)
Bijlage 43: Rapportage botsproeven - bijlage 5 - verkeersnotitie (PDF, 1,2 MB)
Bijlage 44: Rapportage botsproeven - bijlage 6 - onderzocht concept-OER, planregels en beleidsregels in fase 1 van botsproeven (versie januari 2017) (PDF, 3,8 MB)
Bijlage 45: Verantwoording Crisis en herstelwet (PDF, 376,8 kB)
Bijlage 46: Onderzoek luchtkwaliteit (PDF, 1,7 MB)
Bijlage 47: Akoestisch onderzoek (PDF, 10 MB)
Bijlage 48: Akoestisch onderzoek - bijlagen (PDF, 28 MB)
Bijlage 49: Onderzoek externe veiligheid (PDF, 6,5 MB)
Bijlage 50: Onderzoek stikstofdepositie (PDF, 14,9 MB)

De planregels

Regels (PDF, 3,6 MB)

Bijlagen bij de planregels

Bijlage 1: begripsbepalingen en wijze van meten (PDF, 129,4 kB)
Bijlage 2: Tabel bestaande activiteiten (PDF, 324,7 kB)
Bijlage 3: Staat van horeca-categorieën (PDF, 310,2 kB)
Bijlage 4: Monitoring planregels (PDF, 253,1 kB)
Bijlage 5: Ontwerp boortunnel gebruiksbeperkingen (PDF, 733,4 kB)
Bijlage 6: Gebruiksbeperkingen betoncentrale Dyckerhoff-Basal tijdens de bouw - en exploitatiefase van de boortunnel (PDF, 2,6 MB)
Bijlage 7: Gebruiksbeperkingen perceel Beo Vastgoed Warmond B.V. tijdens de bouw- en exploitatiefase van de boortunnel (PDF, 2,3 MB)
Bijlage 8: Kaart planologische bouwrechten (PDF, 2,9 MB)
Bijlage 9: Toetspunten Basal (PDF, 140,7 kB)
Bijlage 10: Toetswaarden behorend bij toetspunten bijlage 9 (PDF, 219,4 kB)


De verbeelding (plankaart)

Plankaart (PDF, 4,4 MB)

GIS-systeem

De vastgestelde beleidsregels en het GIS-systeem zijn uitsluitend raadpleegbaar op de gemeentelijke website. Bekijk het GIS-Systeem, het 3D-model en de monitor gebruiksruimte in de Binckhorst. De lijst met definities behorende bij de monitor gebruiksruimte Binckhorst is hieronder opgenomen:

Lijst definities monitor gebruiksruimte Binckhorst (PDF, 52,7 kB)

De beleidsregels

Beleidsregels, vastgesteld op 11 mei 2021 en in werking getreden op 27 mei 2021. (PDF, 1,1 MB)
Kaart 1 Ruimtelijk functioneel raamwerk, vastgesteld op 11 mei 2021 en in werking getreden op 27 mei 2021 (PDF, 402,6 kB)
Kaart 2 Ruimtelijke kwaliteit openbare ruimte, vastgesteld op 11 mei 2021 en in werking getreden op 27 mei 2021 (PDF, 401,8 kB)
Kaart 3 Regels bebouwing, vastgesteld op 11 mei 2021 en in werking getreden op 27 mei 2021 (PDF, 273,6 kB)
Beleidsregels, vastgesteld op 20 november 2018, in werking getreden op 22 februari 2019 en van toepassing tot 22 juli 2019. (PDF, 954,2 kB)
Beleidsregels, vastgesteld d.d 25 juni 2019 en in werking getreden op 22 juli 2019 en van toepassing tot 26 mei 2021. (PDF, 1,2 MB)
Kaart 1 Ruimtelijk functioneel raamwerk (PDF, 242,3 kB)
Kaart 2: Ruimtelijke kwaliteit openbare ruimte (PDF, 230,7 kB)
Kaart 3: Regels bebouwing (PDF, 244,4 kB)
Kaart 4: Waardevolle bebouwing (PDF, 149,3 kB)
Beleidsregel Woonkwaliteit, vastgesteld op 29 november 2018 en in werking getreden op 22 februari 2019. (PDF, 77,6 kB)
Beleidsregel Kostenverhaal, vastgesteld op 29 november 2018, in werking getreden op 22 februari 2019 en van toepassing tot 17 maart 2020. (PDF, 189,5 kB)
Beleidsregel Kostenverhaal, vastgesteld op 5 maart 2020 en in werking getreden op 17 maart 2020. (PDF, 177,4 kB)

Zie ook het omgevingsplan Binckhorst gewijzigde vaststelling herstelbesluit 1A (ex artikel 6:19 Awb)

Ga hiervoor naar: omgevingsplan Binckhorst gewijzigde vaststelling herstelbesluit 1A (ex artikel 6:19 Awb)

Zie ook: www.denhaag.nl/binckhorst

Gepubliceerd: 14 juni 2021Laatste wijziging: 28 september 2021