Maatregelen problemen woningmarkt

Den Haag kampt met een enorme woningnood. Den Haag groeit de komende jaren met 4 tot 5.000 inwoners per jaar. Om te zorgen dat iedereen in onze stad prettig kan wonen zijn dan ook flinke maatregelen nodig voor de Haagse woningmarkt. In de Woonagenda 2020-2023 staan deze maatregelen.

Ze moeten zorgen voor voldoende en betaalbare woningen én bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Den Haag als woonstad.

  In Den Haag zijn te weinig woningen voor het aantal woningzoekenden. Dat geldt voor alle prijsklassen. De maatregelen uit de Woonagenda doen daar de komende jaren iets aan. Het gaat zowel om nieuwbouw als om maatregelen voor bestaande woningen in de stad.

  Wat doet Den Haag aan het woonprobleem?

  Uitgangspunt van het Haags woonbeleid is dat iedere inwoner van Den Haag fatsoenlijk en betaalbaar kan wonen. Betaalbaar wonen moet haalbaar zijn voor starters, ouderen, studenten én gezinnen.

  De woningbouwambitie is opgeschroefd van 2.500 naar 4.000 woningen per jaar. Ook wordt onder andere € 50 miljoen uitgetrokken voor betaalbare woningen

  Een groot deel van de maatregelen zijn opgenomen in de huisvestingsverordening die is ingegaan op 1 juli 2019. Voor een ander deel van de maatregelen maakt de gemeente afspraken met partijen in de stad, zoals woningcorporaties, ontwikkelaars en beleggers.

  Vogelvlucht-aanzicht van Den Haag

  Maatregelen

  De maatregelen in de Woonagenda zijn ingedeeld in 4 thema’s:

  1. Zo zorgt de gemeente voor betaalbare woningen

  • De gemeente voert de komende jaren een huisvestingsvergunning in voor zowel de sociale huursector als de middenhuursector. Deze vergunning is nodig om een woning te mogen huren. Een verhuurder mag geen woning verhuren aan iemand zonder vergunning. Hierdoor blijven voldoende goedkope en middeldure huurwoningen beschikbaar voor mensen met de juiste bijpassende inkomens.
  • Bij nieuwbouw is minimaal 20% van de woningen een middeldure huurwoning met een huur onder € 985 (prijspeil 2020). De helft van die middeldure huurwoningen heeft een huur onder de € 880 (prijspeil 2020).
  • We streven naar 20% betaalbare koopwoningen in nieuwbouw.

  2. Zo zorgt de gemeente voor sociale huurwoningen

  • De jaarlijkse bouwambitie is verhoogd. De norm van 30% sociale woningbouw voor de hele stad groeit hierbij mee. De corporaties zijn het eerst in beeld bij de bouw van sociale woningbouw.
  • De regels voor een urgentieverklaring worden duidelijker beschreven. Alleen huishoudens die het echt nodig hebben, kunnen aanspraak maken op een urgentieverklaring.
  • Om starters te helpen verloot Den Haag 5% van de vrijkomende sociale huurwoningen onder deze doelgroep.
  • De gemeente stimuleert dat mensen die ‘te ruim’ wonen doorstromen naar een beter passende woning. Zo komen er meer sociale huurwoningen vrij.
  • Op beperkte schaal voert de gemeente een actief grondbeleid als dat helpt om de bouw van sociale huur en starterswoningen te ondersteunen.

  3. Zo verbetert de gemeente de leefbaarheid

  • Het verbouwen van een woning tot 2 of meer zelfstandige woningen (bouwkundig splitsen) kan alleen nog in een beperkt aantal gebieden en onder bepaalde voorwaarden. Ook de regels voor kamerbewoning en kamerverhuurders worden strenger. Dit voorkomt negatieve gevolgen voor het karakter en de leefbaarheid van buurten.
  • Bij nieuwbouw is maximaal 20% van de woningen een kleine woning (woonoppervlak van minder dan 40 vierkante meter in het centrum en minder dan 50 vierkante meter in de rest van de stad).
  • De gemeente neemt maatregelen om grootschalige woninghandel/opkoop (“Buy to let”) tegen te gaan. Onder meer door het invoeren van opkoopbescherming.
  • De schimmelaanpak wordt versterkt, een woning-APK wordt ingevoerd en de VvE-balie wordt uitgebreid met een huurbalie.
  • Door strengere regels voor toeristische verhuur verbetert de leefbaarheid in de wijken en blijven woningen beschikbaar voor mensen die een woning zoeken.

  4. Zo helpt de gemeente specifieke groepen

  • Er is in Den Haag een groot tekort aan bepaalde beroepsgroepen zoals leraren, agenten en zorgpersoneel. Daarom experimenteert de gemeente met manieren om deze beroepsgroepen te helpen bij het vinden van huisvesting. Zo maken we het aantrekkelijker om deze beroepen uit te oefenen in Den Haag.
  • De gemeente stopt met het beleid om het aantal woonwagenstandplaatsen te verminderen en breidt het aantal standplaatsen op kleine schaal uit.
  • Er komen extra maatregelen voor het huisvesten van specifieke groepen zoals studenten, zorgdoelgroepen, ouderen en arbeidsmigranten.

  Meer informatie

  Lees voor meer informatie Woonagenda 2020-2023 (RIS305711).

  Gepubliceerd: 11 april 2019Laatste wijziging: 1 december 2021