Binckhorst Omgevingsplan - Ontwerp gewijzigde vaststelling (ex artikel 6:19 Awb)

Het ‘ontwerp gewijzigde vaststelling (ex artikel 6:19 Awb) omgevingsplan Binckhorst’ lag van 6 februari tot en met 18 maart 2020 ter inzage. Op dinsdag 18 februari 2020 was voor dit herstelbesluit van het omgevingsplan Binckhorst een inloopbijeenkomst bij het Trefpunt Binckhorst, aan de Binckhorstlaan 340 (1e etage) te Den Haag.

Aanleiding

Het omgevingsplan Binckhorst is op 29 november 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. Tegen dat besluit zijn 13 beroepen ingediend bij de Raad van State. Het college heeft bij brief van 19 april 2019 een verweerschrift ingediend bij de Raad van State. In dat verweerschrift meldt het college dat de beroepen nog aanleiding geven om het omgevingsplan Binckhorst op een paar punten aan te passen middels een herstelbesluit ex artikel 6:19 Awb. Met een herstelbesluit wordt bedoeld dat het omgevingsplan aangepast wordt voordat de Raad van State de beroepen behandelt, waardoor aan (een deel van) de beroepen tegemoetgekomen wordt.

Wijzigingen

Het gaat om de volgende aanpassingen:

- Tabel bestaande activiteiten
De aanpassingen hebben betrekking op de Tabel bestaande activiteiten die is opgenomen als bijlage bij de planregels en waarin alle legaal aanwezige bestaande activiteiten ten tijde van de vaststelling van het omgevingsplan zijn opgenomen. Uit de beroepschriften is gebleken dat hierin nog een paar onvolkomenheden zijn geconstateerd. Met het herstelbesluit zal dit hersteld worden.

- Zone “overige zone-Waterfrontpark” op de verbeelding
Na vaststelling van het omgevingsplan Binckhorst is gebleken dat de zone “Overige zone-Waterfrontpark” niet helemaal juist is weergegeven op de verbeelding. Met dit herstelbesluit wordt deze zone aangepast ter plaatse van de Binckhorsthaven conform de zone zoals opgenomen op kaart 2 “Ruimtelijke kwaliteit openbare ruimte” behorend bij de Beleidsregels Omgevingsplan Binckhorst.

- Planregels geluid
Naar aanleiding van het beroep van de HAC is gebleken dat de bepaling in artikel 7.2.1, sub a onder 2 niet in overeenstemming is met bijlage II bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. De bepaling zal daarom met dit herstelbesluit worden aangepast conform de redactie van bijlage II bij het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

- Aanpassingen ten gevolge van het beroepschrift de Haagse Asfaltcentrale ten aanzien van geur
Na de vaststelling van het omgevingsplan is gebleken dat, met de nu in het omgevingsplan opgenomen geurzones, de geurbelasting ten gevolge van de uitstoot uit de schoorsteen van de Haagse Asfaltcentrale (HAC) op grotere hoogtes niet is geborgd in de planregels van het omgevingsplan. Met dit herstelbesluit wordt dit hersteld.

De exacte wijzigingen zijn opgenomen in de “Staat van Wijzigingen herstelbesluit omgevingsplan Binckhorst”. De Staat van Wijzigingen vindt u onderaan deze pagina.

Procedure

Het is niet mogelijk om alleen de gewijzigde onderdelen van het omgevingsplan Binckhorst ter inzage te leggen. Om te kunnen publiceren op de website www.ruimtelijkeplannen.nl moeten er technische koppelingen gemaakt worden tussen de verbeelding, de regels en het OmgevingsEffectRapport. Dit leidt ertoe dat het ‘ontwerp gewijzigde vaststelling (ex artikel 6:19 Awb) omgevingsplan Binckhorst’ eruitziet als een volledig nieuw omgevingsplan. Zoals hiervoor aangegeven zijn alleen de genoemde aanpassingen in de Staat van Wijzigingen aangepast. De overige onderdelen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vastgestelde plan omgevingsplan Binckhorst van 29 november 2018.

Het ongewijzigde deel van het omgevingsplan Binckhorst maakt daarom geen onderdeel uit van dit ontwerp gewijzigde vaststelling (ex artikel 6:19 Awb) omgevingsplan Binckhorst.

Terinzagelegging

Het ‘ontwerp gewijzigde vaststelling (ex artikel 6:19 Awb) omgevingsplan Binckhorst’ wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor eenieder met ingang van 6 februari tot en met 18 maart 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;
  • digitaal op de gemeentelijke website: onderaan deze pagina;
  • digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 16:00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Zienswijzen

Gedurende de 6 weken dat het plan ter inzage ligt, kunnen zoals gebruikelijk zienswijzen worden ingediend. Er kunnen alleen zienswijzen worden ingediend die betrekking hebben op de aanpassingen in de Staat van Wijzigingen herstelbesluit omgevingsplan Binckhorst.

Uitsluitend zienswijzen die op de gewijzigde onderdelen betrekking hebben worden in behandeling genomen en inhoudelijk beantwoord. Zienswijzen die geen betrekking hebben op de gewijzigde onderdelen zullen niet ontvankelijk worden verklaard aangezien dit herstelbesluit daarop geen betrekking heeft.

Eenieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken tegen de gewijzigde onderdelen van het omgevingsplan Binckhorst. U dient uw zienswijze voorzien van uw naam, adres, dagtekening, handtekening en motivering, te richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer: 070-353 4397. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 18 februari 2020 werd van 17:00 tot 19:00 uur voor dit herstelbesluit van het omgevingsplan Binckhorst een inloopbijeenkomst gehouden bij het Trefpunt Binckhorst, aan de Binckhorstlaan 340 (1e etage) te Den Haag. Tijdens deze inloopbijeenkomst kon u vragen stellen aan medewerkers van de gemeente.

Staat van Wijzigingen herstelbesluit omgevingsplan Binckhorst

Staat van wijzigingen herstelbesluit omgevingsplan Binckhorst (PDF, 311,5 kB)

Het Omgevingsplan Binckhorst

Samenvatting (PDF, 2,6 MB)
OmgevingsEfffectRapport (PDF, 5 MB)

Bijlagen bij het OmgevingsEffectRapport (OER)

Bijlage 1: Aanvulling op het OER (PDF, 4,9 MB)
Bijlagen 2 tot en met 30: Factsheets (PDF, 16,7 MB)
Bijlage 31: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking - wonen (PDF, 1 MB)
Bijlage 32: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking - detailhandel en horeca (PDF, 2,9 MB)
Bijlage 33: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking - bedrijven (PDF, 518,3 kB)
Bijlage 34: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking - creatieve industrie (PDF, 1,7 MB)
Bijlage 35: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking - kantoren (PDF, 1,7 MB)
Bijlage 36: Confrontatie C (PDF, 275 kB)
Bijlage 37: Tabel confrontatie C (PDF, 275 kB)
Bijlage 38: Rapportage botsproeven (PDF, 4 MB)
Bijlage 39: Rapportage botsproeven - bijlage 1 - lijst maatgevende initiatieven (PDF, 452,5 kB)
Bijlage 40: Rapportage botsproeven - bijlage 2 - resultaten botsproef 1 (PDF, 190 kB)
Bijlage 41: Rapportage botsproeven - bijlage 3 - resultaten botsproef 1 (PDF, 209,5 kB)
Bijlage 42: Rapportage botsproeven - bijlage 4 - toegestaan programma, minimale en maximale bouwmogelijkheden en kentallen bij maatgevende initiatieven (PDF, 129,9 kB)
Bijlage 43: Rapportage botsproeven - bijlage 5 - verkeersnotitie (PDF, 1,2 MB)
Bijlage 44: Rapportage botsproeven - bijlage 6 - onderzocht concept-OER, planregels en beleidsregels in fase 1 van botsproeven (versie januari 2017) (PDF, 3,8 MB)
Bijlage 45: Verantwoording Crisis en herstelwet (PDF, 376,8 kB)
Bijlage 46: Onderzoek luchtkwaliteit (PDF, 1,7 MB)
Bijlage 47: Akoestisch onderzoek (PDF, 10 MB)
Bijlage 48: Akoestisch onderzoek - bijlagen (PDF, 28 MB)
Bijlage 49: Onderzoek externe veiligheid (PDF, 6,5 MB)
Bijlage 50: Onderzoek stikstofdepositie (PDF, 14,9 MB)

Planregels

Regels (PDF, 3,3 MB)

Bijlagen bij de planregels

Bijlage 1: begripsbepalingen en wijze van meten (PDF, 589,7 kB)
Bijlage 2: Tabel bestaande activiteiten (PDF, 259,7 kB)
Bijlage 3: Staat van horeca-categorieën (PDF, 310,5 kB)
Bijlage 4: Monitoring planregels (PDF, 253,1 kB)
Bijlage 5: Ontwerp boortunnel gebruiksbeperkingen (PDF, 733,2 kB)
Bijlage 6: Gebruiksbeperkingen betoncentrale Dyckerhoff-Basal tijdens de bouw - en exploitatiefase van de boortunnel (PDF, 2,6 MB)
Bijlage 8: Kaart planologische bouwrechten (PDF, 2,3 MB)
Bijlage 9: Afstandsgrafiek geur HAC (PDF, 852,2 kB)

De verbeelding (plankaart)

Plankaart (PDF, 4,5 MB)

GIS-systeem

De vastgestelde beleidsregels en het GIS-systeem zijn uitsluitend raadpleegbaar op de gemeentelijke website. Bekijk het GIS-Systeem, het 3D-model en de monitor gebruiksruimte in de Binckhorst. De lijst met definities behorende bij de monitor gebruiksruimte Binckhorst is hieronder opgenomen:

Lijst definities monitor gebruiksruimte Binckhorst (PDF, 52,7 kB)

Beleidsregels

Beleidsregels, vastgesteld op 20 november 2018, in werking getreden op 22 februari 2019 en van toepassing tot 22 juli 2019. (PDF, 954,2 kB)
Beleidsregels, vastgesteld d.d 25 juni 2019 en in werking getreden op 22 juli 2019. (PDF, 1,2 MB)
Kaart 1 Ruimtelijk functioneel raamwerk (PDF, 242,3 kB)
Kaart 2: Ruimtelijke kwaliteit openbare ruimte (PDF, 230,7 kB)
Kaart 3: Regels bebouwing (PDF, 244,4 kB)
Kaart 4: Waardevolle bebouwing (PDF, 149,3 kB)
Beleidsregel Woonkwaliteit, vastgesteld op 29 november 2018 en in werking getreden op 22 februari 2019. (PDF, 77,6 kB)
Beleidsregel Kostenverhaal, vastgesteld op 29 november 2018, in werking getreden op 22 februari 2019 en van toepassing tot 17 maart 2020. (PDF, 189,5 kB)
Beleidsregel Kostenverhaal, vastgesteld op 5 maart 2020 en in werking getreden op 17 maart 2020. (PDF, 177,4 kB)

Zie ook: www.denhaag.nl/binckhorst

Gepubliceerd: 8 september 2020Laatste wijziging: 22 september 2020