Spoorzone HS - Voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit Spoorzone HS treedt in werking op 1 mei 2020.

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft bij besluit van 16 april 2020, kenmerk RIS 304824, op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het bestemmingsplangebied Spoorzone HS. Het plangebied bestaat uit twee ontwikkelgebieden HS-Kwartier en Haagvlietpoort. De uitgangspunten voor deze gebieden zijn vastgelegd in twee Nota’s van Uitgangspunten die op 5 maart 2019 zijn vastgesteld door het college.

Met het nemen van een voorbereidingsbesluit kan worden voorkomen dat zich in (een deel van) het plangebied ongewenste ontwikkelingen kunnen voordoen en dat gewenste ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt.

Het besluit treedt in werking op 1 mei 2020 en wordt met ingang van die datum op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;
  • op de gemeentelijke website: onderaan deze pagina;
  • bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur).

Het is op grond van artikel 8:5, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht niet mogelijk om tegen een voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.

Voorbereidingsbesluit


Voorbereidingsbesluit Spoorzone HS (PDF, 86,3 kB)
Kaart plangebied Spoorzone HS (PDF, 784,3 kB)

Gepubliceerd: 28 april 2020Laatste wijziging: 28 april 2020