Rotonde Duinstraat - Scheveningseweg - Bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan Rotonde Duinstraat - Scheveningseweg ligt vanaf 2 mei 2019 tot en met 12 juni 2019 ter inzage.

Terinzagelegging

Het ontwerp bestemmingsplan Rotonde Duinstraat - Scheveningseweg wordt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor eenieder vanaf 2 mei 2019 tot en met 12 juni 2019 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het ontwerp-bestemmingsplan te vinden is onder plan-ID: NL.IMRO.0518.BP0337DDuinSchev-40ON
  • op de gemeentelijke website: onderaan deze pagina
  • digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Het ontwerp bestemmingsplan Rotonde Duinstraat - Scheveningseweg maakt in hoofdzaak de herinrichting van de kruising Duinstraat – Scheveningseweg mogelijk. De bestaande kruising met verkeerslichten zal komen te vervallen en daarvoor in de plaats zal een rotonde worden aangelegd.

Eenieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze inzake het ontwerp bestemmingsplan, voorzien van uw naam, adres, dagtekening handtekening en motivering te richten aan:

Gemeenteraad
Postbus 19157
2500 CD Den Haag

Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer 06-52682021. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen voor afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 15 mei 2019 wordt van 18.00 tot 20.00 uur voor dit bestemmingsplan een inloopbijeenkomst gehouden in woonzorgcentrum Bosch en Duin, Scheveningseweg 76.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan bestaat uit:

Samenvatting (PDF, 1,5 MB)
Toelichting (inclusief bijlagen bij de toelichting) (PDF, 74,3 MB)
Regels (PDF, 2,4 MB)
Bijlagen bij regels (PDF, 1,6 MB)
Plankaart (PDF, 171,1 kB)

Gepubliceerd: 1 mei 2019Laatste wijziging: 2 mei 2019