Koekamp, Malieveld, Haagse Bos - Bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan Koekamp, Malieveld, Haagse Bos ligt vanaf 8 augustus 2019 ter inzage.

Vastgesteld

De gemeenteraad heeft bij besluit van 18 juli 2019 het bestemmingsplan Koekamp, Malieveld, Haagse Bos gewijzigd vastgesteld.

Met ingang van 8 augustus wordt het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan Koekamp, Malieveld, Haagse Bos gedurende een termijn van 6 weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het bestemmingsplan te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.BP0318GKoeMaHBos -50VA
  • op de gemeentelijke website, onderaan deze pagina

  • digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur)

Beroepsmogelijkheid

Van 9 augustus tot en met 19 september 2019 kunt u in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden:

  • die tijdig hun zienswijze hebben ingediend
  • die bezwaar hebben tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. De wijzigingen zijn terug te vinden in het onderdeel ‘Staat van wijzigingen’ van het raadsvoorstel/-besluit RIS 302851
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 20 september 2019, tenzij gedurende bovengenoemde termijn naast het indienen van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als dat het geval is, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bestemmingsplan

Samenvatting (PDF, 2,1 MB)
Toelichting (PDF, 72 MB)
Regels (PDF, 2,7 MB)
Bijlagen bij regels (PDF, 79,1 MB)
Plankaart (PDF, 4,6 MB)

Gepubliceerd: 7 augustus 2019Laatste wijziging: 7 augustus 2019