Binckhorst (Nieuw Binckhorst Zuid)- Bestemmingsplan

Het onherroepelijke bestemmingsplan Binckhorst (Nieuw Binckhorst Zuid) ligt met ingang van 20 december 2012 ter inzage.

Onherroepelijk

Vanaf 20 december 2012 ligt in het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m woensdag en vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdag van 09.00 tot 20.00 uur) ter inzage het Bestemmingsplan Binckhorst (Nieuw Binckhorst Zuid), alsmede de daarop betrekking hebbende uitspraak van de Raad van State, d.d. 28 november 2012.
De 41 ingediende beroepen zijn deels (gedeeltelijk) gegrond verklaard.

De Raad van State heeft het besluit van de raad van de gemeente Den Haag van 1 oktober 2009 tot vaststelling van het bestemmingsplan en het exploitatieplan “Binckhorst (Nieuw Binckhorst Zuid)” vernietigd.

Verder heeft de Raad van State bepaald dat
A. de rechtsgevolgen van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in stand blijven voor zover betrekking hebbende op:
a. de plandelen zoals aangeven op de door de gemeenteraad van Den Haag bij het nadere stuk van 12 mei 2011 overgelegde verbeelding (zie uitspraak RvSt), met uitzondering van de plandelen met de bestemming "Groen - uit te werken bestemming" ter plaatse van de percelen Mercuriusweg 26/28;
b. de bij de plandelen onder a behorende planregels zoals opgenomen in het verweer van 17 december 2010 (zie uitspraak RvSt) en de bouwverboden in artikel 12, lid 12.3, artikel 13, lid 13.3 en artikel 14, lid 14.3, van de planregels;
B. de aanhef van artikel 7 “Verkeer” wordt vervangen door “Railverkeer” en in de aanhef van artikel 7, lid 7.1, “Verkeer” wordt vervangen door “Railverkeer”;
C. de aanhef van artikel 8 “Verkeer-1” wordt vervangen door “Hoofdverkeersweg” en in de aanhef van artikel 8, lid 8.1, “Verkeer-1” vervangen wordt door “Hoofdverkeersweg”.

Tevens heeft de Raad van State bepaald dat zijn uitspraak in de plaats treedt van het besluit van de gemeenteraad, voor zover het betreft het bepaalde onder de hiervoor opgenomen onderdelen B en C.

Tot slot draagt de Raad van State de gemeenteraad van de gemeente op om voor 1 september 2013 met inachtneming van wat in de uitspraak is overwogen een bestemmingsplan vast te stellen voor die plandelen waarop het na de vernietiging van het besluit van 1 oktober 2009 mogelijk is om een onderwijsfunctie uit te oefenen. In dit bestemmingsplan dient te worden voorzien in bestemmingen die geen geluidgevoelige functies toestaan. De raad dient het bestemmingsplan vervolgens op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken en mede te delen. Hierbij is de voorlopige voorziening getroffen dat ter plaatse van de genoemde plandelen waar het op grond van het oude bestemmingsplan “Binckhorst” mogelijk is om een onderwijsfunctie uit te oefenen (te weten Binckhorstlaan 251 en Wegastraat 60) tot de vaststelling en inwerkingtreding van een nieuw bestemmingsplan geen onderwijsfunctie of andere geluidgevoelige functie mag worden uitgeoefend.

De uitspraak en het bestemmingsplan voor zover dit gebaseerd is op de uitspraak van de Raad van State zijn hieronder in te zien.

Het bestemmingsplan Binckhorst (Nieuw Binckhorst Zuid) bestaat uit:

Bestemmingsplan: Toelichting (PDF, 26,6 MB)
Bestemmingsplan: Regels (incl. bijlagen) (PDF, 2,2 MB)
Bijlagen: Plankaart (PDF, 8,9 MB)

Zie ook:

Uitspraak Raad van State (PDF, 5,6 MB)
Besluit gemeenteraad (PDF, 342,7 kB)

Voor het afdrukken van (een deel van) de plankaart is een handleiding beschikbaar:

Handleiding afdrukken (deel) plankaart (PDF, 1,4 MB)

Gepubliceerd: 18 december 2012Laatste wijziging: 11 juli 2017