Binckhorst - Inwerkingtreding - Omgevingsplan

Inwerkingtreding

Gedurende de termijn van terinzagelegging, 23 januari tot en met 6 maart 2019, van het besluit van de gemeenteraad met betrekking tot vaststelling van het omgevingsplan Binckhorst, zijn beroepen ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is gedurende deze termijn geen voorlopige voorziening aangevraagd. Hierdoor is het vastgestelde omgevingsplan Binckhorst op 7 maart 2019 in werking getreden.

Het omgevingsplan Binckhorst, het OmgevingsEffectRapport (OER) en alle bijlagen zijn op de volgende wijzen raadpleegbaar:

  • digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het omgevingsplan Binckhorst te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.OP0274FOmgevBinck-50VA;
  • digitaal op de gemeentelijke website: onderaan deze pagina;
  • digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).

Wat houdt het omgevingsplan in?

Het omgevingsplan Binckhorst is een bestemmingsplan met een verbrede reikwijdte. Met het omgevingsplan Binckhorst wordt vooruitgelopen op de grondige herziening van de wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving.

De Binckhorst is een bijzondere plek in Den Haag. Het is een zeer divers gebied met industrie, bedrijven en kantoren. Door de ligging dichtbij het centrum, goede ontsluitingen voor verkeer en openbaar vervoer en de aanwezigheid van drie havens is het tegelijk een gebied met enorm veel potentie.

De Binckhorst heeft het in zich om uit te groeien tot een innovatief, duurzaam woon-werkgebied waar pioniers trots zijn het ontstaan van een buitengewoon stuk stad mee te maken. Met een sterke, integrale inzet op de kwaliteit van de bereikbaarheid, de openbare ruimte, de gevestigde functies, de diversiteit en dichtheid van het gebied wordt een aantrekkelijk vestigingsklimaat geschapen voor groei, innovatie, werken, ontspanning en wonen.

In het omgevingsplan is de visie opgenomen die laat zien hoe de transitie in de Binckhorst vorm krijgt. Het plan maakt de verdere transformatie van de Binckhorst naar een gemengd stedelijk woon-, werk- en leefgebied mogelijk. Door in het omgevingsplan te werken met flexibiliteit komt er meer ruimte voor bedrijven, ontwikkelaars en toekomstige bewoners om zelf initiatieven te ontplooien en kansen te pakken. Tegelijkertijd wordt een bepaalde mate van rechtszekerheid geborgd.

Welke stukken hebben ter inzage gelegen?

Het besluit tot vaststelling van het omgevingsplan Binckhorst en het omgevingsplan Binckhorst zelf, bestaande uit de planregels en een verbeelding. Deze zijn juridisch bindend en zijn door de gemeenteraad vastgesteld.

In het OmgevingsEffectRapport (OER) zijn alle afwegingen beschreven die hebben geleid tot de regels en verbeelding van het omgevingsplan. Hierbij is onder andere een inventarisatie gemaakt van het gemeentelijk beleid (factsheets), zijn diverse onderzoeken uitgevoerd (ten behoeve van de ladder van de duurzame verstedelijking, maar ook milieuonderzoeken) en zijn de planregels beoordeeld door middel van botsproeven. Het OER is daarmee een toelichting op het omgevingsplan en MER in één.

De beleidsregels geven een nadere duiding van een aantal planregels (de ‘open normen’). Een voorbeeld van een dergelijke planregel is dat ‘rekening gehouden moet worden met archeologische waarden’. In de beleidsregel archeologie is vervolgens toegelicht hoe een initiatiefnemer weet dat hij rekening houdt met archeologische waarden en in welke gevallen hij archeologisch onderzoek moet doen. Het digitale GIS-systeem geeft meer informatie over de verschillende onderwerpen (bijvoorbeeld: waar bevinden zich archeologische vindplaatsen) en hoeveel (gebruiks)ruimte er nog is voor nieuwe ontwikkelingen. Het aanpassen van de beleidsregels en het GIS-systeem zijn bevoegdheden van het college en worden gebruikt om het door de raad vastgestelde kader uit te voeren.

schema van besluitvorming

Gedurende de vaststellingsprocedure van het omgevingsplan Binckhorst zijn de beleidsregels vastgesteld.
De vastgestelde beleidsregels en het GIS-systeem zijn uitsluitend raadpleegbaar op de gemeentelijke website. Deze vindt u onderaan deze pagina.

Hogere waarden Wet geluidhinder opgenomen in het omgevingsplan

Op basis van de aanwijzing tot pilot in het kader van de Crisis- en herstelwet kan het besluit tot vaststellen van hogere waarden (geluid) onderdeel uitmaken van het omgevingsplan. In artikel 28 van de regels van het omgevingsplan Binckhorst zijn deze hogere waarden opgenomen.
Met de vaststelling van het omgevingsplan Binckhorst is daarmee tevens de procedure als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder toegepast.

Het vaststellingsbesluit, 'Gewijzigd voorstel van het college inzake vaststelling omgevingsplan Binckhorst’ (RIS299317), d.d. 29 november 2018

Vaststellingsbesluit, d.d. 29 november 2018 (PDF, 32,6 MB)

Het Omgevingsplan Binckhorst

Samenvatting (PDF, 2,1 MB)
OmgevingsEffectRapport (PDF, 4,4 MB)

Bijlagen bij het OmgevingsEffectRapport (OER)

Bijlage 1: Aanvulling op het OER (PDF, 2,9 MB)
Bijlagen 2 tot en met 30: Factsheets (PDF, 12,3 MB)
Bijlage 31: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking - wonen (PDF, 1 MB)
Bijlage 32: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking - detailhandel en horeca (PDF, 2,9 MB)
Bijlage 33: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking - bedrijven (PDF, 518,3 kB)
Bijlage 34: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking - creatieve industrie (PDF, 1,7 MB)
Bijlage 35: Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking - kantoren (PDF, 1,7 MB)
Bijlage 36: Confrontatie C (PDF, 275 kB)
Bijlage 37: Tabel confrontatie C (PDF, 100,5 kB)
Bijlage 38: Rapportage botsproeven (PDF, 4 MB)
Bijlage 39: Rapportage botsproeven - bijlage 1 - lijst maatgevende initiatieven (PDF, 452,5 kB)
Bijlage 40: Rapportage botsproeven - bijlage 2 - resultaten botsproef 1 (PDF, 190 kB)
Bijlage 41: Rapportage botsproeven - bijlage 3 - resultaten botsproef 1 (PDF, 209,5 kB)
Bijlage 42: Rapportage botsproeven - bijlage 4 - toegestaan programma, minimale en maximale bouwmogelijkheden en kentallen bij maatgevende initiatieven (PDF, 129,9 kB)
Bijlage 43: Rapportage botsproeven - bijlage 5 - verkeersnotitie (PDF, 1,2 MB)
Bijlage 44: Rapportage botsproeven - bijlage 6 - onderzocht concept-OER, planregels en beleidsregels in fase 1 van botsproeven (versie januari 2017) (PDF, 3,8 MB)
Bijlage 45: Verantwoording Crisis en herstelwet (PDF, 376,8 kB)
Bijlage 46: Onderzoek luchtkwaliteit (PDF, 1,7 MB)
Bijlage 47: Akoestisch onderzoek (PDF, 10 MB)
Bijlage 48: Akoestisch onderzoek - bijlagen (PDF, 28 MB)
Bijlage 49: Onderzoek externe veiligheid (PDF, 6,5 MB)
Bijlage 50: Onderzoek stikstofdepositie (PDF, 14,9 MB)

Planregels

Regels (PDF, 1,4 MB)

Bijlagen bij de planregels

Bijlage 1: Begripsbepalingen en wijze van meten (PDF, 56,1 kB)
Bijlage 2: Tabel bestaande activiteiten (PDF, 299,5 kB)
Bijlage 3: Staat van horeca-categorieën (PDF, 310,5 kB)
Bijlage 4: Monitoring planregels (PDF, 253,1 kB)
Bijlage 5: Ontwerp boortunnel gebruiksbeperkingen (PDF, 733,2 kB)
Bijlage 6: Gebruiksbeperkingen betoncentrale Dyckerhoff-Basal tijdens de bouw - en exploitatiefase van de boortunnel (PDF, 2,6 MB)
Bijlage 7: Gebruiksbeperkingen perceel Beo Vastgoed Warmond B.V. tijdens de bouw- en exploitatiefase van de boortunnel (PDF, 2,3 MB)
Bijlage 8: Kaart planologische bouwrechten (PDF, 2,8 MB)

De verbeelding (plankaart)

Plankaart (PDF, 3,3 MB)

GIS-systeem

De vastgestelde beleidsregels en het GIS-systeem zijn uitsluitend raadpleegbaar op de gemeentelijke website. Bekijk het GIS-Systeem, het 3D-model en de monitor gebruiksruimte in de Binckhorst.

De lijst met definities behorende bij de monitor gebruiksruimte Binckhorst is hieronder opgenomen:

Lijst definities monitor gebruiksruimte Binckhorst (PDF, 52,7 kB)

Beleidsregels

Beleidsregels omgevingsplan Binckhorst behorende bij het omgevingsplan Binckhorst (PDF, 954,2 kB)
Beleidsregel Woonkwaliteit (PDF, 77,6 kB)
Beleidsregel Kostenverhaal (PDF, 189,5 kB)
Kaart 1: Ruimtelijk functioneel raamwerk (PDF, 242,3 kB)
Kaart 2: Ruimtelijke kwaliteit openbare ruimte (PDF, 230,7 kB)
Kaart 3: Regels bebouwing (PDF, 244,4 kB)
Kaart 4: Waardevolle bebouwing (PDF, 149,3 kB)
Zie ook: www.denhaag.nl/binckhorst

Gepubliceerd: 11 maart 2019Laatste wijziging: 21 maart 2019