Prehistorie: vroege bewoners Wateringse Veld

De mensen in het Wateringse Veld leefden in het laat-neolithicum (2850 - 2000 voor Christus) waarschijnlijk van veeteelt, jacht en visvangst.

Archeologen hebben veel botten gevonden van runderen, schapen, geiten, wild en vis. Ook vonden ze verschillende pijlpuntjes en hoefafdrukken van vee.

Akker

Later leefden de mensen in het Wateringse Veld ook van akkerbouw. Archeologen vonden een akkertje, waarop akkerbouwers uit de buurt hun gewassen verbouwden. Aan de sporen die de ploegen hebben nagelaten, is te zien dat zij werkten met een zogeheten eergetouw. Dit was een eenvoudige ploeg die de grond niet keerde, maar openscheurde. Zulke ploegen werden vanaf het begin van de landbouw in het neolithicum tot ver in de ijzertijd gebruikt.

Kreken en geulen

Diverse kreken en geulen ontstonden in de ijzertijd in het Wateringse Veld door overstroming van de Maasmonding. Archeologen hebben hier een aantal van gevonden. Ze zien eruit als grijze banen van zand en klei. Ook is te zien dat het water delen van de voet van het duin en het veen heeft uitgeslepen.

Oversteekplaats

Deze waterwegen sneden de bewoners van het hoge duin in het Wateringse Veld af van de weidegronden in het veengebied. Daarom maakten ze op een gemakkelijk te overbruggen plaats een oversteekplaats. Archeologen hebben zo’n oversteekplaats uit de ijzertijd gevonden. Het gaat om een ongeveer 2500 jaar oude constructie van rieten matten, plaggen en houten palen. Deze verbond 2 kreekoevers met elkaar.

De bouwers legden eerst riet neer. Dit was de ondergrond voor gestapelde plaggen. Aan de ene kant legden ze een berkenstam neer. Waarschijnlijk om uitholling door het water te voorkomen. Deze stam zetten ze op een aantal punten vast met paaltjes. Aan de andere kant sloegen de bouwers een rij palen. Uiteindelijk werd de constructie afgedekt met riet, dat als loopvlak diende.

In het veen zijn hoefafdrukken van runderen gevonden. Het vee zakte weg in het veen. Dit veroorzaakte gaten, die later opgevuld zijn met licht gekleurd stuifzand.

Benen handvat

Bijzonder is de vondst op de Noordhof in het Wateringse Veld. Archeologen vonden hier een fraai benen voorwerp, waarschijnlijk uit de ijzertijd. Het gaat om een handvat dat versierd is met geometrische figuren. Waar het handvat bij hoorde, is niet bekend. 

Gepubliceerd: 3 september 2009Laatste wijziging: 2 augustus 2017