Adviescommissie Culturele Projecten: proces toekennen subsidies

De gemeente vindt het belangrijk dat de aanvragen die bij de subsidieregeling Culturele Projecten worden ingediend, onafhankelijk worden beoordeeld. Daarom is de externe adviescommissie Culturele Projecten aangesteld.

Waarom een adviescommissie?

Het is in Nederland traditie dat de overheid in principe geen (artistiek-) inhoudelijk oordeel velt over kunst en cultuur. Daarom vraagt de gemeente een onafhankelijke commissie advies uit te brengen over de ingediende subsidieaanvragen. Op basis van het advies van deze commissie beslist het college van burgemeester en wethouders over het wel of niet toekennen van een subsidie. De adviescommissie Culturele Projecten bestaat uit 7 leden. De leden weten veel over het (Haagse) culturele veld en hebben specifieke culturele kennis.

Wat gaat er aan het advies vooraf?

Gemiddeld worden er per subsidieronde 80 subsidieaanvragen ingediend. Deze aanvragen komen uit veel verschillende disciplines, zoals muziek, dans, theater, film, beeldende kunst en literatuur.

Na het sluiten van de indieningstermijn worden alle aanvragen getoetst op vormvereisten. Er wordt door het ambtelijk secretariaat gekeken of de aanvraag volledig is. Als dit niet het geval is, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om binnen een paar dagen de ontbrekende informatie alsnog aan te leveren.

Daarna worden alle aanvragen naar de adviescommissie gestuurd zodat zij zich kunnen voorbereiden op de adviesvergaderingen. Omdat de commissieleden zelf een actieve functie in de cultuurwereld vervullen en het werk voor de commissie met hun reguliere werkzaamheden combineren, heeft dit enige tijd nodig.

Adviesvergaderingen

De adviescommissie komt daarna 2 keer bij elkaar om alle aanvragen te bespreken en te beoordelen. Tijdens deze vergaderingen wordt elke aanvraag door minimaal 2 commissieleden beoordeeld met de vastgestelde criteria van de regeling. Daarnaast vindt er ook een integrale afweging plaats. Dit is noodzakelijk omdat het totaal van de ingediende aanvragen het beschikbare subsidiebudget vrijwel altijd overstijgt, moet de commissie keuzes moet maken om binnen het beschikbare budget te blijven.

Het advies dat de commissie uitbrengt, bevat naast een motivatie ten aanzien van de individuele subsidieaanvragen ook een uitgebreide inleiding met daarin de algemene bevindingen over de subsidieronde.

Na het advies

Het college van burgemeester en wethouders neemt uiteindelijk een besluit over de subsidieverdeling en laat zich hierbij leiden door het advies van de commissie. Maar dit is niet bindend. In een heel enkel geval wijkt het college af van het advies, omdat het andere, niet-artistiek inhoudelijke, overwegingen zwaarder vindt wegen. Nadat het college de subsidieverdeling heeft vastgesteld, worden alle aanvragers hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Het besluit gaat ook voor kennisgeving naar de commissie Samenleving.

Tegen het advies van de adviescommissie kan geen bezwaar worden gemaakt. Het besluit van het college van burgemeester en wethouders staat wel open voor bezwaar. Lees meer op de pagina Bezwaar maken overige zaken.

Samenstelling adviescommissie Culturele Projecten

De commissieleden worden voor een periode van 2 jaar benoemd door het college van burgemeester en wethouders, met de mogelijkheid tot eenmalige verlenging. De adviescommissie Culturele Projecten bestaat per subsidieronde 2019-I uit de volgende personen:

Adviescommissie Culturele Projecten
Marisa Monsanto voorzitter
Dick Hollander dans
Janco Verduin muziek (oud en nieuw)
Jaïr Tchong muziek (jazz, pop en niet-westers)
Melih Gencboyaci theater, literatuur
Danielle van Zuijlen beeldende kunst, educatie
Vincent Koreman muziek (pop, dance), nieuwe media, film
Zie ook: Subsidie culturele projecten aanvragen

Gepubliceerd: 28 november 2014Laatste wijziging: 6 december 2018