Verslag Burenoverleg Vlietzoom/Hoornwijck 21 januari 2020

Tijdens het Burenoverleg Vlietzoom/Hoornwijck van 21 januari 2020 heeft de Combinatie Rotterdamsebaan aan de hand van een presentatie een toelichting gegeven op de werkzaamheden die de komende maanden plaatsvinden op en rondom het werkterrein in de Vlietzoom.

Naast de toelichtingen zijn onderstaande punten besproken:

Algemeen

 • De Burenoverleggen zijn in 2020 op dinsdag in plaats van op donderdag.
 • De MER-monitoring wordt ieder jaar in maart/april gepubliceerd. De resultaten van de MER-monitoring worden ieder jaar geagendeerd in de begeleidingscommissie en daar uitgebreid toegelicht, onder andere. geluid komt daarbij aan de orde. De verslagen van de vergaderingen van de begeleidingscommissie zijn openbaar en op te vragen door een e-mail te sturen naar rotterdamsebaan@denhaag.nl. Ook is het mogelijk bij de leden van de begeleidingscommissie informatie te vragen.

Nieuwe planning Rotterdamsebaan

 • De aanleg van de Rotterdamsebaan duurt langer dan verwacht. De Rotterdamsebaan is niet op 1 juli 2020 klaar, maar naar verwachting half december 2020. Dit extra half jaar is nodig om de verkeers- en tunneltechnische installaties te monteren en te testen.
 • Het overgrote deel van de bouwwerkzaamheden binnen het project Rotterdamsebaan is succesvol en volgens planning verlopen. De bouw van de tunnel, waaronder het boren en het maken van de dwarsverbindingen, en de aanleg van de Rotterdamsebaan in het knooppunt Ypenburg zijn klaar. De komende maanden wordt de laatste werkzaamheden aan de Laan van Hoornwijck en de herinrichting van de Binckhorstlaan afgerond. Deze onderdelen van het project worden in juli 2020 opgeleverd, zoals altijd de bedoeling was. Het Molenvlietpark is in april/mei 2020 klaar en gaat dan open voor publiek.
 • Nadat het Molenvlietpark gereed is, moet nog wel de 2de toevoer voor de waterberging worden aangelegd.
 • De tijdelijke hellingbaan bij familiepark Drievliet blijft staan totdat Drievliet haar plannen voor de hal definitief heeft gemaakt en alle betrokken partijen het eens zijn over het ontwerp van de definitieve hellingbaan. De plannen voor de hal en het beeldkwaliteitsplan hiervoor zijn geen onderdeel van project Rotterdamsebaan. Hierbij is de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag betrokken.
 • De keet langs de Laan van Hoornwijck blijft voorlopig staan. Wanneer de keet wordt afgebroken is nog niet bekend.

Dienstgebouw

 • Vanuit de bediencentrale in Scheveningen bewaken en bedienen medewerkers van de gemeente de tunnels, bruggen en pollers in Den Haag. Ook begeleiden zij al het in- en uitgaande scheepvaartverkeer. Dit gebouw is verouderd en heeft te weinig ruimte om in de toekomst ook de bediening van de Victory Boogie Woogietunnel te huisvesten. Omdat uitbreiding van het gebouw niet mogelijk is, komt er een nieuw gebouw voor in de plaats. De verwachting is dat het nieuwe gebouw in het voorjaar van 2023 klaar is. Tijdens het afbreken van het oude en het bouwen van het nieuwe gebouw worden de tunnels, bruggen en pollers bediend en bewaakt vanuit het dienstgebouw van de Rotterdamsebaan boven de tunnelingang in de Vlietzoom. Het begeleiden van het scheepvaartverkeer tijdens deze sloop- en bouwwerkzaamheden gebeurt vanuit een tijdelijke huisvesting in Scheveningen. Wanneer de nieuwe bediencentrale in Scheveningen in gebruik is, zullen de tunnels (waaronder de Victory Boogie Woogietunnel), bruggen en pollers weer vanuit Scheveningen worden bewaakt en bediend.
 • De buitenzijde van het dienstgebouw krijgt een groene uitstraling. Tegen de buitenzijde komen grondwallen met klimplanten die tegen de wanden aangroeien.

Molenvlietpark

 • Het opgeslagen zand op het werkterrein wordt zo veel als mogelijk gebruikt voor het Molenvlietpark. Het te veel aan zand wordt afgevoerd.
 • De wandelpaden in het Molenvlietpark worden van schelpenasfalt.
 • Een deel van het Molenvlietpark ligt achter landgoed Zeerust. Dit deel zal via wandelpaden en een brug te bereiken zijn voor wandelaars. Het afgelopen jaar is in overleg met direct omwonenden en Stichting Meyvliet het idee ontstaan om op dit ‘landje’ een openbare tuin in te richten, een zogenoemde ‘pluktuin’. In de pluktuin komen bomen, planten en struiken waaraan noten, zaden en vruchten groeien die bezoekers mogen plukken.
 • De projectorganisatie Rotterdamsebaan legt geen ruiterpaden aan in het Molenvlietpark.
 • Voordat de aannemer start met het aanleggen van de pluktuin wordt er archeologisch onderzoek verricht. De archeologen zoeken naar vondsten uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen.
 • De gemeente (stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg) wordt beheerder van de pluktuin.

Overig

 • Op de Laan van Hoornwijck zorgt de afzetting bij de afslag naar de Rotterdamsebaan en Drievliet soms voor verwarring bij automobilisten. De aannemer heeft de afzetting daarom aangepast. Vanaf begin april 2020 krijgt het parkeerterrein van Drievliet zijn definitieve ontsluiting, een inrit via de Laan van ’s-Gravenmade en een uitrit via de weg rondom het dienstgebouw naar de Laan van Hoornwijck. De situatie op de Laan van Hoornwijck wordt dan overzichtelijker.
 • Bewoners/bedrijven die vermoeden schade te hebben opgelopen aan hun woning door de aanleg van de Rotterdamsebaan kunnen hun schade melden bij het Schadebureau Rotterdamsebaan.
 • Het fietspad langs de Jan Thijssenweg wordt aangepast vanwege de aanleg van de tweede toevoer en het aanpassen van de kade langs de Vliet (werkzaamheden van de provincie). In opdracht van de gemeente Rijswijk wordt het fietspad tot aan de Hoornburg meegenomen in het werk en geasfalteerd.
 • Het ontbrekende deel van het Trekfietstrace gaat in het voorjaar van 2020 open. Vanaf de Westvlietweg kunnen fietsers vervolgens de Vliet oversteken via de Tolbrug/kippenbruggetje. Dat deze brug fietsonvriendelijk is, is bij de gemeente Den Haag, Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp bekend. Deze partijen zijn met elkaar in gesprek hierover. Dit is geen onderdeel van project Trekfietstrace of Rotterdamsebaan. Vragen over fietsen/fietspaden kunnen gemaild worden naar fiets@denhaag.nl.
 • Foto’s van het project Rotterdamsebaan staan op Flickr.

Actielijst

Actie 48 – 24 september 2019

Bij een aantal bewoners van Park Hoornwijck komt voor de deur een gedeelte van de watergang voor de 2e toevoer. Zij verzoeken om het uitgraven van het betreffende deel van deze waterpartij op te nemen in de planning van de aanleg van het Molenvlietpark en niet in de planning van de aanleg van de 2e toevoer. Dit voorkomt dat er volgend jaar weer voor hun deur gewerkt wordt. De gemeente gaat na of dit mogelijk is en stelt de bewoners per e-mail op de hoogte.

Status actie 48 op 28 november 2019:

De gemeente Den Haag is nagegaan of het uitgraven van het betreffende deel van de waterpartij opgenomen kan worden in de planning van de aanleg van het Molenvlietpark en niet in de planning van de aanleg van de 2e toevoer. Dit is helaas niet mogelijk omdat het uit te graven deel op dit moment onderdeel is van de waterkering. Met het aanleggen van de nieuwe waterkering langs de 2e toevoer komt het nog uit te graven deel te vervallen en kan het daadwerkelijk verwijderd worden. De gemeente Den Haag brengt de betreffende bewoners op de hoogte.

Actie 48 wordt afgevoerd van de actielijst op 21 januari 2020:
De bewoners zijn mondeling geïnformeerd.

Actie 49 – 24 september 2019

Tijdens het volgend Burenoverleg gaat de gemeente Den Haag in op de status van de planning van de aanleg van de 2e toevoer voor de waterberging in het Molenvlietpark.

Status actie 49 op 21 januari 2020:

De planning van de aanleg van de 2de toevoer voor het Molenvlietpark is met name afhankelijk van het verlenen van de kapvergunning voor de bomen die gekapt moeten worden voordat het werk van start kan gaan. Nadat de kapvergunning is verleend wordt de planning gepresenteerd in het Burenoverleg Vlietzoom.

Actie 51 - 28 november 2019

De Combinatie Rotterdamsebaan gaat na hoe het effect van het Fine Dust Reduction System wordt gemeten.

Actie 51 wordt afgevoerd van de actielijst op 21 januari 2020: Het effect van het Fine Dust Reduction System wordt gemeten door een meting met luchtkwaliteitsmeters aan het begin en aan het eind van de tunnel. Eerst wordt er gemeten zonder dat het Fine Dust Reduction System aan staat. Vervolgens wordt er gemeten met het systeem aan. Door de metingen met elkaar te vergelijken wordt de reductie berekend.

Actie 52 - 28 november 2019

De gemeente gaat na bij Rijkswaterstaat wat de status van de verbreding van het weefvak op afrit 7 (Rijswijk) van de A13 is. In 1e instantie was het aanbrengen van een dubbel weefvak op deze afrit onderdeel van de subsidievoorwaarden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het project Rotterdamsebaan. Na verder onderzoek en in overleg met Rijkswaterstaat is uiteindelijk besloten dat deze werkzaamheden geen onderdeel gaan uitmaken van het project Rotterdamsebaan. De gemeente gaat na of er in de nabije toekomst plannen zijn binnen Rijkswaterstaat om het weefvak alsnog te verbreden.
Opgemerkt wordt dat er ondertussen door de gemeente en Rijkswaterstaat diverse maatregelen op en rond de Laan van Delfvliet zijn doorgevoerd om de doorstroming te verbeteren, onder andere verbreden en of verlengen opstelvakken naar de toerit van de A4 richting Rotterdam.

Actie 53 -21 januari 2020

In het volgend Burenoverleg worden de werkzaamheden van het Trekfietstracé aan de Westvlietweg besproken.

Gepubliceerd: 5 februari 2020Laatste wijziging: 13 maart 2020