Den Haag - Monitoring bij aanleg Rotterdamsebaan

Monitoring bij aanleg Rotterdamsebaan

In Den Haag wordt de Rotterdamsebaan aangelegd. Een deel van deze nieuwe weg ligt in een tunnel die vanuit de Vlietzone naar de Binckhorst loopt. Deze tunnel wordt geboord vanaf het beginpunt bij familiepark Drievliet tot het eindpunt op de Binckhorstlaan. Daarom krijgt de monitoring voor, tijdens en na de bouw veel aandacht.

Metingen tijdens de hele periode

Tijdens het boren van de Victory Boogie Woogietunnel worden (de verplaatsingen van) gebouwen en wegen meteen boven en naast de boorroute zorgvuldig in de gaten gehouden. Dat gebeurt met automatische landmeetapparatuur. Deze apparatuur meet elk uur de positie van honderden meetpunten. Dit gebeurt 24 uur per dag, 7 dagen per week zo lang er geboord wordt. De monitoring start 3 maanden voorafgaand aan het boren van de tunnel en loopt door tot 3 maanden er na.

Deze metingen worden gedaan om de invloed van het boren op de omgeving te bewaken. Treden er in de ondergrond verzakkingen op? Dan kan het boorproces bijgesteld worden. Hierdoor wordt het risico op schade aan gebouwen in de buurt van de Victory Boogie Woogietunnel zoveel mogelijk beperkt. Fugro voert namens de gemeente de monitoring uit.

Monitoring voor een zorgvuldig boorproces

Voor het begin van de bouw van de Rotterdamsebaan is het invloedsgebied voor de tunnel bepaald. Het invloedsgebied is het gebied waar verzakkingen kunnen ontstaan door het boren van de tunnel. Het gebied loopt vanuit het midden van de tunnelbuizen maximaal 30 meter naar buiten. Meteen boven de tunnelbuizen kunnen de verzakkingen het grootst zijn. Richting de grenzen van het invloedsgebied zijn de eventuele verzakkingen steeds kleiner.

Verzakkingen leveren geen problemen op zolang ze klein blijven. Daarom wordt tijdens het boren zeer precies gemeten. Zo kan al op basis van kleine verzakkingen het boorproces worden bijgestuurd. De metingen worden automatisch verwerkt en zijn meteen zichtbaar in de bouwkeet en op de tunnelboormachine.

De meetapparatuur van Fugro aan een pand
De meetapparatuur van Fugro aan een pand

Het meetsysteem

Op alle panden binnen het invloedsgebied worden prisma’s op de gevels bevestigd. Dit zijn een soort reflectors. Daartegenover komen automatische meetapparaten te hangen die elke prisma 1 keer per uur inmeten. Naast de panden binnen het invloedsgebied wordt ook de grond boven de tunnel met aandacht in de gaten gehouden. Het boorproces kan bij de grond boven de tunnel erg goed in de gaten gehouden worden. De kwaliteit van de meting is hier het beste.

Langs de hele boorroute van de Rotterdamsebaan komt elke meter een meetpunt op de grond. Deze punten staan ter hoogte van de as van de tunnelbuizen. Uitgezonderd zijn de plekken waar dit niet mogelijk is. Zoals bijvoorbeeld bij de Binckhorsthaven.

De positie van de gebouwen wordt ieder uur gemeten met behulp van een prisma (reflector)
De positie van de gebouwen wordt ieder uur gemeten met behulp van een prisma (reflector)
Kijk voor meer informatie op Boortunnel Rotterdamsebaan

Gepubliceerd: 25 juli 2017Laatste wijziging: 9 augustus 2017