Aanpak knelpunten Noordwestelijke Hoofdroute

De gemeente gaat een aantal knelpunten aanpakken op de Noordwestelijke Hoofdroute (NWHR). Dit is de route tussen Kijkduin (Kijkduinsestraat) en Scheveningen (Scheveningseweg/Van Stolkweg) via onder meer de Segbroeklaan en Johan de Wittlaan.

Houtrustbrug in 1956 en 2014 (foto's: Haags Gemeentearchief en Jurriaan Brobbel)
Houtrustbrug in 1956 en 2014 (foto's: Haags Gemeentearchief en Jurriaan Brobbel)

De gemeente heeft in overleg met leden van de denktank NWHR conceptontwerpen gemaakt. De denktank bestaat uit leden van wijkberaden, bewoners en de Fietsersbond. In een vroeg stadium zijn zij gevraagd mee te denken over de herinrichting.

3 routes op de Noordwestelijke Hoofdroute
3 routes op de Noordwestelijke Hoofdroute

Kijk voor meer informatie Voortgang Knelpuntenaanpak Noordwestelijke Hoofdroute (RIS 283345).

Deelproject Machiel Vrijenhoeklaan-Sportlaan

De herinrichting van de Machiel Vrijenhoeklaan-Sportlaan is het 1e deelproject van de Noordwestelijke Hoofdroute (NWHR). Dit deel gaat over de Machiel Vrijenhoeklaan en de Sportlaan tot en met het kruispunt met de Kwartellaan. De inspraakperiode is afgerond en de gemeenteraad stelde het voorontwerp voor de Machiel Vrijehoeklaan-Sportlaan op 29 september 2016. De werkzaamheden starten 19 maart 2018 en duren naar verwachting tot begin 2019.

Het doel van de herinrichting is:

  • Een veiligere en beter oversteekbare Machiel Vrijenhoeklaan en Sportlaan. Ook voor fietsers.
  • Een vernieuwde Haagse Beekzone met een mooiere Haagse Beek.

Kijk voor meer informatie Machiel Vrijenhoeklaan-Sportlaan (RIS 294613).

Aanvraag kapvergunningen

De gemeente vroeg 2 kapvergunningen aan om op tijd te kunnen starten met de uitvoering. De behandeltijd voor de vergunningen liep tot eind september 2017. Hierna lag de vergunning 6 weken ter inzage.

De aanvraag van deze (omgevings)vergunningen vindt u op overheid.nl.

Bomen Machiel Vrijenhoeklaan-Sportlaan

De 1e vergunning is voor het kappen van 283 bomen aan de Machiel Vrijenhoeklaan en de Sportlaan. Door het verschuiven van het volledige wegprofiel, de inpassing van de ventweg en het fietspad kunnen de bomen niet blijven staan. De bomen zijn niet verplantbaar.

Het zijn meer bomen dan eerder gedacht. Dit verschil ontstond omdat in de ontwerpfase een gedeelte van de begroeiing in de middenberm van de Machiel Vrijenhoeklaan niet als bomen is geteld. Vooral de zogenaamde 'zaailingen' kunnen niet blijven staan. Een zaailing is een uit zaad opgekweekte plant. Ook in de groenzone langs de Sportlaan moeten meer bomen worden gekapt omdat de fundering van het fietspad meer ruimte vraagt dan in de ontwerpfase werd gedacht.

Als de werkzaamheden klaar zijn, worden er 288 nieuwe bomen geplant. Dit zijn er meer dan er gekapt worden.

Bomen Sportlaan

De 2e vergunning is voor 4 pluimiepen op de Sportlaan. Hier gaat het niet om een kapaanvraag maar een verplantvergunning. De iepen worden op een andere plek geplant.

Groenzone Haagse Beek

In dezelfde periode als de werkzaamheden op de Machiel Vrijenhoeklaan-Sportlaan is de gemeente bezig met de voorbereiding van de herinrichting van de groenzone van de Haagse Beek langs de Sportlaan. Voor deze herinrichting verdwijnen ook bomen om de ecologische kwaliteit van de groenstrook te verbeteren.

In de groenzone is achterstallig onderhoud. De bomen die gekapt moeten worden, maken geen deel uit van de bovengenoemde vergunningen. Om ruimte voor de herinrichting te maken, wordt het bomenbestand uitgedund, door gebruik te maken van de Wet natuurbescherming (voorheen Boswet). Hiervoor geldt een aparte procedure.

Lees hierover meer de pagina Beheren van de Haagse bossen.

Deelproject Segbroeklaan

De Segbroeklaan is het 2e deelproject van de NWHR. De laan wordt vanaf de nieuwe rotonde bij de Kwartellaan tot en met het kruispunt met de Ieplaan opnieuw ingericht.

Het doel van de nieuwe inrichting van de Segbroeklaan is:

  • Een veiliger en beter oversteekbare Segbroeklaan. Ook voor fietsers.
  • Verbeteren van de groenzone.
Segbroeklaan huidige situatie
Segbroeklaan huidige situatie

Voor de nieuwe inrichting van de Segbroeklaan is een schetsontwerp gemaakt.

De toekomstige Segbroeklaan met middenberm
De toekomstige Segbroeklaan met middenberm

De rijbanen worden in beide richtingen versmald naar 1 rijbaan. De kruisingen van de Ieplaan en de Goudsbloemlaan worden aangepast.

Wijzigingen Ieplaan

Verkeer vanuit de Ieplaan naar de Segbroeklaan kan in de nieuwe situatie niet meer links afslaan. De Europese school blijft bereikbaar vanaf de Segbroeklaan, vanuit beide richtingen. De fietsoversteekplaatsen over de Segbroeklaan van en naar de Ieplaan zijn niet veilig en worden verwijderd. De fietsoversteekplaats over de Ieplaan wordt iets verhoogd en benadrukt zodat deze meer opvalt.

Wijzigingen Goudsbloemlaan

De huidige aansluiting van de Goudsbloemlaan in de richting van de Bloemenbuurt, tegenover de Kwartellaan, wordt verplaatst naar de Segbroeklaan. Verkeer kan hier rechts inrijden en rechts uitrijden. Tweerichtingsverkeer wordt mogelijk zodat de Bloemenbuurt beter bereikbaar wordt.

Wijzigingen kruispunt Rode Kruislaan/Larixstraat

Verkeer kan hier rechts inrijden en rechts uitrijden. Het oversteken voor auto’s via de middenberm verdwijnt. Fietsers kunnen hier wel blijven oversteken.

Wijzigingen Goudenregenstraat

In de Goudenregenstraat tussen de Segbroeklaan en de Hanenburglaan wordt een fietsstrook aangelegd.

Groenzone

Ook is er aandacht voor het verbeteren van de groenzone bij de Haagse Beek langs de Segbroeklaan. Het water en de twee kunstwerken worden zichtbaar door ongewenste begroeiing onder struiken en bomen weg te halen. De mooie bomen komen beter tot hun recht. Ook worden struiken en planten bij geplant.

Door de herinrichting van de Segbroeklaan moeten bomen worden gekapt. Die worden allemaal door nieuwe bomen in de omgeving vervangen.

Planning en inspraak

Op 19 december heeft het college van burgemeester en wethouders het raadsvoorstel over het ontwerp van de herinrichting van de Segbroeklaan vastgesteld. Het raadsvoorstel bestaat uit een beschrijving van het ontwerp, de ontwerptekening en het financieringsvoorstel van de herinrichting.

In juni 2017 heeft de gemeente een inloopbijeenkomst voor het ontwerp van de Segbroeklaan georganiseerd. In de ‘reactienota’ zijn de vele binnengekomen vragen beantwoord en is aangegeven wat er met de ingediende suggesties in het ontwerp is gedaan.

Het raadsvoorstel komt eerst op de agenda van de raadscommissievergadering Leefomgeving. U kunt in deze raadsvergadering gebruik maken van het inspreekrecht. Kijk voor het vergaderschema, de agenda en de procedure van de raadsvergaderingen op de pagina Vergadering volgen.

Na vaststelling door de gemeenteraad is er geen inspraak meer op het ontwerp mogelijk. De gemeente bereidt daarna de aanbesteding van de werkzaamheden voor. De start van de uitvoering is gepland in de zomer van 2018 (onder voorbehoud).

Meer informatie over de Segbroeklaan

Heeft u vragen over de Segbroeklaan? Stuur dan een e-mail naar SWL-Segbroeklaan@denhaag.nl.

Deelproject Houtrustbrug, tot en met de kruising Scheveningseweg/Van Stolkweg

De gemeente is in overleg met leden van de denktank NWHR begonnen aan het maken van conceptontwerpen voor de aanpak van de Houtrustbrug en de kruisingen op de President Kennedylaan en de Johan de Wittlaan. Als er geld voor deze onderdelen van de NWHR is, worden deze ontwerpstudies hervat.

Meer informatie over de Noordwestelijke Hoofdroute

Kijk voor meer informatie op de pagina Voortgang knelpunten NWHR (RIS280303).

Heeft u vragen over de Noordwestelijke Hoofdroute? Dan kunt u een e-mail sturen naar nwhr@denhaag.nl.

Gepubliceerd: 18 december 2017Laatste wijziging: 17 januari 2018