Werken op de wegen van het netwerk Bereikbaarheidsregie

Wilt u werken op of met effect op het netwerk Bereikbaarheidsregie van Den Haag, dan moet u een zogeheten BVC-procedure doorlopen. Hiermee wil de gemeente de hinder voor bewoners, ondernemers en bezoekers zoveel mogelijk beperken.

Overlast verminderen

De BVC-procedure legt afspraken rond Bereikbaarheid, Verkeersveiligheid en Communicatie (BVC) tijdens het hele project vast. Het doel is om zo vroeg mogelijk te weten welke maatregelen nodig zijn om de hinder van de werkzaamheden voor bewoners en ondernemers zo laag mogelijk te houden.

Wat is netwerk Bereikbaarheidsregie?

Een groot gedeelte van het wegennetwerk van Den Haag valt onder het netwerk Bereikbaarheidsregie. Dat zijn niet alleen de hoofdroutes maar ook bijvoorbeeld de belangrijke fietsroutes, parkeerroutes, de routes voor de nood- en hulpdiensten en de routes van het openbaar vervoer. Werkt u aan een project op of met effect op het netwerk Bereikbaarheidsregie? Dan is Bereikbaarheid, Verkeersveiligheid en Communicatie (BVC) erg belangrijk. U kunt op onderstaande kaart kijken of uw project invloed heeft op het netwerk Bereikbaarheidsregie.

Om een straat te zoeken typt u linksboven in het zoekmenu een straatnaam in. Alle straten die een zwarte lijn zijn behoren tot het netwerk Bereikbaarheidsregie.

Bekijk netwerk Bereikbaarheidsregie

Hoofdroutes, ster- en fietshoofdroutes, parkeerroutes en routes van openbaar vervoer.

Hebben uw werkzaamheden geen direct effect op het netwerk Bereikbaarheidsregie? Dan hoeft u niet de BVC-procedure te doorlopen. Voor werkzaamheden aan de weg heeft u wel altijd een instemmingsbesluit wegopbrekingen (vergunning) nodig.

Meld u altijd aan

Gaat u werken aan een project op of met effect op het netwerk Bereikbaarheidsregie? Dan wil de gemeente dit zo spoedig mogelijk weten. Dus meld u altijd aan. Dan weet u tijdig op welk moment u aan de slag kunt in Den Haag. U krijgt binnen 1 week bericht over de te ondernemen stappen, zoals bijvoorbeeld het indienen van een BVC-document.

Meld project aan

Meerjarenprogrammering: overzicht van alle werkzaamheden en evenementen (2-5 jaar voor uitvoering)

De gemeente stelt elk jaar een zogenoemde Meerjarenprogrammering op. Dit is een overzicht van alle (bouw)werkzaamheden en evenementen die de komende jaren gaan plaatsvinden op het netwerk Bereikbaarheidsregie. Knelpunten en overlap van projecten en evenementen worden op die manier in kaart gebracht en opgelost. Met een goede afstemming raakt de stad niet onnodig geblokkeerd en kan het verkeer op tijd omgeleid worden.

Meld u zo vroeg mogelijk aan. 

 • Wilt u een evenement organiseren in Den Haag? Meld u dan aan. U krijgt dan informatie over de projecten die van invloed zijn op de bereikbaarheid van uw evenement. U hoeft niet de BVC-procedure te doorlopen. Naast uw aanmelding moet u ook een vergunning aanvragen.

Wat moet u doen voor de BVC-procedure?

Stap 1: indienen BVC-hoofdlijnenplan (18 maanden voor uitvoering):

Nadat u zich heeft aangemeld, stelt u minimaal 18 maanden voordat u wilt starten met uw werk een BVC-hoofdlijnenplan op. Gebruik hiervoor het format voor het BVC-hoofdlijnenplan.

Lees in de toelichting wat u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren. In dit plan moet u op hoofdlijnen de werkzaamheden toelichten. U geeft de fasering en planning aan en licht toe hoe u het project wilt uitvoeren. Ook moet u al een uitgebreide omgevingsanalyse maken waarin u alle belangrijke doelgroepen (bewoners, bedrijven, instellingen) in beeld brengt. Ook is het belangrijk dat u een goede inschatting maakt van de impact en de risico’s van het project voor de omgeving. Maar ook andersom: hoe gaat de omgeving op uw project reageren? Zijn er bijvoorbeeld gevoeligheden in de wijk?

Bij het invullen moet u voldoen aan de volgende documenten:

 • Haagse Richtlijn voor Tijdelijke Verkeersmaatregelen (zie download onder aan deze pagina)
 • Haags Handboek communicatie bij wegwerkzaamheden (zie download onder aan deze pagina)

Vervolgens stuurt u uw BVC-hoofdlijnenplan per e-mail naar bereikbaarheid@denhaag.nl voor bespreking in het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg (SBO). Na behandeling in het SBO krijgt u een tijdsvenster, een hinderklasse en (eventueel) kaders en aandachtspunten mee voor het verder doorlopen van de procedure. Het SBO benoemt ook partijen die met uw project moeten instemmen voor u aan de slag kan. Denk bijvoorbeeld aan Rijkswaterstaat of de HTM.

Stap 2: invullen BVC-plan (3-6 maanden voor uitvoering)

U werkt de hoofdlijnen verder uit in details. U verwerkt in het BVC-plan de (eventuele) aandachtspunten en kaders uit het SBO. Denk hierbij aan gedetailleerde uitwerkingen van verkeersmaatregelen met duidelijke omleidingsroutes. Gebruik hiervoor het format voor het BVC-plan. U mailt uw BVC-plan naar bereikbaarheid@denhaag.nl voor bespreking in het SBO.

Stap 3: aanvragen vergunning (instemmingsbesluit) (minimaal 8 weken voor uitvoering)

Na positief advies van het SBO vraagt u het instemmingsbesluit (vergunning) aan. Dit heeft u altijd nodig om te werken aan de weg.

Uitzonderingen

Heeft u bijvoorbeeld een spoedreparatie op het netwerk Bereikbaarheidsregie dan hoeft u niet de bovenstaande BVC-procedure te doorlopen. Neemt u in dit geval contact op via bereikbaarheid@denhaag.nl om de verdere procedure te bespreken.

Wat is het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg (SBO)?

De afstemming van alle projecten en evenementen in Den Haag vraagt om een zorgvuldige aanpak. Om dit goed te doen wil de gemeente Den Haag weten wat de impact van projecten is op de bereikbaarheid van de stad. Het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg (SBO) beoordeelt projecten op Bereikbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Hoe eerder uw projecten in het SBO behandeld worden, des te meer tijd er is om eventuele knelpunten op te lossen.

Werkwijze SBO

Het SBO vergadert elke dinsdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur op het stadhuis van Den Haag aan het Spui. Het behandelt projecten die plaats vinden op of met effect op het netwerk Bereikbaarheidsregie.

Aanmelden voor het SBO          

Lever uw BVC-documenten en de bijbehorende stukken volledig in. Als de stukken niet compleet zijn, wordt uw project niet geagendeerd.

Het SBO maakt op basis van de ingezonden projecten een voorselectie, en bepaalt of en wanneer u uw project in het SBO moet komen toelichten. Dit is het geval als de SBO-leden bijvoorbeeld nog vragen hebben over de uitwerking van de onderdelen van het BVC-plan. U krijgt dit een week van tevoren te horen. Als u niet hoeft te komen, krijgt u het advies van het SBO over uw project per e-mail toegestuurd.

  Wie zit er in het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg (SBO)?

  Het SBO bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter (hoofd afdeling Bereikbaarheid en Verkeersmanagement, tevens Stadsregisseur)
  • Secretaris 
  • Een verkeerskundige (afdeling Bereikbaarheid en Verkeersmanagement)
  • De wegbeheerders
  • Een vertegenwoordiger van Brandweer Haaglanden
  • Een vertegenwoordiger van Politie Den Haag
  • Een vertegenwoordiger van de ambulancedienst
  • Een vertegenwoordiger van HTM
  • Een vertegenwoordiger van Connexxion 

  Alle documenten op een rij

  Format BVC-hoofdlijnenplan (PDF, 164,1 kB)
  Format BVC-hoofdlijnenplan (in Word) (DOCX, 160,2 kB)
  Format BVC-plan (PDF, 186,3 kB)
  Format BVC-plan (in Word) (DOCX, 177,1 kB)
  BVC-document en beoordelingskader (PDF, 19 MB)
  Haagse richtlijn tijdelijke verkeersmaatregelen (PDF, 6,3 MB)
  Haags handboek communicatie bij wegwerkzaamheden (PDF, 4,9 MB)
  Voorwaarden publieksvriendelijke routekaarten (PDF, 128,2 kB)

  Gepubliceerd: 31 augustus 2017Laatste wijziging: 4 februari 2019