Werken op de wegen van het netwerk Bereikbaarheidsregie

Wilt u werken op of heeft uw werk effect op het netwerk Bereikbaarheidsregie van Den Haag, dan moet u een zogeheten BVC-procedure doorlopen. Hiermee wil de gemeente de hinder van werkzaamheden voor bewoners, ondernemers en bezoekers zoveel mogelijk beperken.

Overlast verminderen

De BVC-procedure legt afspraken vast over Bereikbaarheid, Verkeersveiligheid en Communicatie (BVC) tijdens het hele project. Het doel is om zo vroeg mogelijk te weten welke maatregelen nodig zijn om de overlast van de werkzaamheden voor bewoners en ondernemers zo klein mogelijk te houden.

Wat is netwerk Bereikbaarheidsregie?

Een groot gedeelte van het wegennetwerk van Den Haag valt onder het netwerk Bereikbaarheidsregie. Dat zijn de hoofdroutes maar ook bijvoorbeeld de belangrijke fietsroutes, parkeerroutes, de routes voor de nood- en hulpdiensten en de routes van het openbaar vervoer. Werkt u aan een project op of heeft uw werk effect op het netwerk Bereikbaarheidsregie? Dan is het noodzakelijk om de BVC-procedure te doorlopen. Via de link hieronder kunt u op de kaart zien welke wegen onderdeel uitmaken van het Netwerk Bereikbaarheidsregie.

Om een straat te zoeken, typt u linksboven in het zoekmenu een straatnaam in. Alle straten met een zwarte lijn behoren tot het netwerk Bereikbaarheidsregie.

Bekijk netwerk Bereikbaarheidsregie

Hoofdroutes, ster- en fietshoofdroutes, parkeerroutes en routes van openbaar vervoer.

Hebben uw werkzaamheden geen direct effect op het netwerk Bereikbaarheidsregie? Dan hoeft u de BVC-procedure niet te doorlopen. Voor werkzaamheden aan de weg heeft u wel altijd een instemmingsbesluit wegopbrekingen (vergunning) nodig.

Meld u altijd aan

Gaat u werken aan een project op of heeft uw project effect op het netwerk Bereikbaarheidsregie? Dan wil de gemeente dit zo spoedig mogelijk weten. Dus meld u altijd aan. Dan weet u tijdig op welk moment u aan de slag kunt in Den Haag. U krijgt binnen 1 week bericht over de te ondernemen stappen, zoals bijvoorbeeld het indienen van een BVC-document.

Meld project aan

Belangrijke informatie:

 • Wilt u een evenement organiseren in Den Haag? Meld u dan aan met de aanmeldknop hierboven. U krijgt dan informatie over de projecten die van invloed zijn op de bereikbaarheid van uw evenement. U hoeft niet de BVC-procedure te doorlopen. Naast uw aanmelding moet u ook een vergunning aanvragen.

Meerjarenprogrammering: overzicht van alle werkzaamheden en evenementen

De gemeente stelt elk jaar een zogenoemde Meerjarenprogrammering op. Dit is een overzicht van alle (bouw)werkzaamheden en evenementen die de komende jaren worden uitgevoerd op het netwerk Bereikbaarheidsregie. Op die manier brengt de gemeente knelpunten en overlap in kaart van projecten en evenementen, zodat deze kunnen worden opgelost. Met een goede afstemming raakt de stad niet onnodig verstopt en kan het verkeer op tijd worden omgeleid.

Meld u zo vroeg mogelijk aan.

Wat moet u doen voor de BVC-procedure?

Stap 1: controleer of u een BVC-Hoofdlijnenplan moet indienen (18 maanden voor uitvoering)

Voor wegen die vallen onder het 18-maandennetwerk stelt u 18 maanden voordat u wilt starten met uw werk een BVC-Hoofdlijnenplan op.

Controleer op de kaart of uw werkzaamheden onder het 18-maandennetwerk vallen. Om een straat te zoeken, typt u linksboven in het zoekmenu een straatnaam in. Alle straten met een oranje lijn behoren tot het 18-maandennetwerk.

Valt uw project wel onder het netwerk Bereikbaarheidsregie, maar niet onder het 18-maandennetwerk? Dan hoeft u geen hoofdlijnenplan op te stellen. Wilt u toch, vooruitlopend op het BVC-Plan, een tijdslot ontvangen, dan kunt u altijd een volledig BVC-Hoofdlijnenplan indienen. Gebruik hiervoor het format voor het BVC-hoofdlijnenplan. Een voorbeeld hiervan kunt u opvragen via bereikbaarheid@denhaag.nl

Let op!

 • U moet wel altijd 9 maanden voor start uitvoering een BVC-Plan indienen bij het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg (SBO).
 • Het kan voorkomen dat de gemeente u toch vraagt een hoofdlijnenplan in te dienen. Ook al valt uw project niet onder het 18-maandennetwerk. Dit is het geval als blijkt dat de gemeente meer inzicht wil hebben in uw project gezien de samenloop met andere projecten.

Lees in de toelichting (zie: BVC-document en beoordelingskader) wat u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren. In dit plan geeft u een toelichting op hoofdlijnen van de werkzaamheden. U geeft de fasering en planning aan en licht toe hoe u het project wilt uitvoeren. Ook moet u al een uitgebreide omgevingsanalyse maken en een eerste aanzet tot een communicatiestrategie, waarin u alle belangrijke doelgroepen (bewoners, bedrijven, instellingen) in beeld brengt. Ook is het belangrijk dat u een goede inschatting maakt van de impact en de risico’s van het project voor de omgeving. Maar ook andersom: hoe gaat de omgeving op uw project reageren? Zijn er bijvoorbeeld gevoeligheden in de wijk?

Bij het invullen moet u voldoen aan de volgende documenten:

 • Haagse Richtlijn voor Tijdelijke Verkeersmaatregelen (zie download onderaan deze pagina)
 • Haags Handboek Communicatie Bereikbaarheid (zie download onderaan deze pagina)

Vervolgens stuurt u uw BVC-Hoofdlijnenplan per e-mail naar bereikbaarheid@denhaag.nl voor bespreking in het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg (SBO). Na behandeling in het SBO krijgt u een tijdsvenster, een communicatieklasse en (eventueel) afstemverplichtingen, kaders en aandachtspunten mee, die verwerkt moeten worden in het BVC-Plan. Het SBO benoemt ook partijen die met uw project moeten instemmen voor u aan de slag kan. Denk bijvoorbeeld aan Rijkswaterstaat of de HTM.

Stap 2: Invullen BVC-Plan (9 maanden voor uitvoering)

Als u een BVC-Hoofdlijnenplan heeft ingediend, werkt u de hoofdlijnen verder uit in het BVC-Plan. Daarin verwerkt u de (eventuele) aandachtspunten en kaders uit de terugkoppeling van het SBO.
Heeft het team Bereikbaarheidsregie aangegeven dat u de BVC-hoofdlijnenfase kon overslaan? Dan maakt u alleen een BVC-Plan. In dit plan staan gedetailleerde uitwerkingen van verkeersmaatregelen met duidelijke omleidingsroutes. Gebruik hiervoor het format voor het BVC-Plan. Heeft u een voorbeeld nodig, dan kunt u dit opvragen via bereikbaarheid@denhaag.nl. U mailt uw BVC-Plan naar bereikbaarheid@denhaag.nl voor bespreking in het SBO.

Stap 3: aanvragen vergunning (instemmingsbesluit) (minimaal 3 maanden voor uitvoering)

Na positief advies van het SBO vraagt u het instemmingsbesluit (vergunning) aan. Dit heeft u altijd nodig om te werken aan de weg.

Wat is het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg (SBO)?

Het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg (SBO) toetst en beoordeelt ingediende BVC-documenten op Bereikbaarheid, Veiligheid en Communicatie.

Werkwijze SBO

Het SBO vergadert elke dinsdag in de even weken. De leden behandelen de ingediende BVC-documenten.

Aanmelden voor het SBO

Let op!
Lever uw BVC-documenten en de bijbehorende stukken volledig in. Als de stukken niet compleet zijn, wordt uw project niet op de agenda van het SBO gezet.

Het SBO maakt op basis van de aangeleverde BVC-documenten een voorselectie, en bepaalt of en wanneer u uw project in het SBO moet komen toelichten. Dit is het geval als de SBO-leden bijvoorbeeld nog vragen hebben over de uitwerking van de onderdelen van het BVC-Plan. U krijgt dit een week van tevoren te horen. Als u niet hoeft te komen, krijgt u na de SBO-behandeling het advies per e-mail toegestuurd.

Wie zit er in het Stedelijk Bereikbaarheidsoverleg (SBO)?

Het SBO bestaat uit de volgende vaste leden:

 • Voorzitter (hoofd afdeling Bereikbaarheid en Verkeersmanagement, tevens Stadsregisseur)
 • Secretaris 
 • Een verkeerskundige (afdeling Bereikbaarheid en Verkeersmanagement)
 • De wegbeheerders
 • Een vertegenwoordiger van Veiligheidsregio Haaglanden
 • Een vertegenwoordiger van HTM
 • Een communicatieadviseur van de gemeente

Alle documenten op een rij

Format BVC Hoofdlijnenplan (PDF, 138,7 kB)
Format BVC Hoofdlijnenplan (in Word) (DOCX, 161 kB)
Format BVC-plan (PDF, 168,5 kB)
Format BVC-plan (in Word) (DOCX, 119 kB)
BVC-document en beoordelingskader (PDF, 678,9 kB)
Haagse richtlijn tijdelijke verkeersmaatregelen (PDF, 976,6 kB)
Voorwaarden publieksvriendelijke routekaarten (PDF, 105,4 kB)
Haags Handboek Communicatie bij Wegwerkzaamheden (PDF, 1 MB)

Gepubliceerd: 16 september 2019Laatste wijziging: 28 juli 2021