Erasmusweg tussen Loevesteinlaan en Beresteinlaan: herinrichting

De gemeente werkt aan plannen voor de herinrichting van de Erasmusweg tussen de Loevesteinlaan en Beresteinlaan. Dit deel van de Erasmusweg wordt na 2022 aangepast.

Het plan

De indeling van de weg moet aansluiten op het in 2019 aangepaste stuk tussen de Troelstrakade en de Loevesteinlaan. De weg krijgt tussen de Loevesteinlaan en Beresteinlaan ook 2 rijbanen in beide richtingen en bredere parkeerplekken langs de weg. De middenberm wordt smaller. Door deze aanpassingen is er in het midden van de weg geen ruimte meer om over te steken. Daarom verdwijnt een aantal oversteekplaatsen. Bij de kruising met de Vrederustlaan komt een oversteekplaats met verkeerslichten

Impressie van de toekomstige situatie Erasmusweg
Impressie van de toekomstige situatie Erasmusweg

Planning planfase

  • In juni 2017 is er een schetsontwerp herinrichting Erasmusweg Loevesteinlaan - Beresteinlaan gemaakt. Omwonenden en belanghebbenden konden hierop een reactie geven.
  • De reacties zijn waar mogelijk verwerkt in het concept voorontwerp herinrichting Erasmusweg Loevesteinlaan – Beresteinlaan. Dit voorontwerp lag van 7 januari tot en met 18 februari 2019 ter inzage. Omwonenden en belanghebbenden konden hun reactie hierop geven door een zienswijze in te dienen. U kunt het concept voorontwerp herinrichting Erasmusweg Loevesteinlaan – Beresteinlaan vinden onder RIS 301393.
  • De aanpassing van de Erasmusweg tussen de Loevesteinlaan en Beresteinlaan stond gepland voor 2020. Dit is nu uitgesteld tot na 2022.
  • In 2019 bleek dat er extra technische aanpassingen in en onder de weg nodig zijn om de bomen gezond te houden. Dit paste niet in de planning. Ook hebben de plannen voor een duurzamer en leefbaarder Den Haag Zuidwest, zoals extra woningen en de aanleg van een warmtenet, mogelijk invloed op de Erasmusweg. Door uitstel van de werkzaamheden aan de Erasmusweg kan de gemeente alle plannen binnen Den Haag Zuidwest beter op elkaar aan laten sluiten. Een toelichting over het uitstel vindt u onder RIS 304201.
  • Ook wordt het definitief ontwerp van de weg uitgesteld. Er kan daarom nog geen reactie gegeven worden op de in 2019 ontvangen zienswijzen. Deze zienswijzen worden bewaard en straks meegenomen in de verdere uitwerking van het ontwerp. Alle zienswijzen en een toelichting van de gemeente wat er met deze inspraakreacties is gedaan komen in een Nota van Beantwoording.
  • Zodra de gemeente verder gaat met de plannen ontvangen bewoners en diegene die een inspraakreactie hebben ingediend hierover een bericht.

    Gepubliceerd: 5 augustus 2019Laatste wijziging: 16 januari 2020