Meldingsplicht bijeenkomsten sportverenigingen

Paracommerciële rechtspersonen zoals sportverenigingen mogen maximaal 12 keer per jaar alcoholhoudende drank verstrekken tijdens bepaalde soorten bijeenkomsten. Zij moeten deze bijeenkomsten dan wel melden.

De reden dat sportinstellingen sommige bijeenkomsten moeten melden is om oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca en overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Het heeft namelijk een groot aantal voordelen om als paracommerciële instelling een horeca-inrichting te draaien. Denk aan vrijwilligers achter de bar die geen diploma's nodig hebben die voor het gewone horecapersoneel wel zijn vereist. Daarom mogen er maximaal 12 bijeenkomsten mogen worden georganiseerd van het soort dat aan aan alle 3 de volgende criteria voldoet. Bijeenkomsten die niet aan alle 3 voldoen, tellen niet mee voor het maximum van 12.

Het gaat om bijeenkomsten die:

  1. geen direct verband houden met de activiteiten van de vereniging, maar van persoonlijke aard zijn (bijvoorbeeld bruiloften, recepties, jubilea, verjaardagen, bedrijfsuitjes en dergelijke).
  2. gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende sportvereniging zijn betrokken. Denk aan het verhuren van de ruimte van de rechtspersoon aan een externe partij om bijvoorbeeld een bijeenkomst te organiseren, voor leden of niet-leden van de vereniging en
  3. waar alcoholhoudende drank wordt geschonken.

Commerciële feesten niet toegestaan

Het is nooit toegestaan commerciële feesten te organiseren voor mensen buiten de sportvereniging, waarbij alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Deze feesten vallen niet onder de bedoelde bijeenkomsten. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als er voor een feest -gericht op derden- reclame wordt gemaakt, artiesten worden ingehuurd, kaartverkoop plaatsvindt of anderszins entreegelden worden gerekend. Neem bij twijfel contact op via horecavergunningen@denhaag.nl.

Door het aantal bijeenkomsten per kalenderjaar te beperken tot een maximum van 12, blijven de sportactiviteiten het hoofddoel van de vereniging.

Voorbeelden

  1. feest voor de 21ste verjaardag van een lid uit heren 1: wel melden (ook als er alleen eigen leden zijn, het heeft namelijk niets te maken met de sportinstelling)
  2. kampioensfeest: niet melden (als er risico's voor de openbare orde zijn uiteraard wel contact opnemen met de politie of de gemeente!)
  3. afscheid van de voorzitter van de vereniging: niet melden, valt buiten maximum van 12 bijeenkomsten.
  4. kaartavond voor de bewoners van een nabijgelegen bejaardenhuis: alleen melden als er alcoholische dranken worden geschonken

Om oneerlijke mededinging en overlast tegen te gaan is het niet toegestaan om in combinatie met dergelijke bijeenkomsten een incidentele nachtontheffing of permanente nachtontheffing te gebruiken.

Melden

Meld de bijeenkomsten tenminste 2 weken van tevoren via horecavergunningen@denhaag.nl. Iedere melding wordt beantwoord. De gemeente houdt bij hoe vaak er wordt gemeld en geeft de melding ook door aan de politie en het handhavingsteam zodat die eventueel extra toezicht kunnen houden. De gemeente of de politie kan in overleg met de vereniging adviseren om extra maatregelen te treffen, bijvoorbeeld bij de inzet van beveiliging. Daarnaast kan door middel van de melding worden nagegaan of en hoeveel bijeenkomsten er in een jaar hebben plaatsgevonden.

Incidenten

Als zich incidenten voordoen tijdens toegestane bijeenkomsten of als de sportvereniging zich niet aan de regels houdt, kan de burgemeester passende maatregelen nemen, zoals het tijdelijk sluiten van de inrichting. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan het belang van tegengaan van oneerlijke concurrentie, terwijl de verenigingen tegelijkertijd niet onnodig worden ingeperkt.

Vergunningplicht

Op de pagina Melding evenement kunt u vinden wanneer u een evenementenvergunning nodig hebt. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de gemeente.

Zie ook

Regels Drank- en Horecawet voor sportverenigingen

Gepubliceerd: 21 mei 2014Laatste wijziging: 29 mei 2017