Aanstelling van een jeugdsportcoördinator

Jeugdsportcoördinatoren worden aangesteld in het kader van de landelijke regeling Combinatiefuncties. Lees hier de procedure voor het toewijzen van een jeugdsportcoördinator bij een vereniging.

Jeugdsportcoördinator aan het werk bij Badmintonvereniging. Foto: WSDH.
Jeugdsportcoördinator aan het werk bij Badmintonvereniging. Foto: WSDH.

Met de regeling Combinatiefuncties worden verenigingen versterkt. Daarnaast wordt onderwijs en sport dichter bij elkaar gebracht. Combinatiefunctionarissen worden in Den Haag vertaald in schoolsportcoördinatoren en jeugdsportcoördinatoren. Een schoolsportcoördinator is aangesteld op school en een jeugdsportcoördinator op de sportvereniging. Een jeugdsportcoördinator kost een vereniging niks, deze wordt betaald uit subsidiegeld van de gemeente Den Haag.

Taken Jeugdsportcoördinator

Een jeugdsportcoördinator voert diverse taken uit om de vereniging te versterken:

  • opstellen en uitvoeren van jeugdbeleid
  • coachen van het kader
  • verzorgen van jeugdtrainingen
  • organiseren van naschoolse sportactiviteiten
  • stimuleren van leerlingen om lid te worden van een sportvereniging

Aansturing en begeleiding

De vereniging is verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de jeugdsportcoördinator en laat deze werken aan de hand van een vooraf opgesteld projectplan. De inhoud van het projectplan wordt in afstemming met de stichting Werkgever Sportclubs Den Haag opgesteld.

Werkgever

De Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag (SWSDH) is de werkgever van de jeugdsportcoördinatoren. Deze stichting detacheert de jeugdsportcoördinatoren bij een sportclub. SWSDH is verantwoordelijk voor het aanstellen en ontslaan, de sporttechnische ondersteuning en loopbaanbegeleiding van de jeugdsportcoördinatoren. Daarnaast begeleidt SWSDH sportverenigingen bij de functionele aansturing.

De gemeente Den Haag voert de regie over de gehele regeling combinatiefuncties. Zij selecteert de verenigingen voor de aanstelling van een jeugdsportcoördinator.

Toewijzingsprocedure

Het toewijzen van een jeugdsportcoördinator gaat volgens een procedure. In onderstaand document vindt u een stroomschema van deze procedure. De procedure is als volgt:

1) Welke sport?
De procedure begint met het inventariseren van de behoefte naar een bepaalde sport. Hierbij wordt de behoefte van scholen als graadmeter genomen.

2) Welke vereniging(en)?

Als de vraag naar een sport aanwezig is, wordt er gekeken of er sportverenigingen van deze sport zijn. De vereniging dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • Gevestigd in Den Haag
  • Aangesloten bij NOC*NSF
  • Non profit oogmerk
  • Aanwezigheid van een jeugdafdeling

3) Vitaliteitscan

Niet elke vereniging komt in aanmerking voor een jeugdsportcoördinator. Met behulp van een vitaliteitscan wordt gekeken in hoeverre een vereniging in staat is om een jeugdsportcoördinator op een goede manier te begeleiden. Daarnaast moet de vereniging organisatorisch sterk genoeg zijn. Om in aanmerking te komen voor een jeugdsportcoördinator is medewerking aan deze scan noodzakelijk.

4) Score
Aan de hand van de score op de vitaliteitscan wordt bepaald of een vereniging geschikt is voor de plaatsing van een jeugdsportcoördinator. Wanneer de uitkomst van de scan twijfel laat zien over de vitaliteit, zal eventueel aanvullend onderzoek plaatsvinden. Een ondersteuningstraject om de vereniging verder te versterken behoort daarna tot de mogelijkheden.

5) Geschikt en dan?
Is de vereniging geschikt en de enige vereniging in zijn sportsoort, dan kan de procedure worden afgerond. Wanneer er meerdere verenigingen geschikt zijn wordt de uiteindelijke keuze voor een vereniging bepaald aan de hand van vier criteria: Vitaliteit, Ligging in de stad (hoe groter de achterstand van de wijk, des te hoger de score), Leerbedrijf voor stagiaires en Maatschappelijke rol: welke initiatieven onderneemt de vereniging buiten de kerntaak, zoals naschoolse activiteiten. De vereniging met het meeste aantal punten over alle criteria komt in aanmerking voor een jeugdsportcoördinator.

6) Aanstelling
Als de gemeente heeft bepaald welke vereniging in aanmerking komt voor een jeugdsportcoördinator neemt de stichting Werkgever Sportclubs Den Haag (SWSDH) contact op met de betreffende vereniging.  Zij nemen het uiteindelijke besluit over de aanstelling van een jeugdsportcoördinator, afgekort JSC.

Stroomschema toewijzingsprocedure Jeugdsportcoördinator. (PDF, 22 kB)

Meer informatie

Geïnteresseerde sportverenigingen kunnen contact opnemen met Sportsupport.

Gepubliceerd: 9 maart 2012Laatste wijziging: 29 januari 2019