Vrijstelling van schoolinschrijving aanvragen

Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Ze hebben recht op onderwijs. Als ouder moet u ervoor zorgen dat uw kind staat ingeschreven op een erkende school. In enkele situaties kunnen ouders vrijstelling aanvragen.

Hoe werkt het

Ouders moeten zelf de vrijstelling aanvragen. Dit kan in 3 situaties. Klik hieronder op uw situatie om te lezen wat u moet doen.

 • Uw kind kan geen onderwijs volgen volgens de school, het kinderdagcentrum of de zorginstelling. Ook niet met een aangepast lesprogramma of extra ondersteuning. Bespreek daarom eerst of uw kind gedeeltelijk of tijdelijk onderwijs kan volgen.

  Gaat uw kind naar de basisschool? Dan bespreekt u dit met de intern begeleider.

  Gaat uw kind naar een school voor voortgezet onderwijs? Dan bespreekt u dit met de coördinator passend onderwijs.

  Gaat uw kind naar een kinderdagcentrum of zorginstelling? Dan bespreekt u dit met de begeleider van uw kind.

 • Uw bezwaar heeft te maken met levensbeschouwing of godsdienst. Bezwaren op het gebied van opvoeden tellen niet mee.

  U doet de aanvraag minimaal 1 maand voordat uw kind leerplichtig wordt. Daarna doet u dit elk jaar opnieuw voor 1 juli.

  Let op: heeft u uw kind op een school ingeschreven? Dan komt het niet meer voor een vrijstelling in aanmerking. Behalve bij bijzondere situaties, zoals een verhuizing.

 • Uw gezin is ingeschreven bij de gemeente.

  Heeft u vrijstelling gekregen? Dan moet u uw kind uitschrijven bij de school in Nederland. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar van de school, zie hiervoor Contactpersonen Leerlingzaken in Den Haag.

  Als u naar het buitenland verhuist of uw gezin langer dan 8 maanden in het buitenland is, moet u zich uitschrijven bij de gemeente. Zie Vertrek naar het buitenland doorgeven.

  Doe het beroep op vrijstelling minimaal 1 maand voordat uw kind leerplichtig wordt. Daarna doet u dit elk jaar opnieuw voor 1 juli.

Nodig bij uw aanvraag

Als u vrijstelling aanvraagt omdat u het oneens bent met de levensbeschouwelijke of godsdienstige richting van scholen in de buurt:

 • Een verklaring waarin u voor iedere school in uw buurt uw bezwaren beschrijft.

Als u vrijstelling aanvraagt omdat uw kind in het buitenland naar school gaat:

 • Stuur bij uw beroep op vrijstelling een schoolverklaring mee. Hierin verklaart de directeur van de school in het buitenland dat uw kind daar onderwijs gaat volgen. In de verklaring moet in elk geval staan:

  • naam en contactgegevens van de school in het buitenland
  • de naam en geboortedatum van uw kind
  • de datum waarop uw kind start op de school in het buitenland
  • de datum waarop het onderwijsprogramma (schooljaar) van uw kind eindigt
  • de verklaring dat uw kind het volledige onderwijsprogramma volgt en de school geregeld bezoekt
  • de stempel van de school
  • de naam en de handtekening van de directeur

Is de verklaring in een andere taal dan Nederlands, Engels, Duits of Frans? Voeg dan een vertaling door een erkend vertaalbureau toe.

Aanvragen

Vul het formulier in. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Vrijstelling aanvragen

Kan uw kind door psychische of lichamelijke problemen niet naar school? Dan is een digitaal beroep op vrijstelling niet mogelijk. Staat uw kind ingeschreven op een school? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar van de school. Staat uw kind niet ingeschreven op een school? Neemt u dan contact op met de administratie van afdeling Leerlingzaken.

Contact

Heeft u vragen of hulp nodig bij de aanvraag? Of lukt een aanvraag via DigiD niet? Neem dan contact op met de afdeling Leerlingzaken via telefoonnummer (070) 353 54 54. Of stuur een e-mail naar leerlingzaken@denhaag.nl.

Zie ook: Verlof van school aanvragen
Zie ook: Leerplicht