Central Innovation District (CID): economisch hart van Den Haag

Het Central Innovation District (CID) is het gebied tussen en rondom de stations Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. Het CID is het economisch hart van Den Haag en de regio en heeft enorme mogelijkheden. Nu al levert het gebied werk voor bijna 80.000 mensen en telt het 30.000 studenten. Er wonen 45.000 mensen in het gebied, in 23.000 woningen.

In het CID is een unieke mix aan organisaties gevestigd:

 • kennisinstellingen
 • grotere en kleinere bedrijven
 • overheden
 • non-gouvernementele organisaties (ngo's)
 • innovatieve broedplaatsen en andere organisaties

Met het CID werkt de stad aan de ontwikkeling van een gebied dat de economische concurrentie met het buitenland aankan. Met aantrekkingskracht voor talent, bedrijvigheid en kennis, waardoor nieuwe werkgelegenheid ontstaat. Zodat ook toekomstige generaties in Den Haag kunnen werken en leven.

Inloopbijeenkomst Ontwerp-Structuurvisie CID

Op 12 mei 2020 organiseerde de gemeente een digitale bijeenkomst over de Ontwerp-structuurvisie CID. Deze digitale inloop kunt u terug zien. U meldt zich daarvoor aan met uw e-mailadres. U kunt daarna de digitale bijeenkomst direct bekijken.

Terugkijken digitale inloop Structuurvisie CID

Inzage

De Ontwerp-Structuurvisie ligt tot en met 18 juni 2020 ter inzage De structuurvisie is in te zien:

Zienswijze

U kunt uw zienswijze tot en met 18 juni 2020 kenbaar maken onder vermelding van 'inspraakreactie Ontwerp-Structuurvisie CID':

 • via een e-mail naar zienswijzecid@denhaag.nl
 • per brief aan het College van burgemeester en wethouders, Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag

Ontwerp-Structuurvisie CID

In de Ontwerp-Structuurvisie CID beschrijft de gemeente hoe zij aankijkt tegen de ontwikkeling van het CID tot 2040. De gemeente vindt het belangrijk dat wat er in het gebied gebeurt, op elkaar aansluit en met elkaar samenhangt. De investeringen van veel partijen is de komende 20 jaar fors.

Het doel is het gebied te ontwikkelen tot een duurzaam, economisch, innovatief, leefbaar en inclusief onderdeel van de stad. Daarbij horen een uitstekende bereikbaarheid en internationale aantrekkingskracht. De functies wonen, werken, recreëren, reizen en winkelen worden gemengd. Op een manier dat er gebieden zijn met de nadruk op rust, op stedelijke drukte en op een mengeling daarvan. In de structuurvisie beschreven als rust, reuring en ruis. Het is van belang dat het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen dicht bij elkaar zitten en kennis en kunde uitwisselen.

Wonen en werken

Er komen ongeveer 20.500 woningen bij voor 40.000 nieuwe inwoners. Er wordt gerekend op ongeveer 600.000 m2 aan nieuwe kantoren en 260.000 m2 aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen. De functies worden niet in groepen bij elkaar gezet, maar juist verdeeld over het hele gebied.

Bereikbaarheid

Het aantal reizen dat mensen maakt om van en naar het werk te gaan, verdubbelt door de ontwikkelingen. In de openbare ruimte wordt de voetganger op 1 gezet, gevolgd door de fietser en het openbaar vervoer. De auto’s die straks in het gebied rijden zijn vooral bestemmingsverkeer.

Innovatie

Daarnaast wordt er flink geïnvesteerd in kennis en innovatie van partijen die zijn gevestigd in het gebied. Daarmee kan dit gebied zich sterk ontwikkelen en meedoen op het internationale toneel.

Structuurvisie uitgangspunt

De structuurvisie is bedoeld om te toetsen of toekomstige plannen en ontwikkelingen passen binnen de visie in de verschillende deelgebieden. Dat kunnen plannen zijn van de gemeente zelf, maar ook van ontwikkelaars of bedrijven. Het geeft ook een richting voor de toekomstige bestemmingsplannen in het gebied.

Gebiedsagenda's

Voor een aantal deelgebieden rond station Hollands Spoor/Laakhavens, station Laan van NOI (Laan van Nieuw Oost-Indië) en station Den Haag Centraal zijn al gebiedsagenda's opgesteld.

  Voorbeelden zijn:

  • Gebiedsagenda Campusboulevard (rond Centraal Station)
  • Gebiedsagenda College Campus Hollands Spoor

  In deze agenda's is nauwkeurig uitgeschreven wat er verandert in het gebied. Dat kunnen nieuwe gebouwen zijn, een andere inrichting van de weg en/of toevoegingen van groen. De gemeente heeft deze gebiedsagenda's al uitgewerkt, omdat de ontwikkelingen in dit gebied snel gaan.

  Nieuwe ontwikkelingen

  Uit de uitwerking van de Ontwerp-Structuurvisie CID en de gebiedsagenda's volgen nieuwe ontwikkelingen. Daarvoor moet de gemeente en/of een ontwikkelaar dan weer een plan maken. Bij het maken van zo'n plan wordt ook de omgeving nauw betrokken.

  Meer informatie

    Zie ook

    Gepubliceerd: 28 april 2020Laatste wijziging: 13 mei 2020