Den Haag - Veelgestelde vragen over vreugdevuur Noorderstrand

Nieuwsbericht

Veelgestelde vragen over vreugdevuur Noorderstrand

Gepubliceerd: 3 januari 2019Laatste wijziging: 14 februari 2019

Door de wind ontstond in de nacht van 1 januari 2019 vanuit het vreugdevuur op het Noorderstrand een vonken- en asregen die Scheveningen inwaaide. Op deze pagina leest u de antwoorden op de veelgestelde vragen hierover. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Vragen en antwoorden algemeen

Wat is er gebeurd?

Door de wind ontstond vanuit het vreugdevuur op het Noorderstrand, ter hoogte van de keerlus van tram 11 een vonken- en asregen die Scheveningen inwaaide.

Zijn er gewonden gevallen door de vonkenregen?

Nee, voor zover nu bekend is niemand door de vonkenregen gewond geraakt.

Wat hebben de hulpdiensten gedaan?

De boulevard is ontruimd, de brandhaarden zijn door de brandweer geblust. Daarna is het vreugdevuur geblust.

Waar was de burgemeester?

De burgemeester was bij de vreugdevuren aanwezig. Toen bleek dat de situatie ernstig was is de burgemeester met spoed naar het crisiscentrum gegaan om de zaak samen met de hulpdiensten te coördineren.

Waarom is het vreugdevuur niet meteen door de brandweer geblust?

De brandweer heeft ter plekke, nadat het vliegvuur opkwam, prioriteit gegeven aan de brandbestrijding op Scheveningen zelf, door zowel het blussen van branden als het nathouden van sommige gebouwen, zoals de kerk en verschillende daken van woningen. Deze preventieve maatregelen hebben gewerkt. Daarna is met succes de focus verlegd naar het blussen van het vreugdevuur zelf.

Hoe zijn de vreugdevuren ooit ontstaan?

In 1990 is besloten om vanwege de levensgevaarlijke situatie in de wijken en de grote overlast de vreugdevuren te verplaatsen naar het strand en terug te brengen tot een aantal van 2: 1 vuur op Scheveningen en 1 vuur bij Duindorp.

Is er een vergunning voor de vreugdevuren?

Nee, er is geen vergunning. Wel ligt er een aanpak op basis van afspraken, vastgelegd in een convenant. De veiligheid is daarbij voor de gemeente steevast het belangrijkste criterium geweest. Die afspraken zijn in de loop der jaren flink aangescherpt, om zo te zorgen dat het bouwen en in brand steken van de vuren zo veilig mogelijk verloopt.

Welke afspraken zijn er gemaakt met de organisaties van de vreugdevuren?

Met de organisaties van de vreugdevuren zijn afspraken gemaakt over onder andere de bouw van de vuren (de massa en hoogte van de stapels, de breedte van de basis ervan en het soort materiaal dat gebruikt wordt) en de veiligheid voor omstanders en bouwers. Ook zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de veiligheid, zoals het plaatsen van hekken en aanrijroutes van de hulpdiensten. Omwille van de stabiliteit zijn afspraken gemaakt over de breedte van de basis van de vuurstapels. Deze basis is in de afgelopen jaren verbreed van 15 x 15 naar 20 x 20 meter. En dit jaar verder naar 22 x 22 meter.

Is bij het maken van de afspraken advies ingewonnen van experts?

Ja, in 2015 is onderzoek gedaan door Efectis, een bedrijf gespecialiseerd in brandonderzoek. Efectis heeft op een aantal terreinen de risico’s in kaart gebracht. Zij heeft gekeken onder andere naar de mogelijkheid van het instorten en omvallen van de stapels, de warmtestraling van de brand, de kans op branduitbreiding naar bebouwing en de rookhinder.

Voldeed het vreugdevuur aan de eisen?

Zoals ieder jaar worden er duidelijke afspraken gemaakt tussen de organisatoren, de hulpdiensten en de gemeente. Er zal een grondige evaluatie plaatsvinden. Daarbij zullen onder meer ook bewoners, bouwers en deskundigen worden betrokken.

Komt er een evaluatie?

Ja, de burgemeester heeft een grondige evaluatie aangekondigd. Daarbij heeft de burgemeester aangegeven dat het nodig is om de juiste lessen uit de gebeurtenissen te trekken en te beoordelen hoe haar eigen rol en die van andere betrokken partijen is uitgevoerd.

Om een zo breed mogelijk beeld te krijgen hebben we u gevraagd foto’s en filmpjes van het vreugdevuur met ons te delen. Foto's en filmpjes kunnen nog steeds ingestuurd worden naar de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dat kan naar het e-mailadres info@onderzoeksraad.nl.

Zie ook: www.onderzoeksraad.nl.

Wie voert de evaluatie uit?

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) neemt het onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling op Scheveningen en Duindorp op zich.

Zie ook: www.onderzoeksraad.nl.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

De OvV bepaalt zelf hoe zij het onderzoek gaat uitvoeren, welke onderwerpen zij hierin meeneemt en de termijn waarbinnen het onderzoek wordt uitgevoerd. Ook bepaalt zij de eigen vraagstelling voor het onderzoek. De voorzitter van de OvV heeft aangegeven dat het onderzoek op een zodanig tijdstip wordt afgerond, dat de conclusies kunnen worden meegewogen bij de organisatie van de volgende jaarwisseling.

Zijn alle stukken uit het gemeentelijke dossier rond de vreugdevuren openbaar?

Op donderdag 14 februari is het gehele gemeentelijke dossier met betrekking tot de vreugdevuren op Scheveningen en in Duindorp naar de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) gestuurd. Het dossier is ook openbaar gemaakt. Dat is in lijn met de toezegging van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van 30 januari 2019.

Vanwege de privacy van mensen bevat het dossier dat openbaar wordt gemaakt op bepaalde plekken geen persoonsgegevens. Namen, adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen zijn bijvoorbeeld onleesbaar gemaakt. De gemeenteraad zal deze gegevens wel vertrouwelijk in kunnen zien.

Het openbare gemeentelijke dossier kunt u lezen via https://denhaag.raadsinformatie.nl/dossiers/36814.

Waaruit bestaat het gemeentelijke dossier?

Het gaat om ongeveer 700 video’s, 1.400 foto’s en 1.800 documenten. Het gemeentelijke dossier gaat terug tot begin jaren ‘90, toen de traditie van de vreugdevuren ontstond. De duizenden pagina’s bevatten brieven aan de gemeenteraad, e-mails, en verslagen van debatten en gesprekken. Het dossier bevat ook een uitgebreid overzicht met feiten van de hele gang van zaken rondom de vreugdevuren dit jaar. Van de eerste voorbereiding, tot het moment dat de vonkenregen over Scheveningen trok, en de periode daarna. Samen geven de documenten een beeld van de ontwikkelingen rond de vreugdevuren door de jaren heen.

Gaan de vreugdevuren volgend jaar door?

Het is nog te vroeg om deze vraag te kunnen beantwoorden. Eerst zal een grondige evaluatie plaatsvinden.

Vragen en antwoorden over schade

Hoe groot is de schade?

Een woning, een garagebedrijf en een snackkiosk op de boulevard hebben aanzienlijke schade opgelopen. Daarnaast hebben ook andere woningen en gebouwen schade aan bijvoorbeeld het dak. Er is op diverse plaatsen schade aan auto’s, fietsen en tuinmeubilair. Het totale schadebeeld zal later bekend worden.

Ik heb schade aan mijn dak. Wat kan ik doen?

Daken van huizen kunnen beschadigd zijn door de vonkenregen en houtskool. De afgelopen weken zijn al diverse daken en dakgoten bekeken en, indien nodig, gerepareerd. Deze inspecties hebben plaatsgevonden op initiatief van bewoners of verzekeraars. Bewoners in het getroffen gebied die alsnog een dakinspectie wensen, kunnen dit tot maandag 18 februari vragen via jaarwisseling@denhaag.nl. De bewoners in het getroffen gebied hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen.

Mijn huis/bezittingen zijn door de brand/vliegvonken beschadigd. Wat kan ik nu doen?

  1. Raadpleeg in 1e instantie uw eigen verzekeraar.

  2. Voor overige schades kunt u het formulier Aansprakelijkstelling gemeente invullen.

  3. Bewoners in het getroffen gebied die (alsnog) een inspectie willen van hun dak, kunnen tot maandag 18 februari een verzoek indienen via het e-mailadres jaarwisseling@denhaag.nl.

Wordt de schade vergoed door verzekeraars?

De vergoeding door verzekeraar kan per verzekering verschillen. We raden u aan bij uw verzekering te informeren.

Mijn fiets stond op de boulevard en is weg. Wat moet ik nu doen?

Op donderdagmiddag 3 januari hebben de gemeentelijke handhavers 6 verbrande fietsen van Strandweg in Scheveningen verwijderd. Hiervan zijn foto’s gemaakt, die eigenaren kunnen gebruiken voor hun verzekering. De fietsen zijn naar het Fietsdepot aan de Junostraat 24 gebracht. Eigenaren kunnen bij het Fietsdepot hun fiets bekijken en foto’s maken voor eventuele schadeclaims.

Informatie en hulp

Is er slachtofferhulp beschikbaar?

Ja, u kunt contact opnemen met Slachtofferhulp NL via telefoonnummer 0900-0101. Dit kan op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. U kunt hier onder andere terecht voor een luisterend oor, advies en hulp bij emotionele klachten. Meer informatie vindt u op www.slachtofferhulp.nl.

Ik heb angstige momenten meegemaakt. Kan ik er met iemand over praten?

Ja, dat kan. De mensen van Slachtofferhulp NL zijn beschikbaar. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 0900-0101. Dit kan op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie vindt u op www.slachtofferhulp.nl.

Hoe kan ik een vraag stellen aan de gemeente?

Er zijn 'koffiemomenten' in de YMCA geweest waar bewoners met elkaar en met vertegenwoordigers van de gemeente konden praten. 45 mensen hebben hiervan gebruikgemaakt. Ook was er in die periode op stadsdeelkantoor Scheveningen een tijdelijke informatiebalie voor vragen over schade en schadeafhandeling. Daar hebben 40 mensen zich gemeld.

Heeft u nog vragen aan de gemeente? Dan kunt u deze stellen:

  • via het telefoonnummer 14 070.

U bent ook welkom aan de balie van stadsdeelkantoor Scheveningen.

Zie ook: denhaag.nl/vreugdevuurscheveningen