Nieuwsbericht

Veelgestelde vragen over rapport vreugdevuur Scheveningen

Gepubliceerd: 23 oktober 2019Laatste wijziging: 15 november 2019

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft de gebeurtenissen rondom de jaarwisseling 2018-2019 in Scheveningen onderzocht. Dit onderzoeksrapport is op 3 oktober 2019 gepresenteerd. Op deze pagina leest u de antwoorden op veelgestelde vragen aan de gemeente. De informatie wordt regelmatig bijgewerkt.

Een van de vreugdevuren veroorzaakte een vonkenregen op Scheveningen. Die gebeurtenis heeft een grote impact gehad. Lees de reactie van het college op dit rapport. Voor vragen over het onderzoeksrapport kunt u kijken op de website van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

U kunt op onderstaande manieren reageren:

 • via het e-mailadres jaarwisseling@denhaag.nl

 • via het telefoonnummer 14 070 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur).

Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV)

Wat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport?

 • Gemeente en brandweer hebben volgens de OvV de risico’s op vliegvuur niet genoeg in beeld gehad.
 • Alle betrokken partijen (gemeente, veiligheidsregio en de beide stichtingen die de bouw van de vreugdevuren organiseren) hebben te weinig gedaan om risico's te beperken.
 • Procedures en afspraken waren niet helder en zijn niet nageleefd en gehandhaafd.
 • De gemeente had volgens de OvV als initiatiefnemer en handhaver een dubbele en onduidelijke rol.
 • Er is te weinig gedaan met signalen over de veiligheid die omwonenden in eerdere jaren hebben afgegeven.

  Welke aanbevelingen doet de OvV?

  • Kies voor duidelijke procedures en structuren die de risico’s verminderen en veiligheid verbeteren.
  • Voorkom dubbele en onduidelijke rollen (toezichthouder, vergunningverlener, mogelijkmaker).
  • Stel duidelijke eisen aan de (veiligheids)organisatie van een evenement als de vreugdevuren, inclusief heldere juridische procedures.
  • Wees duidelijk, houd toezicht en handhaaf afspraken.

   Wat doet de gemeente met vreugdevuur door de aanbevelingen van de OvV?

   De gemeente herkent en erkent de kritiek van de OvV en neemt over alle conclusies en aanbevelingen die de OvV doet in haar rapport. De gemeente wil er maximaal van leren en doet er alles aan aan om vliegvuur en het rondvliegen van grotere stukken brandend hout in de toekomst te voorkomen. Dit doet de gemeente zodat we in Den Haag veilig en feestelijk het nieuwe jaar kunnen beginnen. Informele afspraken tussen gemeente en organisatoren zijn niet genoeg. Daarom moet voor een vreugdevuur voortaan een vergunning bij de gemeente worden aangevraagd. Niet alleen op Scheveningen en in Duindorp, ook op andere plekken in de stad. Zo zal het evenement aan alle wettelijke eisen moeten voldoen, net als andere grote evenementen. Ook mag een vuurstapel niet groter zijn dan 10x10x10 meter. Uitgangspunt is dus dat de komende jaarwisseling mogelijke vreugdevuren in kleinere vorm doorgaan.

   Schademeldingen en afhandeling

   Hoe handelt de gemeente schadeclaims af?

   De gemeente gaat alle bij haar bekende schadeclaims behandelen en ruimhartig beoordelen zoals in het rapport van OvV ook wordt geadviseerd. Deze aanvragen worden nog dit jaar afgehandeld. Daarnaast verwacht de gemeente van verzekeraars nog regres-claims (het recht om kosten terug te vorderen die door toedoen van een derde partij moeten worden gemaakt). Deze claims worden na afhandeling van de directe claims beoordeeld. De gemeente wil alles in redelijkheid oplossen.

   De gemeente heeft 243 schademeldingen ontvangen. Over deze schades is persoonlijk contact geweest met de gedupeerden. De gemeente heeft hen geadviseerd de schade in 1e instantie bij de eigen verzekeraar te melden. Waar nodig heeft de gemeente mensen ondersteund in het contact met hun verzekeraar. Een aantal bewoners was onvoldoende of niet verzekerd of heeft zeer ernstige problemen gekregen door de schade. De gemeente heeft in een aantal van deze gevallen direct geholpen.

   Ik heb schade gemeld bij de gemeente, wat krijg ik vergoed?

   Bij een positieve beoordeling krijgt u een vergoeding op basis van de actuele waarde van het beschadigde of vernielde goed. Gedupeerden van wie de situatie na de vonkenregen heel ernstig was, zijn al geholpen. In die gevallen is maatwerk geleverd.

   Kan ik nog schade melden bij de gemeente?

   Ja, schademeldingen kunnen worden doorgegeven via de pagina Aansprakelijkstelling gemeente.

   Vergunning vreugdevuur

   Welke voorwaarden zijn er voor een plan voor vreugdevuur komende jaarwisseling?

   Er moet een vergunning bij de gemeente worden aangevraagd zoals bij elk groot evenement. Zo kan de veiligheid sterk worden verbeterd. In de voorwaarden voor de vergunning staan onder andere:

   • beperkingen in hoogte en volume van de stapels (maximaal 10x10x10 meter, advies van de brandweer)

   • scherpe afbakening van te gebruiken bouwmaterialen en hulpmiddelen

   • strakke beperking in tijd voor de opbouw

   • een uitgebreid veiligheidsplan met ook bepalingen voor de bouwers zelf

   • structurele controles en duidelijke go/no-go momenten

   • duidelijke afspraken met betrekking tot weer en wind en de gevolgen hiervan voor wel of niet ontsteken

   • aansprakelijkheid

   • overige wet-en regelgeving die hoort bij de vergunningsaanvraag voor een evenement (zoals milieuwetgeving)

   Van de bouwers wordt een helder aanspreekpunt verwacht met wie de burgemeester geldende afspraken kan maken. De bouwers moeten ook voldoen aan Arbo wet- en regelgeving. Hierop houdt de Inspectie SZW toezicht.

   Wat zijn de stappen in het vergunningsproces?

   De stappen in het vergunningsproces zijn als volgt:

   • 23 oktober: start inleveren aanvraag vergunningen.

   • 29 oktober: de bekendmakingen van de vergunningsaanvragen worden gepubliceerd en kunt u lezen via de pagina Gemeenteberichten en bekendmakingen. De aanvragen zijn in te zien op stadsdeelkantoor Centrum (Stadhuis Spui), stadsdeelkantoor Scheveningen en stadsdeelkantoor Laak. Bekijk wanneer u kunt langskomen: Openingstijden en locaties stadsdeelkantoren.

   • 1 november: uiterlijke inleverdatum complete aanvragen vergunningen.

   • 5 november: overleg tussen gemeente, hulpdiensten (onder andere politie, brandweer en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)).

   • 11 november: uiterlijke datum waarop definitieve plannen voor de vreugdevuren klaar moeten zijn.

   • 22 november: hulpdiensten (onder andere politie, brandweer en GHOR) beoordelen de ingediende plannen.

   • 25 november: overleg tussen burgemeester, Openbaar Ministerie en politie.

   • 26 november: college van burgemeester en wethouders vergadert over de ingediende plannen.

   • 28 november: gemeenteraad vergadert over de ingediende plannen.

   • 3 december: vergunningen worden verleend of afgewezen.

   Waar kan ik de ingediende plannen inzien?

   Er zijn 3 vergunningsaanvragen bij de gemeente binnengekomen, voor een vreugdevuur in Duindorp, Scheveningen en in Laak. De bekendmakingen van de vergunningsaanvragen zijn te vinden via de pagina Gemeenteberichten en bekendmakingen.

   De vergunningsaanvraag voor het vreugdevuur Laak wordt niet verder in behandeling genomen, omdat de aanvraag niet compleet is.

   Er is geen vergunningsaanvraag ingediend voor een vreugdevuur in stadsdeel Escamp.

   Ook zijn de aanvragen in te zien op stadsdeelkantoor Centrum (Stadhuis Spui), stadsdeelkantoor Scheveningen en stadsdeelkantoor Laak. Bekijk wanneer u kunt langskomen: Openingstijden en locaties stadsdeelkantoren.

   Hoe en wanneer kan worden gereageerd op de ingediende plannen?

   • 29 oktober tot en met 20 november kunt u schriftelijk uw mening geven over de plannen. U vertelt met welke punten uit het plan u het wel of niet eens bent en waarom. Dit wordt ook wel het 'indienen van een zienswijze' genoemd. In de aanvraag voor de vergunning staat aan wie u uw zienswijze kan sturen. De ingediende zienswijzen worden meegenomen in het besluit of de vergunning voor de vreugdevuren wordt verleend, net als de adviezen van de politie, brandweer en ambulancedienst.
   • Vanaf 3 december is bekend of de vergunning is afgewezen of verleend. Via de pagina Gemeenteberichten en bekendmakingen kunt u de informatie over de vergunning vinden. U kunt bezwaar maken tegen dit besluit. Kijk op de pagina Bezwaar maken overige zaken hoe u dat kunt doen.

   Wanneer wordt besloten of vreugdevuren wel of niet kunnen doorgaan?

   Op 3 december wordt bepaald of de vergunningen voor de vreugdevuren van Scheveningen en Duindorp worden verleend. Worden deze verleend, dan nog kan tot op het laatste moment worden besloten de vreugdevuren niet aan te steken, bijvoorbeeld door de weersomstandigheden.

   Kan er ook iets anders dan een vreugdevuur worden georganiseerd?

   Ja, dit kan. Bewoners en initiatiefnemers kunnen plannen bij de gemeente melden.

   Veiligheid en milieu

   Wat gebeurt er als de organisatoren zich niet houden aan de afspraken in de vergunning?

   Dan handhaaft de politie.  

   Wie moet het strand schoonmaken na een vreugdevuur?

   De gemeente gaat uit van het principe dat iedereen zijn eigen ‘rotzooi’ opruimt. Dat geldt bijvoorbeeld  voor de spijkers bij de vreugdevuren.

   Nazorg bewoners

   Hoe hebben de gemeente en de bewoners van Scheveningen en Duindorp contact met elkaar?

   In de dagen direct na de vonkenregen heeft het college gesproken met getroffen bewoners en ondernemers op Scheveningen. Ook in de maanden daarna zijn medewerkers en bestuurders met hen in gesprek gebleven en is er concrete ondersteuning aangeboden aan bewoners die daar behoefte aan hadden.

   Met de bewoners die bij de gemeente bekend zijn is contact gebleven. Verder inventariseert  de gemeente welke bijzondere vraagstukken er nu nog zijn tussen bewoners en hun verzekeraar. De gemeente biedt, net als zij eerder heeft gedaan, zo veel mogelijk hulp en ondersteuning waar nodig. Er is contact geweest met de gedupeerden over de schadeafhandeling. 

   De gemeente organiseerde in de week van 4 november inloopbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten konden bewoners van Duindorp en Scheveningen Dorp met de gemeente praten over de jaarwisseling 2019-2020.

   Zie ook: denhaag.nl/vreugdevuurscheveningen