Nieuwsbericht

Raad stemt in met Woonagenda 2019-2023

Gepubliceerd: 15 maart 2019Laatste wijziging: 15 maart 2019

De gemeenteraad stemde donderdag 14 maart in met onttrekking aan het openbaar verkeer van de hellingbaan bij de Dr. Lelykade. Ook stemde de raad in met de Woonagenda 2019-2023 en rondde de raad 7 commissiedebatten af.

Beëdiging en Stad in de Raad

De raad nam afscheid van Karsten Klein, fractievoorzitter van het CDA. Hij wil zich volledig richten op de campagne voor de Europese Verkiezingen. Ismet Bingöl werd daarmee beëdigd als raadslid voor het CDA. Vervolgens gaven 23 insprekers tijdens Stad in de raad hun visie aan de raad over agendapunten Woonagenda 2019-2023, duurzaamheid deelnemingen en islamitische begraafplaatsen.

Hellingbaan Dr. Lelykade

In verband met de ontwikkeling op de Dr. Lelykade van een bedrijvengebouw gericht op maritieme bedrijvigheid in combinatie met een hotel dient de huidige hellingbaan tussen de Dr. Lelykade en de Zeesluisweg te worden onttrokken aan het openbaar verkeer. Deze hellingbaan wordt op dit moment gebruikt als ontsluitingsweg naar de Tweede Haven vanaf de Zeesluisweg. Door het wegvallen van de helling verandert de verkeerscirculatie in het gebied. De raad ving aan met de bespreking van het Voorstel van het college inzake onttrekking aan het openbaar verkeer van de hellingbaan op de Dr. Lelykade tussen de Dr. Lelykade en de Zeesluisweg. ChristenUnie/SGP diende een motie in om bij de uitvoering van het besluit om de hellingbaan te onttrekken aan het openbaar verkeer, met als gevolg een omleiding voor (vracht)verkeer komend vanaf de Zeesluisweg, van begin af aan nadrukkelijk aandacht te hebben voor de inrichting van de publieke ruimte langs de Dr. Lelykade, rekening houdend met alle huidige functies. De motie werd aangenomen.

De raad stemde in met het voorstel inzake onttrekking aan het openbaar vervoer van de hellingbaan op de Dr. Lelykade tussen de Dr. Lelykade en de Zeesluisweg.

Moties hellingbaan Dr. Lelykade (PDF, 389,3 kB)

Woonagenda 2019-2023

De raad vervolgde met de bespreking van het voorstel van het college inzake de Woonagenda 2019-2023. Den Haag is een aantrekkelijke woonstad en dat wilt de gemeente zo houden én nog verder versterken. Ook onder de huidige demografische veranderingen van sterke bevolkingsgroei en veranderende huishoudens. De woningmarkt staat momenteel sterk onder druk. Met name huishoudens met een midden- of laag inkomen hebben veel moeite om in Den Haag een geschikte woning te vinden. De komende jaren neemt de gemeente extra maatregelen om deze druk te stabiliseren en laten afnemen. Deze extra maatregelen worden beschreven in de Woonagenda 2019 - 2023.

PvdA was al kritisch over bouwvolume en is blij dat dit college de noodzaak om te bouwen erkent. Maar er wordt nauwelijks gebouwd voor een gewoon inkomen. De fractie pleitte ervoor de bouw en huizen betaalbaar te houden. De fractie diende een amendement in om bij elke ontwikkeling af te dwingen dat er betaalbaar wordt gebouwd om aan de grote vraag naar betaalbare en middeldure (huur en koop-)woningen te voldoen. Dit amendement is verworpen. Met een motie verzocht de fractie het college niet te kiezen voor private sociale verhuur (bouw én beheer van sociale woningen door private partijen). Deze motie is verworpen. Ook diende de fractie een motie in om de gemeenteraad elk kwartaal te informeren over de planvorming en daadwerkelijke productie van sociale huurwoningen (door toegelaten instellingen), van studentenwoningen (onderscheidend: door toegelaten instellingen en door andere partijen), van middeldure huurwoningen en van betaalbare koopwoningen. Deze motie is verworpen. Er volgde een motie voor actieplan ter versterking van de rechten en inspraak van huurders in de particuliere en vrije sector. Deze motie is aangenomen.

ChristenUnie/SGP vroeg aandacht voor starters en diende een motie in om alles uit de kast te halen om starters meer kansen te bieden op de Haagse woningmarkt. Na antwoord van het college werd de motie ingetrokken. Ook diende de fractie een motie in te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn de bestaande zelfbewoningsplicht voor kluswoningen, verkochte corporatiewoningen en voor gronden die in erfpacht worden uitgegeven voor kleinschalig opdrachtgeverschap, te verlengen van drie naar bijvoorbeeld vijf of meer jaar. Deze motie is aangenomen. Ook diende de fractie 3 amendementen in over woningsplitsing: geen woningsplitsing in Duindorp en Rivierenbuurt. Deze amendementen zijn aangenomen. Een amendement voor minimaal 60 m2 als randvoorwaarde bij bouwkundig splitsen haalde het niet.  

CDA uitte zorgen over de groep starters en vraagt of er wel is nagedacht over starterssubsidie. Door middel van een motie wil de fractie onderzoeken hoe er voorkomen kan worden dat woningen die volgens het landelijk woningwaarderingsstelsel (WWS) onder de sociale huurgrens vallen door verduurzaming uit de sociale huur worden onttrokken. Deze motie is aangenomen. Ook diende de fractie een motie in om in kaart te brengen welke panden, binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille, geschikt zijn voor groepswonen en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor herontwikkeling van deze panden. Deze motie is verworpen. Ook wil de fractie de invoering van de LER afwachten en op basis van onderzoeken een uitvoerig gesprek met de raad voeren alvorens een definitief standpunt in te nemen over bouwkundige splitsing. Een motie hierover is verworpen. Ook vroeg de fractie per motie om een jaarlijkse monitoring percentages middeldure huur en sociale woningbouw. Deze motie is aangenomen.

Volgens Haagse Stadspartij is de Woonagenda op dit moment het belangrijkste issue in de stad. Het proces om te komen is goed verlopen. Wel betreurt de fractie dat het college de vervolgstappen niet meer te willen delen met de raad en steunt daarom het voorstel van de Partij voor de Dieren. De fractie diende amendementen in over een toetsingskader voor woningsplitsing, terughoudendheid met experimenten voor flexibele huur, Rotterdamwet niet in Den Haag en analyse voor uitponden (verkopen) van sociale huur en middeldure woningen in de raad te bespreken. Deze amendementen zijn verworpen. Ook diende de fractie amendementen in over betaalbaar wonen op het zand, lage aftoppingsgrens en woonwagens. Deze amendementen werden verworpen. De fractie diende verder 2 moties in. Een motie om kunstenaars, muzikanten en andere paradijsvogels van de stad ook voldoende huisvesting te bieden in de stad. En een motie om open te blijven staan voor bewonersinitiatieven op het gebied van zelfbeheer en zelfbouw en deze waar mogelijk te ondersteunen. Deze moties haalden het niet.

Groep de Mos/Hart voor Den Haag vindt de Woonagenda een goed antwoord op de uitdaging die voor ons ligt met tekort aan de woningen en een stad die is volgebouwd. De fractie diende een motie in om sociale huur op de Binckhorst sociaal te houden en verzocht het college daarom de Woonagenda niet een op een door te laten werken op de vastgestelde beleidsregels bij het Omgevingsplan Binckhorst en de door de raad vastgestelde beleidsregel woonkwaliteit daarmee in stand te houden en via de aangekondigde monitoringsystematiek in kaart te brengen of met het toepassen van deze beleidsregel de gewenste woningbouwproductie en -typen wordt gehaald. Ook diende de fractie een motie in jaarlijks te rapporteren over het hernieuwde woonwagenbeleid en daarin de groei van het aantal standplaatsen mee te nemen. Beide moties zijn aangenomen.

PVV gaf aan niet blij te zijn met Woonagenda en vroeg per motie om o.a. te stoppen met het bouwen van sociale huurwoningen en de prestatieafspraken te herzien om de norm van 30% sociale woningbouw voor de hele stad te schrappen en alleen nog voorrang te verlenen aan Hagenezen op de sociale huurwoningmarkt. Ook wil de fractie meer eengezinswoningen in het middensegment laten bouwen zodat onze stad aantrekkelijk wordt voor werkende families met kinderen die nu massaal wegtrekken. Deze motie is verworpen.

NIDA uitte haar zorgen over voldoende woningen voor mensen met een fysieke beperking en diende een motie in om bij de voorwaarde 'Diversiteit in woningen' ook woningen mee te nemen die rolstoelvriendelijk zijn voor burgers (en diens ouders/verzorgers) met een fysieke beperking en te onderzoeken hoe er bij de bouw van nieuwe woningen of woontorens een aantal gelijkvloerse en op de begane grond gelegen woningen, specifiek beschikbaar gesteld kunnen worden voor mensen met een fysieke beperking (die afhankelijk zijn van een rolstoel of scootmobiel). Deze motie is aangenomen.  Ook diende de fractie een motie in om de doorstroommakelaar ook expliciet in te zetten voor de doorstroom van ouderen, zodat zij makkelijker naar kleinere en/of geschiktere woningen kunnen doorstromen. Deze is aangenomen.

GroenLinks uitte haar waardering voor de aanpak van de wethouder voor de totstandkoming van deze agenda. De fractie is blij met ambitie voor meer sociale huurwoningen en meer middeldure woningen in het middensegment te bouwende komende periode. De fractie is wel teleurgesteld dat we als gemeente vooral veel maatregelen nemen aan de kant van de huurders, maar minder aan de kant van beleggers en verhuurders. GroenLinks heeft gepleit voor een betere positie voor huurders en heeft daarom motie van de PvdA medeondertekend. De fractie vroeg de wethouder verder of jeugdzorginstellingen betrokken worden bij de convenanten die over jeugdzorg worden gesloten.

50PLUS is blij met de wijze waarop de agenda tot stand is gekomen. De fractie vroeg aandacht voor de 65-plussers. De fractie is benieuwd naar nadere locaties waar groepswonen kan worden gerealiseerd. In deze raadsperiode zal groep kwetsbare ouderen toenemen en de fractie vindt dat daar meer oog voor moet zijn in de agenda. De fractie deed ook een oproep voor goede beschikbaarheid van woningen op de begane grond of goed toegankelijk voor mensen met een rolstoel of scootmobiel.

Voor de Partij voor de Dieren is het essentieel dat er concrete doelen worden vastgelegd en sturing plaatsvindt. Er is geen duidelijk zicht hoe de prestatie en raamcontract eruit komt te zien en diende daarom een motie in om de raamcontracten en de prestatieafspraken in het vervolg naar de raad te sturen voordat deze vastgesteld worden. Deze motie haalde het niet.

De VVD gaf aan dat we hier niet alles lokaal zelf kunnen oplossen, maar wel verbeteren. De fractie is blij dat in nagenoeg de hele stad het splitsen van woningen niet meer mag. En waar het wel mag wordt gekeken naar zaken als parkeerdruk en het karakter van de wijk. De VVD is blij met de historische maatregel om middeldure huurwoningen voor 20 jaar vast te leggen binnen dat segment.

D66 is blij met de goede maatregelen om de ergste druk van de markt houden. Een groot probleem is te weinig doorstroom en daarom diende de fractie een motie in om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om afspraken te maken met de woningcorporaties om hun bezit buiten de sociale voorraad (niet-DAEB gedeelte) met voorrang te verhuren aan doorstromers uit hun sociale voorraad (DAEB) en tevens te onderzoeken of het mogelijk is om soortgelijke afspraken met de particuliere markt te maken. Deze motie is aangenomen.

De SP heeft grote moeite om middeldure en sociale woningen na 10 jaar te verkopen of duurder te maken en diende daarom een amendement in voor het afzien van optie versneld uitponden middenhuur. Dit amendement is aangenomen. Ook diende de fractie een amendement in voor aparte bouwdoelstellingen DUWO studentenwoningen. Deze is verworpen. Huurders worden geconfronteerd met hogere huurlasten en daarom een motie in kaart te brengen hoe groot de groepen Haagse corporatiehuurders en particuliere huurders die vandaag de dag te duur wonen zijn en eveneens een prognose te presenteren van de ontwikkeling van deze groepen in de toekomst ten gevolge van landelijk en lokaal woonbeleid, de ontwikkeling van de economie en de ontwikkeling van de vaste lasten. Deze motie is verworpen.  Tot slot diende de fractie een motie in om ervoor te zorgen dat geen enkele Haagse huurder noodgedwongen op straat mag belanden te gevolge van de tijdelijke huurcontracten die het college wil introduceren op basis van de Woonagenda. Deze motie is verworpen.

Islam Democraten merkte op dat de bouw van eengezinswoningen aan het stagneren is. De fractie is ongerust hierover en ontvangt klachten vanuit verontrustende burgers. De fractie diende een motie in te onderzoeken op welke wijze de bouw van meer eengezinswoningen gestimuleerd kan worden. Deze motie is aangenomen.

Het college benadrukte hoe hoog de woningnood is in Den Haag en dat vergt maartregelen. Deze zijn in de Woonagenda omvat. De raad stemde in met de Woonagenda 2019-2023.

Amendementen en moties Woonagenda 2019-2023 (PDF, 13,8 MB)

Afronding commissiedebatten

De gemeenteraad rondde 7 commissiedebatten op de volgende onderwerpen.

  • Duurzaamheid deelnemingen
  • Prestatieafspraken woningcorporaties
  • Plan van aanpak asbestdaken
  • Betaald parkeren voor ondernemers
  • Tweede voortgangsrapportage WMO en Jeugd
  • Maatschappelijke opvang inzake Werkoffensief +500
  • Islamitische begraafplaats

Duurzaamheid deelnemingen

NIDA pleitte ervoor om te onderzoeken op welke wijze alle deelnemingen de samenwerking met elkaar en de gemeente kunnen verbeteren en een structurele bijdrage kunnen leveren om Den Haag in 2030 klimaatneutraal te krijgen. Deze motie is verworpen.

Moties duurzaamheid deelnemingen (PDF, 444,7 kB)

Prestatieafspraken woningcorporaties

ChristenUnie/SGP diende 2 moties in. In de eerste motie roept de partij het college op om bij de totstandkoming van de volgende prestatieafspraken zich in te zetten voor het behoud van de sociale woningvoorraad door bij verkoop door woningcorporaties te vragen de woning eerst aan te bieden aan een andere woningcorporatie of wooncoöperatie, of de woning te verkopen met een terugkooprecht. In de tweede motie vraagt de fractie om een onderzoek naar in hoeverre er in Den Haag sprake is van woonfraude, dat wil zeggen het illegaal onderverhuren van sociale huurwoningen. Beide moties zijn aangenomen

Ook de PvdA diende 2 moties in. In de eerste motie pleitte de partij ervoor om te zorgen voor een sluitend compensatiemechanisme voor de situatie waarbij de som van de biedingen in het kader van de jaarlijkse prestatieafspraken niet voldoende is om te voldoen aan de ambitie in woonvisie en woonagenda. In de tweede motie wordt opgeroepen tot een absolute stop voor liberalisering en verkoop van sociale woningen. Beide moties zijn verworpen.

De Haagse Stadspartij verzocht het college te onderzoeken in hoeverre corporaties zich houden aan de wettelijke reserveringsplicht, of de reserveringsplicht voldoende gehandhaafd wordt en welke andere wettelijke middelen er zijn om corporaties te houden aan hun onderhoudsplicht. Deze motie is aangenomen.

Tot slot diende ook de Partij voor de Dieren een motie in, waarin de fractie aangeeft het wenselijk te vinden dat bij de prestatieafspraken voor 2020 en verder concrete duurzaamheidsdoelen met de corporaties worden afgesproken die bijdragen aan een klimaatneutraal Den Haag in 2030. Deze motie is verworpen.

Moties prestatieafspraken woningcorporaties (PDF, 2,3 MB)

Plan van aanpak asbestdaken

De Partij voor de Dieren pleitte ervoor om de gemeentelijke communicatie rondom het verwijderen van asbestdaken uit te breiden. Deze motie is aangenomen.

Moties plan van aanpak asbestdaken (PDF, 382,8 kB)

Betaald parkeren ondernemers

De ChristenUnie/SGP verzocht het college zo snel als mogelijk in ieder geval dit jaar een parkeervergunning à la de gemeente Leiden in te voeren voor onderhouds- en klusbedrijven. Deze motie is aangenomen.

Moties betaald parkeren ondernemers (PDF, 675,9 kB)

Tweede voortgangsrapportage Wmo en Jeugd

De SP pleitte ervoor om te stoppen met het telefonisch indiceren van zorg en voorzieningen uit de Wmo 2015 en altijd een huisbezoek te brengen bij een hulpvraag die betrekking heeft op zorg en voorzieningen uit de Wmo 2015. Deze motie is na beantwoording van het college aangehouden.

De PvdA verzocht het college signalen die bij de gemeente binnenkomen van thuishulpen of vakbonden over het niet naleven van de cao serieus te nemen, deze te verzamelen en op basis hiervan in gesprekken met zorgaanbieders erop toe te zien dat de cao wordt nageleefd. Deze motie is verworpen.

Moties tweede voortgangsrapportage Wmo en Jeugd (PDF, 797 kB)

Maatschappelijke opvang inzake Werkoffensief +500

Groep de Mos/Hart voor Den Haag vroeg het college om te onderzoeken of bij het Opleidingleenfonds aan 50-plussers in de bijstand, een renteloze lening kan worden verstrekt. Deze motie is aangenomen.

De PvdA diende 2 moties in. In de eerste motie verzocht de partij het college indien er - al dan niet volgend uit het werkoffensief +500 - nog uitwerking plaatsvindt van het begrip wederkerigheid en daaruit volgend andere eisen zullen worden gesteld aan bijstandsgerechtigden dan onder het vorige stadsbestuur het geval, de raad vóór invoering van deze gewijzigde wederkerigheidseisen, actief over deze voornemens te informeren. Deze motie is na beantwoording van het college aangehouden. De tweede motie roept op om in de uitwerking van het Werkoffensief specifiek voor jongeren, ouderen, vrouwen en statushouders beleid te formuleren voor effectieve begeleiding naar het arbeidsproces. Deze motie is aangenomen.

De Partij voor de Dieren pleitte ervoor om binnen het werkoffensief +500 nadrukkelijk aandacht te besteden aan Haagse jongeren met een arbeidsbeperking, zodat zij duurzaam aan het werk kunnen gaan en kan worden voorkomen dat zij in de bijstand belanden. Deze motie is na beantwoording van het college aangehouden.

D66 riep op om in de gesprekken die momenteel gevoerd worden de mogelijkheden voor bijstandsgerechtigden om een beroep te doen op het Opleidingleenfonds niet uit te sluiten. Deze motie is aangenomen

Tot slot diende GroenLinks 2 moties in. In de eerste motie verzocht de partij de vakbeweging en een klankbordgroep van bijstandsgerechtigden te betrekken bij de uitvoering en evaluatie van het Werkoffensief +500, in het bijzonder als het gaat om de begeleiding naar duurzaam en volwaardig werk. De tweede motie pleitte ervoor om bij het Werkoffensief +500 naast het aantal gevonden banen ook andere positieve resultaten van ontwikkeltrajecten, zoals persoonlijke ontwikkeling, meetbaar te maken en te rapporteren en waarderen. Beide moties zijn aangenomen.

Moties maatschappelijke opvang inzake Werkoffensief +500 (PDF, 2,9 MB)

Islamitische begraafplaats

Islam Democraten diende 3 moties in. In de eerste motie vroeg de partij aan het college om te onderzoeken of de Wet op de Bijzondere bijstand ook gebruikt kan worden om islamitisch begraven te worden. In de tweede motie werd de Rekenkamer verzocht te onderzoeken op welke specifieke locatie en in welke termijn een begraafplaats gerealiseerd kan worden die voldoet aan islamitische regelgeving omtrent eeuwige grafrust. De derde motie riep op het onderzoek, naar aanleiding van de goedgekeurde motie RIS300250 op 12-07-2018, naar islamitische begraafplaatsen te delen met de raad. Deze drie moties zijn alle verworpen.

NIDA diende ook 3 moties in. In de eerste motie verzocht de partij het college om bij concrete particuliere initiatieven ten behoeve van het realiseren van een islamitische begraafplaats op Haagse gronden, medewerking te verlenen bij de zoektocht naar geschikte gronden voor een begraafplaats. Deze motie is verworpen. De tweede motie pleitte voor een inventarisatie bij de gemeentelijke begraafplaatsen of er - rekening houdend met de stijgende behoefte - meer islamitische graven gereserveerd kunnen worden en hierbij de Islamitische eisen als eeuwige grafrust en de regels met betrekking tot het vervallen van uitgifterechten i n de inventarisatie mee te nemen. Deze motie is aangenomen. De derde motie riep op om bij concrete particuliere initiatieven ten behoeve van het realiseren van een islamitische begraafplaats - indien nodig - medewerking te verlenen bij het wijzigen van een bestemmingsplan van een specifieke locatie waar grond wordt aangeschaft. Deze motie is verworpen.

Moties islamitische begraafplaats (PDF, 2,8 MB)

Terugkijken?

De volledige vergadering is online terug te zien.