Persbericht

Raad stemt in met voorstel van commissie Dreven, Gaarden, Zichten

Gepubliceerd: 2 december 2022Laatste wijziging: 2 december 2022

De gemeenteraad van Den Haag sprak donderdag 1 december over de dreigende sluiting van buurthuis De Sprong en wijkcentrum De Schets en de situatie in de Schilderswijk na een voetbalwedstrijd. De raad stemde in met het voorstel over het onderzoek van de voorbereidingscommissie Dreven, Gaarden en Zichten, het planuitwerkingskader De Venen en de integrale ontwikkelvisie Laakhavens. Daarnaast gaf de raad haar goedkeuring aan het onteigeningsplan Callistoweg en het bestemmingsplan parapluherziening flitsbezorging. Tot slot werden er een aantal commissiedebatten afgerond. 

Luchtfoto met daarop aangegeven de ligging van De Venen
Luchtfoto met daarop aangegeven de ligging van De Venen

  Stad in de raad

  Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. In deze vergadering waren er insprekers over de volgende onderwerpen:

  • Actualiteitendebat Dreigende sluiting van buurthuis De Sprong (Oude Centrum) en Wijkcentrum De Schets (Spoorwijk)
  • Maatschappelijke functies Steenwijklaan
  • Onteigeningsplan Callistoweg
  • Omgevingsvergunning bouwplan Duinpaviljoens Noordelijk Havenhoofd

  Wilt u een keer inspreken? Kijk dan voor de spelregels en het aanmelden op http://denhaag.nl/stadinderaad.

  Actualiteitendebat Dreigende sluiting van buurthuis De Sprong (Oude Centrum) en Wijkcentrum De Schets (Spoorwijk)

  Dit punt was geagendeerd op verzoek van de fractie van Hart voor Den Haag. Deze partij vroeg de wethouder besluit over de sluiting van buurthuis De Sprong te heroverwegen en hekelde de krakkemikkige communicatie. Volgens Hart voor Den Haag zijn de bewoners voor een voldongen feit gesteld zonder dat hierover overleg is geweest. Hart voor Den Haag diende samen met de Haagse Stadspartij twee moties in. De eerste motie stelde voor om de voorgenomen sluiting per 1 januari van De Sprong ongedaan te maken en te kijken of de buurtfunctie voor ouderen kan worden ondergebracht in de plannen van stichting Jess. De tweede motie stelde voor om buurthuis De Schets de komende twee jaar een extra subsidie van €40.000,- per jaar te verstrekken voor de vaste lasten en vervolgens de situatie voor 2025 opnieuw te beoordelen. Beide moties werden verworpen. Ook diende Hart voor Den Haag namens de Haagse Stadspartij nog een motie in met het voorstel om de sluiting van de buurthuizen voor een half jaar te bevriezen en in overleg met alle betrokken te komen tot alternatieven voor sluiting. Ook deze motie werd verworpen.

  Actualiteitendebat Schilderswijk na voetbalwedstrijd

  Dit punt was geagendeerd op verzoek van de fractie van de PVV. De partij stelde dat het opnieuw mis ging in de Schilderswijk, ondanks alle voorbereidingen. De PVV bedankte de vrijwilligers en buurtvaders die hun best hebben gedaan om de boel in goede banen te leiden. Volgens de PVV zijn weldenkende mensen het spuugzat dat niet de stad maar de straat de baas lijkt te zijn in de stad. Volgens de partij moet het gezag niet de-escaleren maar optreden en arresteren. Daarom heeft de PVV ook geen vertrouwen in de extra maatregelen die de burgemeester heeft aangekondigd. Samen met Hart voor Den Haag diende de PVV een motie in met het verzoek om preventief fouilleren in te zetten om voetbalrellen te voorkomen. Deze motie werd verworpen.

  Raadsvoorstel van de voorbereidingscommissie Dreven, Gaarden en Zichten 

  In de Dreven, Gaarden en Zichten staan veel oude woningen die aan renovatie of vernieuwing toe. De komende jaren worden deze buurten daarom herontwikkeld. Hiervoor is het beschermd stadsgezicht van de Dreven opgeheven. Er waren in de gemeenteraad veel vragen over het proces rondom de opheffing van het beschermde stadsgezicht en de informatievoorziening hierover aan de raad. Ook waren er vragen over de gekozen constructie met betrekking tot staatsteun en aanbesteding en de beheersbaarheid van de financiële risico’s van het project. Daarom heeft de gemeenteraad in februari besloten een commissie in te stellen om onderzoek te doen naar deze onderwerpen. Op 19 mei 2022 heeft de gemeenteraad de voorbereidingscommissie raadsonderzoek Dreven, Gaarden en Zichten ingesteld. Het vooronderzoek van de commissie is opgesplitst in drie deelonderzoeken: 

  1. Beschermd stadsgezicht Dreven en de informatievoorziening naar de raad
  2. Staatsteun en aanbesteding
  3. Financiële risico’s

  De voorbereidingscommissie Dreven, Gaarden en Zichten concludeert dat het wenselijk was geweest als de raad op bepaalde momenten actiever en beter door het college was geïnformeerd. Ook concludeert de commissie dat in de stukken van het college de risico’s niet altijd voldoende worden onderkent. Dit geldt zowel voor risico’s rond staatssteun, aanbesteding als voor de financiële risico’s. Daarnaast doet de commissie de aanbeveling om blijvend te investeren in de relatie tussen college en raad. Een raadsenquête over het project Dreven, Gaarden, Zichten heeft volgens de commissie op dit moment geen meerwaarde. De commissie is van oordeel dat met de drie deelonderzoeken die zij hebben laten uitvoeren al een goede analyse is gegeven van alle relevante onderwerpen. 

  SP

  Het houdt niet op, niet vanzelf, verzuchtte de SP. De partij hekelde het feit dat de raad één dag voor haar vergadering geconfronteerd werd met nieuwe informatie in dit dossier, terwijl de onderzoekscommissie juist had geconcludeerd dat de informatievoorziening beter zou moeten. Bovendien was de wethouder hierover in de commissiebehandeling door het stof gegaan. En die nieuwe informatie was ook nog eens gebaseerd op een besluit van de Algemene Bezwaarschriftencommissie dat al op 5 oktober was genomen, maar waar de raad dus pas op 30 november over is geïnformeerd. De SP vroeg zich af waarom hier na ontvangst van het advies van de Algemene Bezwaarschriftencommissie of bij de commissiebehandeling geen signaal over richting raad was gegaan. Wat de verbetering van de informatievoorziening betreft geldt daarom volgens de partij: geen woorden maar daden. Tot slot diende de SP samen met de ChristenUnie/SGP en de Partij voor de Dieren een motie in met het verzoek om geen privaatrechtelijke overeenkomsten met Staedion en Heijmans te tekenen voordat duidelijk is dat dit niet neerkomt op het uitvoeren van staatssteun. Deze motie werd verworpen.

  Hart voor Den Haag

  Volgens Hart voor Den Haag liegen de conclusies van de voorbereidingscommissie er niet om. De informatievoorziening was gebrekkig en er zijn vraagtekens over de staatssteun. Volgens de partij lijkt het college ziende blind en horende doof. Ook hart voor Den Haag vroeg zich af waarom het advies van de Algemene Bezwaarschriftencommissie twee maanden op de plank is blijven liggen, en waarom de wethouder daar ondanks zijn mea culpa in de commissie niets over heeft gezegd bij de behandeling van dit voorstel aldaar. Hart voor Den Haag diende twee moties in met als doel de werkwijze van de raad en gemeente te verbeteren. De eerste motie stelde voor om de burgemeester en de gemeentesecretaris verantwoordelijk te maken voor de juistheid en volledigheid van de richting raad gestuurde stukken. Deze motie werd verworpen. De tweede motie stelde voor om ervoor te zorgen dat raadsleden bij grote dossiers ruim voor besluitvorming trainingen en werkbesprekingen kunnen bijwonen om te zorgen dat zij daardoor voldoende deskundig zijn om bij te dragen aan een goede besluitvorming. Deze motie werd aangenomen.

  D66

  Volgens D66 zorgde de bespreking van dit agendapunt voor een enorme deja vu. Alles wat er in de vorige periode besproken was hierover lag nu volgens de partij wederom op tafel. Wat D66 betreft was dit onderzoek niet nodig, de partij noemde de analyse van de onderzoekscommissie ook veel te politiek. Tot slot wilde de partij van de voorzitter van de voorbereidingscommissie weten welke nieuwe dingen uit hun onderzoek naar voren waren gekomen.

  GroenLinks stelde dat de ontwikkelingen in Dreven, Gaarden, Zichten Zuidwest ingrijpend gaan veranderen, en daar is volgens de partij ook aanleiding toe, want veel woningen daar verkeren in slechte staat. Voor de bewoners die in die woningen wonen is het belangrijk hier vaart mee te maken. GroenLinks dankt de voorbereidingscommissie voor het snelle en gedegen werk. De partij kon zich vinden in het voorstel van de commissie.

  PvdA

  De PvdA noemde Dreven, Gaarden, Zichten een kansrijk gebied van de stad, maar ook een gebied waar nog veel opgaves liggen. De partij wilde niet alleen stilstaan bij het onderzoek van de voorbereidingscommissie maar ook bij de noodzaak van het project. De partij benadrukte daarbij dat elk groot project financiële, constructieve en juridische risico’s kent. Tot slot bedankt de partij de voorbereidingscommissie, de onderzoeksbureaus en de Gemeentelijke Accountantsdienst.

  PVV

  De PVV gaf aan zich aan te sluiten bij de inbreng van de collega’s uit de oppositie. Volgens de partij trekken de coalitiepartijen zich niks aan van de zorgen die leven en de informatie die boven tafel komt.

  Haagse Stadspartij

  De Haagse Stadspartij noemde de conclusies van de onderzoekscommissie erg duidelijk. Ook deze partij hekelde het feit dat de brief over het advies van de Algemene Bezwaarschriftencommissie pas één dag voor de raad was verzonden. De Haagse Stadspartij vond het zorgelijk dat de wethouder de aanbevelingen van de voorbereidingscommissie wel overneemt naar de conclusies niet onderschrijft.

  DENK

  Voor DENK gold hetzelfde als voor de SP: geen woorden maar daden. Volgens de partij worden de plannen met grote risico’s doorgedrukt, waarbij de raad wordt verzekerd dat alles wel goed komt. De grote verliezers zijn de bewoners van Zuidwest die al jaren in onzekerheid leven. DENK heeft aan de commissiebehandeling het gevoel overgehouden dat de informatiepositie van de raad voor de wethouder niet belangrijk is. De partij sprak haar zorgen uit over het toenemend wantrouwen tussen raad en college.

  VVD

  De VVD noemde de doorgang van het project Dreven, Gaarden, Zichten essentieel voor de ontwikkeling van Den Haag. Tegelijkertijd zijn de risico’s groot en lijkt er volgens de partij licht te zitten tussen de positie van het college met betrekking tot de risico’s en de lezing van de voorbereidingscommissie. De VVD wil dat dit goed wordt uitgezicht. Ook baart het de partij zorgen dat er een verschil van kennis ontstaat tussen raad en college. De excuses van de wethouder zijn voor de VVD waardevol, maar daarmee zijn we er nog niet. De partij stelde ook dat de timing van de brief over het advies van de Algemene Bezwaarschriftencommissie het wantrouwen voedt. De VVD vroeg zich af hoe het stadsbestuur ervoor kan zorgen dat raad en college elkaar gaan vertrouwen en dat de raad alle stukken krijgt zonder er steeds expliciet om te hoeven vragen.

  ChristenUnie/SGP

  De ChristenUnie/SGP dankte de commissie voor haar inzet. Ook deze partij benadrukte het belang van een goede informatievoorziening. Als je als college erkent dat informatievoorziening niet op orde was zou je verbetering verwachten. Maar de brief over de uitspraak van de Algemene Bezwaarschriftencommissie is 8 weken blijven liggen. Dat is niet in lijk met de actieve informatieplicht zoals de ChristenUnie/SGP die verwacht van het college. De partij wilde weten welke lessen de wethouder hieruit trekt en wanneer die in de praktijk worden gebracht. Tot slot diende de ChristenUnie/SGP samen met de SP en de Partij voor de Dieren een amendement in. Hiermee wilden deze partijen regelen dat het college specifieker ingaat op de risico’s die spelen rondom aanbesteding in relatie tot het Didam-arrest. Dit amendement werd verworpen.

  Partij voor de Dieren

  De Partij voor de Dieren bedankte de Commissie, de onderzoeksbureaus en de Gemeentelijke Accountantsdienst. Volgens de partij zijn de conclusies uit het onderzoek duidelijk: de raad is onvoldoende geïnformeerd over het beschermd stadsgezicht, de staatssteun en de risico’s. de Partij voor de Dieren vroeg zich af hoeveel vertrouwen de raad kan hebben in de uitvoering als de wethouder erkent dat de informatievoorziening niet goed is gegaan. De partij is teleurgesteld dat de wethouder wederom lijkt te kiezen voor het creëren van verwarring in plaats van openheid van zaken geven.

  Motie van afkeuring

  In de tweede termijn diende de SP mede namens Hart voor Den Haag, DENK, de Partij voor de Dieren, de Haagse Stadspartij, de ChristenUnie/SGP en de PVV een motie in waarin het onvolledig en laat informeren van de raad inzake het dossier Dreven, Gaarden, Zichten werd afgekeurd. Deze motie van afkeuring werd verworpen.

  Het raadsvoorstel van de voorbereidingscommissie Dreven, Gaarden en Zichten en het voorstel van het presidium inzake het ontslag van de leden van de voorbereidingscommissie raadsonderzoek Dreven, Gaarden en Zichten werden beiden aangenomen.

  Planuitwerkingskader De Venen (Den Haag Zuidwest) 

  De Venen is een buurt in Bouwlust Vrederust aan de rand van Den Haag Zuidwest, waar grote sociaalmaatschappelijke en fysieke opgaven liggen. Het projectgebied De Venen wordt omsloten door de Meppelweg, de Beresteinlaan, Laagveen en Randveen. De bebouwing stamt uit eind jaren 50 van de vorige eeuw en is kwalitatief slecht. De woningen staan al jaren op de nominatie voor sloop-nieuwbouw of renovatie op een hoogwaardig niveau. De woningen zijn gehorig en hebben last van schimmel en tocht. Daarnaast is sprake van (sociaal-maatschappelijke) problemen m.b.t. de werkgelegenheid, armoede, veiligheid, gezondheid en sociale cohesie.  

  Het Planuitwerkingskader (PUK) heeft als doel om de ruimtelijke en functionele voorwaarden, waaraan de herontwikkeling dient te voldoen, in beeld te brengen en te beschrijven.

  SP

  De SP sprak van wederom een ingrijpend sloop-nieuwbouwplan in Zuidwest. Het plan bevat volgens de partij een aantal goede elementen maar slaat de plank ook flink mis met onder andere een roekeloos parkeerexperiment. De SP deed vier voorstellen die met name gericht waren op het beschermen van de rechten van de huidige bewoners van dit gebied. In een amendement (samen met Partij voor de Dieren en ChristenUnie/SGP) vroeg de partij om tot een goede invulling van de plinten in de Venen te komen. Dit amendement werd aangenomen. De moties waarin de SP vroeg om de kosten voor parkeren en deelvervoer binnen de perken te houden en te komen met een regeling voor een tweede verhuizing werden verworpen. De motie van de SP en Haagse Stadspartij met het voorstel om bewoners van De Venen die na sloop-nieuwbouw en renovatie niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, maar ook niet willen of kunnen kopen niet over te leveren aan vastgoedcowboys werd wel aangenomen.

  Hart voor Den Haag

  Hart voor Den Haag gaf aan dat woningbouw een topprioriteit is voor de partij, maar wonen wel meer is dan alleen een woning. Kun je prettig leven, heb je leuke buren, kun je er op uit met je hond? Daar hoort volgens Hart voor Den Haag ook bij dan men de vrijheid heeft om te kiezen hoe men zich wil voortbewegen. Woningen bouwen zonder parkeergelegenheid voor bewoners past niet bij een college waar een groot liberaal deel in is vertegenwoordigd. Hart voor Den Haag is voorstander van woningbouw maar tegen de in dit plan gekozen parkeerfilosofie. Daarom diende de partij een motie in met de opdracht aan het college om een voorziening te treffen, bijvoorbeeld een parkeerhub, die naadloos kan worden geactiveerd ingeval het experiment mislukt. Deze motie werd verworpen.

  D66

  D66 stelde dat Den Haag extra woningen nodig heeft, en dat die gebouwd moeten worden plekken waar we kunnen verdichten. De partij had zorgen over de lange muur die zou kunnen ontstaan aan de Meppelweg en was blij met de toezegging dat daar op een aantal plekken een knip in zal komen. D66 gaf aan veel te verwachten van de pilot met deelvervoer en hoopt dat de uitkomsten een oplossing bieden voor de verdere verdichting van de stad.

  GroenLinks gaf aan blij te zijn met de extra betaalbare woningen en de extra ruimte voor voorzieningen. Ook is de partij blij dat ten opzichte van het vorige plan meer wordt gerenoveerd en minder wordt gesloopt, en dat de woningen van het gas af gaan. De partij is minder enthousiast over de ventweg, die volgens GroenLinks een verslechtering voor fietsers gaat betekenen. Ook wilde de partij de garantie dat de bewoners in het pilotgebied ook op de lange termijn gebruik kunnen blijven maken van deelmobiliteit.

  PVV

  De PVV heeft veel bezwaren tegen de ontwikkelplannen van dit college in Zuidwest, en ziet ook niet veel ruimte voor verbetering. Daarom is de partij tegen deze plannen.

  ChristenUnie/SGP

  De ChristenUnie/SGP is blij dat ervoor gekozen is om een aantal woningen te renoveren. Wel had de partij nog twee concrete zorgpunten. De ChristenUnie/SGP zou graag zien dat de plintenstrategie hier wordt toegepast, daarom steunt de partij het voorstel hierover van de SP. De ChristenUnie/SGP is ook groot voorstander van de mobiliteitstransitie, maar dan moeten er wel goede alternatieven zijn. Zuidwest is niet goed ontsloten met OV, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Laakhavens. Daarom diende de ChristenUnie/SGP samen met SP een amendement in om af te zien van de voorgenomen pilot “vrijstelling parkeereis De Venen”. Dit amendement werd verworpen.

  CDA

  Volgens het CDA zijn de ontwikkelingen in De Venen broodnodig voor starters, gezinnen en onmisbare beroepsgroepen. De partij was blij dat er ook ruimte wordt gezocht voor particulier opdrachtgeverschap en andere woonvormen. Over de invulling van de plinten had het CDA nog zorgen, daarom vroeg de partij met een motie om te zorgen voor open levendige plinten in de venen. Deze motie werd aangenomen. De mobiliteitspilot is volgens het CDA een interessant concept voor bepaalde doelgroepen, maar de partij vond wel dat deze goed moet worden geëvalueerd voordat dit ook elders wordt ingevoerd. Daarom diende het CDA samen met de VVD een motie in met het voorstel om geen nieuwe mobiliteitspilots op te zetten bij andere bouwplannen in Zuidwest, tot de resultaten van deze pilot bekend en geëvalueerd zijn. Ook deze motie werd aangenomen.

  PvdA

  De PvdA gaf aan trots te zijn op dit plan, waarin sprake is van ruim 90% betaalbaar bouwen, acceptabele verdichting, sloop wat niet gerenoveerd kan worden en renovatie waar dat wel kan, en een terugkeergarantie voor bewoners. De partij was ook blij met de toezegging om te onderzoeken hoe deze woningen ook in de toekomst betaalbaar gehouden kunnen worden. Zuidwest kent volgens de PvdA grote sociale uitdagingen, en in de plannen zijn dan ook extra maatregelen opgenomen om hier wat aan te doen, zoals bijvoorbeeld extra ruimte voor voorzieningen. De partij diende een motie in het voorstel om te kijken wat er mogelijk is om bewoners met cruciale beroepen te behouden voor Zuidwest.

  Haagse Stadspartij

  Volgens de Haagse Stadspartij bleek uit de inspraak dat een grote groep bewoners afhaakte bij de participatie wegens een taalbarrière. Daarom diende de partij een motie in, samen met de SP en Partij voor de Dieren, met het verzoek om meertalige communicatie bij grote sloop- of renovatieprojecten. Deze motie werd verworpen.

  Partij voor de Dieren

  Volgens de Partij voor de Dieren wordt er met dit plan een verkeerde keuze gemaakt. Er is sprake van een enorme verdichting zonder investeringen in groen en bereikbaarheid. Volgens de partij verdwijnen er in Den Haag Zuidwest 9 voetbalvelden aan onverharde ruimte. De Partij voor de Dieren dienden samen met de SP en de Haagse Stadspartij een amendement in om te voorkomen dat de raad buitenspel komt te staan bij de verdere ontwikkelingen in dit gebied. Dit amendement werd verworpen. Ook diende de Partij voor de Dieren twee moties in. In de eerste motie werd het voorstel gedaan om alternatieve scenario’s in kaart te brengen waarbij het fietspad niet verdwijnt. In de tweede motie werd het college verzocht om in de structuurvisie Zuidwest een visie te presenteren op de toenemende verharding in Zuidwest en daarbij in te zetten op het beperken ervan. Deze moties werden allebei verworpen.

  VVD

  De VVD was blij dat er met dit plan 700 woningen worden toegevoegd aan dit gebied. Daarbij moeten keuzes worden gemaakt. Sommige van deze keuzes vindt de VVD mooi, anderen zijn pijnlijk voor de partij. De VVD diende twee moties in. In de eerste motie werd het college gevraagd om afspraken te maken om een deel van de betaalbare koopwoningen in de Venen te reserveren voor mensen uit cruciale beroepsgroepen. In de tweede motie werd gevraagd om de pilot met deelvervoer na een jaar te evalueren. Beide moties werden aangenomen.

  Het voorstel inzake Planuitwerkingskader De Venen (Den Haag Zuidwest) werd aangenomen.

  Integrale ontwikkelvisie Laakhavens 

  Het Central Innovation District (CID) is het economische hart van Den Haag. Een internationaal knooppunt rondom de drie grootste Haagse stations: Den Haag Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI. HS/Laakhavens is onderdeel van het CID en als zodanig één van de gebieden waar de stad gaat groeien. Volgend op de Structuurvisie CID en de gebiedsagenda Campus College is een integrale ontwikkelvisie Laakhavens uitgewerkt waarin het perspectief over 20 jaar wordt geschetst. Dit is ook de eerste “gebieds NVU”. In dit document wordt een eindbeeld geschetst dat nog verdere uitwerking vraagt qua fysieke ontwikkeling, financiën en planning. Het opstellen van deze integrale ontwikkelvisie Laakhavens is gebeurd in samenspraak met bewoners, ontwikkelaars en andere belanghebbenden in het gebied.

  D66

  Volgens D66 moet Laakhavens een gebied worden waar het fijn wandelen, buitenspelen en fietsen is. Ook komen er 9000 woningen bij. De partij vroeg aandacht voor deelmobiliteit in de gebiedsontwikkeling, want daar staat nu niks over in nota van uitgangspunten.

  CDA

  Het CDA gaf aan dat de gemeente de kans heeft om van de Laakhavens een mooie plek te maken waar studenten en starters fijn kunnen wonen. Maar dat gaat niet vanzelf. De partij benadrukte dat het belangrijk is om erop te sturen dat de bouw van woningen hand in hand gaat met de beschikbaarheid van voorzieningen. Volgens het CDA zijn er momenteel al veel zorgen over de leefbaarheid in de wijk. Daarom vindt de partij het belangrijk dat de basis op orde wordt gebracht voordat hier nog duizenden woningen bijkomen. De motie  die de partij hierover indiende werd ingetrokken na een toezegging. Tot slot noemde de partij de Laakhavens bij uitstek een plek voor het realiseren van studentenkamers, vlak bij onderwijsinstellingen en het station. Daarom sprak het CDA steun uit voor motie van de ChristenUnie/SGP voor meer studentenkamers.

  Hart voor Den Haag

  Hart voor Den Haag stelde dat de visie en goed en inzichtelijk beeld geeft van hoe binnenstedelijke verdichting eruit kan zien, maar dat deze visie niet past bij hoe Hart voor Den Haag dat voor zich ziet. Volgens de partij raakt het gebied teveel afgesloten van de stad, als een soort middeleeuws kasteel met een goot eromheen. Ook vreesde Hart voor Den Haag dat het stadspark dat is voorzien, veel te klein zal zijn voor al die extra mensen en de bewoners die nu al in Laak wonen. Daarom diende de partij vijf moties in met voorstellen om de visie aan te passen. In de eerste motie werd het voorstel gedaan om meer in te zetten op de behoefte aan ouderen- en zorgwoningen. Deze motie werd aangenomen. In de tweede motie stond het voorstel om een onafhankelijke stedenbouwkundige supervisor aan te wijzen voor het gehele ontwikkelgebied van Laakhavens. Deze motie werd verworpen. In de derde motie werd het voorstel gedaan om de ondergrondse parkeergarage in Laakhavens Centraal geschikt te maken als schuilkelder. Deze motie werd verworpen. In de vierder motie werd gesteld dat de Integrale Ontwikkelingsvisie Laakhaven niet integraal is en dat de visie aangepast en bijgesteld dient te worden met in achtneming van de realisatie van huidige en toekomstige bouwplannen. Deze motie werd verworpen. En de vijfde motie stelde dat voor een leefbare stadswijk gebaseerd op de menselijke maat, in Laakhaven uitgegaan moet worden van 7.000 nieuwbouwwoningen in plaats van de 9.000. Ook deze motie werd verworpen.

  PVV

  De PVV stelde dat in dit gebied hetzelfde gebeurt als over elders in de stad, er worden extra woningen bij geplempt. Volgens de partij moet daarvoor eerst de basis op orde zijn, maar dat is hier nu juist helemaal niet het geval.

  PvdA

  De PvdA was enthousiast over de plannen maar had nog wel een aantal vragen over de uitvoering. De partij benadrukte ook dat er in de uitwerking nog belangrijke keuzes moeten worden gemaakt om hier een mooie wijk voor iedereen van te maken. De PvdA vroeg de wethouder om een strategie voor ontsluiting van de wijk via het OV mee te nemen in de ontwikkelvisie en goed te sturen op ruimte voor maatschappelijke voorzieningen.

  GroenLinks vroeg aandacht voor twee onderwerpen: verbinding en sociale veiligheid. Verbinding moet er volgens de partij voor zorgen dat bewoners elkaar onderling ontmoeten, alles op korte afstand kunnen vinden, maar ook verbindingen ontstaan met de andere bewoners van het gebied. GroenLinks vroeg zich af hoe we kunnen voorkomen dat het Laakkanaal een harde grens wordt. Volgens de partij zijn daarover in de wijk veel mooie ideeën te vinden, die moeten nu hun weg vinden naar de tekentafel. Daarnaast maakte GroenLinks zich om de sociale veiligheid tijdens de bouwwerkzaamheden. De partij wilde weten hoe de gemeente ervoor gaat zorgen dat het ook tijdens de werkzaamheden ‘s avonds fijn en veilig is om rond te lopen in dit gebied.

  Partij voor de Dieren

  De Partij van de Dieren gaf aan positief tegenover het plan te staan. De belangrijkste vraag is volgens de partij of het werkelijkheid wordt en hoe groen het park wordt. Op dat laatste punt diende de partij een amendement in om te zorgen dat uitgewerkt wordt hoe zoveel mogelijk onverharde hoogwaardige groene buitenruimte in het park gerealiseerd kan worden, waarbij het streven is dat niet meer dan de helft van het park zich op een parkeerdek bevindt. Dit amendement werd aangenomen.

  Haagse Stadspartij

  De Haagse Stadspartij benoemde dat het college vrijplaatsenbeleid wil gaan maken, maar dat de enige bestaande vrijplaats weg moet uit haar pand. Volgens de partij is de Laakhaven uitermate geschikt voor een vrijplaats, daarom diende de Haagse Stadspartij een motie in met het voorstel om in Laakhavens plek te maken voor een vrijplaats zoals de Samenscholing, waar de piraten van de toekomst een plek kunnen vinden. Deze motie werd verworpen.

  ChristenUnie/SGP

  Ook de ChristenUnie/SGP gaf aan positief te zijn over het herontwikkelen van de Laakhavens. Wonen en bedrijvigheid kunnen hier volgens de partij goed gecombineerd worden. De partij benadrukte wel dat het in een gebied met veel hoogbouw extra belangrijk dat mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten. De ChristenUnie/SGP wil dat daar rekening mee gehouden wordt in de plannen. Volgens de ChristenUnie/SGP zijn de Laakhavens ook bij uitstek een goed gebied voor studentenwoningen. Daarom diende de partij samen met het CDA een motie in met het voorstel om te zorgen voor studentenkamers in Laakhavens. Deze motie werd aangenomen.

  DENK

  Denk diende een motie in met het voorstel om kleinschalige informatiebijeenkomsten te organiseren in zowel de Schilderswijk als het Laakkwartier om inwoners actief te informeren over de ontwikkelvisie van de Laakhavens. Deze motie werd verworpen. Ook deed de partij het voorstel om de realisatie van cultuur sensitieve seniorenwoningen en groepswoningen mee te nemen in de verdere uitwerking van de plannen. De motie hierover werd niet in stemming gebracht maar aangehouden voor een later moment.

  VVD

  De VVD noemde de visie voor de Laakhavens een van de grootste plannen van stadsbestuur om ontwikkeling van de stad in goede banen te leiden. De partij karakteriseerde de plannen als eigentijds, nieuw Haags, en dit valt of staat volgens de VVD met hoe we de plannen uitvoeren. Volgens de VVD hoort daar ook een visie op mooie architectuur bij. Daarom diende de partij een motie in met het voorstel om te werken aan een eigentijdse nieuwe Haagse school in het Laakhavensgebied. Deze motie werd aangenomen.

  Het voorstel inzake de integrale ontwikkelvisie Laakhavens werd aangenomen.

  Onteigeningsplan Callistoweg  

  De gebiedsontwikkeling Binckhorst is een transformatieopgave van een grotendeels als bedrijventerrein ingericht gebied naar een hoogstedelijk gemengd woonwerk- en leefgebied. Onderdeel van deze opgave is de aanpassing van het aanwezige wegennetwerk om verbinding te creëren tussen de verschillende (herontwikkelde) gebieden. De nieuw te realiseren Callistoweg is hierin een belangrijke schakel. De Callistoweg is een nieuwe verbinding parallel aan zowel de Trekvliet als de Binckhorstlaan. Het aanleggen van deze route is noodzakelijk om het gebied goed te ontsluiten voor boven- en ondergrondse infrastructuur. Bovengronds is een tweebaansweg voorzien met aan twee zijden trottoir en twee stroken groen. Ondergronds biedt deze weg voldoende ruimte voor alle benodigde kabels, leidingen en de energietransitie. De belanghebbenden langs de Trekvliet, zoals de roeivereniging en de jachtwerf, zullen door de Callistoweg eveneens beter ontsloten worden. Om de aanleg van deze weg mogelijk te maken wil de gemeente twee percelen aanschaffen die op het beoogde traject liggen. De gemeente Den Haag is met de eigenaar en de huurder van de benodigde percelen in overleg hierover. Om een effectieve planuitvoering te verzekeren is het gemeentelijk beleid om tijdens de planontwikkeling voor de zekerheid een onteigeningsprocedure voor te bereiden.

  Hart voor Den Haag

  Hart voor Den Haag benoemde dat het college toestemming vraagt aan de gemeenteraad voor een administratieve onteigeningsprocedure. Op het terrein zit volgens de partij nu een houthandel. Hart voor Den Haag stelde dat er nog geen oplossing is gevonden voor dit bedrijf en de mensen die daar werken. Volgens de partij moet onteigening een sluitstuk zijn en niet in gang worden gezet wanneer gesprekken nog lopen. Daarom diende de partij samen met DENK en de PVV een motie in met het verzoek om de onteigeningsprocedure met één jaar uit te stellen. Deze motie werd verworpen.

  VVD

  Volgens de VVD loopt dit proces al een tijd maar wordt er geen vooruitgang geboekt. De partij sprak haar voorkeur uit voor een minnelijke oplossing, waarbij het voor de VVD vooral belangrijk is dat het bedrijf voortgezet kan worden. Tot slot benadrukte de partij dat het belangrijk is dat de procedure voor onteigening niet wordt ingezet om de eigen positie in de onderhandelingen kracht bij te zetten.

  Het voorstel inzake het Onteigeningsplan Callistoweg werd aangenomen.

  Bestemmingsplan Parapluherziening Flitsbezorging 

  De aanleiding voor de Parapluherziening flitsbezorging is de opkomst van flitsbezorgdiensten in Den Haag en de daarmee samenhangende specifieke bedrijfsvoering. Het concept van deze diensten is gebaseerd op een snelle levering van boodschappen aan klanten die online bestellen. De producten worden vanuit strategisch gelegen kleinschalige distributiecentra (zogenaamde darkstores) binnen 15 minuten bij de klant bezorgd. De gemeente wil de vestiging van nieuwe flitsbezorgdiensten reguleren door het opstellen van regels dit zich richten op het weren van flitsbezorging uit de Haagse winkelgebieden. Op deze manier kunnen deze gebieden behouden blijven voor op winkelend publiek gerichte detailhandel en wordt daarmee geen afbreuk gedaan aan de uitstraling en het functioneren van de bekende winkelstraten.

  VVD

  De VVD noemde het belangrijk om onze winkelstraten te koesteren en versterken waar we kunnen. Idealiter zijn deze winkelstraten toegankelijk, aantrekkelijk en groen, en kun je er je auto kwijt. De partij was tevreden met de bescherming voor de winkelstraten waar met dit voorstel voor wordt gezorgd. Wel heeft de VVD nog zorgen over de bescherming van woongebieden want die zijn in het huidige voorstel niet allemaal meegenomen. Daarom diende de partij een motie in met het verzoek om hierover aanvullende afspraken te maken met flitsbezorgdiensten. Deze motie werd aangenomen.

  CDA

  Het CDA memoreerde dat dit voorstel uitgebreid besproken is in de commissie. De partij stelde dat het van belang is dat burgers in onze gemeente op eenvoudige wijze terecht moeten kunnen met klachten over onderwerpen als flitsbezorging, daarom diende de partij een motie in hierover. Deze motie werd aangenomen.

  Het voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Parapluherziening Flitsbezorging werd aangenomen.

  Afronding debat commissie 

  • Maatschappelijke functies Steenwijklaan
  • Omgevingsvergunning bouwplan Duinpaviljoens Noordelijk Havenhoofd
  • Beleidskader jaarwisseling 2022-2023
  • Voortgang Energietoeslag Den Haag en aanvullende maatregelen energiearmoede
  • Enkelglas aan de Jacob Catsstraat, Nicolaas Penninkhof en Hooftdkadelaan
  • Stillere vliegtuigen mogen niet leiden tot groei van Rotterdam Airport
  • Weer domper ondernemers zeeheldenkwartier
  • Inventarisatie sociale woningbouw Scheveningen Haven

  De vergadering terugkijken?

  Het videoverslag van de volledige vergadering is terug te kijken op denhaag.nl/uitzendingenraad.