Nieuwsbericht

Raad stemt in met voorstel Rekenkameronderzoek Onderwijs- en Cultuurcomplex AMARE

Gepubliceerd: 26 maart 2021Laatste wijziging: 15 april 2021

De raadsvergadering van donderdag 25 maart 2021 ging onder andere over het Rekenkameronderzoek Onderwijs- en Cultuurcomplex en over de gedragscode raadsleden.

Rekenkameronderzoek OCC (Amare)

De raad ving aan met bespreking van het Rekenkameronderzoek Onderwijs- en Cultuurcomplex (Amare). De rekenkamer Den Haag heeft de afgelopen periode diepgaand onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het Onderwijs- en Cultuurcentrum (OCC). Het doel van dit onderzoek was de gemeenteraad in relatie tot deze ontwikkeling te faciliteren in haar kaderstellende en controlerende rol. De uitkomsten van het onderzoek geven volgens de Rekenkamer Den Haag reden tot zorg over de informatievoorziening tussen college en gemeenteraad. De Rekenkamer concludeert namelijk dat de gemeenteraad onvoldoende is geïnformeerd over de kosten van de realisatie van het OCC. Als de Rekenkamer de in 2014 en 2018 door de gemeenteraad vastgelegde kaders inzake het ter beschikking gestelde investeringskrediet leggen naast het totaal aan geraamde en gerealiseerde kosten, zien ze dat het college onvoldoende transparant is geweest en de gemeenteraad op onderdelen onjuist heeft geïnformeerd. Het college heeft de kosten steeds lager gepresenteerd dan deze in werkelijkheid waren. Ook sprak de raad over de Halfjaarrapportage nieuwbouw AMARE Q2 en A3 2020.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Bedankt het team van de Haagse rekenkamer. De conclusies zijn helder. De ontwikkeling van het complex heeft tot nu toe 223,3 miljoen euro gekost. Dat is een boel meer dan vooraf verwacht was. De partij heeft zich jarenlang ingezet om de werkelijke kosten van het project transparanter en inzichtelijker te maken. Omdat de kosten zo uit de hand gelopen zijn, stelt Hart voor Den Haag/Groep de Mos middels een motie voor om de waarde van het pand te laten taxeren. Met een tweede motie stelt de partij voor om het pand te verkopen aan investeerders. Met dit geld kunnen andere nuttige zaken bekostigd worden voor de stad. En er werd een motie ingediend voor een impactanalyse om verschillende scenario’s en samenhangende mogelijke financiële gevolgen van coronamaatregelen op de exploitatie inzichtelijk te maken. Deze drie moties zijn verworpen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren vraagt zich af of het college de geconstateerde problemen uit het rekenkamerrapport wel serieus neemt. Het perspectief ontbreekt. Hoe kunnen we er voortaan voor zorgen dat de raad tijdig en correct geïnformeerd wordt? Het project AMARE is erg complex. In 2018 wist de raad eigenlijk niet goed waarmee het instemde. Transparantie, erkenning en verbetering zijn belangrijk voor de voortzetting van zulke gemeenteprojecten. De partij dient een motie in voor het instellen van een voorbereidingscommissie om vooronderzoek te doen, op basis waarvan de raad kan besluiten tot het houden van een raadsonderzoek. Daarmee hoopt de partij fouten in de toekomst te voorkomen. Deze motie is aangenomen.

Het project AMARE houdt de gemoederen al tijden bezig. Maar uiteindelijk zal het gebouw onderdak geven aan mooie culturele projecten. Dat gezegd hebbende, zijn de conclusies van het rekenkamerrapport niet mals. “Complex” is bijna een understatement, onder meer door een enorme politieke ambitie die keer op keer is aangepast, het contractmanagement, financiële en administratieve overlapping met andere projecten en ambtenaren en externen die onvoldoende in staat waren alles nog te overzien. De partij vindt het belangrijk dat erkent wordt dat dingen mis zijn gegaan en daar lering uit te trekken. GroenLinks diende een amendement in over inzicht en uitgangspunten van de huurprijzen van AMARE. Dit amendement is aangenomen. Ook diende GroenLinks een motie om skaters te betrekken bij de ontwikkeling van de deelgebieden rond het stadhuis en het Spuiplein en samen met hen na te denken over een geschikte plek om te kunnen blijven skaten in de buurt. Deze motie is aangenomen. 

SP

Het gaat om de vraag of de raad en de stad tijdig zijn geïnformeerd over dit grote project met vele wendingen en tegenvallers. Ondanks de geen gezeik garantie van 30 miljoen in 2018 zijn er nog steeds geschillen tussen de gemeente en de bouwer. Het is belangrijk dat de raad haar controlerende taak goed kan uitvoeren. Het rekenkamerrapport is niet alleen kritisch, maar heeft ook een aantal goede aanbevelingen. De partij bedankt voor dit onderzoek en steunt het bijbehorende voorstel. Maar het rapport roep ook nog veel vragen op. De partij vindt daarom dat een raadsenquête nodig is en er zoveel mogelijk stukken uit heet dossier openbaar gemaakt moeten worden. Daarom diende de fractie een motie in om alle notities ter voorbereiding en verslagen van de onderhandelingen over het coalitieakkoord 2018-2022 met betrekking tot OCC/AMARE openbaar te maken. Deze motie werd aangenomen.

PVV

De partij gaf aan zich op de hoofdlijnen te kunnen aansluiten bij de inbreng van Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de Partij voor de Dieren. De PVV gaf aan uit te zien naar een raadsenquête.

VVD

De VDD bedankt de Rekenkamer voor een grondig en goed rapport en de insprekers voor hun kritische blik. Het Rekenkamerrapport maakt duidelijk dat project AMARE/OCC dermate complex is geworden en gemaakt door de wijze waarop het college de raad van informatie voorzag en de raad om informatie vroeg. Hierdoor heeft de raad zijn controlerende taak niet meer goed kunnen invullen en dat is heel slecht. De partij is blij met de aanbevelingen en dat het college een groot deel hiervan overneemt. Niet alle conclusies worden door de partij gesteund en daarom steunt de VVD de amendementen die GroenLinks en de ChristenUnie/SGP hebben ingediend. De partij diende een motie in voor het instellen van een voorbereidingscommissie voor een vooronderzoek door de raad naar Spuikwartier en AMARE naar project- en contractmanagement, de rol van de gemeentelijke organisatie, de besluitvorming door de Raad en het College en de rol van de projectontwikkelaar/het consortium en de toekomstige huurders rondom de aanbesteding en bouw van het OCC, de exploitatie van AMARE en de ontwikkeling van het Spuikwartier en de voorgeschiedenis daarvan. Deze motie is aangenomen.

PvdA

Raad is op bepaald punt grip op dit project verloren. Dat blijkt ook uit de inbreng van de andere partijen. Hoe dit kon gebeuren staat in rekenkamerrapport en wat we eraan gaan doen om dit te voorkomen staat in brief van college die deze week is gestuurd. 232 miljoen is veel geld en het was een afschuwelijk complex project. We wisten als raad niet altijd waar we mee instemden. We mogen dus ook kritisch naar onszelf kijken. Maar de kosten van een raadsonderzoek wegen zwaar, zeker in een pandemie. De partij steunt de amendementen van GroenLinks en ChristenUnie/SGP.

ChristenUnie/SGP

Bij omvangrijke projecten voor cultuurcomplexen als AMARE zien we vaak dat het project niet binnen budget en termijn wordt opgeleverd. Ook dat er veel informatie is, maar niet transparant is niet uniek. Wat de partij steekt, is dat we met al die tientallen miljoen aan extra geld en tijd geen bewegende vloer heeft gekregen en dat het publieke stadsbalkon een privébalkonnetje lijkt te worden. Het rapport is glashelder. De informatievoorziening had beter en transparanter gemoeten. Het college gaat aan de slag met betere informatievoorziening. Hoe dat in de praktijk gaat, zal de partij stevig volgen. ChristenUnie/SGP diende een amendement in om te regelen dat er geen directe overgang naar nieuwe afschrijvingssystematiek en egalisatiereserve mogelijk is. Dit werd tijdens het stemmen aangenomen. 

Haagse Stadspartij

Dat AMARE de laatste jaren zoveel aandacht heeft gekregen is niet meer dan logisch en dat geldt ook voor het onderzoek dat de Rekenkamer naar dit project heeft uitgevoerd. We kunnen veel leren van dit project. Allereerst door de informatievoorziening van het college te verbeteren en dan vooral de kwaliteit. Het ontbrak aan overzicht door de overvloed aan informatie. En die informatievoorziening is ook bij andere projecten niet op orde gebleken. De partij diende een motie in voor een extern onderzoek naar de kwaliteit van de informatievoorziening aan de raad in brede zin. Deze motie werd niet aangenomen. Ook diende de Haagse Stadspartij een motie in om de stukken van de coalitieonderhandelingen over OCC/AMARE openbaar te maken. Die motie is aangenomen. Tot slot diende de partij een motie in om de raad te informeren over de acties die het college gaat ondernemen om de exploitatietekorten van het KC-deel structureel te verbeteren. Deze motie werd aangehouden en is dus niet in stemming gebracht.

NIDA

NIDA bedankt de Rekenkamer voor het rapport en gaf aan ieder jaar weer te worden verrast door de financiële puinhoop rond dit project. De partij sluit zich aan bij de inbreng van de Partij voor de Dieren en de SP.

D66

Er is veel gezegd over de informatievoorziening, de duidelijkheid en het kunnen terugvinden van informatie. Dat herkent de partij en dat maakt het werk als raadslid niet altijd makkelijk. Maar er moet ook ruimte zijn voor zelfreflectie, we hebben niet altijd onze rol goed gepakt. We moeten leren van wat er is gebeurd, zoals de kaders niet halverwege veranderen. Ook met de rekeningencommissie moeten we hier goed naar kijken, aldus D66. De partij vroeg verder ook aandacht voor de toegankelijkheid van het stadsbalkon en participatie van de buurt bij de verdere ontwikkeling van de buitenruimte.

CDA

Er is al veel gesproken over de informatievoorziening en de trage oplevering van de cijfers. Mooi is dat het project ook volgens het Rekenkameronderzoek en op termijn gaat renderen. Dat is mooi. De partij vroeg duidelijkheid over de oplevering en opleverdatum. Het CDA sluit zich aan bij de amendementen van de ChristenUnie/SGP en GroenLinks.

College

Het college onderstreept de titel van het rapport ‘Leren van een bouwproject’. Dat is wat het college ook heel graag wil doen. Het is belangrijk dat de gemeenteraad erop kan vertrouwen dat de informatie van het college transparant en volledig is. We hebben het ingewikkeld gemaakt. Het college heeft een paar weken geleden een brief gestuurd met een actieplan om projectmanagement aan te pakken en is bezig met het opvolgen van de aanbevelingen van de Rekenkamer. Vorige week heeft het college een brief aan de raad gestuurd met alle actie die zij wil nemen, zowel op het gebied van projectmanagement, integriteit, transparantie, geheimhouding, organisatiestructuur, openbaarheid, integrale gebiedsontwikkeling en projectbeheersing. Acties die het college gaat doen.

De gemeenteraad stemt in met het voorstel over het Rekenkameronderzoek Onderwijs- en Cultuurcomplex AMARE.

Initiatiefvoorstel Haagse daken kleuren groen

De raad besprak het initiatiefvoorstel Haagse Daken kleuren groen. Dit initiatiefvoorstel heeft tot doel om te zorgen voor meer en biodiversere groene daken in Den Haag door het aanpassen van de huidige subsidieregeling, het verbeteren van de communicatie hierover, door afspraken met corporaties aan te scherpen, regels rond nieuwbouw vast te leggen en groene daken op gemeentelijk vastgoed aan te leggen. De Partij voor de Dieren lichtte hun voorstel toe.

De Partij voor de Dieren merkt volgens de SP terecht op dat de subsidie nu vooral terechtkomt in de rijkere wijken. Dit volgt ook de landelijke trend. De SP stemt daarom voor het initiatief, want het is een verbetering voor de huidige subsidieregeling. De SP stelde voor om het budget dat aan het einde van het jaar overblijft van de subsidie voor groene daken, in te zetten voor collectieve vergroeningsprojecten in versteende wijken, zoals Laak, Transvaal en de Schilderswijk. De motie hierover werd verworpen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos vindt dat het voorstel nog te veel vraagt. De fractie had nog vragen over besluit 13 en over besluit 11.

De Haagse Stadspartij deed een voorstel om huurders mee te betrekken bij het project duurzame dakenjacht en hen met schriftelijke akkoord van de verhuurder subsidie te verlenen om hun dak te vergroenen. De motie werd aangenomen.

De VVD had een vraag over het informeren van bewoners over de mogelijkheid om je dak te vergroenen. Vroeg toezegging om gebruik te maken van bestaande kanalen zoals de energie menukaart.

D66 wilde van het college weten of het zo acceptabel is voor het college.

Het CDA laat de keuze graag over aan de eigenaren. Het idee vindt de partij leuk, maar wie draait op voor de kosten op lange termijn. Het CDA zal niet voor stemmen.

Stemt voor het voorstel en steunt ook de motie van SP.

De gemeenteraad stemt in met het initiatiefvoorstel.

Gedragscode raadsleden

Op 29 januari hield de gemeenteraad een raadsconferentie. Tijdens dit overleg sprak de raad over de gedragscode. De Gedragscode raadsleden is hierna geactualiseerd en is door de raad besproken tijdens de raadsvergadering. 

De Partij voor de Dieren diende een amendement in om raadsleden in deze gedragscode meer handvatten mee te geven. Met dit amendement wordt, gelijk de code van het college, het begrip functioneel toegevoegd. Zo wordt duidelijk dat bij het ingaan op uitnodigingen raadsleden bewust moeten zijn van het functionele karakter aangezien zij deze uitnodigingen uit hoofde van hun functie hebben ontvangen. Het amendement haalde het niet.

De SP wil dat de raad vooraf geïnformeerd wordt over een dienstreis door een raadslid over het publiek belang.

GroenLinks steunt het voorstel voor de gedragscode van harte. De partij maakt zich wel zorgen over transparantie in campagnetijd en dient daarom de motie van de Haagse Stadspartij mede in.

De PVV diende een motie in wat uitspreekt dat vrijheid van meningsuiting voor de één niet stopt waar de gekwetstheid van een ander begint. Deze motie is aangenomen.

De Haagse Stadspartij is positief over de nieuwe gedragscode. De Haagse Stadspartij verzocht de fractievoorzitters van de raad per motie op om in overleg met het partijbestuur van hun politieke partij en/of afdeling afspraken te maken over het jaarlijks publiceren van ontvangen subsidies, giften (zowel in geld, als in natura) en overige inkomsten die ten goede komen aan hun in Den Haag actieve lokale politieke partij, respectievelijk lokale afdeling van een landelijke partij en daarbij een Haagse norm te hanteren, te weten € 500,-, als het gaat om het publiceren van giften (zowel in geld, als in natura). De motie is aangenomen.

D66 is blij met de transparantie en de gemaakte afspraken. Integriteit is een groot goed. De gemeenteraad moet het goede voorbeeld blijven geven en dankt de mensen die hard gewerkt hebben aan dit voorstel.

De ChristenUnie/SGP steunt het voorstel van de Haagse Stadspartij.

De raad stemde in met het voorstel Gedragscode raadsleden.

Initiatiefvoorstel Waardeer Joods erfgoed

De raad vervolgde met het initiatiefvoorstel Waardeer Joods erfgoed van de ChristenUnie/SGP en de VVD.

GroenLinks vindt het pijnlijk dat we vandaag 75 jaar na de holocaust antisemitisme en Jodenhaat moeten bestrijden. Spreekt dank uit aan de initiatiefnemers en is het eens met de noodzaak van een sterke aanpak in de strijd tegen antisemitisme en Jodenhaat in Den Haag en daarbuiten. Het probleem is groter dan Den Haag. Kijken uit naar samenwerking met een nationale coördinator met de voorgestelde Haagse coördinator.

Volgens de PVV leidt meer massa-immigratie tot meer antisemitisme. Veel mensen met een moslimachtergrond zijn vaker antisemitisch volgens de PVV. De PVV steunt het voorstel. Het is goed dat er meer aandacht is voor antisemitisme.

Haagse Stadspartij vindt het belangrijk dat iedere vorm van discriminatie wordt aangepakt. Veel moeite met de IHRA verklaring en steunt daarom het amendement van NIDA.

NIDA diende een amendement in om IHRA definitie op antisemitisme niet op te nemen. NIDA lichtte toe dat de IHRA-definitie een betwiste definitie van antisemitisme is. De definitie is (internationaal) zeer controversieel en heeft ook tot grote verdeeldheid geleid binnen de Joodse gemeenschap. Deze definitie zorgt voor polarisatie in de bestrijding van antisemitisme en werkt uitholling van het begrip antisemitisme in de hand. Bij de definitie van IHRA zijn elf voorbeelden toegevoegd van ‘hedendaags antisemitisme’. Hiervan heeft de meerderheid betrekking op de staat Israël. Het amendement haalde het niet.

D66 dankte de indieners van het voorstel. De partij vroeg aandacht voor de naamgeving van Ru Pare aan scholen waarover vorig jaar een motie is ingediend. Verder gaf D66 de suggestie mee om de monumenten op het Rabbijn Maarsenplein meer samen te voegen. Voor de wandelaar is het niet duidelijk dat deze monumenten bij elkaar horen.

Islam Democraten riep per motie op om in analogie met de aanpak antisemitisme te komen met een plan van aanpak om islamhaat in Den Haag te kunnen bestrijden. De motie werd verworpen.

Het college dankte de indieners van het voorstel. Het college kan het voorstel omarmen en zullen meewerken aan de uitwerking van de punten.

De raad stemde in met het initiatiefvoorstel.

Initiatiefvoorstel Hart voor de Haagse horeca

Hierna besprak de raad het initiatiefvoorstel Hart voor de Haagse horeca. Hart voor Den Haag/Groep de Mos lichtte hun voorstel toe.

CDA heeft het amendement van de ChristenUnie/SGP mede-ondertekend. Daarnaast riep het CDA per motie op de kosten voor naamsverandering van de bedrijfsleiding in de horeca tot 2022 te laten vervallen. De motie werd aangenomen.

ChristenUnie/SGP kan instemmen met veel besluiten uit het initiatiefvoorstel. De partij diende een amendement in waarmee twee voorstellen worden geschrapt, namelijk dat niet gebruikte ‘verlaatjes’ en ‘geluidjes’ opgespaard en ingezet kunnen worden op een moment dat de horeca weer open is en de beperkingen zijn opgeheven. Het amendement werd aangenomen.

De Partij voor de Dieren diende een motie in om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om via de Omgevingswet het gebruik van terrasverwarmers in de openbare ruimte te beperken. Deze werd later aangehouden.

De raad stemde niet in met het initiatiefvoorstel.

  Afronding commissiedebatten

  Tot slot zijn nog acht commissiedebatten afgerond:

  • Verhuizing ANWB kantoor naar locatie Conservatorium
  • Programma voor een schone stad 2021-2022
  • Brief Vanzelfsprekend toegankelijk: agenda voor een toegankelijk Den Haag
  • Evaluatie Stipbanen
  • Haags Actieplan wapens en jongeren
  • Tussenstand MRDH Transitieprogramma corona en OV
  • Gedachtewisseling corona
  • De Kust Gezond

  De vergadering terugkijken?

  De volledige vergadering is terug te zien op www.denhaag.nl/uitzendingenraad. Deze raadsvergadering was vanwege de lockdown-maatregelen volledig digitaal. Bij de beraadslagingen nam één woordvoerder per fractie deel aan de vergadering. Stemmen gebeurde door alle raadsleden tijdens de digitale raadsvergadering op donderdag 25 maart om 20.00 uur. Ook die vergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad.