Den Haag - Raad stemt in met voorontwerp Koekamp

Nieuwsbericht

Raad stemt in met voorontwerp Koekamp

Gepubliceerd: 15 februari 2019Laatste wijziging: 15 februari 2019

De gemeenteraad stemde donderdag 14 februari in met het voorontwerp Koekamp en het voorlopig ontwerp Plaats en vervolg Kern Bijzonder.

Beëdiging en Stad in de Raad


Liesbeth Hofman werd beëdigd als fractievertegenwoordiger voor de Partij van de Eenheid. Vervolgens gaven 6 insprekers tijdens Stad in de raad hun visie aan de raad over agendapunten voorontwerp Koekamp, ontwikkelingen Haaglanden Medisch Centrum, herontwikkeling voormalige ADS-velden en aanbesteding afvalverwerking.

Koekamp

Voorontwerp Koekamp

In het vorige coalitieakkoord staat de ambitie om de stadsentrees van Den Haag een impuls te geven. Koekamp is een van de stadsentrees die een opknapbeurt krijgt. De gemeente gaat samen met Staatsbosbeheer het park verbeteren. Het park sluit straks goed aan op de toekomstige groene inrichting van het Koningin Julianaplein. Ook komt er een groene verbinding met het Haagse Bos.

Na eerdere behandeling van het voorontwerp in de commissie Ruimte heeft het college de plannen op een aantal punten aangepast. De raad droeg toen het college op om in overleg met groen- fiets- en bewonersorganisaties het voorontwerp te verbeteren. Ook wilde de raad dat het alternatieve voorstel van de fietsersbond en bomenstichting (beperkte oeververplaatsing, nieuwe verschoven waterloop en 2 eenvoudige bruggen) onderzocht werd. De raad ving aan met de bespreking van het aangepaste voorontwerp.

Haagse Stadspartij gaf aan dat om een kwetsbare en cultuurhistorisch belangwekkende plek in de stad waar je behoedzaam mee om moet gaan. Het grootste pijnpunt is volgens de fractie om de oever van de hertenkamp te verleggen. 7 organisaties bundelden hun krachten en hebben een aanpassing van het plan voorgesteld. De fractie diende een amendement in om het alternatief een serieuze kans te geven. Dit amendement werd verworpen. Ook diende de fractie een amendement in om de beukenrijen langs de oprijlaan naar het complex van Staatsbosbeheer te behouden. Dit amendement werd ingetrokken na beantwoording van het college.

Partij voor de Dieren vindt dat participatie heeft gefaald en er slecht is omgegaan met de inspraak. Volgens de fractie heeft de aanleg van het geplande pad dwars door het groen geen enkele meerwaarde en diende daarom een amendement in om deze weg uit het plan te schrappen. Dit amendement is verworpen.

Groep de Mos/Hart voor Den Haag vindt dat met de plannen de Koekamp nog meer onderdeel wordt van de stad. De fractie diende een motie in met het verzoek in gemeentelijke plannen een paragraaf omgevingsmanagement op te nemen waarin is opgenomen hoe en onder welke randvoorwaarden de inspraak van belanghebbenden is geborgd. Deze motie is aangenomen.

GroenLinks vindt dat het participatieproces beter moet. Er zijn best goede voorbeelden, maar ziet het nog niet als een breed gedragen cultuur binnen het stadhuis en diende daarom een motie in om participatie aan de voorkant van een gemeentelijk traject nog beter kan worden vormgegeven. Deze motie is aangenomen.

Volgens VVD is participatie cruciaal voor een goede uitwerking van het plan. Daarom heeft de fractie de motie van GroenLinks ondertekend. Met het ontwerp wordt het een stuk groener in het historische park. En de beroemde, beruchte kruising wordt groener, overzichtelijker en daarmee veiliger.

50PLUS gaf aan vóór het voorstel te zijn. Desalniettemin was de partij onder de indruk van de bijdragen van de belangenorganisaties en deskundigen die zijn geleverd. De fractie ontbreekt het aan de deskundigheid om duidelijk te kiezen voor de verschillende plannen. Hoe dan ook denkt de partij dat de Koekamp en in het bijzonder de gevaarlijke kruising er op vooruit gaan.

Het college gaf aan dat met het voorlopig ontwerp er juist groen bij komt en reeds gesloten delen van Koekamp toegankelijk worden voor het publiek. Daarnaast is er in het plan ook een lang traject van participatie ingepast, die heeft geleid tot aanpassingen in het voorlopige ontwerp. Het was niet mogelijk om alle wensen (zoals het plan van de Groep) mee te nemen, vanwege verschillende beperkingen.

De gemeenteraad stemde in met het raadsvoorstel Optimalisatie Koekamp.

Amendementen en moties Koekamp (PDF, 2,3 MB)

Voorlopig ontwerp Plaats en vervolg Kern Bijzonder

Eind jaren tachtig kwam de gemeente met het plan Kern Gezond om het Haagse centrum te herinrichten. In 2016 heeft de raad de agenda De Kern Bijzonder vastgesteld met de ambitie om voort te bouwen op het succes van het plan Kern Gezond met de eisen van de toekomst als standaard. Er is besloten om met vier projecten als eerste fase te beginnen.

De vier verschillende projecten liggen op de Hartlijn. Deze lijn loopt van noord naar zuid dwars door de binnenstad. De Hartlijn is nu nog vooral een barrière tussen de verschillende sfeergebieden. Belangrijk doel van De Kern Bijzonder is de aanliggende sfeergebieden met elkaar te verbinden. Uitgangspunten voor de Hartlijn, zoals vastgesteld in de agenda De Kern Bijzonder, zijn:

  • voetgangers meer ruimte geven;
  • versterken connecties tussen winkelkern en toeristische historische kern (sfeergebieden);
  • en zorgen dat bezoekers beter de weg in de binnenstad kunnen vinden.
  • De commissie boog zich over het ontwerp voor Plaats en het vervolg van het plan Kern Bijzonder.

De raad boog zich over het voorlopig ontwerp Plaats en vervolg Kern Bijzonder.

Partij voor de Dieren gaf aan dat er zoveel vergroeningsmogelijkheden voor zijn, maar het college wil er alleen naar kijken. De fractie verzoekt per motie meer groen te laten toevoegen aan het definitieve ontwerp dan in het voorlopig ontwerp is aangegeven. Deze motie is verworpen.

Haagse Stadspartij vindt het een goed voorstel, maar steunt de motie van de Partij voor de Dieren voor meer groen.

D66 is tevreden over de plannen voor de herinrichting van de Plaats en de fractie is blij met de toezegging van 4 extra bomen en voor ruimte om fietsparkeren langs de Hofvijver. De fractie is benieuwd naar de informatie over het verduidelijken van de fietsroute van de Kneuterdijk naar de Lange Vijverberg.

Groep de Mos/Hart voor Den Haag vindt het goed dat er gewerkt wordt aan een beeld-kwaliteitplan. De fractie is tevreden dat de bewegwijzering richting fietsenstalling Binnenhof wordt opgenomen in het plan.

VVD is blij met de investering in de Kern Bijzonder. Het plan wordt breed gedragen en de fractie hecht hier veel waarde aan. Er is goed geluisterd naar belanghebbenden en is blij met toezegging om te kijken naar alternatieve mogelijkheden om de plaats te vergroenen. De fractie pleit ervoor om zo snel mogelijk met een haalbaarheidsstudie te komen voor het stallen van fietsen.

PvdA diende een motie in om de gedenksteen van Aleid van Poelgeest te behouden op de Plaats. Deze motie is aangenomen.

GroenLinks is blij dat er inloop naar het definitieve ontwerp door het college wordt gezocht naar alternatieven voor extra groen.

50PLUS vroeg naar de mogelijkheid om de ruimte die we onder het Buitenhof hebben, waar een oude schuilkelder zit, bijvoorbeeld aan te wenden voor een ondergrondse fietsenstalling.

Het college gaf aan dat er bij het opstellen van het voorlopige ontwerp Plaats en vervolg Kern Bijzonder veel participatie aan te pas is gekomen. Zo is er gesproken met ondernemers, die hebben aangegeven het eens te zijn met het voorlopige ontwerp.

De Haagse gemeenteraad stemde in met het voorstel van het college inzake Voorlopig ontwerp Plaats en vervolg Kern Bijzonder.

Moties Voorlopig ontwerp Plaats en Vervolg Kern Bijzonder (PDF, 682,7 kB)

Afronding commissiedebatten

Tot slot rondde de gemeenteraad 4 commissiedebatten af.

Afbouw dienstverlening stadsdeelkantoren

PvdA pleitte voor een onderzoek naar alternatieven voor de aangekondigde stop van het verstrekken van verschillende diensten per 1 juli op 6 van de 8 stadsdeelkantoren. Een motie hierover is verworpen.

ChristenUnie/SGP diende een motie in de mogelijkheden te onderzoeken om KCC-dienstverlening digitaal aan te bieden, waarbij burgers bijvoorbeeld in hun eigen stadsdeelkantoor via een videoverbinding in een 3D-loket alsnog hun aanvragen en aangiften kunnen doen. Deze motie is aangenomen.

Islam Democraten verzocht per motie te onderzoeken of mogelijkheid bestaat om op koopavonden voor een vrije inloop te zorgen op stadsdeelkantoren. Deze motie is verworpen.

Moties afbouw dienstverlening stadsdeelkantoren (PDF, 1,1 MB)

Ontwikkelingen Haaglanden Medisch Centrum

SP diende 3 moties in. De eerste motie is een verzoek aan het college om zich maximaal in te zetten voor het openblijven van het Bronovo. In de tweede motie vroeg de fractie het college te onderzoeken of de optie eerste recht op verkoop vastleggen door de gemeente, opties kan opleveren voor een doorstart van het ziekenhuis. De derde motie riep op om de medische bestemming van locatie Bronovo in de toekomst niet te veranderen. Deze 3 moties zijn alle verworpen.

Groep de Mos/Hart voor Den Haag verzocht per motie om in samenwerking met HMC en het ministerie van VWS de gevolgen van het HMC plan om Bronovo te sluiten te onderzoeken op het gebied van beschikbaarheid en toegankelijkheid van zorg, ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, aanrijtijden ambulances, verkeer en parkeren. Bij deze motie waren er even veel stemmen voor als tegen, in een volgende vergadering wordt er nogmaals over gestemd.

ChristenUnie/SGP diende 2 moties in. In de eerste motie vroeg de partij de benodigde vergunningen voor het te bouwen tijdelijke moeder-kindcentrum zo snel mogelijk te verstrekken en de verlos- en kraamafdeling pas te verhuizen als er voldoende capaciteit is gerealiseerd in de huidige locatie van het Westeinde. De tweede motie riep op om het HMC te verzoeken met een mobiliteitsplan te komen. Beide moties zijn aangenomen.

Ook NIDA diende 2 moties in. De eerste motie roept op om samen met de huisartsen van HMC Bronovo in gesprek te treden en deze input mee te nemen bij de zoektocht naar een alternatieve locatie voor een huisartsenpost. In de tweede motie pleitte de fractie om een oproep te doen aan het Raad van Bestuur van HMC om terughoudend te zijn met de sturing op (volledige) sluiting van HMC Bronovo. Beide moties zijn verworpen.

Vervolgens verzocht PvdA in een motie in om in overleg met verloskundigen te onderzoeken of het mogelijk is om in Den Haag een proef te starten met een ontheffing voor het rijden over de tram- en busbaan voor verloskundigen in herkenbare auto. Deze motie is verworpen.

Ook VVD diende een motie in, waarin de fractie op roept om bij eventuele herontwikkeling van de zorgvoorzieningen goede zorg voor de bewoners van Benoordenhout en omgeving te garanderen. Deze motie is aangenomen.

Partij voor de Dieren roept in een motie op om HMC te vragen om de Haagse Raad direct of via het college periodiek te informeren over de opzet, voortgang en uitkomsten van de dialoogtafel. Deze motie is aangenomen.

Tot slot diende PVV een motie in waarin de partij het college vraagt om zich in te spannen om (een deel van) de huidige ziekenhuislocatie als zorgbestemming te behouden die de naam Bronovo blijft dragen. Deze motie is verworpen.

Moties ontwikkelingen Haaglanden Medisch Centrum (PDF, 4,5 MB)

Nota van uitgangspunten voor herontwikkeling voormalige ADS-velden Monsterseweg

CDA verzocht per motie om de plannen, zoals beschreven in de Nota van Uitgangspunten, stil te leggen totdat de toegezegde inventarisatie van sportbehoefte in Loosduinen is uitgevoerd en rekening te houden met de huidige bewoners van Loosduinen en de te verwachten bewonerstoename. Deze motie is verworpen.

PvdA diende een motie in om in de Nota van Uitgangspunten op te nemen dat 30% van de te realiseren woningen op de voormalige ADS-velden sociale huurwoningen zullen worden. Deze motie is verworpen.

D66 verzocht per motie onderzoek te doen naar de behoefte en het gebruik van sportaccommodaties in Den Haag in relatie tot het beschikbare aanbod voor de langere termijn. Ook diende de fractie een motie in voor voldoende betaalbare woningen voor het middensegment. Beide moties zijn aangenomen.

Tot slot diende Groep de Mos/Hart voor Den Haag een motie in om een reserve ‘inrichting sportpark Madestein’ in te stellen en hiervoor 200.000 euro te reserveren. Deze motie is na beantwoording van het college aangehouden.

Moties herontwikkeling voormalige ADS-velden (PDF, 1,8 MB)

Gunningscriteria aanbesteding afvalverwerking

SP diende een motie in waarin de partij opriep om als uitgangspunt voor de gunningscriteria aanbesteding afvalverwerking ook expliciet "Het zoveel mogelijk lokaal aanbesteden van de verwerking van het Haags huishoudelijk afval" op te nemen. Deze motie is verworpen.

Verder diende Partij voor de Dieren 3 moties in. In de eerste vroeg de fractie om de 10%-norm voor circulaire initiatieven flexibel te laten hanteren door de partij aan wie de gunning wordt besteed. De tweede motie verzocht het college om het criterium duurzaamheid bij ieder afvalperceel zwaarder te laten meewegen. Tot slot roept de partij in de derde motie op om het tweede spoor van de aanbesteding afvalverwerking te presenteren als raadsvoorstel, ruim voordat wordt gestart met de tenderprocedure. Ook deze 3 moties zijn verworpen.

Moties aanbesteding afvalverwerking (PDF, 1,5 MB)

Terugkijken?

De volledige vergadering is online terug te zien.