Nieuwsbericht

Raad stemt in met visie op digitalisering en dienstverlening

Gepubliceerd: 15 juli 2020Laatste wijziging: 27 juli 2020

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces stemde de gemeenteraad in met de visie op digitalisering en dienstverlening. Ook stemde de raad in met de kadernota inkoopbeleid, initiatiefvoorstel 'Den Haag first, Koopt HAAGSCHE waar dan helpen we elkaar!', initiatiefvoorstel 'Vistuig aan banden', dekking nieuwbouw Vissershavenstraat, begrotingswijziging Eneco, vaststelling voorontwerp ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg 'Zicht op zee', kadernota subsidiebeleid, vaststelling Algemene subsidieverordening, het initiatiefvoorstel 'Laat het leefbaar, verminder verkamering', en de zienswijze luchtvaartnota 2020-2050.

Raadsvergadering over twee dagen

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces werd gehouden over twee dagen, dinsdag 14 juli en woensdag 15 juli.

Visie op digitalisering en dienstverlening

De raad ving aan met de bespreking van de visie op digitalisering en dienstverlening 2020-2023. Digitalisering is alomtegenwoordig en raakt de fundamenten van onze samenleving. Het biedt ons snel en veel informatie en we wisselen makkelijk kennis uit. Daardoor verwachten we dezelfde snelheid, maatwerk en betrouwbaarheid van de overheden. Ook biedt het kansen voor participatie en democratie. Tegelijkertijd zijn er ook bedreigingen en nieuwe uitdagingen. De ambities om deze kansen te pakken en bijkomende uitdagingen aan te gaan, heeft het college beschreven in de Visie op digitalisering en dienstverlening. De visie op digitalisering en dienstverlening geeft richting aan het slim en verantwoordelijk omgaan met digitalisering, zowel in de stad als voor de gemeentelijke organisatie en aan het streven naar passende dienstverlening die mensgericht is, regelarm, snel en zeker is. Het gaat om zowel wat de gemeente levert, hoe de gemeente levert en hoe de gemeente daarover communiceert.

SP

De SP wilde graag aandacht vragen voor laaggeletterden en mensen die niet digitaalvaardig zijn. Ondersteuning aanbieden is niet genoeg, omdat veel mensen niet weten dat ze niet digitaalvaardig zijn. De dienstverlening moet zo toegankelijk mogelijk zijn. De partij wilde een motie indienen, maar bij nader inzien steunt de partij de motie van de ChristenUnie/SGP.

GroenLinks diende een motie in waarin het oproept om kort na de zomer 2020 te komen met een voorstel op welke wijze het college zal rapporteren over de (tussen)resultaten in de Uitvoeringsagenda. Verder ziet de partij dat bij grote technologische projecten het niet altijd duidelijk is waar bewoners naar toe kunnen met vragen. Daarom dient de partij een motie in waarin het college wordt verzocht te onderzoeken of op dit moment in de vergunningverlening bij technologische toepassingen in de openbare ruimte, de afweging van bewonersbelangen en de communicatie aan bewoners conform de leidraad van de gemeente over waar zij terecht kunnen met vragen, klachten en suggesties, voldoende zijn meegenomen. Beide moties zijn aangenomen.

ChristenUnie/SGP

De communicatie van de gemeente naar ondernemers en bewoners moet begrijpelijk zijn. Daarom diende de partij een motie in waarin het verzoekt om ervoor zorg te dragen dat de website toegankelijker wordt voor laaggeletterden, door bijvoorbeeld een voorleesfunctie te implementeren en/of beeldtaal te gebruiken. Deze motie is aangenomen. Ook diende de partij een motie in over crisiscommunicatie. Hierin werd het college verzocht crisisinformatie onder andere op de gemeentelijke website niet alleen aan te bieden in Nederlands, Engels of Frans, maar ook in andere relevante talen. Deze motie haalde het niet.

PvdA

De PvdA is van mening dat de overheid toegankelijk, laagdrempelig en duidelijk moet zijn. Ook moet er rekening gehouden worden met de privacy. De gemeente moet begrijpelijke taal gebruiken en voor mensen met een taalachterstand moeten beeldiconen worden gebruikt. Mensen moeten adequaat worden geholpen. Mensen die laaggeletterd zijn of niet digitaalvaardig zijn moeten in elke wijk terecht kunnen met hun vragen. Persoonlijk contact moet altijd mogelijk kunnen zijn, naast digitale dienstverlening. Dit voorstel moet daarin kunnen helpen.

College

Het college vindt dit een goede stap op het gebied van het formuleren van uitgangspunten voor digitalisering en dienstverlening. In de volgende fase wordt er gesproken over bewonersparticipatie.

De raad stemde in met de visie digitalisering en dienstverlening.

Moties Visie op digitalisering en dienstverlening (PDF, 147,7 kB)

Kadernota inkoopbeleid

De raad vervolgde met de bespreking van de kadernota inkoopbeleid Den Haag 2020. Het college beseft dat inkoop van de gemeente Den Haag met een jaarlijks volume van bijna € 1 miljard, een belangrijk instrument is. Belangrijk is dat met de inkopen van de gemeente Den Haag ervoor gezorgd wordt dat de werkzaamheden voor de stad en de burger efficiënt en effectief  kunnen worden uitgevoerd en dat er rechtmatig en doelmatig wordt ingekocht. Met een inkoopvolume van deze omvang kan de gemeente Den Haag ook een bijdrage leveren aan de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, participatie en de economie. Deze ‘Kadernota Inkoopbeleid Den Haag 2020’ (Nota Inkoopbeleid) bevat de kaders die de gemeente hierbij hanteert.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren gaf aan al sinds 2015 te wachten op een gedegen inkoopbeleid. Een goed inkoopbeleid is essentieel, maar in het huidige stuk wordt vooral op een hoog abstractieniveau de inzet beschreven, terwijl het nu concreet moet worden. De fractie diende een amendement in om de duurzaamheidscriteria per productcategorie stapsgewijs uit te werken. Ook diende de fractie een amendement in om te zorgen dat er een daadwerkelijke voortgangsrapportage komt. Beide amendementen werden verworpen. Na beantwoording van het college betreurde de fractie dat de wethouder geen afstand neemt dat niet voldaan is aan het eerdere raadsbesluit. Een motie van treurnis van de Partij voor de Dieren werd verworpen.

ChristenUnie/SGP

De gemeente heeft een inkoopmacht van 1 miljard die in de Haagse economie kan worden gepompt. De partij steunt daarom de motie van de SP over het inhuren van Haagse bedrijven. Ook diende de partij een motie in waarin gevraagd wordt een database te ontwikkelen met maatschappelijke initiatieven, waaruit bedrijven kunnen putten om hun SROI-norm te behalen.

GroenLinks noemde het voorstel een grote stap richting verduurzaming van inkoop. De fractie verzocht per motie het maatschappelijke middenveld samen met het Rijk te benutten door periodiek overleg te voeren over mogelijke kansen, risico's en strategieën omtrent internationale sociale voorwaarden bij de inkoop, en bestaande ervaring en expertise hiermee maximaal te benutten. Deze motie is aangenomen.

SP

Veel Haagse bedrijven hebben het door de coronamaatregelen moeilijk en de financiële reserves staan onder druk. Daarom is het belangrijk lokale inkoop te ondersteunen. De fractie diende een motie in om bij een enkelvoudig onderhandse aanbesteding een geschikte Haagse onderneming uit te nodigen en bij een meervoudig onderhandse aanbesteding een geschikte Haagse onderneming en een geschikte onderneming uit de regio Haaglanden uit te nodigen. De motie is aangenomen.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij pleitte ervoor te onderzoeken of het uitnodigingsbeleid kan worden uitgebreid naar meerdere categorieën. De motie hierover werd aangenomen.

NIDA

NIDA vindt het goed dat het college met opdrachtnemers in de markt overlegt om social return in te zetten en duurzaam in te kopen. NIDA vroeg de wethouder hoe zij de leveranciers wil toetsen die zeggen goed te presteren op duurzaamheid.

De raad stemde in met de kadernota inkoopbeleid Den Haag 2020.

Amendementen en moties Inkoopbeleid (PDF, 227,7 kB)

Initiatiefvoorstel 'Den Haag first, Koopt HAAGSCHE waar dan helpen we elkaar!'

De raad besprak vervolgens het initiatiefvoorstel van Hart voor Den Haag/Groep de Mos 'Den Haag First, Koopt HAAGSCHE waar dan helpen we elkaar'. Het initiatiefvoorstel is erop gericht om de Haagse koopkracht in de stad te houden en te vergroten en het fundament onder de lokale ondernemers te versterken. Het stadhuis moet daarin van de partij voorop lopen. De raad stemde in met het initiatiefvoorstel.

Initiatiefvoorstel 'Vistuig aan banden'

De raad vervolgde met de bespreking van het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren over staandwantvissen: 'Vistuig aan banden'. In Den Haag gebruikt een enkele visser staandwantnetten om vissen te vangen. De fractie pleit ervoor een verbod voor het vistuig op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) om de Haagse kust aantrekkelijk te houden voor de watersporters. De raad stemde in met het initiatiefvoorstel.

Amendement Initiatiefvoorstel Vistuig aan banden (PDF, 47,3 kB)

Dekking nieuwbouw Vissershavenstraat

Vervolgens besprak de raad de dekking nieuwbouw Vissershavenstraat. Het bestaande onderkomen van het Haags Veeg Bedrijf aan de Vissershavenstraat voldoet niet meer aan de huidige eisen die gesteld worden aan een moderne en efficiënte bedrijfsvoering. Doelstelling is om de huidige bebouwing te slopen en nieuwbouw te realiseren. In het nieuwe pand zullen de volgende bedrijfsonderdelen worden gehuisvest: de Stadsploeg HVB, Strandploeg HVB, HHO/Boswachters, Wijkstation Duinstraat en wijkstation D’Aumeriestraat. Voor deze sloop nieuwbouw is dekking aanwezig vanuit de activiteit inrichting en onderhoud buitenruimte, deelactiviteit Straatreiniging.

Partij voor de Dieren

Met het voorstel wordt ingezet op sloop en nieuwbouw. De partij heeft eerder een voorstel gedaan om deels te slopen, maar om beeldbepalende gebouwen te behouden. De Partij voor de Dieren wil de inzet op volledige sloop verwijderen uit het voorstel en daarom steunt de fractie een amendement van D66 hierover.

D66

D66 heeft contact gehad met veel betrokkenen en is ervan overtuigd dat het het onderzoeken waard is om een deel van het complex te behouden. Die partij diende een amendement in waarin het vraagt om de optie van de gedeeltelijke renovatie Vissershavenstraat open te houden. Dit amendement is aangenomen.

Haagse Stadspartij

Volledige sloop vindt de partij een stap te ver. De Haagse Stadspartij is blij dat met de brief over de uitkomst van de twee quickscans een opening is gekomen om met een beter plan te komen. De partij vraagt om het initiatiefvoorstel serieus te nemen, want er wordt al veel gesloopt in Scheveningen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

In het voorstel wordt verwezen naar een rapport wat de onderbouwing is voor de sloop-nieuwbouw. Hart voor Den Haag/Groep de Mos vindt dat in het rapport een summiere beschrijving staat van de bouwtechnische staat van het gebouw. De fractie wil een bouwkundig en onafhankelijk rapport. De partij is blij dat de quickscan aangeeft dat renovatie een reële optie is. Een motie met het verzoek om een plan op te stellen met als uitgangspunt behoud van de panden aan de Vissershavenstraat 2-4 en (gedeeltelijke) herbestemming te realiseren in samenspraak met de omgeving werd verworpen.

SP

Voor de SP staat de veiligheid van de medewerkers van het veegbedrijf voorop. De partij complimenteerde de mensen die het gedeeltelijke behoud hebben voorgesteld.

VVD

De VVD vindt het goed dat het behouden kan worden. De uitkomst van de quickscans ondersteunt dat. De fractie is wel benieuwd of het gedeeltelijke behoud in het budget past.

Partij voor de Toekomst

De Partij voor de Toekomst is blij met de quickscan. Slopen vindt de partij niet nodig. De fractie vraagt zich af hoe het dramatische achterstallig onderhoud kan gebeuren. De fractie is blij dat gedeeltelijke renovatie mogelijk is en kijkt uit naar de discussie en de uitkomsten van de inspraak hierover.

College

Het college is ook blij met de uitkomst van de quickscan; het maakt het mogelijk om breder te kijken dan sloop en nieuwbouw. In de tussentijd is alleen het hoognodigde onderhoud gepleegd aan het gebouw om geen onnodige kosten te maken. Het zal lastig worden om ook nog andere functies toe te voegen aan het gebouw als wordt gekozen voor een andere route.

De raad stemde in met de dekking nieuwbouw Vissershavenstraat.

Amendement en motie Vissershavenstraat (PDF, 58,3 kB)

Begrotingswijziging Eneco

Vervolgens besprak de raad de begrotingswijziging Eneco. Duurzaam investeren op de lange termijn van de Eneco-opbrengst wordt vastgelegd en geborgd middels de spelregels ten aanzien van het beheer van de Eneco-middelen. De impact van de verkoop wordt op de financiële kengetallen weergegeven.

SP

SP is nooit voorstander geweest van de verkoop, maar vindt het wel belangrijk dat de opbrengst gaat naar degene die het geld het meeste kunnen gebruiken. Langs die lijn zal de SP de komende tijd die bestedingsvoorstellen beoordelen. De fractie hoopt dat de bestaande woningvoorraad een kwaliteitsimpuls krijgt en dat de verduurzaming en de aanpak van vocht en schimmel hand in hand zal gaan. De SP vraagt zich af of er toch niet extra geld naar het sociaal domein moet. De fractie wil meer inzicht in de werkgelegenheidseffecten van de concrete uitgaven. De fractie diende een motie hierover in, maar na beantwoording van het college werd de motie ingetrokken.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP kan zich vinden in de doelen voor de besteding van de Enecogelden. Er is geen duidelijkheid over de verdeling over de thema’s gebiedsontwikkeling en woningbouw. Daarom diende de partij een motie in waarin verzocht wordt in of bij de begroting 2021-2024 aanvullend op de geografische verdeling te komen met een evenwichtig thematische verdeling tussen 'verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen' en 'sociale woningbouw', waarbij recht wordt gedaan aan de grote volkshuisvestelijke opgave waar Den Haag voor staat. Ook vindt de partij dat het college de kans moet benutten om recht te doen aan ondernemers van de Haagse Markt.

GroenLinks steunt de voorliggende voorstellen. De partij verwacht in het bestedingsplan de uitwerking van de motie, die mede ingediend is door GroenLinks, om investeringen te versnellen en naar voren te halen en de fractie wilde weten of dat het bestedingsplannen zijn voor de hele omvang van de reserves.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij vraagt zich af of de besteding van de Enecogelden wel duurzaam wordt gedaan. 160 miljoen gaat naar duurzaamheid, maar de partij is benieuwd naar de plannen daarover. De Haagse Stadspartij vroeg het college wanneer ze gaat investeren in energietransitie. De partij is van mening dat dit geld gebruikt kan worden om sterker uit de coronacrisis te komen. Als het college investeert zouden bepaalde wijken die kwetsbaar zijn prioriteit moeten krijgen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos vindt het belangrijk dat de stad meer inspraak krijgt over waar het geld naar toe gaat. Daarom heeft de partij een motie ingediend waarin verzocht wordt een speciale pagina op de gemeentelijke website in te richten waar de stad de besteding van het Eneco geld 'live' kan volgen. Deze motie werd verworpen. We zitten momenteel in de ergste crisis, daarom heeft de partij een motie ingediend voor een economisch noodfonds, waarin gevraagd wordt de 30% die bestemd was duurzaamheid en energietransitie te schrappen en die 184,12 miljoen te stoppen in een op te richten economisch noodfonds waarmee de forse klappen van de coronacrisis voor de Haagse economie opgevangen kunnen worden. Deze motie is verworpen. Tot slot is de partij van mening dat de ereschuld die Den Haag heeft aan de Haagse Markt in te lossen. Daarom diende de fractie een amendement in waarin gevraagd wordt het geld uit de verkoopopbrengst van Eneco deels te bestemmen en te besteden aan compensatie voor de Haagse Marktondernemers. Dit amendement haalde het niet.

Islam Democraten

De fractie Islam Democraten wil dat de stad sterker uit de coronacrisis komt. Er is een aantal wijken die het meest door het coronavirus worden geraakt en de partij is van mening dat de besteding van Enecogelden naar deze wijken moet gaan. Daarom diende de partij een amendement in om Rustenburg/Oostbroek, BouwlustVrederust, Morgenstond, Moerwijk, Duindorp, Schildersbuurt, Transvaalkwartier, Groente- en Fruitmarkt en Laakkwartier/Spoorwijk bij de besteding van de middelen voor duurzaamheid, energietransitie en gebiedsontwikkelingen extra prioriteit te geven. Dit amendement is verworpen. Verder is de partij van mening dat we naar Hagenaars moeten luisteren. Daarom diende partij een motie in met het verzoek om met Hagenaars het gesprek aan te gaan over de verdeling van de Enecogelden. Deze werd verworpen.

PVV

De Enecogelden moeten naar de Hagenaars gaan. De PVV vraagt zich af hoe het kan zijn dat er een verhoging van gemeentelijke belasting komt in plaats van een verlaging. De partij is van mening dat geld wordt uitgegeven aan onderwerpen waar inwoners niks aan hebben. Het geld zou moeten gaan naar de Haagse belastingbetalers en dat het eerlijk verdeeld moet worden over alle Haagse huishoudens.

D66

D66 kijkt uit naar hoe we dit geld kunnen besteden, zodat we een mooie duurzame stad voor alle Hagenaars kunnen maken.

NIDA

NIDA begrijpt dat er naar de lange termijn wordt gekeken, maar is van mening dat we ook naar het heden moeten kijken. De staat van de stad vindt de fractie zorgwekkend. Het gaat in sommige wijken niet goed door de coronacrisis. De leefbaarheid in bepaalde wijken laat te wensen over. De partij vraagt zich af of de verdeelsleutel vaststaat. Het geld moet eerlijk verdeeld worden en de partij vindt dat het naar de kwetsbare wijken moet. De partij heeft er weinig vertrouwen in dat het college hiermee de stad beter en duurzamer gaat maken, want veel Hagenaars zullen weinig merken van de Enecogelden. De verdeling van de gelden moet een afspiegeling van de hele raad zijn en niet van het electoraat van de coalitie, volgens NIDA.

Partij voor de Toekomst

De Partij voor de Toekomst diende een motie in over biomassa, waarin gevraagd wordt bij de uitvoering van het energietransitie-beleid vooralsnog géén afspraken met derden te maken die biomassa als energiebron toelaten voor energieleveranties in Den Haag. De motie is verworpen.

De raad stemde in met de begrotingswijziging Eneco.

Amendementen en moties Begrotingswijziging Eneco (PDF, 252,9 kB)

Voorontwerp Zwolsestraat/Gevers Deynootweg

Dan volgde de bespreking van het voorontwerp ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg "Zicht op Zee"Een van de knelpunten in de verkeersafwikkeling in Scheveningen Bad is de kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg. De kruising wordt op drukke momenten zwaar belast. Zowel autoverkeer, het openbaar vervoer (bus en tram), als fietsers en voetgangers maken gebruik van de kruising. Om de verkeersdruk te verminderen, wordt de kruising ongelijkvloers gemaakt.

D66

Voor D66 was de optie dat ook vanuit de zuidkant kan worden ingereden een belangrijke voorwaarde en dan het liefst ongelijkvloers. Ook voor bewoners is dit een belangrijk punt. Hier loopt het verkeer namelijk als eerste vast. Met dit voorstel wordt dit verbeterd. De fractie is groot voorstander van het plan.

Haagse Stadspartij

De tunnel moet een einde maken aan de fuik waarbij het verkeer vastloopt. Maar de kosten zijn opgelopen en er zijn nog veel risico's en onopgeloste zaken. De contracten met Hommerson zijn nog niet rond om dit plan uit te voeren. Het lijkt erop dat het college met dit voorstel een grote gok neemt. Veel van deze complexe projecten van de gemeente leiden tot kostenoverschrijdingen. De Haagse Stadspartij diende een motie in om de Rekenkamer te betrekken bij het tunnelplan. Deze motie is aangenomen.

CDA

Het CDA is sceptisch of het probleem ter plekke wordt opgelost, met name de bijbehorende risico's en vergunningprocedures en de partij vindt het onverantwoord om nu te realiseren.

VVD

De VVD denkt dat het goed is dat de korte zeekant autovrij wordt, dat de kruising overzichtelijk wordt en dat er een herkenbare routing naar de boulevard komt. De fractie stemt in met voorstel en wil graag op de hoogte gehouden worden van de gesprekken met de vve. Draagvlak en instemming zijn voor de partij van belang.

Met het voorstel wordt de verkeersfuik op Scheveningen aangepakt. GroenLinks ziet kans om het nog leefbaarder te maken door te kijken of het parkeerterrein aan het Zwarte Pad kan sluiten. Het zou een enorme winst zijn voor schone lucht, gezondheid en natuur en een enorme terugloop van stikstof. De partij wil weten of de wethouder kan onderzoeken of sluiting van het Zwarte Pad mogelijk is. De fractie vroeg wel of het mogelijk is om enkele parkeerplaatsen beschikbaar te houden voor mensen met een handicap.

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP ziet drie grote onzekerheden. De eerste betreft de inhoud, namelijk bouwkundig. Het tweede is procedureel. Er wordt bijvoorbeeld nu pas aan het wob-verzoek voldaan. Het derde is financieel van aard en noemde de extreme stijging van de kosten en vroeg zich af of het dit waard is. De partij is voor gebiedsontwikkeling, maar een kostenstijging van 160% vindt de partij te gortig en verzocht het stuk aan te houden en in het najaar verder te bespreken.

PvdA

PvdA was al kritisch over het plan tijdens de commissie en had vragen over het deel wat ondergronds gaat. De fractie vroeg naar de waterveiligheid en vroeg verder aandacht voor de risico’s die in het stuk genoemd worden en wilde een toelichting op de stijging van de kosten.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos uitte haar zorgen over de financiën en constructie. De specificering van de kosten geeft wat meer helderheid, maar de risicoanalyse vindt de fractie niet bepaald geruststellend. De fractie kijkt uit naar de parkeervisie.

College

Het voorstel is onderdeel van het bredere project De Kust Gezond en de gemeente staat op het punt om door te gaan naar de uitwerking van het definitief ontwerp. Het is een belangrijke fase om verder te kunnen. Het heeft een belangrijk publiek belang, namelijk een stedenbouwkundig plan. De boulevard wordt als uithangbord verbeterd en kan beter worden ingericht. Tegelijkertijd is er meer ruimte voor fietsers, voetgangers op de kruising en betere doorstroming van het verkeer. Op verzoek van bewoners is deze oplossing ook voorgelegd aan de eigenaar van de parkeergarage en deze is bereid om mee te werken.

De raad stemde in met het voorstel.

Amendement Ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg (PDF, 32,9 kB)

Kadernota subsidiebeleid en algemene subsidieverordening

Vervolgens spreekt de raad over de kadernota subsidiebeleid. Met deze kadernota subsidiebeleid wordt voor het eerst in één document het algemene en overkoepelende beleid voor subsidieverstrekking in de gemeente Den Haag vastgelegd. Het geeft de kaders en daarmee de doelstellingen en uitgangspunten weer van het Haagse subsidiebeleid. Hiermee wordt het Haagse subsidiebeleid helder, inzichtelijk en transparant gemaakt. Eerder beschikte Den Haag niet over een overkoepelend gemeentelijk subsidiekader. Ook bespreekt de raad de algemene subsidieverordening. De voorliggende Algemene subsidieverordening Den Haag 2020 (hierna ASV 2020) sluit aan op de beleidskaders uit de kadernota subsidiebeleid.

De SP baalt ervan dat de verordening minder streng is op topinkomens dan de vorige versie door de uitspraak van de Raad van State die het belet om voorschriften en verplichtingen aan subsidies te verbinden die erop toezien dat de subsidieontvanger de Wet Normering Topinkomens (WNT) naleeft. De fractie diende een motie in om subsidie ontvangende partijen te stimuleren informatie over het al-dan-niet voldoen aan de WNT (algemene norm) openbaar te maken. Deze motie is verworpen.

De ChristenUnie/SGP diende een motie in om bij de evaluatie van de Kadernota subsidiebeleid in het bijzonder aandacht te besteden aan de wijze waarop subsidies zijn verstrekt en of de aangebrachte voorkeursvolgorde tot het gewenste effect heeft geleid. De motie is aangenomen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos diende een amendement in om te voorkomen dat de gemeente op de stoel van de evenementenorganisaties gaat zitten. Dit amendement is verworpen.

GroenLinks gaf aan dat het goed is dat de regels transparant en uniform zijn, nu de integriteit op het stadhuis onder een vergrootglas ligt. Daarom diende GroenLinks de motie van de SP hierover mede in.

CDA vindt het belangrijk dat het beleid goed wordt gemonitord en geëvalueerd en daarom diende het CDA een motie in om jaarlijks te rapporteren over de voortgang kadernotitie subsidiebeleid. Deze motie is aangenomen.

De fractie Islam Democraten vroeg aandacht voor kleine festivals en diende een motie in om kleine festivals te steunen. Deze motie is verworpen.

PVV verzocht per motie om feesten en partijen niet meer te subsidiëren onder het mom van integratie en burgerschap. Deze motie is verworpen.

De raad stemde in met de kadernota subsidiebeleid en de algemene subsidieverordening.

Amendement en moties Subsidieverordening (PDF, 153,7 kB)

Initiatiefvoorstel 'Laat het leefbaar, verminder verkamering'

Dan besprak de raad het initiatiefvoorstel 'Laat het leefbaar, verminder verkamering'. Dit is een initiatiefvoorstel van de ChristenUnie/SGP, GroenLinks en Hart voor Den Haag/Groep de Mos voor het beter beheersbaar maken van de sterk groeiende verkamering. In steeds meer Haagse woonwijken neemt verkamering toe. Woningen worden steeds vaker omgezet in los verhuurbare kamers met allerlei leefbaarheidsproblemen tot gevolg. Er zijn steeds meer klachten uit bijvoorbeeld Leyenburg en de Rivierenbuurt: overbewoning, geluidsoverlast en steeds meer (wees)fietsen op smalle stoepen. Dit initiatiefvoorstel wordt ingediend om de overlast van te veel kamerverhuur te beperken en daarmee de leefbaarheid in Haagse woonwijken te beschermen. De raad stemde in met het initiatiefvoorstel.

Amendement en motie Initiatiefvoorstel verminder verkamering (PDF, 76,9 kB)

Debat over veiligheid

Dan volgde een debat over veiligheid.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren vroeg aandacht voor de vele problemen in de Weimarstraat. Er is veel verkeersoverlast en kamerverhuur en daarbij zijn er grote leefbaarheidsproblemen. Fractie begrijpt dat de buurt in opstand komt.

D66

Al jarenlang is er sprake van overlast en criminaliteit in de Weimarstraat. D66 vindt dat het lokaal bestuur er moet zijn voor de bewoners. We moeten ons beter wapenen tegen hen die de regels aan hun laars lappen. Het voorstel ondermijning van D66 is vorig jaar aangenomen. De fractie vindt dat er aanvullende maatregelen nodig zijn op de Weimarstraat en omgeving. Een motie hierover is aangenomen. D66 vroeg verder aandacht voor het verkeer, met name asociaal rijgedrag. De fractie diende een motie in om overlast door gemotoriseerde weggebruikers in te dammen. Deze motie haalde het.

PvdA

De PvdA steunt de motie van D66 over de Weimarstraat. De fractie wilde het hebben over etnisch profileren en vroeg de burgemeester hoe hij er tegenaan kijkt, zoals het gebruik van stopformulieren en meer transparante klachtenprocedures bij eventuele misstanden.

GroenLinks noemde de stijging in criminaliteitscijfers, het gebrek aan vertrouwen in de politie en gebrek aan diversiteit bij de politie. De fractie diende een motie in voor een stadsbrede inventarisatie van hotspots van criminaliteit of ondermijning en de bijbehorende inzet. Na beantwoording van het college werd deze motie aangehouden.

ChristenUnie/SGP

De ChristenUnie/SGP sluit het liefst alle coffeeshops, maar diende om te beginnen een motie in om zich tot het uiterste in te spannen voor de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen twee coffeeshops uit de Weimarstraat te verwijderen. De motie werd verworpen. Ook verzocht de fractie per motie om te verkennen hoe basisscholen onder het afstandscriterium gebracht kunnen worden. De motie is verworpen. Ook diende de ChristenUnie/SGP een motie in om te onderzoeken wat de oorzaken zijn van de toegenomen jeugdoverlast en vervolgens de aanpak zo mogelijk beter te richten op het voorkomen hiervan. Tot slot vroeg de fractie per motie om in de toekomstige publicatie van de Veiligheidskaart inzicht te bieden in het capaciteitsvraagstuk bij OM en politie, bijvoorbeeld door de kloof tussen de formatie en de bezetting bij de politie in Den Haag duidelijk te maken. Deze motie werd aangenomen.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij noemde de overconcentratie van coffeeshops in de Weimarstraat en diende een motie in om te onderzoeken of een of meerdere coffeeshops kunnen worden verplaatst van Weimar Zuid naar Loosduinen en/of het Westland. De motie is verworpen. De fractie diende ook een motie in om te onderzoeken of (delen van) de Weimarstraat autoluw gemaakt kunnen worden. Er waren net zoveel stemmen voor als tegen. De motie wordt de volgende keer opnieuw in stemming gebracht. Tot slot verzocht de fractie per motie om in het vervolg niet meer te spreken over de Weimarstraat, maar over Weimar Zuid in alle beleidsstukken en communicatie van de gemeente die betrekking hebben op het gedeelte tussen Beeklaan en Valkenboslaan. De motie haalde het niet.

VVD

Het sociaal contract tussen overheid en burgers staat onder druk en actie is nodig. Soms is de inzet van politiehandhaving en innovatieve middelen niet voldoende. Zoals de verkeershufters op Scheveningen. Wat de VVD betreft zou het goed zijn te onderzoeken of het mogelijk is om de auto's te confisceren van de types die de boel onveilig maken. De fractie diende een motie in om op grond van de aanwezige kennis over de woonplaatsen van de bezoekers in gesprek te gaan met de omliggende gemeenten om deze overlast aan te kaarten en om gezamenlijk met de omliggende gemeenten te kijken naar mogelijke oplossingen voor deze overlast rondom de Haagse coffeeshops. Deze motie werd aangenomen.

PVV

De PVV vindt het nodig om het debat te voeren over veiligheid. Concrete maatregelen om de beveiliging te verbeteren heeft de partij nog niet gehoord. De PVV diende twee moties in met het verzoek om korte metten te maken met straatterreur door middel van preventief fouilleren, patsercontroles en integrale handhavingsacties op de Scheveningse boulevard en de Weimarstraat. Beide moties haalden het niet. Ook diende de fractie een motie in om de Wagenstraat en directe omgeving aan te wijzen als extra focusgebied voor de nieuwe intensievere aanpak van ondermijning, inclusief een vergunningsplicht voor bedrijfsmatige activiteiten in voor publiek toegankelijke gebouwen of gebieden. Deze motie is verworpen.

Islam Democraten

De Islam Democraten vinden de criteria van coffeeshops ten opzichte van scholen onvolledig. De fractie diende een motie in om de coffeeshop in de Boerenstraat te verplaatsen naar een andere locatie. Deze motie is verworpen. Verder verzocht de fractie per motie om meer toezicht en handhaving te realiseren op en rondom het Kaapseplein en Wijkpark om dit probleem op te lossen. Deze motie is aangenomen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is blij met de toezegging dat personeelstekort bij de politie de hoogste prioriteit krijgt. De fractie stelde vragen over straatintimidatie en de aanpak daarover, de wapeninleveractie, preventief fouilleren en het lachgasverbod. De fractie diende een motie in om te onderzoeken wat de effecten zijn van verhuizing van een bestaande coffeeshop naar een afhaalloket op een industrieterrein. De motie is aangenomen.

NIDA

NIDA vroeg aandacht voor criteria van coffeeshops ten opzichte van scholen en sluiten zich aan bij de motie van de ChristenUnie/SGP hierover. De fractie diende verder een motie in om met een branchegerichte aanvullende aanpak van ondermijning te komen wat zich richt op het witwassen van het (grote) geld en hierin de volgende soorten ondernemingen/branches mee te nemen: trustkantoren, makelaars, verhuurmakelaars, projectontwikkelaars, vastgoedbedrijven, advocatenbureaus, financiële adviesbureaus etc. De motie is verworpen.

CDA

Het CDA vindt het tijd om aan de slag te gaan om de situatie in de Weimarstraat aan te pakken. De fractie wilde weten wat de status is van de bibob-toetsen. Het CDA pleit voor meer handhaving en controle en wil dat de burgemeester in overleg gaat met de politie om vaker onaangekondigd te controleren bij coffeeshops en ondernemingen. De fractie wil verder dat de openingstijden teruggebracht worden tot 22 uur.

College

Veiligheid is een voorwaarde om samen te kunnen leven. Je moet je veilig kunnen voelen in Den Haag. Het Integraal veiligheidsplan is vastgesteld als kader en dat wordt aangevuld als het thema veiligheid wordt bespreken in de gemeenteraad.

Moties Veiligheid (PDF, 469,8 kB)

Zienswijze luchtvaartnota 2020-2050

Dan besprak de raad de luchtvaartnota 2020-2050. Van 29 mei 2020 tot 10 juli 2020 ligt de concept luchtvaartnota 2020-2050, die is opgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter inzage. Deze nota is van belang omdat de beleidskeuzes die hierin worden gemaakt van invloed kunnen zijn voor het regionale vliegveld Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Het college heeft een zienswijze voorbereid.

De zienswijze van de gemeente Den Haag is opgesteld vanuit het perspectief van RTHA als regionaal vliegveld. Den Haag heeft daarin een andere positie dan de gemeente Rotterdam, de direct omliggende gemeenten en de provincie Zuid Holland. Ook is in de concept zienswijze de discussie meegenomen over de groei van de geluidsruimte, die naar aanleiding van de afdoening van de motie over dit onderwerp in de raad is gevoerd.

De Partij voor de Dieren wilde het voorstel nog iets aanscherpen en diende daarom twee amendementen in. Een amendement om ervoor te zorgen dat het geluidsoverlast niet toeneemt door de uitplaatsing van maatschappelijke vluchten. En een amendement om erop aan te dringen dat de luchtvaart ook zijn steentje bijdraagt aan het terugdringen van de co2- en stikstofuitstoot. Beide amendementen werden aangenomen.

De ChristenUnie/SGP diende een amendement in voor een gelijke behandeling van de economische sectoren. Het amendement werd aangenomen.

De raad stemde in met de luchtvaartnota.

Amendementen Luchtvaartnota (PDF, 100,9 kB)

Afrondingen commissiedebat

Verder rondde de gemeenteraad 11 commissiedebatten af op de volgende onderwerpen:

  • Planuitwerkingskader herontwikkeling landgoed Rosenburg
  • Planuitwerkingskader St. Jansklooster
  • Gebiedsagenda Campusboulevard
  • Aanbiedingsbrief tweede voortgangsrapportage Werkoffensief +500
  • Evaluatie pilot rattenoffensief
  • Beantwoording schriftelijke vragen Mupi niet op terras
  • Beantwoording schriftelijke vragen Geen plastic netjes in Haagse grasvelden
  • Hou perronopgangen in de fietstunnel bij Hollands Spoor open

De vergadering terugkijken?

De volledige vergadering is online terug te zien.