Nieuwsbericht

Raad stemt in met Veiligheidsbeleid 2019-2022

Gepubliceerd: 5 april 2019Laatste wijziging: 3 mei 2019

De gemeenteraad stemde donderdag 4 april in met Veiligheidsbeleid 2019-2022. Ook sprak de raad over de Gebiedsagenda's prioritaire gebieden Central Innovation District en stemde de raad in met het bestemmingsplan Kraayenstein. Verder rondde de raad 2 commissiedebatten af.

Beëdiging en Stad in de Raad

De raad installeerde twee nieuwe fractievertegenwoordigers: Linda Miedema-Hilhorst voor de ChristenUnie/SGP en Astrid Frey voor het CDA. Vervolgens gaven 2 insprekers tijdens Stad in de raad hun visie aan de raad over agendapunten Veiligheidsbeleid 2019-2022 en start prekwalificatie verkoopproces Eneco.

Veiligheidsbeleid 2019-2022

De raad vangt aan met de bespreking van het integraal veiligheidsbeleid 2019-2022. Dit is het meerjarig beleidsplan voor de openbare orde en veiligheid in Den Haag. In dit plan zijn prioriteiten en ambities bepaald voor de komende beleidsperiode. In het achterliggende plan is uitgewerkt hoe dit beleid concreet vorm krijgt. Daarbij is gekozen voor de voortzetting van de Haagse veiligheidsbenadering langs de drie sporen van het afgelopen decennium:

  • Aanpak van high impact crimes (overval, straatroof, woninginbraak en geweld)
  • Gebiedsgerichte aanpak met een probleemgerichte inzet in wijken en buurten
  • Aanpak van ondermijning, niet alleen strafrechtelijk maar ook bestuurlijk

Groep de Mos/Hart voor Den Haag steunt het voorstel. De fractie is verheugd op de persoonsgerichte aanpak en inzet van instrumenten de afgelopen jaren om drugsoverlast terug te dringen. De fractie vindt wel dat er meer kan gebeuren op het gebied van drugshandel en drugsoverlast. Groep de Mos/Hart voor Den Haag vindt het goed dat de politie alle  informatie bundelt om zicht te krijgen op de organisaties die hier achter zitten, maar het is belangrijk om de dealers aan te pakken. De fractie diende een motie in om samen met de politie-eenheid Den Haag te zorgen voor brede bekendheid van bewoners met hun wijkagent. Deze motie werd aangenomen. Het beleid is erop gericht ouderen langer thuis te laten wonen, terwijl kwetsbaarheid toeneemt en de fractie diende een motie in om bij eerstvolgende rapportage huiselijk geweld cijfers van ouderenmishandeling toe te voegen. Deze motie werd aangenomen.

VVD is positief over het voorstel. De fractie is blij dat er meer geld vrijkomt voor politiecapaciteit. De fractie moedigt het college aan om maatregelen die zij neemt om het aantrekkelijker te maken om politieagenten aan te trekken om daar uitvoering aan te geven. De reactie is verheugd op de vergunningsplicht van sishalounges en is blij met de toezegging hierop.

GroenLinks stemt voor het Veiligheidsplan. De fractie is benieuwd naar de integrale brief van de burgemeester over wietteelt en coffeeshops en vroeg aandacht voor deelname aan de landelijke pilot gemeentelijke wietteelt, spreiding van coffeeshops over de stad en handhaving. De fractie diende een motie in om vertrouwen in en tevredenheid over de politie te verbeteren. De fractie pleitte er ook voor om het vertrouwen en gelegenheid ook op stadsdeelniveau te monitoren en diende hiertoe een motie in. Beide moties werden aangenomen. 

Islam Democraten is blij met de bereidheid van het college om in overleg te treden met islamitische organisaties waar onder andere het handboek veiligheid religieuze instellingen ook gepresenteerd en toegelicht is. De fractie kan zich in een groot deel van de plannen vinden, maar het valt de fractie op dat dreigende geluiden uit de rechts-extremistische hoek en de beveiliging van religieuze instellingen niet naar behoren wordt aangepakt. De fractie diende moties voor een actieprogramma voor concrete aanpak van rechts-extremisme en een onderzoek hiernaar. Beide moties werden verworpen. Ook diende de fractie moties in voor meer beveiliging gebedshuizen, politieaanpak etnisch profileren en onderzoek naar patsercontroles. Deze moties werden verworpen. Een motie voor een evaluatie handboek 'Veiligheid religieuze instellingen' werd aangenomen. Ook volgde moties over het evalueren van het Haagse Economisch Interventie Team in krachtwijken, over Institutioneel crisismanagement in Den Haag en registratie van tasergebruik. Deze moties werden verworpen. 

50PLUS steunt het voorstel dat er ligt en vindt het erg belangrijk dat er extra aandacht is voor ouderen. Met name als het gaat om de veiligheid van ouderen 's avonds op straat in de vorm van goede verlichting en waar nodig cameratoezicht. De partij diende hierom ook een motie in. Deze motie is aangenomen. Verder vindt 50PLUS dat er met de korpschef der politie en de officier van justitie mogelijkheden besproken moet worden om ten behoeve van de lokale/regionale pers en de burgerij iets meer te doen aan de verduidelijking van ieders taak en verantwoordelijkheid binnen de driehoek. De fractie diende hier ook een motie over in, deze is echter verworpen.

De Partij voor de Dieren vindt dat iedereen recht heeft op een veilige omgeving, dus ook dieren. In het veiligheidsbeleid dat er ligt is wel aandacht voor dieren, maar daar worden geen ambities aangekoppeld. De partij ziet dat graag anders en vindt dat dierenmishandeling als ambitie in het veiligheidsplan verwerkt zou moeten worden. Hierover dient de partij een amendement in, die is aangenomen.

De Partij van de Arbeid is in grote lijnen tevreden over het veiligheidsbeleid, maar de partij mist nog een aantal zaken. In het plan is er volgens de partij te weinig aandacht voor spanningen in de maatschappij en sociale veiligheid in de wijken. Verder mist de partij aandacht voor etnisch profileren en diversiteit in het politiekorps. Ook pleitte de fractie voor een meting van het vertrouwen van de burger in de politie. De partij vraagt het college om in gesprek te blijven met de politie over diversiteit.

De Partij voor de Vrijheid geeft aan het succes in te zien van integrale handhavingsactie en pleit daarom in een motie om deze meer plaats te laten vinden. Deze motie is aangenomen. Verder diende de partij nog twee moties in: één om alle shishalounges te laten sluiten gezien de overlast die deze veroorzaken en één om Ajax supporters toe te laten tot ADO wedstrijden. Beide moties zijn verworpen.

Aan de veiligheid van de stad kan je nooit genoeg doen volgens de Haagse Stadspartij, ook al is deze cijfermatig verbeterd. De partij waardeert de aandacht voor huiselijk geweld in het plan. Verder geeft de partij aan dat het belangrijk is om het vertrouwen in de politie te vergroten en etnisch profileren tegen te gaan. Daarom dient de partij een motie in om de reden van staandehouding in de MEOS op te nemen. Deze motie is verworpen.

NIDA geeft aan zich te kunnen vinden in de driesporenaanpak en de speerpunten van het plan. Wel vraagt de partij zich af hoe het HEIT komt tot zijn keuzes om ondernemingen binnen te vallen. Deze controles zijn volgens de partij te vaak onterecht. De partij pleit daarom ook voor nazorg voor ondernemers en stichtingen die te maken krijgen met onterechte invallen. Verder valt het NIDA op dat cijfers over ondermijnende criminaliteit vaak ontbreken en roept daarom het college op om uit te zoeken hoe de effectiviteit van het beleid en de aanpak meetbaar kan worden gemaakt. De partij diende een motie in om een onderzoek te doen naar de regionale aanpak ondermijnende criminaliteit in Rotterdam Rijnmond en de lokale aanpak vanuit Capelle Aan Den IJssel. Deze motie is aangehouden. Ook noemt de partij het belang van vertrouwen van de burger in de politie, zeker als men verwacht samen te werken in de aanpak van radicalisering. De partij vraagt zich af waarom er geen aandacht is voor vertrouwen in het plan. De partij diende hier twee moties over in: één over het streven naar meer vertrouwen en tevredenheid in de politie van groepen burgers die achterblijven als het hierom gaat en één specifiek over het vergroten van het vertrouwen in de politie van jongeren. Beide moties zijn aangenomen.

D66 kan zich vinden in de prioritering van het plan en is blij dat ondermijning in het plan is opgenomen. De partij heeft een initiatiefvoorstel ingediend die moet zorgen voor meer inzicht in de cijfers van ondermijnende criminaliteit.

ChristenUnie/SGP zou graag de focus willen leggen op het versterken van de weerbaarheid tegen polarisatie. Volgens de partij is het terecht dat er veel aandacht is voor ondermijning in het plan. De partij diende 4 moties in. De eerste roept het college op om bij de voorbereiding van de uitbreiding van de vergunningplicht nadrukkelijk de risicobranches te betrekken. Deze motie is verworpen. De tweede motie roept op om de grens voor het melden van contante betalingen bij winkeliers naar bijvoorbeeld €1.000 te verlagen. Ook deze motie is verworpen. De derde motie vraagt het college om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de huidige opsporingsmethoden van hennepkwekerijen effectiever te maken. Deze motie is verworpen. De vierde motie vraagt na te gaan of en hoe uitvoering gegeven kan worden aan de re-integratie in de samenleving van slachtoffers van mensenhandel. Deze motie is aangenomen.

Het college richt zich de komende jaren op vele onderwerpen, zoals de versterking van de weerbaarheid van de stad, radicalisering, polarisatie en terrorisme. Maar ook de intensivering van aanpak huiselijk geweld en aanpak overlast van onveilige situaties door personen met verward gedrag. Ondernemingen en organisaties van shishalounges en vechtsportgala’s moeten nu vergunningen aanvragen en gaan strenger gecontroleerd worden. Het college hecht aan een breed draagvlak voor het veiligheidsplan. 

De raad stemde in met het Integrale Veiligheidsbeleid 2019-2022.

Moties Veiligheidsbeleid 2019-2022 (PDF, 1.007,1 kB)

Central Innovation District

Het college wil deze drie gebieden met prioriteit tot ontwikkeling brengen. Het betreft Den Haag Laan van NOI, Overkluizing Utrechtsebaan (A12)/CS Oost en Den Haag Hollands Spoor/ Laakhavens. In deze gebieden rondom de drie stations in het CID kunnen op relatief korte termijn een aanzienlijke aanvulling worden gerealiseerd van de planvoorraad aan woningbouwlocaties. De raad bespreekt het voorstel van het college over Gebiedsagenda's prioritaire gebieden CID.

De Partij van de Arbeid geeft aan dat de partij zorgen heeft over de totstandkoming van de plannen van het CID, met name op het gebied van (een gebrek aan) participatie en de betaalbaarheid van de woningen. Op dat laatste diende de partij een motie in om te onderzoeken of hoogbouw (boven de 70 meter) ook betaalbaar kan, of in andere woorden voldoet aan de norm 30 procent sociaal, 20 procent middeldure huur en 25 procent betaalbare koop. Deze motie is verworpen. Ook over het participatieproces dient de partij een motie in: ontwikkel een participatieplan om de stad bij de plannen te betrekken. Deze motie is verworpen. Twee andere moties gaan over het benutten van de expertise van experts bij het maken van de plannen (een kwaliteitsteam) en het niet aangaan van contractuele verplichtingen met ontwikkelaars voordat de raad wordt geïnformeerd. Deze zijn respectievelijk aangenomen en verworpen.

De Haagse Stadspartij ziet de ontwikkeling van het CID als een enorm project met veel impact op de stad. Wel geeft de partij aan het jammer te vinden dat de stad niet heeft mee kunnen denken. De partij diende 3 moties in over ruimte voor experimenten en tijdelijke initiatieven in het CID, verduurzaming van de bestaande bebouwing in de omliggende wijken en het opstellen van een waardestelling van het voormalige Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebouw. Deze zijn respectievelijk aangehouden, aangenomen en verworpen.

Groep de Mos/Hart voor Den Haag vindt het CID een goede oplossing voor het tekort aan woningen in de stad. Wel vindt de partij het belangrijk dat er voldoende draagvlak voor de plannen zijn en dat er geluisterd wordt naar de expertise van experts. Daarom diende de fractie een motie in om een klankbordgroep samen te stellen. Deze motie is aangenomen.

Volgens D66 groeit Den Haag uit zijn voegen en om dit op te vangen kunnen we niet anders dan de lucht in te gaan. Hierbij moet er wel aandacht zijn voor de aanwezigheid van voorzieningen en de leefbaarheid in het CID. Zo moet windhinder worden tegen gegaan. Verder pleit de partij voor participatie op een vernieuwende manier om burgers te betrekken bij het proces.

Partij voor de Dieren geeft aan dat de participatie ontbreekt. De fractie diende een motie in om de participatie een grote rol te geven voordat nieuwe Nota’s van Uitgangspunten worden vastgesteld. Deze motie werd verworpen. De fractie kwam ook met een motie om aan te geven welke mogelijkheden er zijn om bij hoogbouw te sturen op circulariteit, bijvoorbeeld in vergunningvoorwaarden en daarbij in te zetten op gescheiden afvalinzameling. Deze motie werd verworpen.

GroenLinks is blij met komst van flink deel betaalbare woningen. De gebiedsagenda’s die nu voorliggen gaan over de opgave, de locatie de economische ontwikkeling van de gebieden, maar nog niet over de mensen. De fractie is benieuwd naar de invloed van huidige en toekomstige bewoners van dit gebied hebben en krijgen op de ontwikkelingen van het CID. GroenLinks is blij met de toezegging over de participatieparagraaf in de stukken. De fractie uitte haar zorgen over leefbaarheid, groen en duurzaamheid en voldoende variatie daarin. 

VVD is blij met gebiedsagenda’s en dat een groot deel van de woningbouwopgave in de buurt van die grote stations gaat plaatsvinden. De fractie diende een motie in met het verzoek om bij nieuwbouwplannen al in de tekenplannen rekening te houden met de toegankelijkheid van seniorenwoningen en mindervaliden in de buitenruimte. Deze motie is aangenomen.

ChristenUnie/SGP pleitte ervoor in de uitvoering van de gebiedsagenda's niet alleen de belangen van starters en mensen met creatieve beroepen, maar ook die van ouderen en gezinnen met kinderen mee te nemen. Een motie hierover werd aangenomen. Ook diende de fractie een motie in om de raad jaarlijks over de voortgang en samenstelling van de bouwproductie in de drie prioritaire gebieden van het Central Innovation District te informeren. Deze werd aangenomen.

CDA deed een oproep aan de wethouder om ook betaalbare appartementen te ontwikkelen voor grotere huishoudens. De fractie vroeg naar mogelijkheden voor starterssubsidies. Verder vroeg het CDA aandacht voor de hoeveelheid zonlicht en diende een motie in om naast het voorkomen van windhinder ook het voorkomen van schaduwwerking bij de herontwikkeling van het voormalige ministerie van Sociale Zaken, op te nemen in de stukken. Deze is verworpen.

Moties Central Innovation District (PDF, 540,7 kB)

Bestemmingsplan Kraayenstein

In de bestemmingsplannen van de gemeente staat waar mag worden gebouwd en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. De gemeente maakt bestemmingsplannen voor alle grond die bij de gemeente hoort. Het bestemmingsplan voor Kraayenstein wordt vernieuwd zodat het in overeenstemming gebracht kan worden met de huidige wet- en regelgeving en gemeentelijke beleid. Het doel van het bestemmingsplan Kraayenstein 2018 is het vastleggen van de bestaande ruimtelijke structuur in een juridisch-planologisch kader en het actualiseren van verbeelding, toelichting en bestemmingsregels, conform de nu geldende standaarden en inzichten. De raad besprak dit bestemmingsplan.

De Haagse Stadspartij dient een amendement in over de molenbiotoop, die wordt aangenomen.

De raad stemde in met het bestemmingsplan Kraayenstein.

Moties bestemmingsplan Kraayenstein (PDF, 146,4 kB)

Afronding commissiedebatten

De gemeenteraad rondde 2 commissiedebatten op de volgende onderwerpen.

Moerwijk Oost

PvdA diende 2 moties in: een motie om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om een substantieel aantal sociale huurwoningen op de locatie van de school aan de Twickelstraat te realiseren. Deze motie is aangenomen. En een motie voor het hanteren van de norm 30 procent sociaal, 20 procent middeldure huur en 25 procent betaalbare koop. Deze werd verworpen. 

Het CDA riep per motie op te streven naar een zo groot mogelijke diversificatie in woningaanbod in Moerwijk Oost. Deze werd verworpen.

Moties Moerwijk Oost (PDF, 90,3 kB)

Start prekwalificatie, verkoopproces Eneco

Het CDA riep op voortaan de raad de gelegenheid te geven om voor een vergadering van de commissie van verkopende aandeelhouders de inzet van de wethouder namens de Gemeente Den Haag te kunnen bespreken. Een motie hierover werd verworpen. 

De Partij voor de Dieren diende een motie in om uit te spreken dat de raad Eneco niet wil verkopen aan een partij die de afgelopen tien jaar is veroordeeld voor een of meerdere van de misdrijven gespecificeerd in de vragenlijst die gedeeld is met de geïnteresseerde partijen. Deze werd verworpen.

PvdA vroeg per motie openbaar te maken welk percentage stemmen minimaal noodzakelijk is van de besluitende gemeenteraden voor akkoord op de verkoop van de aandelen Eneco. Deze motie is verworpen.

Moties start prekwalificatie verkoopproces Eneco (PDF, 117,9 kB)

    Terugkijken?

    De volledige vergadering is online terug te zien.