Nieuwsbericht

Raad stemt in met Stedelijk Energieplan

Gepubliceerd: 17 december 2020Laatste wijziging: 17 december 2020

In verband met de lockdown-maatregelen vergaderde de gemeenteraad op 16 december volledig digitaal. In deze laatste raadsvergadering van het jaar stemde de gemeenteraad in met het Stedelijk Energieplan en het bestedingsplan Enecomiddelen Duurzaamheid en Energietransitie. Ook stemde de raad in met het Warmteplan Laakhavens, de bestedingsvoorstellen Enecomiddelen op het gebied van wonen en de bestemmingsplannen Wateringse Veld Noord en "Kop Assumburgweg". Verder rondde de raad 4 commissiedebatten af en stemde de raad in met de Nota Stadsnatuur.

Herdenking mevrouw Mulder

De gemeenteraad ving aan met een herdenking van oud-raadslid mevrouw Saskia Mulder. Zij maakte tussen 2006 en 2014 deel uit van de raad voor de Partij voor de Arbeid. Mevrouw Mulder is op 66-jarige leeftijd overleden.

Stedelijk Energieplan en Bestedingsplan Enecomiddelen

Hierna sprak de gemeenteraad over het voorstel Stedelijk Energieplan. Dit is de visie van de gemeente Den Haag op de stedelijke energietransitie. Het klimaatakkoord vraagt om in 2021 keuzes vast te leggen wanneer in welke wijken een duurzame warmtevoorziening wordt gerealiseerd en die daarna gedetailleerd uit te werken en te realiseren. Om die keuzes goed te kunnen maken, is het nodig dat het Stedelijk Energieplan wordt vastgesteld waarin de visie, de strategie en de aanpak zijn opgenomen. Ook sprak de raad over het‘Bestedingsplan Enecomiddelen duurzaamheid en energietransitie. In 2020 is de verkoop van Eneco definitief rondgekomen. De gemeentelijke opbrengst is bij het raadsbesluit van 14 juli 2020 aan de begroting toegevoegd. Voor de beschikbaar gekomen middelen zijn specifieke reserves gevormd in aansluiting op de hoofddoelstelling van de inzet van deze middelen, te weten investeren in duurzame verbeteringen in de stad. Daartoe is een vijftal speerpunten benoemd. Eén daarvan betreft het speerpunt Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw, waarvoor een reserve met dezelfde naam is aangemaakt.

Met het Stedelijk Energieplan gaan de we stad wat mooier maken. De gemeente zet een volgende stap naar uitwerking van hoe we onder meer onze huizen gaan isoleren en hoe we als stad gaan verduurzamen. Het gaat om veel geld, maar het is nog lang niet genoeg. Het is een hele klus om dit te verdelen en dit samen met bewoners te doen. Het plan biedt veel kansen om bijvoorbeeld oude wijken op te knappen en mensen aan het werk te helpen. GroenLinks steunt het amendement van de VVD om in het plan van Enecogelden nadrukkelijk aangeven dat we nu nog geen definitieve keuzes maken voor na 2021. GroenLinks pleitte voor het oprichten van een duurzame Werkontwikkelingsmaatschappij (WOM). De partij diende een motie in met het verzoek om met één of meerdere voorstellen te komen op welke wijze het inrichten van een Duurzame WOM kan bijdragen aan de verduurzaming van (corporatie)woningen. Deze motie werd aangenomen.

PVV

Volgens de PVV staat het plan staat in het teken van een onnodige en onrendabele energietransitie, terwijl er bezuinigd wordt in de thuiszorg en mensen inkomens kwijtraken. Het gebruik van fossiele brandstof duur maken met belastingen in ruil voor onrendabele oplossing, zal geen einde maken aan het fossiele tijdperk. De PVV verzocht per motie het college middels een referendum het Haagse volk te raadplegen over de vraag of zij van het gas af willen. Deze motie haalde het niet. Met het bestedingsplan Enecomiddelen wordt 185 miljoen euro verbrast aan energietransitie in plaats van aan Hagenaars die het moeilijk hebben. De PVV diende daarom een motie in om de Enecomiddelen bestemd voor duurzaamheid en energietransitie in liquide middelen terug te geven aan de Haagse burgers die het hardst worden geraakt door de coronacrisis. Deze motie is verworpen.

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren vindt dat de aanpak van klimaatproblemen wordt opgeschoven en komt daarom met zes voorstellen. Samen met de Haagse Stadspartij en ChristenUnie/SGP verzocht de partij het college om duidelijker te maken wat het doel is van de besteding van de Enecomiddelen en wat hiervan het beoogde resultaat is. Ten tweede verzocht Partij voor de Dieren het college om de raad puntsgewijs mee te nemen in de besteding van de middelen. Ook verzocht de partij het college om de kosten van de energietransitie na 2021 uit te werken en de raad hierover te informeren. Ten vierde diende de partij een amendement in omdat zij zich zorgen maken over een te grote afhankelijkheid van de stad Den Haag van de warmte uit de Rotterdamse haven. Ten vijfde verzocht Partij voor de Dieren het college om het Rijk te vragen strengere normen te hanteren voor nieuwbouw, om duurzaamheid te bevorderen. Tot slot verzocht Partij voor de Dieren het college om er voor te zorgen dat nieuwbouw en grootschalige gebouwen overgaan op lage temperatuur verwarming, om energie te besparen. De moties werden verworpen.

Haagse Stadspartij

Het Klimaatakkoord van Parijs bestaat deze week 5 jaar. In 2017 het Haagse Klimaatpact waar partijen en meer dan 300 organisaties zich bij aansloten. Met deze unieke coalitie is de basis gelegd. Dat geld is nooit genoeg om de enorme opgave te financieren. Met het plan komt slechts 9% van de Enecomiddelen ten goede van bewoners en duurzame woningen. De Haagse Stadspartij vindt het stuitend dat de wethouder weigert om inzichtelijk te maken wat het CO2 reductie-rendement is van de Enecomiddelen. Een motie hierover werd verworpen. Ook verzocht de Haagse Stadspartij per motie om te onderzoeken op welke wijze minder draagkrachtige huishoudens financieel ondersteund kunnen worden in de aanschaf van energiezuinige koelkasten. Deze motie haalde het. Tot slot diende de partij een amendement in. In het raadsvoorstel ontbreekt het aan inhoudelijke toelichting en een helder dictum waarmee de prioriteiten voor het Stedelijke Energieplan staan aangegeven. Met dit amendement wordt in lijn met het Klimaatpact en in lijn met de Haagse zienswijze op de RES het plan aangescherpt. Het amendement werd verworpen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is van mening dat bewoners te weinig kunnen participeren in de besluiten over de energietransitie en dat bewoners te weinig gekend worden. Daarom diende de partij een motie in om een representatief onderzoek te doen naar buurten die van het gas af gaan. Centraal moet hierin de vraag zijn of bewoners wel van het gas af willen en zo ja, welke alternatieven hiervoor in de plaats komen. Verder is Hart voor Den Haag/Groep de Mos van mening dat er te weinig oog is voor al bestaande problemen met ‘vocht en schimmelwoningen’ (dit zijn slecht geïsoleerde huizen). Daarom verzoekt de partij het college om vocht en schimmelwoningen prioriteit te geven bij de energietransitie. Verder verzocht de partij middels een motie er voor te zorgen dat de energietransitie voor burgers kostenbesparend of kostenneutraal uitpakt. Ook vindt de partij het van belang dat de infrastructuur voor gasleidingen in stand blijft als andere energiedragers (zoals waterstof of andere mogelijke toekomstige bronnen), zodat bewoners kunnen blijven kiezen voor gas. Hierover diende de partij een motie in. Tot slot wil Hart voor Den Haag/Groep de Mos meer inzetten op hybride warmtetechnieken en diende hiertoe een motie in.

VVD

Voor de VVD zijn de begrippen Betaalbaarheid, haalbaarheid en keuzevrijheid belangrijk. Participatie kan een stuk beter en is een zorgpunt van de partij. Zonder draagvlak wordt het een moeilijke klus. De VVD deed enkele voorstellen. De VVD diende een motie in voor een energiemenukaart, zodat bewoners een overzicht hebben van wat er mogelijk is voor hun woning. Deze motie is aangenomen. Keuzevrijheid is voor de VVD belangrijk. Daarom diende de fractie een motie in om stevig te lobbyen bij het Rijk dat in de nieuwe Warmtewet keuzevrijheid van inwoners beter wordt geborgd door het tegengaan van monopolies, bijvoorbeeld door het creëren van een lokale energiemarkt door lokale hernieuwbare bronnen aan elkaar te koppelen. Deze motie is aangenomen. Ook verzocht de VVD per motie om een taskforce in het leven te roepen die het onderwijs en innovatieonderzoek gaat verbinden aan de Haagse energietransitie waarbij kennisdeling en kruisbestuiving centraal moeten staan. Ook deze motie haalde het. De VVD steunde de motie van het CDA over het inzetten van isoleren van woningen. De partij diende een amendement in met een aanpassing van het bestedingsplan en de programmalijnen vast te stellen conform een verdeling, die na 2021 indicatief is. Dit amendement geeft de gemeenteraad de ruimte om te bepalen waar het geld aan uitgegeven wordt. Het amendement is aangenomen.

PvdA

De PvdA onderstreepte het belang om Den Haag in 2030 klimaatneutraal te maken, maar maakt zich zorgen of dit wel eerlijk gebeurt. Daarom diende de PvdA (samen met GroenLinks en D66) een motie waarin het college verzocht wordt te monitoren aan welke woningen de Enecomiddelen ten goede komen, en de raad hierover te informeren zodat deze eventueel kan bijsturen. Ten tweede diende de PvdA een motie in om energiearmoede tegen te gaan en te voorkomen dat de energietransitie leidt tot grotere ongelijkheid, omdat burgers moeten investeren in duurzaamheid. 

ChristenUnie/SGP

ChristenUnie/SGP uitte kritiek op bestedingsvoorstellen. Energiebedrijf Eneco was van ons allemaal. Het structurele dividend is de gemeente kwijt door de verkoop. De partij vindt het goed om te investeren in duurzaamheid en de energietransitie, maar uitte kritiek op veel voorgenomen eenmalige uitgaven. De partij diende een amendement in waarmee de verdeling van de bestedingsvoorstellen en geplande uitgaven voor 2020 en 2021 in stand blijven - afgezien van de reeds belegde middelen - maar wordt voor 2022 en verder geregeld dat de middelen niet worden toegedeeld, maar beschikbaar blijven in de reserve Duurzaamheid en Energietransitie plus revolverend isolatiefonds. Dit biedt ruimte om in 2021 in aanloop naar de volgende programmabegroting ordentelijk te beraadslagen en te besluiten over de aanwending van de middelen in 2022 en zo nodig verder en dat jaarlijks te herhalen, waarbij ook ruimte is om middelen te bestemmen voor een revolverend isolatiefonds ter financiering van isolatiemaatregelen door woningeigenaren. Het amendement werd verworpen. Tot slot diende de ChristenUnie/SGP een motie in om de proef van Den Haag uit te breiden en in de vorm van isolatiebrigades, gewapend met informatie over en mogelijkheden voor financiering en subsidies, onweerstaanbare offertes en een ontzorgende aanpak, de stad door te trekken. De motie is aangenomen.

CDA

Het CDA hecht veel waarde aan het begrip rentmeesterschap: de gemeenteraad heeft de verantwoordelijkheid om de stad goed door te geven aan toekomstige generaties. Daarom moet verstandig worden omgesprongen met de Enecomiddelen. Zo kan de gemeente een sterke sturende rol innemen in de energietransitie en burgers een steuntje in de rug geven. Daarom diende het CDA (mede met VVD, D66 en CU/SGP) een motie in om een Haags isolatiefonds te starten waaruit burgers renteloos geld kunnen lenen om hun woning te verduurzamen. De motie is aangenomen.

NIDA

NIDA pleitte voor een sociale duurzaamheidstransitie. Voorkomen moet worden dat sociale verschillen groter worden. Mensen die mee willen doen aan de energietransitie komen vaak van een koude kermis thuis: ze worden op hoge extra kosten gejaagd. NIDA vraagt zich af hoe de raad er voor kan zorgen dat de minima uiteindelijk de minste lasten dragen en het meest profiteren van de energietransitie. 

D66

D66 wil graag concrete plannen voor de aanpak van de klimaatcrisis. Maar wil geen aardwarmte installatie op of onder het Malieveld en diende hiertoe een motie in, samen met PvdA, CDA, VVD, PVV, PvdD. Ten tweede diende D66 een motie in om te onderzoeken of er strengere duurzaamheid normen gesteld kunnen worden aan nieuwbouw van overheidsgebouwen. Beide moties zijn aangenomen.

SP

De SP vindt dat er onvoldoende aandacht is voor sociale huurders en dat er onvoldoende oog is voor de democratisering van de energietransitie. Ook vindt de SP dat de Enecomiddelen moeten worden gebruikt om de energietransitiedoelen van de gemeente na te streven, maar dat deze middelen niet besteed moeten worden aan het gemeentelijk vastgoed.

De raad stemde in met het Stedelijk Energieplan en het Bestedingsplan Enecomiddelen duurzaamheid en energietransitie.

Warmteplan Laakhavens

Vervolgens boog de raad zich over het Warmteplan Laakhavens. Den Haag groeit fors. De gemeente heeft drie intensiveringsgebieden aangewezen waar grootschalige ontwikkeling met economisch programma, voorzieningen en woningbouw mogelijk is en gewerkt wordt aan een mooie en leefbare stad. Een regierol voor de gemeente voor het ontwikkelen van een collectief warmte- en koudesysteem is in Laakhavens noodzakelijk.

De gemeente neemt met het warmteplan Laakhavens de regie om met de meest betaalbare en efficiënte wijze van warmtevoorziening te komen. Hier past geen hoogtemperatuur oplossing en de isolatie van huizen staat in dit plan op één. De raad zal nauw betrokken blijven bij de uitwerking van het warmteplan Laakhavens.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos vindt dat wethouder van Tongeren te snel overschakelt naar een nieuw warmtesysteem. Vanuit verschillende bronnen, waaronder uit Transvaal, heeft de partij vernomen dat het nieuwe systeem allerlei onbedoelde bijeffecten kan hebben, zoals hoogoplopende kosten. Daarom diende Hart voor Den Haag/Groep de Mos de motie “Leer eerst van de problemen elders” in. Zo wil de partij voorkomen dat tot aanbesteding wordt overgegaan zonder dat duidelijk is hoe problemen elders zijn ontstaan en verholpen kunnen worden. De motie is verworpen.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij vindt het goed dat wordt ingezet op duurzame warmtesystemen, maar heeft vraagtekens bij het idee om een monopolie voor 30 jaar te geven aan Eneco. Zo kan een aanbieder de duurzaamheidsambities bepalen, hebben burgers geen keuze voor hun aanbieder en leidt dit mogelijk tot hogere kosten voor de burger. Dat gaat er bij de Haagse Stadspartij niet in en daarom ondersteunen zij het Warmteplan Laakhavens niet.

SP

De SP vindt dat er grote risico’s kleven aan de monopoliepositie van een warmteleverancier. Burgers kunnen niet kiezen voor een concurrent als zij ontevreden zijn en dit heeft in de praktijk al tot problemen geleid in Waldo Park. Daarom riep de SP middels een motie op een klankbordgroep in te stellen bij het aanbesteding voor het warmteplan Laakhavens. De motie is aangenomen.

ChristenUnie/SGP

De ChristenUnie/SGP vindt keuzevrijheid een groot goed en is daarom kritisch op monopolies. De Warmtewet 2.0. duurt nog wel een paar jaar voordat het van kracht is. De ChristenUnie/SGP diende een amendement in waarmee wordt geregeld dat hoge temperatuur warmtenetten en -bronnen worden uitgesloten van het collectieve warmtesysteem Laakhavens. Hoge temperatuur warmtenetten en - bronnen zijn niet wenselijk, omdat deze niet nodig zijn voor goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen, minder duurzaam zijn en er afgesproken is dat lokale bronnen de voorkeur krijgen. Het amendement is aangenomen.

D66

D66 is blij dat er eindelijk een concreet plan ligt. Maar er zitten nog haken en ogen aan het plan, zoals de monopolie positie. Toch vindt D66 het lastig om het warmteplan op een andere manier door te voeren en kijken ze uit naar de aanbestedingsstukken. Dan zal de raad dit in het geheim bespreken. De warmtewet is een belangrijke voorwaarde voor D66 en steunt daarom de motie van VVD op dit punt bij het vorige agendapunt.

De gemeenteraad stemde in met het Warmteplan Laakhavens.

Bestedingsvoorstel Enecomiddelen betaalbaar wonen

De raad vervolgde met het bestedingsvoorstel Enecomiddelen met betrekking tot een extra impuls voor betaalbaar wonen voor sociale woningbouw en starterswoningen. In dit voorstel wordt aangegeven hoe het eerste deel van de Enecomiddelen Extra impuls voor betaalbaar wonen voor sociale woningbouw en starterswoningen ingezet gaan worden. In de begroting heeft nog geen toedeling van Enecomiddelen plaatsgevonden. Dit Raadsvoorstel dient om uitgaven mogelijk te maken en de besteding in 2020 ter besluitvorming voor te leggen. Ook sprak de raad over het raadsvoorstel Enecomiddelen extra impuls voor betaalbaar wonen voor sociale woningbouw en starterswoningen. In dit voorstel wordt aangegeven hoe het eerste deel van de Enecomiddelen Extra impuls voor betaalbaar wonen voor sociale woningbouw en starterswoningen ingezet gaan worden. In de begroting heeft nog geen toedeling van Enecomiddelen plaatsgevonden. Dit Raadsvoorstel dient om uitgaven mogelijk te maken en de besteding in 2020 ter besluitvorming voor te leggen.

PVV

Met het geld wordt ingezet op duurzaamheid en huisvesten van arbeidsmigranten. Dat is wat we volgens de PVV niet moeten doen. Het voorstel van PVV was om de opbrengst uit te keren aan de Haagse belastingbetaler die een steuntje in de rug kan gebruiken. Het zou een mooie impuls zijn voor het MKB bijvoorbeeld. Maar daar kiest het college niet voor. De PVV vindt het een verkeerde beslissing van het college om zoveel geld stuk te slaan op sociale woningbouw. De PVV stemt daarom tegen de voorstellen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Hart voor Den Haag/Groep de Mos vroeg aandacht voor uitsplitsing op kostenniveau. Er zijn te weinig sociale woning gebouwd en het wordt niet beter. Er zijn 84000 woningen nodig. De partij verzocht per motie om het terugdringen van de inschrijfduur onderdeel van de woningbouwambitie te maken, en dit in de halfjaarlijkse voortgangsrapportage mee te nemen. De motie hierover is verworpen.

Haagse Stadspartij

50 miljoen van de Enecomiddelen zou worden ingezet op de bouw van sociale woningbouw en dat is geen overbodige luxe. Maar met dit voorstel gaat het mis. Het bedrag van 42 miljoen wordt doorgeschoven naar de toekomst. Wat wel besteed wordt is het bedrag van 8 miljoen, maar gaat niet naar sociale woningbouw, maar komt ten goede aan de middenhuur en vrije sector. De Enecogelden worden misbruikt om gaten in de begroting te dekken volgens de partij en diende daarom moties in. Een motie voor meer geld voor meer sociale woningen. Een motie om meer te investeren in woningen voor arbeidsmigranten. De moties zijn verworpen.

SP

De SP is verreweg enthousiast over het voorstel als het gaat om de uitwerking. Hiervoor geldt dat er uitgaven in zijn geschoten die eigenlijk in de reguliere programmabegroting thuishoren, zoals de handhavingskosten. Het idee van de verkoop was om uitgaven te doen die additioneel zijn. De SP concludeert dat de voorstellen slechts ten deel komen van deze belofte.

GroenLinks is blij met de extra impuls voor meer betaalbare koop- en huurwoningen en kijkt uit naar onderzoek naar bijzondere woonvormen. Voor GroenLinks is het belangrijk dat 10% van deze woonvormen gerealiseerd worden, zoals groepswonen of kleinschalig opdrachtgeverschap. De partij is blij dat er over de hele besteding van de middelen jaarlijks wordt gerapporteerd.

PvdA

De PvdA wil weten hoe de raad wordt meegenomen in het plan om het geld uit te geven. De partij snapt de kosten voor ambtelijke ondersteuning, maar vindt het belangrijk dat er geld vrijgemaakt wordt. Wel wil de fractie weten waarvoor dat geld precies bedoeld is. De PvdA vroeg zich verder af of het lukt om bepaalde investeringen uit deze gelden wat meer naar voren te halen voor de werkgelegenheid.

D66

De woningnood is groot en D66 steunt daarom dat Enecomiddelen zijn gereserveerd om die uitdagingen van woningbouw het hoofd te bieden. De partij is wel kritisch op het punt van de uitgaven voor gebiedsontwikkeling. D66 mist nog wel visie daarop en een heldere onderbouwing. Hoe te gaan ontwikkelen met de stad en vroeg aandacht voor participatie met bewoners in de stad. D66 wilde helderheid over verkameringsregels met in het achterhoofd het grote aantal woningen dat we willen toevoegen. En de partij vroeg het college of het niet verstandig is om verkamering te bevriezen.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren uitte kritiek op de plannen die duidelijke kadering missen. 20% gaat naar ambtenaren. Rond betaalbaar wonen heeft de partij nog een extra zorg: als we een plicht instellen aan een ontwikkelaar om sociaal te bouwen, dan zouden we dat niet met gemeentegeld moeten betalen. De partij voor de Dieren diende een motie in om de 43,5 miljoen aan Enecomiddelen slechts in te zetten indien dit leidt tot meer woningen dan op basis van de woonagenda voor een dergelijk project verplicht is. Deze motie is verworpen.

CDA

Er is weinig ruimte voor grondgebonden eengezinswoningen. In zuidwest is die ruimte er misschien nog wel. CDA vreest dat er alleen nog oog is voor sociale bouw en huur. De partij verzocht per motie te onderzoeken waar in Den Haag plek is, of plek kan worden gevonden, voor de bouw van grondgebonden betaalbare koopwoningen. De motie is aangenomen.

Islam Democraten

Islam Democraten merkten op dat de huurstijgingen de afgelopen tijd ongeremd verder gaan, met name in de vrije sector. De partij diende een motie in om te onderzoeken hoe de huurstijging van woninghuren in de vrije sector begrensd kan worden met een maximum. Deze motie werd later aangehouden.

ChristenUnie/SGP

De ChristenUnie/SGP diende een motie in met het verzoek aan het college de beschikbare middelen voor het bouwen van voldoende betaalbare woningen ook in te zetten voor het overbruggen van de onrendabele top van sociale huurwoningen in de duurdere wijken van Den Haag met relatief weinig sociale huurwoningen. De motie is aangenomen.

NIDA

Er zijn flinke uitdagingen op gebied van betaalbaar wonen en NIDA hoopt snel verbetering te zien. De partij is kritisch hoe geld wordt uitgegeven en steunt daarom een aantal moties over sociale woningbouw.

De gemeenteraad stemde in met beide bestedingsvoorstellen Enecomiddelen.

Bestemmingsplan Wateringse Veld Noord

De raad vervolgde met bespreking van het bestemmingsplan Wateringse Veld Noord 2e herziening (Lof).

Hart voor Den Haag/Groep de Mos constateerde dat er door de situering van een appartementengebouw in de Erasmushove meer inkijk ontstaat aan de achterzijde van de aangrenzende villa’s en diende een motie in om er bij de ontwikkelaar op aan te dringen samen met de bewoners van de aangrenzende villa’s tot een keuze voor de afscheiding te komen in zowel ontwerp, hoogte en situering ervan. De motie is aangenomen.

De raad stemde in met het bestemmingsplan Wateringse Veld Noord.

Bestemmingsplan “Kop Assumburgweg”

Vervolgens besprak de raad het bestemmingsplan “Kop Assumburgweg”. Het doel van het bestemmingsplan is het bieden van een juridisch-planologisch kader om de volgende herontwikkeling mogelijk te maken: de bouw van circa 548 woningen bestaande uit circa 142 sociale huurwoningen, en circa 162 middeldure en 244 vrije sector huurwoningen. Daarnaast ongeveer 4.500 m² bruto vloeroppervlakte aan bedrijvigheid en/of commerciële ruimte, zoals horeca en/of ruimte ten behoeve van onderwijsfuncties (leerwerkplekken, zorg en welzijn, kantoor en sportvoorziening).

De partij voor de Dieren verbaast zich erover dat in de ecologische zone wordt gebouwd en groen wordt opgeofferd. De partij diende een motie in om het bestemmingsplan in te trekken en te komen met een aangepast plan waarin de ecologische verbindingszone niet wordt aangetast. De motie is verworpen.

De SP diende een motie in met onder andere het verzoek om samen met een delegatie van vertegenwoordigers van De Kazerne te inventariseren welke ondernemers interesse hebben om naar de Twickelstraat te verhuizen, rekening houdend met de (on)mogelijkheden die de ruimte aan de Twickelstraat biedt en hoe de tijdelijke huurcontracten voor de Twickelstraat kunnen aansluiten op de behoeften van de ondernemers wat betreft het aantal te huren m2. De motie is aangenomen.

De Haagse Stadspartij diende een motie in om iedere aantasting of wijziging van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur in een raadsbesluit voor te leggen aan de raad en daarbij de exacte wijzigingen van de begrenzing van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur in kaartmateriaal bij te voegen. De motie is verworpen.

Islam Democraten kwam met een motie om te onderzoeken of het mogelijk is om de huurders van de Kazerne Moerwijk kwijt te schelden voor de huurverplichtingen. De motie is verworpen.

Tot slot diende ChristenUnie/SGP een motie in met het verzoek aan het college om zich, vergelijkbaar met de inzet voor sociale bedrijfshuisvesting, in te spannen voor de huisvesting van maatschappelijke en religieuze organisaties in Zuidwest en deze organisaties waar nodig te helpen bij het vinden van een geschikte locatie. Deze motie is aangenomen.

De raad stemde in met het bestemmingsplan “Kop Assumburgweg”.

Afronding commissiedebatten

Tot slot werden nog vier commissiedebatten afgerond over de volgende onderwerpen:

  • IJscoman Moes in de binnenstad
  • Coronacrisis
  • Derde voortgangsrapportage Maatschappelijke Opvang
  • Pop-up speelplekken

Stadsnatuur

Tot slot sprak de raad over het voorstel van het college inzake de Nota Stadsnatuur. De Nota Stadsnatuur is een nadere uitwerking van het thema biodiversiteit van de Agenda Groen voor de Stad waar de ambitie is geformuleerd om de stad voor mensen, planten en dieren als ecosysteem te laten functioneren. De Nota Stadsnatuur vertaalt dit als volgt: Den Haag werkt aan een vitale stadsnatuur middels het in stand houden en verder ontwikkelen van een gezond stadsecosysteem.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij diende 4 moties in. Een motie om te onderzoeken of het mogelijk is om een of meer strandjes rond de haven te reserveren als veilige rustplek voor zeehonden. Een motie om te onderzoeken waar door middel van het versmallen van wegen langs groengebieden de Stedelijke Groene Hoofdstructuur kan worden uitgebreid. Een motie om bij de plannen voor herstructurering, verdichting en sloop-nieuwbouw van Binckhorst en Den Haag Zuidwest uitbreiding van de stadsnatuur als uitgangspunt te nemen. En een motie om de Natura2000-kaarten te herzien, de grenzen opnieuw nauwkeurig vast te stellen en deze zo nodig ook fysiek te markeren, zodat deze nieuwe gebieden beschermd worden. Ook diende de partij een amendement in om

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren kwam met 3 moties. Een motie om geen raadsvoorstellen naar de raad te sturen die voorstellen te bouwen in de Stedelijke Groene Hoofdstructuur en een motie om vrijkomende tramlussen in te richten als nieuwe stadsnatuur en niet te gebruiken voor andere ruimtelijke ontwikkelingen. Deze moties werden verworpen. Een motie om in lijn met het advies van AVN in overleg te treden met de provincie Zuid-Holland om te bezien of de Scheveningse Bosjes, het Westbroekpark, de Nieuwe Scheveningse Bosjes, het Hubertusduin en Klein Zwitserland kunnen worden toegevoegd aan Natuurnetwerk Nederland werd aangenomen.

PvdA

De PvdA kwam met een motie om de punten uit het initiatiefvoorstel uit 2008 en de daaruit voortgekomen acties om de huismussenpopulatie in Den Haag te verbeteren opnieuw te bekijken, en tot nieuwe concrete acties te vertalen in de uitvoering van de Nota Stadsnatuur. Deze motie is aangenomen.

VVD

Goed wonen kan niet zonder stadsnatuur.  De VVD is enthousiast over het expliciete beleid hierop. Wat de partij betreft moet deze nota worden gebruikt als uitgangspunt bij alle bouwopgaven in de stad.

GroenLinks uitte haar complimenten over de leesbare nota. De partij vroeg naar de ecologische verbindingszones. Bomen zijn belangrijk, juist ook voor de ecologische waarde.

De raad stemde in met de Nota Stadsnatuur.

De vergadering terugkijken?

De volledige vergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad. Deze raadsvergadering was vanwege de lockdown-maatregelen volledig digitaal. Bij de beraadslagingen nam één woordvoerder per fractie deel aan de vergadering. Stemmen gebeurde door alle raadsleden tijdens de digitale raadsvergadering op woensdag 16 december om 20.00 uur. Ook die vergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad.