Nieuwsbericht

Raad stemt in met Rioleringsplan

Gepubliceerd: 12 februari 2021Laatste wijziging: 2 maart 2021

In verband met de lockdown-maatregelen vergaderde de gemeenteraad op 11 februari volledig digitaal. De raadsvergadering ging onder andere over het gemeentelijk Rioleringsplan en de Inzet reservering Enecomiddelen voor duurzame mobiliteit.

Voorstel van het college inzake Tussentijdse evaluatie nota Haagse hoogbouw

De raad zou spreken over de tussentijdse evaluatie nota Haagse hoogbouw. Bij aanvang van de vergadering is besloten de nota op een ander moment te bespreken.

Integraal Gemeentelijk Rioleringsplan 2021- 2025

De raad ving aan met de beraadslaging over het integraal Gemeentelijk Rioleringsplan. De Wet milieubeheer verplicht gemeenten om periodiek een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vast te stellen. Het huidige Rioleringsplan loopt eind 2020 af en daarom is een nieuw plan opgesteld, voor de periode 2021-2025. Met de invoering van de Omgevingswet vervalt de verplichting van het vaststellen van een GRP. Dat is nu gepland voor 1 januari 2022, maar is in de afgelopen jaren al enkele malen uitgesteld.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

De partij diende een motie in om het college opnieuw te vragen met betrokken bewonersorganisaties in gesprek te gaan. De motie werd verworpen. Daarnaast vroeg de partij het college om de extra gevallen sneeuw van de afgelopen dagen op te ruimen omdat dit tot overlast leidt.

Wat GroenLinks betreft ontbreken er nog twee punten in het plan. Ten eerste de ontkoppeling van regenwater naar het riool. Dit is belangrijk om overbelasting van zuiveringsinstallaties te beperken. Daarom diende GroenLinks een amendement in. Het amendement werd aangenomen. Ten tweede diende de partij een motie in om meer cijfermatig inzicht te krijgen in de waterbalans van de stad. De motie werd aangenomen. Zo kan goed onderbouwd beleid worden gemaakt. Een te hoge waterstand kan de funderingen van huizen aantasten. Middels de motie hoopt de partij knelpunten in het huidige beleid op te lossen.

ChristenUnie/SGP

Grondwater problematiek is een serieus probleem in Den Haag. De gemeente moet de zorgplicht met betrekking tot drainage goed nakomen. Hierin schiet het college volgens de partij tekort op drie fundamentele punten. Ten eerste duurt het te lang voor de gemeente bestaande problemen oplost. Ten tweede vindt de partij dat het college de zorgplicht te losjes uitlegt. Dit zou bindender moeten worden. De partij diende hierover een motie in die unaniem werd aangenomen. Ten derde stelt ChristenUnie/SGP voor daar waar nodig in de stad drainage aan te leggen, om overtollig grondwater beter af te kunnen voeren. Deze motie werd verworpen.

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren heeft een aantal extra voorstelen om het beleid verder te verduurzamen. Er verdrinken veel amfibieën in Haagse putten. Door middel van zogenoemde amfibietrappen kunnen dieren makkelijker uit putten klimmen. De partij dient een motie in om dit te bewerkstelligen. De motie werd unaniem aangenomen. Ook vindt de partij dat meer gedaan kan worden om burgers hun regenpijpen van rioleringen af te laten sluiten. Bij pilots in andere gemeenten blijkt dit succesvol en de partij dient daarom een motie in om het college te laten onderzoeken of een dergelijke oplossing ook voor Den Haag interessant kan zijn. De motie werd verworpen. Tot slot wordt in het rioleringsplan gesproken over goed overleg met burgers. De partij diende een motie in om het college te vragen in de communicatie ervan bewust te maken dat afval in rioleringswater dodelijk kan zijn voor dieren, omdat rioolwater direct doorstroomt naar zee. De motie werd verworpen.

Partij van de Arbeid

Het afkoppelen van regenwater en klimaatadaptatie is belangrijk voor het toekomstbestendig maken van de stad. Toch is er nog meer ruimte voor bewustwording onder burgers. De PvdA verzocht het college middels een motie om mensen nog meer bewust te maken van het belang van het afkoppelen van regenwater van het riool. De motie werd aangenomen.

Islam Democraten

Het is onvermijdelijk dat ondernemers en bewoners soms last hebben van rioleringswerkzaamheden. Maar ondernemers kunnen hierdoor wel veel schade oplopen. De partij vindt het belangrijk dat ondernemers die inkomsten mislopen door werkzaamheden aan het riool beter gecompenseerd worden door de gemeente en dient hiertoe een motie in. Daarbij is het belangrijk om burgers bij besluitvorming te participeren. De motie werd verworpen.

D66

Het rioleringsplan is in grote lijnen een goed plan. Maar er kan nog een stapje bij en daarom steunt D66 het amendement van GroenLinks. Regenwater moet verder worden losgekoppeld van het riool. Het belangrijkste pijnpunt zit hem volgens D66 in de zorgplicht van de gemeente. Bewoners en de gemeente komen steeds verder uit elkaar te staan en als gevolg daarvan zijn er al een juridische stappen vanuit burgers in de richting van de gemeente genomen. D66 vindt dit jammer, maar hoopt dat een rechterlijke uitspraak tot rust kan leiden tussen burgers en gemeenten op dit onderwerp.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij vindt dat de participatie met burgers is mislukt op dit traject. De gemeente is bang om teveel verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken. En er moet anders gekeken worden door de gemeente naar de zorgplicht. Er moet actie komen. Den Haag is een hele gedifferentieerde stad, ook onder de grond, en daar moet meer aandacht voor komen in het rioleringsplan. Daarnaast ziet de partij dat bomen in de stad een belangrijke functie vervullen om het grondwater in de stad op peil te houden. Teveel bomenkap kan leiden tot grondwater stijgingen. Daarom vroeg de partij of de wethouder hier wel voldoende rekening mee houdt.

De wethouder ging in op de vragen en opmerkingen. Het voorstel van het college werd aangenomen.

Uitvoeringsprogramma Straten, Wegen en Lanen 2020- 2024

Vervolgens boog de raad zich over het uitvoeringsprogramma Straten, Wegen en Lanen. Dit voorstel betreft de vaststelling van het tweede Uitvoeringsprogramma van de Kadernota Straten, Wegen en Lanen voor de periode 2020-2024. Op 5 maart 2015 heeft de gemeenteraad de Kadernota Straten, Wegen en Lanen vastgesteld (RIS 280303). De gemeenteraad heeft bepaald dat de ontwikkelopgave op basis van deze nota wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma dat elke vier jaar wordt vernieuwd. Het eerste Uitvoeringsprogramma (RIS 296333) liep tot en met 2018 en is stilzwijgend verlengd tot en met 2020. In het Coalitieakkoord ‘Samen voor de stad 2019-2022” (RIS304121) zijn een aantal projecten genoemd die bijdragen aan de ontwikkelopgave van de Kadernota Straten, Wegen en Lanen. Deze projecten zijn opgenomen in het tweede uitvoeringsprogramma 2020-2024.

VVD

Een van de speerpunten van dit programma is de doorstroming in de stad. Dit staat ook in het coalitieakkoord. De VVD diende een motie in om de in het coalitie akkoord opgenomen ongelijkvloerse kruispunten in de stad in de planning naar voren te halen, zodat de doorstroming hier sneller verbeterd kan worden. De motie werd aangenomen.

GroenLinks stemt in met het uitvoeringsprogramma, en hoopt dat in het vervolg ook de nadruk ligt op de fietser en voetgangers van de stad.

Islam Democraten

De partij is voorstander van verkeersveiligheid en leefbaarheid. Maar het moet niet zo zijn dat het middel erger is dan de kwaal. Op bepaalde plaatsen in de stad is door werkzaamheden juist meer drukte en onveiligheid ontstaan, bijvoorbeeld in de Schilderswijk. De partij diende een motie in om de plannen in centrum noord terug te draaien, om te voorkomen dat het nog drukker wordt dan dat het al is. De motie werd later aangehouden.

Haagse Stadspartij

Het stellen van prioriteiten is belangrijk in dit plan. Een van de prioriteiten waar de vorige raad de mond vol van had was het vergroenen van de Teldersweg. Echter leggen de wethouders van dit college de verantwoordelijkheid bij elkaar neer, maar gebeurt er weinig. Dit is onacceptabel.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

In dit voorstel staan voornamelijk projecten die in de verkenningsfase staan, en waar geen geld voor is. Er staat een hoop op papier, maar er is weinig actie om de doorstroom in de stad aan te pakken. Veel projecten lopen vertraging op. De partij diende een motie in om te onderzoeken hoe draagvlak onderzoeken kunnen leiden tot beter beleid. De partij mist verder visie van de wethouder. Er wordt te weinig gekeken naar waar de grootste knelpunten zijn in de stad en deze worden mondjesmaten opgelost. De motie werd verworpen.

De wethouder ging in op de vragen en opmerkingen. Het voorstel van het college werd aangenomen.

Inzet reservering Eneco-middelen voor duurzame mobiliteit

In de concept-programmabegroting 2021-2024 is een bedrag van €296,8 miljoen opgenomen voor Verbeteren duurzame mobiliteit (mobiliteitstransitie). In dit voorstel vindt een nadere uitwerking plaats hoe de bestemde Enecomiddelen voor duurzame mobiliteit ingezet gaan worden. Uitgangspunt voor de verdeling zijn de afspraken in het coalitieakkoord: “We willen dat onze stad de komende decennia bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig blijft voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Dat is ons uitgangspunt bij mobiliteit. Duurzaamheid en de menselijke maat zijn twee belangrijke criteria. Dus geven we ruim baan aan de fiets, maken we sprongen met het OV en geven we ruimte aan schoon vervoer en verbeteren we ook de doorstroom van het autoverkeer”.

SP

Zuid-west heeft al de hoogste autodichtheid van Den Haag, maar de gemeente besteedt te weinig geld aan het ov in deze buurt. Volgens de SP heeft de gemeente vooral oog voor zakelijke gebieden in de stad, maar blijft zuid-west achter. Daarom dient de partij een motie in om de bestedingen van het college opnieuw tegen het licht te houden. De motie werd unaniem aangenomen.

Mobiliteit moet in 2040 schoon, betaalbaar, doelmatig en efficiënt zijn. In de bestedingsplannen van de Enecomiddelen zitten veel goede onderdelen, maar er is ruimte voor verbetering. Bijvoorbeeld kan er meer ingezet worden op laadpalen en andere manieren om bij te dragen aan schonere lucht.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

Er is veel geld beschikbaar vanuit de Enecomiddelen. Maar er gaat weinig geld van naar de auto. Daar hebben veel Hagenaren last van. Ze krijgen een schijntje terug uit het gemeenschappelijke spaargeld. Wat betreft bereikbaarheid moet niet alleen worden ingezet op duurzame bereikbaarheid. Eenderde van de verkeersgebruikers in Den Haag is afhankelijk van de auto en daarom zou er meer naar rato per mobiliteit moet worden geïnvesteerd. De partij diende hiervoor een motie in die werd verworpen.

VVD

Er bestaat een onevenwichtigheid in de besteding van de Enecomiddelen aan mobiliteit. De VVD is blij dat de wethouder de begroting heeft weten op te krikken tot 1,2 miljard euro. Maar de besteding kan beter. De bestedingen voor autovervoer en parkeerplaatsen blijft achter. In een aantal (oude) wijken is de parkeerdruk behoorlijk hoog. Daarom riep de VVD middels een motie het college op te onderzoeken hoe de parkeerdruk in deze wijken verlaagd kan worden. De motie werd verworpen.

D66

D66 staat positief tegenover investeringen in duurzame mobiliteit. Graag ziet de partij, net als de SP, een versterking van de bereikbaarheid van zuid-west via het openbaar vervoer. D66 steunt de plannen van de college als hieraan tegemoet gekomen kan worden.

ChristenUnie/SGP

Het voorstel van de wethouder zit goed in elkaar. Toch zijn de bestedingen nog niet helemaal evenwichtig verdeeld. Ook ChristenUnie/SGP is van mening dat er te weinig middelen naar zuid-west gaan en pleit voor een heroverweging.

CDA

Het CDA is blij met de plannen van de wethouder omdat de partij ervan overtuigd is dat deze tot een verbeterde mobiliteit van Den Haag zal leiden. Maar er ligt ruimte voor verbetering voor de zuid-west corridor. Daarnaast is er volgens veel burgers te weinig parkeerplaats in de stad. Dit is een grote ergernis van burgers. Het CDA steunt daarom de motie om vanuit de Enecomiddelen te investeren om de parkeerdruk in een aantal wijken flink te verlagen.

Haagse Stadspartij

De Haagse Stadspartij sluit zich volmondig aan bij het voorstel van de SP om meer middelen te investeren in zuid-west. Er moet eenvoudigweg meer geïnvesteerd worden in de bereikbaarheid van deze buurt. Ten tweede vind de partij dat er teveel geld gaat naar de VAT-kosten. Dit zijn de voorbereidingskosten van het project. Daarom diende de Haagse Stadspartij een motie in om beter in beeld te krijgen of deze kosten sterk verminderd zouden kunnen worden. De motie werd verworpen.

PvdA

De Partij van de Arbeid sluit zich aan bij wat eerder gezegd is. De bereikbaarheid van zuid-west moet verbeterd worden en hiervoor moeten meer middelen beschikbaar worden gemaakt. Met name ook wat betreft het tramverkeer. Daarom steunt de partij de motie van de SP van harte.

NIDA

Het is goed dat er wordt geïnvesteerd in duurzame mobiliteit in de toekomst, maar er moet meer naar dagdagelijkse problemen met betrekking tot mobiliteit. NIDA had graag gezien dat er meer geld gereserveerd wordt voor het oplossingen van actuele problemen. De partij kan het voorstel van het college daarom niet steunen.

De wethouder ging in op de vragen en opmerkingen van de raad. Het voorstel werd aangenomen.

Verklaring van geen bedenkingen (Wabo) ten aanzien van aanvragen om omgevingsvergunning voor bouwplannen project ‘Parelmoer’

Daarna sprak de raad over de Verklaring van geen bedenkingen (Wabo). Op 26 november 2015 heeft de raad een besluit genomen inzake de nieuwe Algemene verklaring van geen bedenkingen. Daarmee heeft de raad bepaald in welke gevallen het college gebruik kan maken van de algemene verklaring van geen bedenkingen en in welke gevallen er een specifieke verklaring van geen bedenkingen nodig is.

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren uitte haar zorgen over de groenkwaliteit. De partij verzocht per motie de raad op een vroeg moment te informeren over bouwplannen waar het aantal vierkante meter groen significant afneemt opdat de raad zich hierover kan uitspreken. Deze motie is verworpen.

GroenLinks deelt de zorgen over groen in de stad, maar vindt de motie van Partij voor de Dieren te gortig. GroenLinks wilde wel van het college weten op welke manier vergroening wordt waargemaakt en wat de balans is van verdichting en vergroening.

SP

De SP heeft al eerder ongenoegen geuit over dat het plan een afname betekent van sociale huurwoningen. Daarom stemt de SP tegen het plan.

De gemeenteraad heeft het collegevoorstel aangenomen.

‘Nieuw in Den Haag, een goede start voor Haagse nieuwkomers’

Vervolgens sprak de raad over het voorstel van het college over Haagse nieuwkomers. Den Haag kent verschillende groepen nieuwkomers met soms verschillende rechten en plichten. Ze hebben echter één ding met elkaar gemeen: ze willen meedoen in Den Haag. Den Haag wil voor álle nieuwkomers een welkom organiseren en hen passende begeleiding bieden. Begeleiding die aansluit op hun persoonlijke situatie en behoeften. Maar ook rekening houdend met de wettelijke kaders.

Hart voor Den Haag

Hart voor Den Haag/Groep de Mos vindt dat er meer gedaan zou moeten worden om mensen te laten inburgeren. Mensen die in Den Haag gehuisvest zijn worden geacht de Nederlandse taal te leren en zich te verdiepen in de Nederlandse normen en waarden. De partij diende daarom enkele voorstellen in. Een motie om binnen de wetgeving een zo strikt mogelijke handhaving omtrent inburgering voor te stellen aan de gemeenteraad. Een motie om bij het Rijk aan te dringen op een inhoudelijke verdeelsleutel met betrekking tot huisvesten statushouders en niet meer statushouders op te vangen dan het verplichte aantal conform de wettelijke taakstelling. Een motie om te onderzoeken hoeveel statushouders en gezinsmigranten die de afgelopen jaren gevestigd zijn en een deel uitmaken van de beroepsbevolking gebruik maken van een bijstandsuitkering en de uitkomsten aan de raad te rapporteren. En een motie om aanbieders van inburgeringstrajecten in Den Haag te verplichten tot het breed bespreken van tolerantie ten aanzien van seksuele oriëntatie (LHBTI+) en van het vrije woord in het lesonderdeel Kennis van de Nederlandse Maatschappij. De moties haalden het niet.

GroenLinks is enthousiast over de nota en deze nieuwe frisse kijk op inburgering zal er voor zorgen dat Den Haag de meest inclusieve stad zal worden. De visie is humaan, verbindend en stelt de inburgeraars centraal. Er is werk weggelegd voor autochtone inwoners en vroeg aandacht voor discriminatie op de woningmarkt.

PVV

De PVV vindt dat de nota bijdraagt aan meer segregatie. De partij diende een motie in om de rode loper niet uit te rollen voor nog meer immigranten, maar in plaats daarvan nieuwe immigranten te stimuleren om te remigreren. Ook verzocht de PVV per motie de bijstandsuitkering in te trekken van immigranten die geen Nederlands spreken en de taal niet willen leren. De moties zijn verworpen.

PvdA

Iedere nieuwkomer is anders. Daarom pleit de PvdA voor maatwerk. De partij vroeg aandacht voor mensen die al met een diploma hierheen komen en moeilijk een doorstart kunnen maken. Ook ziet de PvdA weinig terug in de nota over de voorbereiding inburgeringswet.  

D66

D66 is nog niet helemaal tevreden over de intake bij nieuwkomers. D66 zou graag zien dat de raad geïnformeerd wordt over de voortgang van de professionalisering van de intakes. De partij uitte haar zorgen over de jonge nieuwkomers en tijdige behandeling voor jongeren met een trauma is belangrijk. D66 vroeg aandacht voor de toegankelijkheid van de traumabehandeling en de voorzieningen voor deze groep.

ChristenUnie/SGP

De ChristenUnie/SGP is blij met de landelijke integratie-aanpak, maar vindt de lokale inkleuring nog wat slap. De partij vindt het jammer dat er weinig aandacht is voor co-house. Daarom diende de partij een voorstel in om de nota over de huisvesting van doelgroepen, zoals jonge statushouders, ook met concrete voorstellen voor co-housing te komen. De motie is verworpen. Ook verzocht de ChristenUnie/SGP een motie in om een actieplan op te stellen om migranten die al langer in Nederland wonen in te laten burgeren en hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande initiatieven op het gebied van inburgering en NT2-onderwijs. Deze motie is aangenomen.

CDA

Van nieuwkomers hebben we hoge verwachtingen. Het CDA vindt het van belang dat zij de taal leren en de cultuur zich eigen maken. De partij pleit ervoor voortaan te kijken naar wat de vrijwilligers willen bijdragen en daarna kijken waar de gemeente nog kan aanvullen. Een motie om in kaart te brengen welke vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties er in Den Haag actief zijn op het gebied van inburgering, met hen in contact te treden over welke rol zij nu al spelen op het gebied van inburgering en welke rollen zij in de toekomst zouden willen spelen werd verworpen.

VVD

De VVD vindt het belangrijk er zorg voor te dragen dat in dit Participatietraject vorm en inhoud wordt gegeven aan het leren kennen van de normen en waarden in onze democratische rechtstaat, zoals gelijkwaardigheid ongeacht geslacht, levensovertuiging, geloofsovertuiging, etniciteit, afkomst of seksuele voorkeur, vrijheid van meningsuiting, recht op zelfbeschikking, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geweten. De motie hierover is aangenomen. Ook riep de VVD per motie op om onder andere te inventariseren of de processen van matching en plaatsing wel voldoende zijn om direct en actief een matching te maken tussen het beschikbare aanbod van inburgeraars en de bestaande vraag van werk. Deze motie haalde het niet.

Islam Democraten

Islam Democraten gaven aan dat arbeidsmigranten worden uitgebuit door allerlei instanties, waardoor ze onder erbarmelijke situaties moeten leven. Dit zorgt voor neveneffecten, zoals groepsvorming op straat en voor ondernemingen, vuil op straat en onveilig buurtgevoel. Een motie hierover is later door de partij aangehouden.

NIDA

De nota roept naast mooie intenties ook vragen op, zoals het waarmaken van succes en de financiële onderbouwing. Alleen een goed welkom is niet voldoende en NIDA is benieuwd naar de uitwerking van de plannen.

De gemeenteraad stemde in met het voorstel.

Stand van zaken: Stichting Energieacademie

Tot slot sprak de raad over de ontwikkelingen rondom de Stichting Energieacademie.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos

De wethouder laat onderzoek doen, maar laat essentiële informatie achter. Hart voor Den Haag stelt dat de wethouder in gebreke is en maakt zich zorgen over onder andere personeel en de partners nu blijkt dat de gemeente ook een rol heeft in het wanbeleid. De partij diende verschillende moties in. Een motie om falende bestuurders op de zwarte lijst te plaatsen werd verworpen. Een motie om een doorstart te maken met de Stichting Energieacademie met de juiste mensen, professionals en ondernemers in alle oprechtheid en met zeer gedrevenheidjongeren die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en bijstandsgerechtigden een eerlijke kans te bieden via de Stichting Energieacademie. De motie om de raad te voorzien van een overzicht van financiële scenario’s, waaronder het failliet verklaren en de kostenpost hierbij en een doorstart maken met de Stichting Energie Academie en ook hierbij de behorende kosten en baten werd aangenomen. Hart voor Den Haag/Groep de Mos besloot een motie van wantrouwen in te dienen tegen de wethouder. Deze motie kreeg geen meerderheid.

CDA

De antwoorden die werden gegeven in de commissievergadering lieten te wensen over en er leven nog veel vragen. Er is enorm veel misgegaan. In essentie een mooi project, maar de uitvoering faalde. Het CDA vindt het een terecht verzoek om het onderzoek af te wachten, maar wat de CDA betreft kan het niet zijn dat de wethouder van niets wist. Het CDA wil een reflectie van de burgemeester over de gang van zaken. De partij steunt de motie van de VVD over goede informatievoorziening.

VVD

De beantwoording van de wethouder heeft geen duidelijkheid gegeven. De VVD hoorde wethouders nauwelijks over de ondernemers die geïnvesteerd hebben. De informatie spreekt elkaar tegen en De VVD vindt het daarom goed dat er een onafhankelijk onderzoek wordt gedaan. De partij wil dat de raad zelf onderzoeksvragen kan meegeven aan het extern onderzoeksbureau en de rol van  de gemeente moet breder onderzocht worden. Raad lijkt niet over alle stukken te beschikken en achterloopt met info. De motie met de oproep voor inzage in de stukken omtrent Stedelijke Energie Academie werd unaniem aangenomen. Ook de motie om betrokken ambtenaren gedurende het onderzoek geen taken te laten uitvoeren haalde het.  

D66

D66 deelde twee zorgen. Zorgen om de jongeren die nog geen plek hebben. D66 vindt het belangrijk dat hen een helpende hand wordt geboden en wilde hier duidelijkheid over van de wethouder. De tweede zorg is de lakse houding van de wethouder. D66 wilde weten waarom de raad niet op de hoogte is gesteld over de signalen en het meekijken van de GAD. De partij heeft diversie signalen uit de stad ontvangen dat de wethouder ervan wist en steunt daarom motie van VVD op dit punt. D66 verzocht tot slot per motie om te streven naar een zo breed mogelijke, onafhankelijke, verkenning naar de dóórontwikkeling van het concept van de Energie Academie met opleiders, onderwijs en het bedrijfsleven en hierbij best practices uit andere gemeentes te betrekken. Deze motie is aangenomen.

Haagse Stadspartij

De stichting is niet verder gekomen dan het gat van 1,5 miljoen euro. De Haagse Stadspartij krijgt te veel signalen dat er structureel dingen fout gaan en diende een motie in een opdracht te geven om een breed onderzoek te starten naar de verschillende vormen van re-integratie projecten in de stad van de afgelopen 3 jaar en te komen tot een voorstel waaraan succesvolle re-integratietrajecten moeten voldoen. Ook diende de Haagse Stadspartij een motie in om een garantiefonds ( bijv voor extra huurkosten of kosten voor opslag te vergoeden) in te stellen om faillissement bij ondernemers die aantoonbaar hebben bijgedragen aan de doelstelling van de Stichting Energie Academie te voorkomen. Beide voorstellen zijn aangenomen.

ChristenUnie/SGP

De ChristenUnie/SGP heeft moeite met het aangekondigd onderzoek en wil garantie dat het onderzoek echt onafhankelijk is en de raad aan de voorkant kan meekijken bij het opstellen van de opdracht. De partij stelde voor te zorgen dat het pand aan de Kerketuinenweg beschikbaar en geschikt blijft voor (een vervolg van) de Energie Academie, ten minste totdat het onderzoeksrapport van BDO is verschenen en een besluit valt over een vervolg. De motie is aangenomen. Ook verzocht de ChristenUnie/SGP een motie in om aan de ondernemers van de SEA een renteloze lening aan te bieden, waardoor een doorstart van de Energie Academie mogelijk wordt. Deze werd verworpen. Na beantwoording van de wethouder besloot de partij een motie van treurnis in te dienen, deze haalde geen meerderheid.

SP

De raad is eensgezind over de Energieacademie. Een nobel concept wat om zeep is geholpen en de rol van de gemeente moet hierin tegen het licht worden gehouden. Er moet een oplossing komen voor de jongeren. De SP heeft de voorkeur voor een Rekenkamer onderzoek. Mocht dit voorstel het niet halen, dan wil de SP dat de raad mede de onderzoeksvragen wil bepalen. De SP diende een motie in om de GAD een quick scan te laten uitvoeren waarbij de totale kosten en verloren investeringen die gepaard gaan met het faillissement van de energieacademie afgezet worden tegenover het door BDO aangedragen on hold scenario. Deze motie is aangenomen.

Partij voor de Dieren

Voor de Partij voor de Dieren is het duidelijk dat dit een prestigeproject van het college is. Partij voor de Dieren is van mening dat de schuld op externe partijen wordt afgeschoven, terwijl de gemeente erbij betrokken is. Er zijn nagenoeg geen mensen opgeleid voor de energietransitie, de naam suggereert anders. De partij wil de subsidieaanvragen inzien om duidelijkheid te krijgen waarom er niet meer op duurzaamheid is ingezet.

PvdA

De PvdA wil weten wat er met de jongeren gaat gebeuren. Er is in de voorbereidingsfase wel heel makkelijk gedacht. Onduidelijke vragen en wellicht onjuiste stappen gezet. Complexiteit  is onderschat. Er lagen bij de gemeente aan het begin duidelijke signalen dat het niet goed ging. Goed dat de wethouder snel een onafhankelijk onderzoek laat doen.

NIDA

NIDA vindt de houding van het college problematisch en de brief van GAD levert vragen op. Er is niet adequaat ingegrepen en de rol van de raad is niet serieus genomen. NIDA deelt de kritiek dat de rol van de gemeente dubieus is. Het project heeft toekomst, maar er zijn teveel twijfels over zowel verantwoordelijkheid van college als de huidige organisatie. De partij wil het onderzoek eerst afwachten. De voorkeur gaat uit naar een onafhankelijk extern bureau.

Hoe kan zo’n mooi concept een lelijk verloop hebben. Er kwam door de brief en tijdlijn al veel informatie. Er zijn veel feiten onbekend en wat GroenLinks betreft moet de onderste steen boven komen. Er moet snel gestart worden, vindt GroenLinks. De Rekenkamer maakt het daarom minder geschikt. Het onafhankelijk onderzoek is al aangekondigd. GroenLinks wil eerst alle feiten weten en ondertussen wil de fractie dat het college zich inzet voor de jongeren en hoort daar graag meer over.

Islam Democraten

De Energieacademie is een project wat de raad heeft gesteund in het begin. De fractie Islam Democraten verwees naar de integriteitsschandalen van de afgelopen tijd en vroeg zich af of het bestuur nog wel capabel is om de stad te besturen. Er moet een einde komen aan het gesjoemel van gemeentegeld.

        De vergadering terugkijken?

        De volledige vergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad. Deze raadsvergadering was vanwege de lockdown-maatregelen volledig digitaal. Bij de beraadslagingen nam één woordvoerder per fractie deel aan de vergadering. Stemmen gebeurde door alle raadsleden tijdens de digitale raadsvergadering op donderdag 11 februari om 21.00 uur. Ook die vergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad.